ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: НИКОЛА ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Технически колеж - ловеч
Катедра: Машиностроене, компютърни системи и електротехника
Кабинет(и): 2310, 2211
Служебен тел.: (066 827)+201, 287
E-mail1:
Факс/Skype: bobinkov
Web страница: www.nikoladraganov.url.bg

Съдържание:
Обща информация
Проекти (3)
Книги (6)
Публикации (68)
Интереси (6)
Водени дисциплини (7)
Учебни материали (3)
Написани рецензии (40)
Зададени ДР (25)

Докторанти (1)


Обща информация
Лична страница
Лична страница
http://umis.tugab.bg/prep/ldanni_view.php?koef=589


Завършени проекти
Име на проект: №1 Модели и стендове за виртуално и физическо изследване на мехатронни устройства
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Предлаганият за финансиране научно-изследователски проект има за цел да се проектират и разработят модели и стендове за научно-изследователски виртуални и физически, лабораторни изследвания, под формата на отделни тематично свързани модули. Те ще се използват в учебната и научната дейност в ТК - Ловеч за моделиране, симулиране и изследване на определени видове мехатронни устройства (МУ), с основно предназначение в автотранспортната техника. Разработката е продължение на дейността на преподавателският състав на колежа по проучване, разработване и развитие на резултати от досегашни изследвания в областта на електромеханичните и мехатронни устройства .
Позиция в проекта: ?
Бр.заети: 15

Име на проект: №2 Разработка на модели и стендове за виртуално и физическо изследване на електромеханични устройства
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработка на модели и стендове за виртуално и физическо изследване на електромеханични устройства
Позиция в проекта: д
Бр.заети: 6

Име на проект: №3 Разработка на стендове и програми за изследване и подобряване на енергоефективността на ръчни електроинструменти
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработка на стендове и програми за изследване и подобряване на енергоефективността на ръчни електроинструменти
Позиция в проекта: w
Бр.заети: 6


Публикации
Публикация: №1 Драганов Н. Сензорна техника. Ръководство за лабораторни упражнения. Екс-прес, Габрово, 2019, ISBN 978-954-490-619-1
Издателство: Екс-прес
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Драганов Н. Сензори. Принципи, устройство, технологии, характеристики параметри приложения. Трета част. Издателство ЕКС-ПРЕС Габрово, 2017, ISBN 978-954-490-550-7
Издателство: ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2017
Вид: Монография
Абстракт: В трета част на книгата са описани биосензори и сензори за радиация. Разгледани са основните схемотехнични принципи за обработка и формиране на сигналите от първични сензорни преобразуватели, като е направен подробен анализ на техните предимства и недостатъци. В книгата са представени и последните разработки в областта на сензорните мрежи и интелигентните сензори, използвани в сензорната техника, медицината, автомобилната електроника, военната техника, космическата апаратура и др.. За ефективно разбиране на функционалността на сензорите са описани основните материали и технологични операции, из-ползвани при изработването на сензорите. В книгата са описани и оригинални разработки на автора.

Публикация: №3 Драганов, Н. Сензори. Принципи, устройство, технологии, характеристики параметри приложения. Втора част. Издателство ЕКС-ПРЕС Габрово, 2016, ISBN 978-954-490-503-3
Издателство: ЕКС-ПРЕС Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Монография
Абстракт: Във Втора част на книгата се разглеждат принципите, устройството, те-хологиите, характеристиките, параметрите и приложенията на различни видове сензори, използвани в битовата и промишелена апаратура. Описани са сензори за присъствие положение и движение на обекти, линейно и ъглово преместване, за скорост и ускорение, поток и разход на флуиди, акустоелектронни и сензори за химичен състав. В главите са описании както базовите разработки, така и съвременните тенденции в развитието на този тип сензорни преобразуватели. Описани са сензорни разработки в областта на медицината, автомобилната електроника, военната техника и космическата апаратура. Настоящата книгата може да се разглежда също като учебник и справочник, предназначен за широк кръг специалисти – интересуващи и занимаващи се със сензорика, схемотехника, електроника, автоматика и уредостроене, подготвени инженери и техници, работещи в областите на автоматизираното производство и контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А).
Web: Сензори. Принципи, устройство, технологии, характеристики параметри приложения

