ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: СТАНИМИР МИХАЙЛОВ САДИНОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Ръководител, катедра
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Комуникационна техника и технологии
Кабинет(и): 2206, 1403
Служебен тел.: (066 827)+202
E-mail1:

Съдържание:
Проекти (17)
Книги (12)
Публикации (148)
Водени дисциплини (4)
Докторанти (12)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Планиране, проектиране и оптимизация на безжични комуникационни платформи, услуги и решения за 5G и IoT приложения
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Основната цел на проекта "Планиране, проектиране и оптимизация на безжични комуникационни платформи, услуги и решения за 5G и IoT приложения" е проучването, разработката, изследването и оптимизацията на иновативни интелигентни софтуерни и хардуерни функционални модули и системи, за осъществяване на качествена и надеждна теснолентова и широколентова безжична комуникация и предоставяне нов тип стрйминг и IoT комуникационни услуги.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 16

Име на проект: №2 Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България (NatuResEdu)
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът се осъществява от консорциум от пет държавни висши училища - Лесотехнически университет, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Технически университет - Габрово, Тракийски университет - Стара Загора и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и седем водещи университети в Европа в качеството си на асоциирани партньори. Една от дейностите на проекта е фокусирана върху разработване и въвеждане на седем съвместни магистърски програми с дигитално образователно съдържание, които да осигуряват обучение съобразено с изискванията на пазара на труда в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 11

Име на проект: №3 „Студентски практики – фаза 2“
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" на МОН, Проект BG05M2OP001-2.013-0001, доц. С. Садинов – академичен наставник в ТУ - Габрово финансиране – 40 000 000 лв., „Студентски практики – фаза 2“
Позиция в проекта: академичен наставник
Бр.заети: 300 от ТУ Габрово

Име на проект: №4 Проект – 824565 „Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“ с акроним TeRRItoria (Territorial Responsible Research and Innovation Through the involvement of loca
Година: 2019
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Проект – 824565 „Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“ с акроним TeRRItoria (Territorial Responsible Research and Innovation Through the involvement of local R&I Actors). Финансиране – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, хоризонтален приоритет „Наука с и за обществото“, схема H2020-SwafS-2018-1;
Позиция в проекта: експерт
Бр.заети: над 100, от ТУ 1

Име на проект: №5 Разработка и изследване на иновативни информационно-базирани модули и системи за комуникации в Интернет на нещата (IoT) (първа година)
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на проекта „Разработка и изследване на иновативни информационно-базирани модули и системи за комуникации в Интернет на нещата (IoT)“ е проучването, разработката и изследването на софтуерни и хардуерни функционални модули и системи, базирани на ИКТ, за осъществяване на качествена и надеждна комуникация и предоставяне на нов тип комуникационни услуги в съвременните системи, свързани с Интернет на нещата.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 17

Име на проект: №6 Разработка и изследване на иновативни информационно-базирани модули и системи за комуникации в Интернет на нещата (IoT) (втора година година)
Година: 2019
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на проекта „Разработка и изследване на иновативни информационно-базирани модули и системи за комуникации в Интернет на нещата (IoT)“ е проучването, разработката и изследването на софтуерни и хардуерни функционални модули и системи, базирани на ИКТ, за осъществяване на качествена и надеждна комуникация и предоставяне на нов тип комуникационни услуги в съвременните системи, свързани с Интернет на нещата.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 17

Име на проект: №7 Разработка и изследване на иновативни информационно-базирани модули и системи за комуникации в Интернет на нещата (IoT) (трета година)
Година: 2019
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на проекта „Разработка и изследване на иновативни информационно-базирани модули и системи за комуникации в Интернет на нещата (IoT)“ е проучването, разработката и изследването на софтуерни и хардуерни функционални модули и системи, базирани на ИКТ, за осъществяване на качествена и надеждна комуникация и предоставяне на нов тип комуникационни услуги в съвременните системи, свързани с Интернет на нещата.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 17

Име на проект: №8 Създаване на иновативни информационно-базирани образователни модули за обучение по комуникационна техника и технологии (Фаза 3)
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Въвеждането на ИКТ технологии и използването им в процеса на обучение на студенти и докторанти по Комуникационна техника и технологии налага като първа стъпка да се направи систематизиране и обобщаване на информацията, необходима за изграждане на информационно-базирани модули за обучение и информационни масиви. Предвижда се да се генерира план-програма задаваща вида, формата и съдържанието на модулите. Основните модули ще бъдат ориентирани по дисциплини „Осигурителна техника“, „Радиокомуникационна техника“, „Сателитна и наземна телевизия“, „Аудио- и видео техника“, „Телевизионна техника“, „Мобилни клетъчни комуникации“, „Системи за защита на информацията“, влизащи в бакалавърските и магистърските учебни планове по специалности „Комуникационна техника и технологии“ и „мобилни и сателитни комуникации“. (Фаза 3)
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 12

Име на проект: №9 Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" на МОН, „Квантови комуникации, интелигентни системи за сигурност и чисти технологии“ (Quasar)
Година: 2018
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" на МОН, Проект BG05M2OP001-1.002-0006, Контактно лице за ТУ-Габрово проф. А. Александров, доц. С. Садинов - изследовател финансиране – 13 500 000 лв.
Позиция в проекта: Изследовател
Бр.заети: над100, от ТУ-Габ. 6

Име на проект: №10 Проект 1712Е - Създаване на иновативни информационно-базирани образователни модули за обучение по комуникационна техника и технологии (Фаза 2)
Година: 2017
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Въвеждането на ИКТ технологии и използването им в процеса на обучение на студенти и докторанти по Комуникационна техника и технологии налага като първа стъпка да се направи систематизиране и обобщаване на информацията, необходима за изграждане на информационно-базирани модули за обучение и информационни масиви. Предвижда се да се генерира план-програма задаваща вида, формата и съдържанието на модулите. Основните модули ще бъдат ориентирани по дисциплини „Осигурителна техника“, „Радиокомуникационна техника“, „Сателитна и наземна телевизия“, „Аудио- и видео техника“, „Телевизионна техника“, „Мобилни клетъчни комуникации“, „Системи за защита на информацията“, влизащи в бакалавърските и магистърските учебни планове по специалности „Комуникационна техника и технологии“ и „мобилни и сателитни комуникации“. (Фаза 2)
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 15

Име на проект: №11 Проект ESSPO „Efficient Support Services POrtfolios for SMEs“, „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“, по програма „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.,
Година: 2017
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Проект ESSPO „Efficient Support Services POrtfolios for SMEs“, „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“, по програма „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.,
Позиция в проекта: координатор
Бр.заети: над 100, от ТУ 1

Име на проект: №12 Проект Д1612Е - Създаване на иновативни информационно-базирани образователни модули за обучение по комуникационна техника и технологии
Година: 2016
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Въвеждането на ИКТ технологии и използването им в процеса на обучение на студенти и докторанти по Комуникационна техника и технологии налага като първа стъпка да се направи систематизиране и обобщаване на информацията, необходима за изграждане на информационно-базирани модули за обучение и информационни масиви. Предвижда се да се генерира план-програма задаваща вида, формата и съдържанието на модулите. Основните модули ще бъдат ориентирани по дисциплини „Осигурителна техника“, „Радиокомуникационна техника“, „Сателитна и наземна телевизия“, „Аудио- и видео техника“, „Телевизионна техника“, „Мобилни клетъчни комуникации“, „Системи за защита на информацията“, влизащи в бакалавърските и магистърските учебни планове по специалности „Комуникационна техника и технологии“ и „мобилни и сателитни комуникации“.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 15

Име на проект: №13 Проект Е904/2009 "Повишаване ефективността и качеството на обслужване в широколентови хибридни кабелни телевизионни мрежи " към УЦНИТ към Технически университет – Габрово
Година: 2009
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 4 преп. и 6 студ.