Публикация: №4 Колев, И. С., Н. Д. Драганов, Е. Н. Колева. Сензори. Българско- английски речник. Габрово, Университетско издателство „Васил Априлов”, 2015. ISBN 978-954-683-528-4.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”
Изд.год.: 2015
Вид: Книга (бълг.издание)
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №5 Драганов, Н. Сензори. Принципи, устройство, технологии, характеристики параметри приложения. Първа част. Издателство ЕКС-ПРЕС Габрово, 2014, ISBN 978-954-490-435-7
Издателство: Издателство ЕКС-ПРЕС Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Книга (бълг.издание)
Абстракт: В Първа част на книгата се разглеждат основните принципи на ра¬бо¬та, метрологичните и електрическите характеристики на сензорите. Опи¬са¬ни са най-често използваните електронни схеми за обработка на сигналите от първични сензори. Направени са препоръки за правилното избиране на сензор за целите на съвременните средства за измерване и контрол на фи¬зични, химични и биологични величини. Книгата е предназначена за широк кръг специалисти – обучаващи се в сферата на електрониката, автоматиката и уредостроенето, инженери и техници, работещи в областите на автоматизираното производство.

Публикация: №6 Драганов, Н. Сензорна техника. Ръководство за лабораторни упражнения. Изд. ЕКС-ПРЕС Габрово, 2012
Издателство: ЕКС-ПРЕС Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Mihailov, G., N. Draganov. Electronic beehive temperature control system. Science Conference TechCo - 2023, June, 30, Lovech, Bulgaria, 2023, p-p: 56-59, ISSN 2535-079x
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The article presents an example implementation of an electronic autonomous system for temperature control in a beehive. The system is implemented using standard electronic components and affordable circuitry. A construction has been implemented that allows the implementation of the electronic system and its functioning in the beehive. Block diagram and construction of the developed work are presented.

Публикация: №8 Mihailov, G., N. Draganov. Overview of the basic photometric methods for the study of light sources. Photometrie spheres. Science Conference TechCo - 2023, June, 30, Lovech, Bulgaria, 2023, p-p: 60-62, ISSN 2535-079x
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: In the papire discusses the main photometric methods for the study of light sources. Special attention has been paid to the construction and fabrication of photometric spheres. Schemes of the methods are presented and the principle of research with them is described.

Публикация: №9 Mihailov, G., N. Draganov. Development photometric sphere. Science Conference TechCo - 2023, June, 30, Lovech, Bulgaria, 2023, p-p: 63-66, ISSN 2535-079x
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The measurement of light and electrical parameters of light sources is important for lighting engineering. The report presents an example development of a photometric sphere, conducted experimental studies and are presented the results.

Публикация: №10 Mihailov, G., N. Draganov. Research on discrete optoelectronic converters. Science Conference TechCo - 2023, June, 30, Lovech, Bulgaria, 2023, p-p: 67-70, ISSN 2535-079x
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The conversion of the optical signal into electrical is carried out by means of semiconductor optoelec-tronic converters, the action of which is based on the internal photo effect. The report presents information on discrete optoelectronic converters. Particular attention paid to the semiconductor photoresistor. Experimental studies have been carried out and the results presented.

Публикация: №11 Mihailov, G., N. Draganov, M. Stanchev. Demonstration model of wireless light transmission system. Science Conference TechCo - 2022, July, 1-2, Lovech, Bulgaria, 2022, p-p: 36-39, ISSN 2535-079
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: People's lives are increasingly engaged in connecting different objects from the real world with the virtual. Computer devices and the Internet have become a luxury for modern man, and wireless data exchange and information sharing are part of everyone's personal and professional life. With the development of technology, experts are developing a new type of data transmission technology that is much faster than others. The technology is called Li-Fi (Light Fidelity) and is based on visible light emitted by LED sources. With its rapid development, Li-Fi technology promises to be one of the most popular in our daily lives.