Име на проект: №14 Проект № 137/09.11.2009 „Създаване и развитие на центрове за насърчаване на предприемачеството във висшите училища в България” към ТУ- Габрово и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
Година: 2009
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №15 Проект Е804/2007 "Изследване възможностите за повишаване ефективността и качеството на обслужване в широколентови хибридни кабелни телевизионни мрежи " към УЦНИТ към Технически университет – Габрово,
Година: 2007
Уч. година: 2007
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №16 Проект ВУ-ТН-105/2005 "Планиране на мултимедийни телекомуникационни мрежи с управление на трафика и качеството на обслужване" към ФНИ на МОН, Продължителност: 2005г. – 2009г.
Година: 2005
Уч. година: 2008
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №17 Проект I.5/2005 "Двупосочен обмен на данни чрез сателит и стандартни кабелни мрежи" към УЦНИТ към Технически университет – Габрово, Продължителност: 2005г. – 2007г.
Година: 2005
Уч. година: 2006
Позиция в проекта: участник


Публикации
Публикация: №1 Неделчев И., С. Садинов, Радиокомуникационна техника, Университетско издателство „Васил Априлов”, 2017, ISBN 978-954-683-574-1, 306 стр.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”
Изд.год.: 2017
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Садинов, С., К. Койчев, И. Неделчев. СИГНАЛИ И СИСТЕМИ Ръководство за лабораторни упражнения. Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово, 2015, ISBN 954-683-074-7.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Садинов С., И. Неделчев, И. Балабанова, К. Ангелов, Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране по комуникационни вериги, Университетско издателство „Васил Априлов”, ISBN 978-954-683-519-2, 143 стр.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Садинов С., К. Койчев, И. Неделчев, Сигнали и системи - ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издание „В. Априлов”, Габрово, 2013, ISBN 954-683-074-7, 52 стр.
Издателство: Университетско издание „В. Априлов”
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Койчев К., С. Садинов, Сигнали и системи, Издателство “Алма Матер Интернатионал”, 2002, 2004, 2008,2010, 2012, ISBN 954-957-788-0, 212 стр.
Издателство: Алма Матер Интернатиона
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Койчев К., С. Садинов, И. Неделчев. СИГНАЛИ И СИСТЕМИ Ръководство за лабораторни упражнения Алма Матер Интернационал Габрово 2011
Издателство: Алма Матер Интернационал Габрово 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Койчев, К., С. Садинов, И. Балабанова, К. Ангелов. Комуникационни вериги. Ръководство за решаване на курсови задачи и лабораторни упражнения. Изд. Алма матер интернационал, Габрово, 2010.
Издателство: Алма Матер Интернационал, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №8 Койчев, К., K. Ангелов, С. Садинов. Проектиране на интерактивни кабелни телевизионни мрежи. Изд. Екс-Прес, Габрово, 2010.
Издателство: Екс-Прес, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №9 Немигенчев И., С. Садинов, Телевизионна техника, Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово, 2006, ISBN-10: 954-683-337-1, ISBN-13: 978-954-683-337-2, 288 стр.
Издателство: Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №10 Койчев К., С. Садинов , Наръчник по проектиране на коаксиални кабелни телевизионни мрежи, Издателство„Екс-Прес”, Габрово, 2006, ISBN-10: 954-944-278-0, ISBN-13: 978-954-9442-78-6, 188 стр.
Издателство: Издателство„Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №11 Койчев К., С. Садинов, Комуникационни вериги (Ръководство за лб.упражнения), Издателство “Алма Матер Интернатионал”, Габрово, 2004.
Издателство: Алма Матер Интернатионал
Изд.год.: 2004
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №12 Койчев К., С. Садинов, Проектиране на кабелни телевизионни мрежи, Габрово, Алма Матер Интернационал, 2001, ISBN 954-957-781-3, 215 стр.
Издателство: Алма Матер Интернационал
Изд.год.: 2001
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №13 Angelov K.; Sadinov, S. System for remote visualization and control of data from low voltage power supply grids, AIP Conference Proceedings, International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems, CIEES 2021Ruse25-27 November 2022
Издателство: AIP Conference Proceedings Volume 2570, 18 August 2022 Article number 020015International
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №14 Tomov, M.B., Kogias, P.G., Sadinov, S.M., Malamatoudis, M.N., Comparative criteria for objective evaluation of the efficiency of RF power amplifiers, Journal of Physics: Conference Series, 2022, 2339(1), 012031
Издателство: Journal of Physics: Conference Series, 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №15 Sadinov S., Angelov K., Kogias, P., Influence of the efficiency of optical conversion modules on the performance in passive optical networks, AIP Conference Proceedings Volume 2570, Article number 020017, International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems, CIEES 2021, Ruse25-27 November 2021
Издателство: AIP Conference Proceedings Volume 2570, Article number 020017, International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems, CIEES 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №16 Balabanova I., Kostadinova S., Markova V., Sadinov S., Georgiev, G., “Voice Control and Management in Smart Home System by Artificial Intelligence”. International Scientific Conference of Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2020, 26 -28 November 2020, Borovets, Bulgaria, pp. 1-6
Издателство: CIEES 2020
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Balabanova I., Kostadinova S., Markova V., Sadinov S., Georgiev, G., “Statistical Techniques to Determine of Optimal and Acceptable Noise Levels”. International Scientific Conference of Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2020, 26 -28 November 2020, Borovets, Bulgaria, pp. 1-6
Издателство: CIEES 2020
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Angelov K., Sadinov S., Kogias P., “Deployment of Mesh Network in an Indoor Scenario for Application in IoT Communications”. International Scientific Conference of Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2020, November 26 – 29, Borovets, Bulgaria, 2020, pp. 1-6.
Издателство: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1032, International Scientific Conference of Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES 2020) 26th-29th November
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Balabanova I., Sadinov S., Daskalaki D., Georgiev G., “Synthesis of Classification and Predictive FFNN Models on the Basis of Tenzoresistive Transducer Data”. AIP Publishing, International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES), 25-79 November 2021, Ruse, Bulgaria, pp. 1-7, 2021. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Balabanova I., Sadinov S., Daskalaki D., Georgiev G., “Prediction of Communication Traffic Load by Artificial Neural Networks”. International Scientific Conference Unitech’2021, Gabrovo, Bulgaria, pp. 1-6, 2021.
Издателство: International Scientific Conference Unitech'21 - Gabrovo
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Балабанова И., Садинов С., Даскалаки Д., Георгиев Г., „Прогнозиране на сили върху детайли чрез приложение на изкуствен интелект“. Сборник доклади на V-та Националната научна конференция с Международно участие „TechCо 2021“, 2-3 Юли 2021, Ловеч, България, 66-70 стр., 2021.
Издателство: V-та Националната научна конференция с Международно участие „TechCо 2021"
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №22 Sadinov S., K. Angelov, Study and Analysis of Performance Limits Due to Nonlinearities in OQPSK Modulated DWDM System, Proceedings of The Bulgarian Academy of Sciences, ISSN 2367 -5535 (Online), Volume 74, Issue No7, 2021, pp.1050-1057. (Scopus, WoS, IF 0,378 - Journal Citation Reports ™ 2020, Q4)
Издателство: Proceedings of The Bulgarian Academy of Sciences, ISSN 2367 -5535
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №23 Sadinov S., Angelov K., Kogias P., Modelling and Performance Analysis of DWDM Passive Optical Network, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 1032 (1), art. No 012003, 2021, pp 1-8. (ISSN 17578981, DOI 10.1088/1757-899X/1032/1/012003), (Scopus, SJR 0,198)
Издателство: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 1032 (1), art. No 012003
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №24 P. Kogias, Malamatoudis M., Sadinov S., Angelov K., Building and Configuration of a Playout Multiviewer Monitoring System, Solid State Technology, vol. 64 (2), 2021, pp. 1851-1859. (ISSN 0038-111X)
Издателство: Solid State Technology
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №25 Angelov K., S. Sadinov, Modelling and Simulation Analysis of Routing Algorithms in Multichannel Optical Communication Networks, The Journal of CIEES, vol. 1 (1), June 2021, pp. 29 – 33, (ISSN: 2738-7283 (Print), 2738-7291 (Online), DOI: 10.48149/jciees.2021.1.1.5).
Издателство: The Journal of CIEES
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №26 Sadinov S., K. Angelov, Design of Transmission Channel Simulator for Communication with Artificial Pico- and Nanosatellites. XXX International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, pp. 1-4, 2021, (DOI: 10.1109/ET52713.2021.9579592).
Издателство: XXX International Scientific Conference Electronics (ET)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 И. Балабанова, С. Садинов, Д. Даскалаки, Г. Георгиев, Прогнозиране на комуникационното трафично натоварване посредством изкуствени невронни мрежи., Международна научна конференция UNITECH 2021, 19 ноември 2021, Габрово, България, том. 1, стр. I-183-188, 2021, ISSN: 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Когиас П., С. Садинов, С. Мюмюнали, А. Синдраковска, Б. Карапенев, Симулационни изследвания на сателитен цифров телевизионен сигнал по стандарт DVB-S2, Международна научна конференция UNITECH 2021, 19 ноември 2021, Габрово, България, том. 1, стр. I-200-206, 2021, ISSN: 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Мюмюнали С., Х. Христов, С. Садинов, Анализ на производителността на сателитна комуникационна системa за пренос на данни. Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2021, стр. 83 – 88, 2021 (ISSN: 2535-079X)
Издателство: Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №30 Ангелов К., Манчев Н., Садинов С., Иванов Т., „Планиране и изследване на зона на радиопокритие в LoRaWAN комуникационна мрежа“. Международна научна конференция UNITECH 2020, 20-21 ноември 2020, Габрово, Том I, стр. I-263-268, 2020, ISSN: 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади, Том 1, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Ангелов К., Мюмюнали С., Иванов Т., Садинов С., „Анализ и изследване на комуникационния канал за връзка с изкуствени пико- и наносателити“. Международна научна конференция UNITECH 2020, 20-21 ноември 2020, Габрово, Том I, стр. I-269-273, 2020, ISSN: 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади, Том 1, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Иванов Т., Садинов С., Ангелов К., „Подход за конфигуриране на автоматичен контрол на усилването за система със софтуерно дефинирано радио“. Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2020, стр. 52 – 57, 2020, ISSN: 2535-079X.
Издателство: Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2020, Технически колеж - Ловеч
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №33 Angelov K., N. Manchev, P. Kogias and S. Sadinov, Design and Development of a Platform for Test Applications in LoRa/LoRaWAN, Journal of Engineering Science and Technology Review (JESTR), Kavala Institute of Technology, ISSN: 1791-9320, E-ISSN:1791-2377, 2019, pp. 17-21 (Scopus, SJR 0,189)
Издателство: Journal of Engineering Science and Technology Review (JESTR), Kavala Institute of Technology, Greece
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №34 Sadinov, S., K. Angelov, P. Kogias, M. Malamatoudis, A. Aleksandrov. The Impact of Channel Correlation on the System Performance and Quality of Service in 5G Networks. 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE)
Издателство: 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE)
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Angelov K., S. Sadinov, P. Kogias, Development of a Simple SDR-based System for Monitoring of VHF and UHF Radio Frequency Bands, 2020 XXIX International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, 2020, Electronic ISBN:978-1-7281-7426-6, pp. 1-4, (DOI: 10.1109/ET50336.2020.9238302).
Издателство: XXIX International Scientific Conference Electronics
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Sadinov, S., Angelov, K., & Kogias, P., Modelling and performance analysis of modulation formats and dispersion compensation schemes in a high-speed optical communication network. Journal of Engineering Science and Technology Review, , 22-25.
Издателство: Journal of Engineering Science and Technology Review
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №37 Когиас П., С. Садинов, С. Мюмюнали, М. Маламатудис, Х. Христов, ИЗГРАЖДАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ КАНАЛИ, Международна научна конференция UNITECH 2020, 20 ноември 2020, Габрово, ISSN 1313-230X, Том 1, стр. I-327-331.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Malamatoudis, M., Kogias, P., Daskalaki, D., Sadinov, S., Communication system for strain analysis over metals on the base of tensoresistor transducers, Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1226 AISC, ISSN:2194-5357, pp. 321-328 (SJR 2019 - 0.184)
Издателство: Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1226 AISC
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №39 Sadinov, S., Daneva, P., Kogias, P., Kanev, J., Ovaliadis, K., Binary phase shift keying (BPSK) simulation using matlab, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 14(1), ISSN:1819-6608, Volume 14, Issue 1, 2019, Pages 222-226
Издателство: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 14(1), ISSN:1819-6608
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №40 Angelov, K., Sadinov, S., Kogias, P., Development of a Module for Retransmission and Monitoring of DVB-S/S2 Signals over IP Network, 10th National Conference with International Participation, ELECTRONICA 2019 - Proceedings May 2019, Article number 8825628, Category numberCFP19P58-ART; Code 151781
Издателство: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Алгоритъм за проектиране на мощно крайно усилвателно стъпало клас F
Издателство: Международна научна конференция - УНИТЕХ'2019 - Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Design Algorithm Of Powerful Last RF Amplifying Stage Class F: This paper synthesizes description of an algorithm for software-automated methodology of powerful RF class F amplifier design. This approach explores the amplifier as an active two-port network by development, testing and optimizing the schematic topology and components’ parameter values of a particular radio frequency power amplifier in order to achieve the desired output efficiency. A specific unit scheme has been chosen and its programming model, developed as a software tool for future design purposes, is described here. The work with the automated software module could be useful either for designers or students to synthesize design schematics of new RF devices or to optimize some existing schemes for a better overall performance.
Пълен текст:

Публикация: №42 Angelov K., S. Sadinov, P. Kogias, Modelling and optimization of multichannel optical communication lines, International Scientific Conference UNITECH 2019, 15-16 November 2019, Gabrovo, ISSN 1313-230X, Vol. 1, pp. I-322-326.
Издателство: International Scientific Conference UNITECH 2019, 15-16 November 2019, Gabrovo, ISSN 1313-230X, Vol. 1,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Садинов С., Д. Даскалаки, П. Когиас, М. Маламатудис, Комуникационна система за анализ на сили върху метали на основата на тензорезисторни преобразуватели, Международна научна конференция UNITECH 2019, 15-16 ноември 2019, Габрово, ISSN 1313-230X, Том 1, стр. I-327-331.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №44 Иванов Т., С. Садинов, Прилагане на 5G FBMC PHYDT AS прототип на филтър, Международна научна конференция UNITECH 2019, 15-16 ноември 2019, Габрово, ISSN 1313-230X, Том 1, стр. I-353-358.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 Malamatoudis M., Kogias P., Manchev N., Sadinov S., Design, implementation and analysis of a wireless network coverage using a nanostation, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 14(11), ISSN:1819-6608, Volume 14, Issue 1, 2019,, pp. 2165-2169.
Издателство: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 14(11
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №46 Manchev N., K. Angelov, P. Kogias and S. Sadinov, Development of Multichannel LoRaWAN Gateway for Educational Applications in Low-Power Wireless Communications, 2019 IEEE XXVIII International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, 2019, Electronic ISBN: 978-1-7281-2574-9 (DOI: 10.1109/ET.2019.8878492)
Издателство: 2019 IEEE XXVIII International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Sadinov S., K. Angelov, P. Kogias, M. Malamatoudis, Approach for MIMO Wireless Channel Modelling and System Characterization for an Indoor Environment, Proc. 27-th National Conference with International Participation "TELECOM 2019", October 30 - 31, 2019, Sofia, Bulgaria.
Издателство: Proc. 27-th National Conference with International Participation "TELECOM 2019", October 30 - 31, 2019, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №48 Angelov K., S. Sadinov, Investigation of the Reliability of Service Equipment in Communication Networks, Proc. 27-th National Conference with International Participation "TELECOM 2019", October 30 - 31, 2019, Sofia, Bulgaria.
Издателство: Proc. 27-th National Conference with International Participation "TELECOM 2019", October 30 - 31, 2019, Sofia, Bulgaria.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №49 Kogias P, Balabanova I., Malamatoudis M., Georgiev G., Sadinov S., “Reduction and identification of noise signals using artificial neural networks with various activation functions. Proc. of papers, 2019 International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM), 12 – 14 September, Kavala, Greece, 2019, ISSN 2367-8437, pp.78-82.
Издателство: Proc. of papers, 2019 International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №50 Angelov K., N. Manchev, P. Kogias, S. Sadinov, Design and Development of a Platform for Test Applications in LoRa/LoRaWAN, Proc. of papers, 2019 International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM), 12 – 14 September, Kavala, Greece, 2019, ISSN 2367-8437, pp.27-31.
Издателство: Proc. of papers, 2019 International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №51 Angelov K., S. Sadinov, P. Kogias, Modelling and Performance Analysis of Modulation Formats and Dispersion Compensation Schemes in a High-Speed Optical Communication Network, Proc. of papers, 2019 International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM), 12 – 14 September, Kavala, Greece, 2019, ISSN 2367-8437, pp.32-36.
Издателство: Proc. of papers, 2019 International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №52 Balabanova I., S.Sadinov, G. Georgiev. APPLICATION OF REGRESSION ANALYSIS AT PREDICTION OF TELETRAFFIC PARAMETERS. Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи, том III, ISSN 2367-8437,2019,p. (31-35)
Издателство: Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи, том III
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №53 Balabanova I, S. Sadinov, G Georgiev. INVESTIGATION OF DISCRIMINANT MODELS FOR SIGNAL IDENTIFICATION.Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи, том III, ISSN 2367-8437, p.( 36-40)
Издателство: Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи, том III
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №54 Angelov K., S. Sadinov, P. Kogias and M. Malamatoudis, Simulation Study and Analysis of High Speed Single Channel Transmission in Optical Communication Line, Proc. IX National Conference with International Participation Conference "Electronica 2018", Sofia, Bulgaria, IEEE Catalog Number CFP18P58-POD, ISBN (online) 978-1-5386-5801-7, pp. 162-165.
Издателство: Proc. IX National Conference with International Participation Conference "Electronica 2018", Sofia, Bulgaria, IEEE Catalog Number CFP18P58-POD
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://ieeexplore.ieee.org/document/8439510/

Публикация: №55 Balabanova I, G. Georgiev, S. Sadinov S., Kostadinova. Synthesizing of Models for Identification of Teletraffic Markov Chains by Artificial Neural Networks and Decision Tree Method. SCOPUS ELSEVIER, Journal of ELECTRICAL ENGINEERING (Slovakia), vol. 69, No (5), 2018, ISSN: 1335-3632. IMPACT FACTOR: 0.549, pp. 379-384.
Издателство: SCOPUS ELSEVIER, Journal of ELECTRICAL ENGINEERING (Slovakia), vol. 69, No (5), 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №56 Sadinov S., I. Balabanova, G. Georgiev. Statistical models for predcting of teletraphic parameters of Marckov chains. International Journal 'Information Models and Analyses", ITHEA 2018, Volume 7, Numbe,ISSN: 1314-6416, 2018, pp (77-88)
Издателство: International Journal 'Information Models and Analyses", Volume 7, Number 1, 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №57 Sadinov S., Simulation Study and Analysis in Transmitting RZ and NRZ Coded Signals into 10Gbpz Optical Line with Optical Amplifying Sections, Scientific and technical journal “Electrotechnica & Electronica E+E”, Vol. 52, No 9-10/2017, CEEC, Sofia, Bulgaria, 2017, pp.9-14, ISSN 0861-4717
Издателство: Scientific and technical journal “Electrotechnica & Electronica E+E”, Vol. 52, No 9-10/2017
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №58 Georgiev G., I. Balabanova, P. Kogias, S. Sadinov and S. Kostadinova. Research Article Identification of Sine, Squire, Triangle and Sawtooth Waveforms with Uniform White and Inverse F Noises by Adaptive Neuro - Fuzzy Interface System. ISSN: 1791 - 2377, Journal of Engineering Science and Technology Review 11 (3) ( 2018) pp.128 - 132
Издателство: Journal of Engineering Sc ience and Technology Review 11 (3) ( 2018) 128 - 1 32
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №59 Angelov K., S. Sadinov, P. Kogias, Computer Modelling and Analysis of Dispersion Compensation Schemes in Optical Communication Lines, International Scientific Conference UNITECH 2018, 16-17 November 2018, Gabrovo, ISSN 1313-230X, Vol. 2, pp. II-33-37.
Издателство: International Scientific Conference - UNITECH 2018, Gabrovo
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №60 Садинов С., Изследване и сравнителен анализ на характеристиките на 8-каналната оптична комуникационна линия със спектрално мултиплексиране, списание "Известия на Съюза на учените - Русе", Серия 1 "Технически науки", Том 14 – 2017, ISSN 1311-106X, стр. 47-53.
Издателство: списание "Известия на Съюза на учените - Русе", Серия 1 "Технически науки", Том 14 – 2017
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://suruse.uni-ruse.bg/files/Tech_2017.pdf

Публикация: №61 Садинов С., Симулационно изследване и анализ при предаване на RZ и NRZ кодирани сигнали в 10 Gbps оптична линия с оптични усилвателни участъци, Национален форум „Електроника 2017” 18-19.05.2017, София, стр. 47-53, ISSN: 1313-3985.
Издателство: Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №62 Sadinov S., K. Angelov, P. Kogias. INVESTIGATION OF THE RELIABILITY OF THE CABLE TELEVISION HEADEND USING A MARKOV PROCESSES. in: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 54’2017, Gabrovo, 2017, pp. 65-68, ISSN: 1310-6686
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://epubl.tugab.bg/documents/cat_view/46-----/60--54-----

Публикация: №63 J. Kanev, S. Sadinov, “Virtual Networking Laboratory for Education in Computer Science,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 226-230. doi: 10.15308/Sinteza-2017-226-230
Издателство: Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Teaching distance learning or e-learning classes include online lectures, exams and laboratory exercises using real equipment and/or simulators. This paper proposes a way to create a virtual laboratory, which provides distant access to real and virtual equipment without the risk of losing access due to misconfiguration of devices.
Web: https://doi.org/10.15308/Sinteza-2017-226-230

Публикация: №64 S. Sadinov, J. Kanev, “Study of E-Learning Systems,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 208-213. doi: 10.15308/Sinteza-2017-208-213
Издателство: Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/paper/518

Публикация: №65 Sadinov S., Simulation Study of M-ARY QAM Modulation Techniques using Matlab/Simulink, 40th jubilee international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics – MIPRO 2017 CTI, May 22 - 26, 2017, Opatija, Croatia, pp.704-711;
Издателство: 40th jubilee international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics – MIPRO 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://www.mipro.hr/MIPRO2017.CTI/ELink.aspx