Публикация: №12 Petkov, Tsv., N. Draganov. Simulation Model of a Harmonic Components Synthesizer. Science Conference TechCo - Lovech 2020, July, 17, Lovech, Bulgaria, 2020, p-p: 13-16, ISSN 2535-079X
Издателство: Vasil Aprilov, University publishing house
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Abstract One of the major problems in power systems is the non-sinusoidal power supply. This non-sinusoidality is analyzed by decomposing them into harmonic components. The presence of such components causes malfunctioning and even damage to electrical machinery and equipment. Therefore, special measures are being developed and implemented to reduce or neutralize them. When these need to be investigated, the influence of these periodic non-sinusoidal stresses is of interest to be able to create them artificially. This makes it possible to study their impact on different electrical equipment. The article describes an example simulation model of a synthesizer of periodic non-sinusoidal components implemented in the Matlab programming environment. It permits experimental simulation studies on the effect of harmonic components of different order on electric loads. Keywords: harmonic components; non-sinusoidal periodic forms; non-linear loads.

Публикация: №13 Petkov, Tsv., N. Draganov. Investigation of Non-sinusoidal Voltage Converter. Science Conference TechCo - Lovech 2020, July, 17, Lovech, Bulgaria, 2020, p-p: 17-22, ISSN 2535-079X
Издателство: Vasil Aprilov - Gabrovo, University publishing house
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Abstract In the report presents a simulation model of converter non-sinusoidal voltages managed shirochinnoimpulsen method for load is used asynchronous machine. Simulation studies were performed and the obtained results were presented. Attention is paid to the shape of the hodographs of the depicting vectors of the stator currents. An exemplary block architecture of the practical implementation of the device is presented. Keywords: PWM control; hodograph of stator vectors; induction machine.

Публикация: №14 Draganov, N. Single-chip Electronic Converter for LED Backliht Contron in Modern Widescreen Displays. Science conference TechCo - Lovech 2020, July, 17, Lovech, Bulgaria, 2020, p-p: 23-29, ISSN 2535-079X
Издателство: Vasil Aprilov - Gabrovo, University publishing house
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Abstract Displays are electronic devices that are designed to convert the electrical signals into an information image. The development of electronics and in particular functional microelectronics has made it possible to create different types of displays based on different technologies. One of the most common displays today are LED LCDs. An interest in the design of electronic equipment with liquid crystal display with LED backlight is the control of the LEDs. Effective management is a sign of the energy classification of a display (monitor or television). The article looks at a typical example of implementing an electronic backlight dynamic control scheme applicable to modern monitors and televisions. Keywords: liquid crystal display; LED backlight control; LED control circuit; DC/DC converter.

Публикация: №15 Draganov, N., Y. Yankov. Biometric Identification Systems. Exaple of Electronic Biometric Protection System with SMS Notification. Science Conference TechCo - Lovech 2020, July, 17, Lovech, Bulgaria, 2020, p-p: 72-78, ISSN 2535-079X
Издателство: Vasil Aprilov - Gabrovo, University publishing house
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Abstract Access protection in some applications is extremely important. One of the safest protections is through the use of biometric indicators. Various methods for recognizing biometric parameters are known. They provide different levels of accessibility and security. The article describes some of the most commonly used methods for biometric parameterization. An example device is proposed, which allows fingerprint recognition and notification for access via SMS to a pre-set subscriber number. Keywords: biometric protection; biometric sensors; security system; biometric controllers.