Публикация: №66 Sadinov S., SIMULATION STUDY AND TRANSMISSION ANALYSIS OF RZ AND NRZ CODED SIGNALS IN OPTICAL LINE WITH DISPERSION COMPENSATION, in: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 55’2017, Gabrovo, 2017, pp. 46-51, ISSN: 1310-6686.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 55’2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://epubl.tugab.bg/documents/cat_view/46-----/63--55-----

Публикация: №67 Sadinov S., Simulation Modeling and Research of 8-channel WDM System, International Scientific Conference - UNITECH 2017, Gabrovo, ISSN 1313-230X, Vol. 2, pp. II-108-113.
Издателство: International Scientific Conference - UNITECH 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №68 Malamatoudis M., P. Kogias, N. Manchev, S. Sadinov, Design, Implementation and Analysis of a Wireless Network Coverage Using a Nanostation, International Scientific Conference - UNITECH 2017, Gabrovo, ISSN 1313-230X, Vol. 2, pp. II-99-103.
Издателство: International Scientific Conference - UNITECH 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №69 Angelov K., S. Sadinov, P. Kogias, M. Malamatoudis, Modeling and Analysis of Broadband Optical Communication System Based on a Passive Optical Network, International Scientific Conference - UNITECH 2017, Gabrovo, ISSN 1313-230X, Vol. 2, pp. II-104-107
Издателство: International Scientific Conference - UNITECH 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №70 Iliev T., I. Stoyanov, G. Michaylov, S. Sadinov, Synchronization of Transmitters in Single Frequency Networks, International Scientific Conference - UNITECH 2017, Gabrovo, ISSN 1313-230X, Vol. 2, pp. II-114-118.
Издателство: International Scientific Conference - UNITECH 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №71 Sadinov S., K. Angelov, P. Kogias and M. Malamatoudis, Iterative Estimation and Simulation Analysis of the Amplifying Sections in Optical Communication Network, Proc. XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017, September 13-15, 2017, Sozopol, Bulgaria, ISBN 978-1-5386-1752-6, IEEE Catalog Number CFP17H39-CDR, pp.300-303.
Издателство: XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №72 Angelov K., S. Sadinov and P. Kogias, Practical Model for Management, Monitoring and Research of Passive Optical Network, Proc. XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017, September 1315, 2017, Sozopol, Bulgaria, ISBN 978-1-5386-1752-6, IEEE Catalog Number CFP17H39-CDR, pp.77-80.
Издателство: XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №73 Koleva D., S. Sadinov, P. Kogias, Planning of cellular radio broadcasting in UMTS standard and synthesis of simulation model to study WCDMA spreading and modulation, JOURNAL of the Union of Scientists Ruse Book 1 TECHNICAL SCIENCES, Vol.13, 2016, UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV, BULGARIA, ISSN 1311-106X, pp. 7-12
Издателство: JOURNAL of the Union of Scientists Ruse Book 1 TECHNICAL SCIENCES, Vol. 13, 2016, UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV, BULGARIA,
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: suruse.uni-ruse.bg/files/SU_TECH_2016.pdf

Публикация: №74 Nedelchev, I., S. Sadinov and M. Tomov. RF Parallel-Circuit Class E Power Amplifier. UNITECH Gabrovo, International Scientific Conference, vol. II, pp. II-102 – II-106, 18-19 November 2016.
Издателство: UNITECH Gabrovo, International Scientific Conference, vol. II
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper presents power RF amplifier analysis of parallel class E topology of LC circuit and series filter. Using the accurate calculations results design method is developed for obtaining the load circuit components. The non-overlapping drain voltage and current shape are proving the possibility of 100% efficient operation. Power RF amplifier applications are proved via simulations. Switching type power amplifiers using parallel class E circuit are having advantages in the up-to-date RF and microwave amplifiers in the radio communication equipment providing efficient operation

Публикация: №75 Sadinov S, P. Kogias, K. Angelov, Determination of Distortion in Broadband Amplifiers for Different Standards of Signals in CATV Networks, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol.11, No.17, 2016, ISSN 1819-6608, pp. 10684-10688.
Издателство: Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol.11, No.17, 2016, ISSN 1819-6608
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://www.arpnjournals.com/jeas/volume_17_2016.htm

Публикация: №76 Садинов С., М. Маламатудис, П. Когиас, К. Ангелов, Симулационно изследване на модел за предаване на цифров телевизионен сигнал по стандарт DVB-S/S2, 55-та годишна конференция на Русенския университет “Интелигентна специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация”, Научни трудове на Русенски Университет – 2016, ISSN 1311-3321, SAT-2G.302-1-CSNT-01.
Издателство: 55-та годишна конференция на Русенския университет “Интелигентна специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация”, Научни трудове на Русенски Университет – 2016, ISSN 131
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://www.uni-ruse.bg/news/Lists/List/DispForm.aspx?ID=652

Публикация: №77 Ангелов К., П. Когиас, М. Маламатудис, С. Садинов, Експериментално изследване на параметрите и характеристиките на сигнали в системите за сателитна цифрова телевизия, Международна конференция - UNITECH 2016, Габрово, 18-19.11.2016г., сборник доклади - Том 2, стр.134-139, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна конференция - UNITECH 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: http://unitech.tugab.bg/index.php

Публикация: №78 Balabanova I, G. Georgiev, P. Kogias, S.Sadinov. "SELECTION OF PLAN OF EXPERIMENT BY STATISTICAL ANALYSIS OF THE PARAMETERS OF TELETRAFFIC MODEL WITH VOICE SERVICES”,ISSN: 1791-2377, JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY REVIEW 9(6)2016, SJR-0.160, P.76-81.
Издателство: JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY REVIEW Vol 9(6), Greece
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: www.jestr.org

Публикация: №79 Мощен радиочестотен усилвател клас Е паралелна схема
Издателство: Международна научна конференция - УНИТЕХ'2016 - Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper presents power RF amplifier analysis of parallel class E topology of LC circuit and series filter. Using the accurate calculations results design method is developed for obtaining the load circuit components. The non-overlapping drain voltage and current shape are proving the possibility of 100% efficient operation. Power RF amplifier applications are proved via simulations. Switching type power amplifiers using parallel class E circuit are having advantages in the up-to-date RF and microwave amplifiers in the radio communication equipment providing efficient operation.
Пълен текст:

Публикация: №80 Ангелов К., П. Когиас, С. Садинов, Анализ на механизмите в DOCSIS 3.0 стандарт за обединяване на честотни канали в обратния канал на кабелни телевизионни мрежи, UNITECH 2015, Габрово, 20-21.11.2015г., сборник доклади - Том 2, стр. II-147 - II-150, ISSN 1313-230X.
Издателство: сборник доклади - Том 2, UNITECH 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №81 Садинов С., Д. Колева, Диагностика и експериментални изследвания в зони на радиопокритие на клетъчна мрежа от второ и трето поколение, Научна конференция – РУ&СУ’15, Научни трудове на Русенски Университет – 2015, ISSN 1311-3321, том 53, серия 3.2., стр. 83 ÷ 91;
Издателство: Научна конференция – РУ&СУ’15, Научни трудове на Русенски Университет – 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/3.2/3.2-13.pdf

Публикация: №82 Садинов С., Д. Колева, Софтуерно изследване на качеството на сигнала в клетъчна мрежа с програмен продукт ASSET, Международна научна конференция “УНИТЕХ 2015” - Габрово, 27-28.11.2015, Том 2, ISSN 1313-230X, стр.142 ÷ 146;
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 2015” - Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №83 Садинов С., Кънев Й., Кандов И.. Експериментален модел на DVB-T телевизионен приемник базиран на Raspberry Pi. в: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2014, ISSN 1311-3321
Издателство: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №84 Sadinov S., P. Daneva and P. Kogias, Description and Simulation of OFDM Reception Process, JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY REVIEW, Kavala, Greece, ISSN:1791-2377, Vol.7, Issue 3, 2014, pp. 18-22.;
Издателство: JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY REVIEW, Kavala, Greece
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://www.jestr.org/downloads/Volume7Issue4/fulltext37414.pdf

Публикация: №85 Sadinov S., Kanev J.. Experimental model of video and audio MPEG4 encoder with IP streaming and transport over fiber optic media. in: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 50’2014, Gabrovo, 2014, pp. 29–31, ISSN: 1310-6686
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 50’2014, Gabrovo, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №86 Kogias P., S. Sadinov, P. Daneva, Simulation Study of time Synchronization for DVB-T systems, Journal of the Technical University of Gabrovo, ISSN:1310-6686, Vol. 50’2014, pp.32-37.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 50’2014, Gabrovo, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №87 Sadinov S., Kanev J., Kandov I.. Using IPTV Services in Distance Learning Systems. in: International Scientific Conference SINTEZA 2014, Invited papers, Belgrade, 2014, pp. 52–54, DOI: http://dx.doi.org/10.15308/sinteza-2014-52-54
Издателство: International Scientific Conference SINTEZA 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: DOI: http://dx.doi.org/10.15308/sinteza-2014-52-54

Публикация: №88 Когиас П., С. Садинов, П. Данева, Й. Кънев, Симулационно изследване на честотното отклонение в DVB-T системи, Научна конференция – РУ & СУ’14, Русенски Университет, Научни трудове на Русенски Университет – 2014, ISSN 1311-3321, том 53, серия 3.2.
Издателство: Научна конференция – РУ & СУ’14, Русенски Университет, Научни трудове на Русенски Университет
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №89 Кънев Й., Садинов С., Балабанова И.. Трафична симулация на IPTV MPEG-4 видео сигнал в телекомуникационни мрежи. в: Международна научна конференция “УНИТЕХ’14”, сборник доклади том II, Габрово, 2014, стр. 137-140, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’14”, сборник доклади том II, Габрово, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №90 Садинов С., Данева П., Когиас П., Кънев Й.. Симулация на двоична фазова модулация с Matlab. в: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 52, серия 3.2, Русе, 2013, стр. 84-90, ISSN 1311-3321
Издателство: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 52, серия 3.2
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №91 Садинов С., Кънев Й.. Анализ на цифрови видео формати и методи за конвертиране за пренос по комуникационни мрежи. в: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 52, серия 3.2, Русе, 2013, стр. 28-34, ISSN 1311-3321
Издателство: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 52, серия 3.2
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №92 Sadinov S., P. Daneva and P. Kogias, OFDM (Ortogonal Frequensy Division Multiplexing) Transmission simulation, International Scientific Conference “UNITECH 2013” – Gabrovo, 22-23.11.2013, Proceedings Vol.2, ISSN 1313-230X, pp.121126.
Издателство: International Scientific Conference “UNITECH 2013” – Gabrovo
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №93 Kanev J., Sadinov S., Analysis of current methods and technologies for encoding, distribution and consumption of IPTV services. in: International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2012, Proceedings of Papers VOLUME 1, Sofia, 2012, pp. 74–76, ISBN 978-619-167-002-4
Издателство: International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologie
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №94 Карапенев Б., Садинов С., Когиас П., Кънев Й.. Синтез на симулационни модели за изследване на основни процеси от кодирането на канала за връзка при системата DVB-T. в: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 3.2, Русе, 2012, стр. 78-84, ISSN 1311-3321
Издателство: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 3.2
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №95 Садинов С., Кънев Й.. Перспективи за развитие на българския пазар на IPTV услуги. в: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 3.2, Русе, 2012, стр. 101-104, ISSN 1311-3321
Издателство: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 3.2
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №96 Кънев Й., Садинов С.. Изследване възможностите на RTSP протокола за управление на сървър с видео по заявка. в: Международна научна конференция “УНИТЕХ’12”, сборник доклади том I, Габрово, 2012, стр. 337-341, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’12”, сборник доклади том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №97 Angelov K., S. Sadinov, N. Varbanova, Optical Receiver Sensitivity Evaluation in Presence of Noise in Digital Communication System, ICEST 2012, Proc. of Papers, Vol. 1, pp.85-88, ISBN 978-619-167-002-4, V. Tarnovo, Bulgaria, 2012.
Издателство: ICEST 2012, Proc. of Papers, Vol. 1, V. Tarnovo, Bulgaria
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №98 Angelov K., S. Sadinov, K. Koitchev, Estimation of Optical Receiver Sensitivity in HFC Network, ICEST 2011, Proc. of Papers, Vol. 1, pp.111-114, ISBN: 978-86-6125-031-6, Nish, Serbia, 2011.
Издателство: ICEST 2011, Proc. of Papers, Vol. 1, Nish, Serbia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №99 N. Varbanova, K. Angelov, S. Sadinov, Estimation of Optical Link Length for High-Speed Aplications, ICEST 2011, Proc. of Papers, Vol. 3, pp.607-610, ISBN: 978-86-6125-033-0, Nish;, Serbia, 2011.
Издателство: ICEST 2011, Proc. of Papers, Vol. 3, Nish, Serbia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №100 Ангелов К., С. Садинов, Н. Върбанова, Влияние на ефективността на оптичния предавател и приемник в оптична линия за приложение в хибридни оптично-коаксиални мрежи. UNITECH 2011, Proceedings, Vol. 1, pp.348-353, ISSN 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 2011.
Издателство: UNITECH 2011, Proceedings, Vol. 1, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №101 Садинов С., К. Ангелов, К. Койчев, Н. Върбанова, Способи за транслиране на сателитни телевизионни канали по кабелни телевизионни мрежи, UNITECH 2011, Proceedings, Vol. 1, pp.343-347, ISSN 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 2011.
Издателство: UNITECH 2011, Proceedings, Vol. 1, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №102 Angelov K., K. Koitchev, N.Varbanova, S. Sadinov, Estimating the Number of Amplifying Sections in Hybrid Fiber-Coaxial Television Network Using an Iterative Approach, ICEST 2010, Proc. of Papers, Vol. 1, pp.57-60, ISBN: 978-9989-786-57-0, Ohrid, Macedonia, 2010.
Издателство: ICEST 2010, Proc. of Papers, Vol. 1, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №103 Koitchev K., K. Angelov, S. Sadinov, Determining Bit Error Rate in Digital Optical Transmission Network Using the Q-Factor, ICEST 2010, Proc. of Papers, Vol. 1, pp.53-56, ISBN: 978-9989-786-57-0, Ohrid, Macedonia, 2010.
Издателство: Proc. of Papers, Vol. 1, ICEST 2010,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №104 Койчев К., С. Садинов, К. Ангелов. Разпределение на трафика при анализ на модели в клетъчна мрежа. UNITECH 2010, Proceedings, Vol. 1, стр.324-328, ISSN 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 2010.
Издателство: Proceedings, Vol. 1, UNITECH 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №105 Sadinov S., K. Koitchev, P. Penchev, K. Angelov, Simulation Evaluation of BER Characteristics for M-PSK and M-QAM Modulations used in the Reverse Channel of Cable TV Nets, Journal “Electronics and Electrical Engineering” Vol. 7 (95), pp.71-76, ISSN 1392-1215, TECHNOLOGIJA Kaunas, Lithuania, 2009.
Издателство: Journal “Electronics and Electrical Engineering” Vol. 7 (95), TECHNOLOGIJA Kaunas, Lithuania
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №106 Angelov K., S. Sadinov, N. Varbanova, Iterative approach for estimating regeneration sections length in an optical communication system with a wavelength-division multiplexing, Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, Vol. 3, Part 2, pp.59-71, Info Invest, Bulgaria, 2009.
Издателство: Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, Vol. 3, Par
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №107 Sadinov S., K. Koitchev, K. Angelov, Finding the Best Short Cut in Setting Cable TV Network, Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 37, ISSN 1310-6686, pp.91-93, 2009.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 37
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №108 Sadinov S., K. Angelov, K. Koitchev, I. Balabanova, Investigation of the impact of CSO/CTB/CNR parameters in designing and operating CATV networks, ICEST 2009, Proc. of Papers, Vol. 1, pp.129-134, Sofia, Bulgaria, 2009.
Издателство: ICEST 2009, Proc. of Papers, Vol. 1, Sofia, Bulgaria, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №109 Балабанова И., К. Ангелов, С. Садинов, Т. Илиев, Избор на конфигурация на оптичните възли за равномерно разпределение на трафика в хибридни кабелни телевизионни мрежи, РУ&СУ’09, Научни трудове, Том 48, серия 3.2, ISSN 1311-3321, стр.83-87, Русе, 2009.
Издателство: РУ&СУ’09, Научни трудове, Том 48, серия 3.2, Русе, 2009.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №110 Пенчев, П., М. Славов, Ст. Садинов, Относно един начин за използване и диагностика на Ethernet в мрежите за достъп, сп. “Електротехника и Електроника”, 9-10, 2009, ISSN 0861-4717, стр. 55-59.