Публикация: №16 Draganov, N. Electrical Energy Measuring modul with Galvanomagnetic Current Transducer. KNOWLEDGE - International Journal, Vol.32.3, July, 2019, p-p 345-351, UDK37, ISSN2545-4439, ISSN 1857-923x
Издателство: KNOWLEDGE - International Journal
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №17 . Hinova A. Analytical assessment of logical risk rejection schemes, Scientific Research of the SCO countriesSynergy and Integration»11-12.02.2019, Minzu University.Beijimg , China p.166, ISBN 978-5-905695-93-3; 2019
Издателство: KNOWLEDGE - International Journal: Technical and technological sciences, Vol. 32.3, Skopje 2019, pp.345-352
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/

Публикация: №18 Драганов, Н., Л. Спасов. Изследване на експериментален модул за безконтактно измерване на електрически ток. Научна конференция TechCo - Lovech 2019, Технически колеж Ловеч, 10 Май Ловеч, 2029 ISSN 2535-079x, стр.83-89
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №19 Драганов, Н. Някои сензорни приложения в съвременните електронни автомобилни системи. Научна конференция TechCo - Lovech 2019, Технически колеж Ловеч, 10 Май Ловеч, 2029 ISSN 2535-079x, стр.93-100
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №20 Драганов, Н. Описание и анализ на структурата на покритието на автомобилното купе. Научна конференция TechKo-Lovech, 20-21 Април, Ловеч, 2018, ISSN 2535-079X, стр. 130-134
Издателство: TECH-KO
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №21 Драганов, Н. Индуктивен сензор за оценка на дебелината и качеството на покритието на автомобилното купе. Научна конференция TechKo-Lovech, 20-21 Април, Ловеч, 2018, ISSN 2535-079X, стр. 123-129
Издателство: TECH-KO
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Спасов Л., Н. Драганов. Интелигентно устройство за управление на температура в инкубаторна камера. Научна конференция TechKo-Lovech, 20-21 Април, Ловеч, 2018, ISSN 2535-079X, стр. 96-102
Издателство: TECH-KO
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Драганов, Н. Някои приложения на галваномагнитните сензори за измерване на линейно и ъглово преместване в електронните системи на съвременните автомобили. Сборник доклади от Международна научна конференция UNITECH 2017, Том 1, 17-18 Ноември, Габрово, 2017, ISSN1313-230X, стр.331-336
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция UNITECH 2017, Том 1, 17-18 Ноември, Габрово, 2017,
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The improvement of existing functionalities and the search for new ones in the management and safety systems of modern cars is continuous. This requires the use of new methods for the implementation of different automotive systems. On the other hand, the rapid development of electronics and, in particular, of sensor technology, fully meets the modern requirements for building automotive electronic systems. The article provides a brief introduction of sensors, whose information is invaluable, in the electronic systems of modern cars.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №24 Драганов, Н. Модул за измерване на електроенергия в еднофазна електрическа мрежа. Сборник доклади от Международна научна конференция UNITECH 2017, Том 1, 17-18 Ноември, Габрово, 2017, ISSN1313-230X, стр.186-292
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция UNITECH 2017, Том 1, 17-18 Ноември, Габрово, 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Digital power meters today are widely used. They are implemented through various schematic solutions, which offer different metrological parameters. The report presents and describes an electronic module for the measurement of electricity in a single phase electric network. The module is realized on the basis of a specialized integrated circuit of the ADE series of the Analog Device Company. Presented are a block and schematic circuit diagram, and experimental results which demonstrate the operability of the device.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №25 Драганов, Н., Ст. Василев. Оптоелектронна инфрачервена охранителна завеса. Сборник доклади от Международна научна конференция UNITECH 2017, Том 1, 17-18 Ноември, Габрово, 2017, ISSN1313-230X, стр.201-206
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция UNITECH 2017, Том 1, 17-18 Ноември, Габрово, 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Optoelectronic transducers are widely used in the security and signaling equipment. They are also widely used in labor protection systems in different types of manufacturing centers and factories. There they take care of the safe conduct of the production process. The report presents a development of an infrared security curtain with application in the industry using hazardous machinery and equipment. The presented work features an easy and affordable element base and an opportunity for a variety of applications.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №26 Draganov, N., B. Andreev. Based on the Peltier element possibility of creating an thermoelectric hydrocondenser. Proceedings of papers national conference ELEKTRONIKS 2016, Sofia, 2016, ISSN 1313-3985
Издателство: ELECTRONICS
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Based on the Peltier element possibility of creating an thermoelectric hydrocondenser (Nikola Draganov, Bogidar Andreev). Thermoelectric capacitors are а trend in modern technology to extract moisture from various air environments. The article presents an example design of thermoelectric hydrocapacitor implemented on the base of the Peltier element. А block diagram and a schematic circuit diagram are presented and described. Тhe results of experimental research are presented and described. For more information, please e-mail: ndrag@abv.bg.