Издателство: сп. “Електротехника и Електроника”, 9-10, 2009.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №111 Penchev, P., M. Slavov, St. Sadinov, About a Method for Using and Diagnostic of Ethernet in Access Networks
Издателство: ELEKTROTECHNIKA & ELEKTRONICA
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №112 Ангелов К., К. Койчев, С. Садинов, Н. Върбанова. Технически аспекти при проектиране на обратния канал в широколентови кабелни телевизионни мрежи. Journal Materials, Methods & Technologies – International Scientific Publications, Vol. 2, Part 2, стр.110-131, ISSN:1313-2539, Слънчев Бряг, България, 2008.
Издателство: Technomat & Infotel 2008, Journal Materials, Methods & Technologies – International Scientif
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №113 Ангелов К., К. Койчев, Н. Върбанова, С. Садинов. Относно възможностите за доставка на IP-базирани Triple Play услуги в хибридни оптично-коаксиални кабелни телевизионни мрежи. Technomat & Infotel 2007, International Scientific Publications Vol. 1, стр.117-134, ISBN 978-954-9368-24-6, Слънчев Бряг, България 2007.
Издателство: Technomat & Infotel 2007, International Scientific Publications Vol. 1, Слънчев Бряг, България
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №114 Ангелов К., Н. Върбанова, К. Койчев, С. Садинов. Пренос на гласова информация в интерактивни кабелни телевизионни мрежи. Technomat & Infotel 2007, International Scientific Publications Vol. 1, стр.107-116, ISBN 978-954-9368-24-6, Слънчев Бряг, България 2007.
Издателство: Тechnomat & Infotel 2007, International Scientific Publications Vol. 1, Слънчев Бряг, България
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №115 Angelov K., K. Koitchev, S. Sadinov. Influence of Optical Fiber Nonlinear Effects in HFC Television Networks with WDM Multiplexing. ICEST 2007, Proc. of Papers, pp.287-290, ISBN 9989-786-06-2, Ohrid, Macedonia, 2007.
Издателство: ICEST 2007, Proc. of Papers, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №116 Koitchev K., K. Angelov, S. Sadinov. Boundary Conditions when using Quadrature Modulations in Coaxial Cable Television Networks. ICEST 2007, Proc. of Papers, pp.421-424, ISBN 9989-786-06-2, Ohrid, Macedonia, 2007.
Издателство: ICEST 2007, Proc. of Papers, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №117 K. Koichev, S. Sadinov, G. Traikovski. Defining the channel parameters and their influence on SER for OFDM transmission. ICEST 2007, Proc. of Papers, Ohrid, Macedonia, 2007, pp.433-436
Издателство: ICEST 2007, Proc. of Papers, Ohrid, Macedonia, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №118 S. Sadinov, K. Koitchev, K. Angelov, G. Traikovski. Determinatin of BER using Simulation model for WCDMA systems. International Scientific Conference UNITECH’07, 23-24 November 2007, Gabrovo, pp.283-287
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’07, 23-24 November 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №119 Angelov K., K. Koitchev, S. Sadinov. An Investigation of Noise Influences in Optical Transmitters and Receivers in Cable TV Networks. ICEST 2006, Proc. of Papers, pp.102-105, ISBN 978-954-9518-37-5, Sofia, Bulgaria, 2006.
Издателство: ICEST 2006, Proc. of Papers, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №120 Koitchev K., K. Angelov, S. Sadinov. An Effectiveness Investigation of Erbium-Doped Fiber Amplifiers for Cable TV Networks in presence of Noise. ICEST 2006, Proc. of Papers, pp.106-108, ISBN 978-954-9518-37-5, Sofia, Bulgaria, 2006.
Издателство: ICEST 2006, Proc. of Papers, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №121 Koitchev K., S. Sadinov, K. Angelov. Determination of the Signal/Noise Ratio at the Input of Cable TV Amplifier Using Symmetrical N-Level Code. XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICE
Издателство: International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologie
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №122 Koitchev K., S. Sadinov, K. Angelov. Determination of the BER Characteristics with M-QAM Signal by Weibull Noise Distribution in Hybrid Cable TV Networks. XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technolo
Издателство: XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technolo
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №123 Sadinov S., K. Koitchev, K. Angelov. Improving the Quality of Analog TV Signals in Cable TV Networks through Optimization of the Number and Parameters of Amplifiers in the Network. XL International Scientific Conference on Information, Communication and E
Издателство: XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technolo
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №124 Sadinov S., K. Koitchev, K. Angelov. A Study of the Effect of Land Relief on the Design of Wireless GSM Coverage. XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2005, Niš, Serbia a
Издателство: XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technolo
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №125 Angelov K., K. Koitchev, S. Sadinov. A Model of Noise Influences in a Digital Communication Channel in Cable TV Networks. XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2005, Niš,
Издателство: XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technolo
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №126 Койчев К., К. Ангелов, С. Садинов. Съвременни кабелни телевизионни мрежи за доставка на интерактивни услуги. Седми международен симпозиум „ТЕХНОМАТ & ИНФОТЕЛ 2005”, Материали, Методи и Технологии, Слънчев Бряг, 2005, ISBN 954 9368 11 4стр.92-112.
Издателство: Седми международен симпозиум „ТЕХНОМАТ & ИНФОТЕЛ 2005”, Материали, Методи и Технологии, Слънчев
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №127 Remote Control and Adjustment of Digital
Издателство: Interna¬tional Scientific Conference, Unitech'05
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №128 Koitchev K., Sadinov St. Investigation of the Impact of Disturbances in Transmitting Digital Data Along the Return Chanel in CATVs. XXXIX International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2004, Bito
Издателство: XXXIX International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technolo
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №129 Sadinov St.,Koitchev K. About a Possible Way of Optimizing the Number of Amplifiers in CATVs. XXXIX International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2004, Bitola, Macedonia, pp. 615-618
Издателство: XXXIX International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technolo
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №130 Койчев К., С.Немцов, С. Садинов, Определяне броя на потребителите едновременно използващи интерактивни услуги. Известия на ТУ Габрово, том XXVII, 2003, стр. 85-88.
Издателство: Известия на ТУ Габрово, том XXVII, 2003
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №131 Койчев К.,И. Неделчев, С. Садинов, С.Немцов, Определяне оптимално ниво на канален сигнал в кабелна телевизионна мрежа, въз основа на неговата статистическа обработка. Известия на ТУ Габрово, том XXVII, 2003, стр. 82÷84.
Издателство: Известия на ТУ Габрово, том XXVII, 2003
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №132 Koitchev K., S. Sadinov, S. Nemtsov. IP Telephony Over a Coaxial Cable Television Network. 6th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2003, Nis, Serbia and Montenegro, pp. 250 - 253
Издателство: Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2003, Nis, Serbia and Montenegro
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №133 Koitchev K., S. Nemtsov, S. Sadinov. Studies on The Realiability of Two-way Cable TV Network. 6th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2003, Nis, Serbia and Montenegro, pp. 246 &
Издателство: 6th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Servi
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №134 Sadinov S., K.Koitchev, S. Nemtsov. Possibilities for Encoding Analogue TV Signal in Cable TV Networks. XXXVIII International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2003, Sofia, Bulgaria, pp 52 &#6
Издателство: XXXVIII International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Techno
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №135 Sadinov S., K.Koitchev, S. Nemtsov. Investigation of The Impact of The Supply Voltage Form in Cable TV Amplifiers. XXXVIII International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2003, Sofia, Bulgaria, pp
Издателство: XXXVIII International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Techno
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №136 Koitchev K., Sadinov St. Maximum Value Determination of Non-linear Products in Cable Television Networks. IEEE Transactions on Broadcasting, March 2003, Volume 49, New York, USA, pp. 22-25, Digital Object Identifier 10.1109/TBC.2003.808737
Издателство: IEEE Transactions on Broadcasting, March 2003, Volume 49, New York, USA
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://ieeexplore.ieee.org/search/authors.jsp ieeexplore.ieee.org/iel5/11/26675/01190032.pdf?arnumber=1190032 http://s.wanfangdata.com.cn/paper.aspx?