Публикация: №27 Draganov, N., T. Angelova, D. Draganov. Electronic Module for 2D Positioner Manuel Control. Proceedings of papers ICEST-16, Ohrid, Macedonia, 28-30 Juny, 2016, ISBN 978-9989-786-89-1
Издателство: ICEST
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №28 Драганов, Н., Л. Спасов. Мултисензорен измервателен модул. Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-16, София, България, 12-13 Май, 2016, ISSN 1313-3985
Издателство: Електроника
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Draganov N. Development and Research of Air Flow Mmeter whit Turbine Transducer. International Scientific Conference UNITECH 2016, 18 – 19 November 2016, Proceedings of papires Vol.1, Gabrovo, 2016, ISSN1313-230X, p-p345-351
Издателство: UNITECH 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This report is dedicated to a development and a study of realized on a base of turbine transducer air flow meter. The turbine transducer is the most applied for the large air flow measurements. The block and schematic circuit di-agrams and conceptual electric circuit as well the mechanical construction of the measuring device are described. An experimental installation is created. Experimental researches of the developed device are carried out and analyzed. The elaboration finds a specific application in air conditioning and ventilation systems in underground equipments as parking places, fuel depots, mines, bomb shelters which need a continuous air flow.

Публикация: №30 Draganov N. Development and Research of REAL Thermoelectrical Generator. International Scientific conference UNITECH 2016, 18 – 19 November 2016, Proceedings of papires Vol 1, Gabrovo, 2016, ISSN 1313-230X, p-p65-70
Издателство: UNITECH 2016, 18 – 19 November 2016, Proceedings of papires Vol 1, Gabrovo, 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The striving of humanity independence from exhaustible resources produces innovative approaches to power output every day. This report is dedicated to an electrical energy creation by semiconductor thermoelectical generator known as Peltier element. The developed model structure is presented. The experimental obtained characteristics are described. The present elaboration finds a specific application in microelectronics for construction of integrated microcircuits with embedded thermoelectric energy sources.

Публикация: №31 Draganov N. Development and research of laboratory model of thermoelectrical generator. Journal of Mechanical and Electrical Engineering. ISSUE 10-11/2016, Year LXV, Sofia, ISSN 0025-455X, p-p. 34-41
Издателство: Машиноинтелект ЕООД
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Diverse kinds of energy supplies based on various physical principles as piezoelectric, photovoltaic, thermoelectrical and etc phenomena are well-known. Thermoelectrical effect in semiconductor structures has a special interest for electronics. This article is dedicated to an electrical energy creating by semiconductor thermoelectrical generator based on Peltier element. An analytical description of thermogeneration process is explained. The construction of the developed laboratorial thermoelectrical model and expe-rimental circuit diagrams for its investigation are presented. Experimental researches proved the thermoelectrical voltage generation are carried out and described. The elaboration can find a tangible application in electronics and microelectronics for building of embedded thermoelectrical feeding systems and integrated microsystems with embedded thermoelectrical power supplies.

Публикация: №32 Draganov, N. Galvanomagnetic sensor unit for electric current masurement. Proceedings of papers conference UNITECH-15, Vol. 1, 20-21. Nov. 2015, Gabrvo, pp. 260-264, ISSN 1313-230X
Издателство: Technical university of Gabrovo
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Draganov, N. Automotive bodywork coating obesity measurement device. Proceedings of papers conference UNITECH-15, Vol. 1, 20-21. Nov. 2015, Gabrvo, pp. 265-270, ISSN 1313-230X
Издателство: Tecnical university of Gabrovo
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Драганов, Н., Д. Първанов. Експериментално устройство за измерване на съдържанието на алкохол в течности. Международна научна конференция UNITECH-2014, Том 1, 21-22 Ноември, Габрово, 2014, ISSN1313-230X, стр.164-169
Издателство: Международна научна конференция UNITECH-2014, Том 1, 21-22 Ноември, Габрово, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Драганов, Н., С. Халид. Експериментално устройство за ултразвуково измерване на въздушен поток. Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 Ноември, Том 1, стр. 189-194, Габрово, 2014, ISSN: 1313-230x
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Драганов, Н. 2D RMS-сензорен преобразувател за измерване на големината и определяне на посоката на магнитно поле. Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-14, София, България, 15 Май, 2014, ISSN 1313-3985, стр. 58-63
Издателство: Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-14, София, България
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Draganov, N. Experimental Digital Three-Phase Check Electrical Energy Meter Part 1. Proceedings of papers ICEST-14, Nish, Serbia, 25-27 Juny, 2014
Издателство: Proceedings of papers ICEST-14, Nish;, Serbia
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №38 Драганов, Н. Безконтактен галваномагнитен амперметър за постоянен и променлив ток. Списание „Машиностроене и електроника”. Брой 3, 2014, ISSN 0025-455Х, София, стр. 40-43
Издателство: Списание „Машиностроене и електроника”, Брой 3, София, България
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №39 Draganov, N., T. Draganova. Based on CPLD Programmable Counter for Experimental Digital Electrical Energy Meter Part 2. Proceedings of papers ICEST-14, Nish;, Serbia, 25-27 Juny, 2014
Издателство: Proceedings of papers ICEST-14, Nish, Serbia
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №40 Драганов, Н. Безконтактна защита на асинхронен електро-двигател от отпадане на фазата. Научни трудове на УХТ-Пловдив, Том LX, ISSN 1314-7102, Пловдив, 2013 стр. 217-221
Издателство: Научни трудове на УХТ-Пловдив, Том LX, Пловдив
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №41 Draganov, N., T. Draganova, A. Aleksandrov. Virtual System for Magnetic Field Measurement. Proceedings of papers ICEST-13, Ohrid, Macedonia, 26-29 Juny, 2013, ISBN 978-9989-786-89-1, pp.651-653
Издателство: Proceedings of papers ICEST-13, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №42 Драганов, Н., A. Александров. Интелигентен сензор за измерване на магнитно поле. –Машиностроене и електротехника, 2012, № 4, 45-47.
Издателство: Машиностроене и електротехника № 4
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №43 Н. Драганов, Т.Драганова, А.Александров – Виртуална система за измерване на магнитно поле. Научни трудове на Русенския университет - 2012, том 51, серия 3.1, 71-74. ISSN 1311-3321.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет - 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №44 Драганов Н. Интегрирана система за тестване и оценяване на работата на програмируеми формирователи на сензорни сигнали на фирмата ZMDI. Списание Известия на ТУ-Габрово, Том. 44, ISSN 1310-6686, Габрово, 2012, pp. 42-47
Издателство: Списание Известия на ТУ-Габрово, Том. 44, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №45 Драганов Н. Програмируеми формирователи на сензорни сигнали на фирмата ZMDI. Списание Известия на ТУ-Габрово, Том. 44, ISSN 1310-6686, Габрово, 2012, стр. 48-53
Издателство: Списание Известия на ТУ-Габрово, Том. 44, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №46 Draganov N. Experimental Contactless Galvanomagnetc Residual Current Device. Proceedings оf Third International Scientific Congress 50 Anniversary Technical University of Varna, Vol.II, 04-06 October, 2012, pp.134-139
Издателство: Proceedings оf Third International Scientific Congress 50 Anniversary Technical University of Varna,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Драганов, Н., А. Александров. Изследване на статичните характеристики на елемент на Хол. Първа част. Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе, 2012, ISSN 1311-3321, стр. 56-60