Публикация: №137 Садинов Ст., К.Койчев, С. Немцов. Определяне на силата на натоварване при въздушно полагане на кабели. Междунар. конференция ”UNITECH - 02”, ТУ-Габрово,2002, стр. 138 - 141.
Издателство: Междунар. конференция ”UNITECH - 02”, ТУ-Габрово,2002
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №138 Koitchev К., S. Nemtsov, S. Sadinov, “Selection of Supply Voltage Form for Amplifiers in CATV”, 5th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services TELSIKS 2001, Nis, Yugoslavia, Proceedings of Papers, v
Издателство: ”, 5th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Se
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №139 Koitchev K., S. Sadinov, S. Nemtsov. Suggested Method for Composite Frequencies Allocation. 5th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2001, Nis, Yugoslavia, pp. 541÷543 (отра
Издателство: 5th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Servi
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №140 Sadinov St. Analysis of Return Loss Coefficient in CATV Amplifiers. The Ninth National Scientific and Applied Science Conference ELECTRONICS 2000, Sozopol, 2000, book 4, pp 128 - 132.
Издателство: Ninth National Scientific and Applied Science Conference ELECTRONICS 2000, Sozopol, 2000, book 4,
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №141 Садинов С., К. Койчев, Оптимизация на коефициента на усилване в магистралните усилватели на кабелните телевизионни мрежи. The Ninth National Scientific and Applied Science Conference with International Participation ELECTRONICS 2000, Sozopol. 2000, Bulgar
Издателство: The Ninth National Scientific and Applied Science Conference with International Participation ELECTR
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №142 Садинов Ст., Койчев К. Статистически и информационни характеристики на кабелна телевизионна мрежа при наличието на шумови флуктоации. Известия на ТУ Габрово, том XXIV, 2000, стр.17÷24.
Издателство: Известия на ТУ Габрово, том XXIV, 2000
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №143 Койчев К., Садинов Ст. Проектиране на магистрални кабелни телевизионни мрежи при минимално ниво на шумовете. The Eighth National Scientific and Applied Science Conference “ELECTRONICS’99", book 3, Sozopol, 1999, pp 151 - 156. ecad.tu-sofia.bg/et/1999
Издателство: The Eighth National Scientific and Applied Science Conference “ELECTRONICS’99", book 3, Sozopol
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №144 Садинов Ст., Койчев К. Възможности за предаване на мултимедия по кабелни телевизионни мрежи. The Eight National Scientific and Applied Science Conference ELECTRONICS’99, Sozopol, 1999, book 3, pp157 - 162.
Издателство: The Eight National Scientific and Applied Science Conference ELECTRONICS’99, Sozopol, book 3
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №145 Койчев К., Садинов Ст. Изследване на нелинейността на колебателен кръг съдържащ вертикална матрица. Научна конф. с международно участие ”35 години ТУ-Габрово”,1999.
Издателство: конф. с международно участие ”35 години ТУ-Габрово”,1999.
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №146 Koitchev K., Sadinov St. Tendencies in Computer Aided Design of Cable TV Networks, 12th International Conference - SEAR ‘98, Varna, 1998, pp 63 - 67.
Издателство: 12th International Conference - SEAR ‘98, Varna
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №147 Койчев К., Садинов Ст. Оценка на шума в кабелните телевизионни линии. The Seventh International Conference “ELECTRONICS ’98", Sozopol, 1998, book 3, pp 172 - 177.
Издателство: The Seventh International Conference “ELECTRONICS ’98", Sozopol,
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №148 Койчев К., Садинов Ст. Относно един начин за моделиране на еталонен сигнал за време и честота. The Seventh International Conference “ELECTRONICS ’98", Sozopol, 1998.
Издателство: The Seventh International Conference “ELECTRONICS ’98", Sozopol,
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Водени дисциплини
Дисциплина: 2140,0,Аудио и видео системи (р. о., бакалавър)
Резюме:

Дисциплина: 0750,0,Телевизионна техника (р. о., бакалавър)
Резюме:

Дисциплина: 0011,1,Клетъчни комуникации (р. о., магистър)
Резюме:

Дисциплина: 1883,0,Основи на комуникациите (р. о., бакалавър)
Резюме:


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ПАНАЙОТИС ГРИГОРИОС КОГИАС ДИПЛОМИРАН Мониторинг и контрол в комуникационни системи за наземно цифрово разпръскване
ЙОРДАН ХРИСТОВ КЪНЕВ ДИПЛОМИРАН Изследване възможности за доставка на телевизионни услуги по IP базирани мрежи
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА ДИПЛОМИРАН Подобряване на качеството на обслужване в клетъчна комуникационна система
МИХАИЛ НИКОЛАОС МАЛАМАТУДИС ДИПЛОМИРАН Моделиране и съвременни методи за подобряване на ефективността на MIMO канали в безжични комуникационни системи
СЕЙХАН САДЪК МЮМЮНАЛИ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване и подобряване качеството на обслужване в спътникови комуникационни канали
ДИОНИСИЯ АНТИМОС ДАСКАЛАКИ ДИПЛОМИРАН Детектиране и анализ през комуникационни канали на физически характеристики на металите, чрез използване на ултразвукови сензори
ХРИСТИЯН СВЕТОСЛАВОВ ХРИСТОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Мониторинг и контрол на видеоформати в телекомуникационен канал за пренос на видеоинформация
АЙСУН ЕМИН АХМЕД ДЕЙСТВАЩ Мониторинг и управление в широколентови мобилни мрежи
ЕМАНУИЛ ТЕМИСТОКЛИС КИПРЕОС ДЕЙСТВАЩ Методи и алгоритми за изследване на мултиплексирани сигнали в пасивни оптични комуникационни мрежи
ГАНЧО ЛЮБОМИРОВ ТАНЕВ ДЕЙСТВАЩ Система за управление на бизнес решения през комуникационни канали
БОРИС БЛАГОЙ АРСОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Управление на ефективността и качеството на услуги в широколентови мобилни мрежи
ИСКРЕН ПАВЛИНОВ ЯНКОВ ДЕЙСТВАЩ Иновативност, методология и проектиране на модел за киберотбрана и киберсигурност на комуникационните мрежи и системи на държавни структур