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №48 Драганов, Н., А. Александров. Изследване на статичните характеристики на елемент на Хол. Втора част. Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе, 2012, ISSN 1311-3321, стр.61-65
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, Русе
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №49 Драганов, Н., К. Каменов. Четириканален предусилвател за акселерометрични сензори. Списание Известия на ТУ-Габрово, Том 43, 2012, ISSN 1310-6686, стр. 71-74
Издателство: Списание Известия на ТУ-Габрово, Том 43
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №50 Draganov, N., T. Draganova. Galvanomagnetic Device for Angular Displacement Measurment. Proceedings of papers ICEST-11, Nish, Serbia, June 29 – July 1, 2011, ISBN 978-86-6125-033-0, pp.910-912
Издателство: Proceedings of papers ICEST-11, Nsh, Serbia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №51 Draganov, N., T. Draganova. Based of AMR Sensors Device for Multicannal Contactless Measurement of AC Current. Proceedings of papers ICEST-11, Nish, Serbia, June 29 – July 1, 2011, ISBN 978-86-6125-033-0, pp.913-916
Издателство: Proceedings of papers ICEST-11, Nish, Serbia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №52 Draganov. N., A. Aleksandrov. Research of Temperature dependence of Hall Sensor. Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 40, Gabrovo, 2010, ISSN 1310-6686, pp. 67-69
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 40, Gabrovo
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №53 Draganov, N., A. Aleksandrov. Experimental Galvanomagnetic Transducers of Linear Offset – Part I. Proceedings of papers – ICEST-10, Ohrid, Macedonia, 23-26 June, 2010, ISBN 978-9989-786-58-7, pp. 799-801
Издателство: Proceedings of papers – ICEST-10, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №54 Драганов, Н., А. Александров. Галваномагнитен преобразовател на магнитно поле с аналогов изход. Сборник доклади на НКМУ Eлектроника’ 2010, София, 2010, 186-190.
Издателство: НКМУ Eлектроника’ 2010, София
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №55 Aleksandrov, A., N. Draganov. Experimental Galvanomagnetic Transducers of Linear and Angular Offset – Part II. Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia, 2010. 803-808.
Издателство: Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №56 Aleksandrov, A., P. Daneva, N. Draganov. Modeling and Simulation of Hall Elements. Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia, 2010, 791-794.
Издателство: Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №57 Драганов, Н., A. Александров. Изследване на температурната зависимост на елемент на Хол. –Известия на ТУ-Габрово, 40, 2010, 67-69.
Издателство: –Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №58 Andonova, A. V., A. T. Aleksandrov, N. D. Draganov, N. M. Kafadarova, S. K. Andreev. Thermal Difference Investigation of the Boundary Surfaces of Hall Element. 32nd International Spring Seminal on Electronics Technology – ISSE 2009, Brno, Czech Republic, 13-17 May 2009, pp. 174 – 175
Издателство: 32nd International Spring Seminal on Electronics Technology – ISSE 2009, Brno, Czech Republic
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №59 Александров, А., Н. Драганов. Изследване на нови схеми за съвместна работа на елементи на Хол. -Известия на ТУ-Габрово, 2009, том 37, 66-69.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, 2009, том 37
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №60 Александров, А., Н. Драганов. Работа на елемент на Хол с ортогонална магниточувствителност в криогенна среда. Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1, 20-21 Ноември, 2009, ISSN 1313-230X, стр.177-181
Издателство: Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 Драганов, Н., А. Александров. Динамичен режим на елемент на Хол с ортогонална магниточувствителност. Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1, 20-21 Ноември, 2009, ISSN 1313-230X, стр.182-185
Издателство: Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №62 Драганов, Н. Променливотоков усилвател с галваномагнитна обратна връзка. Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1, 20-21 Ноември, 2009, ISSN1313-230X стр. 219-223
Издателство: Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-09, Том 1
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №63 Драганов, Н., Г. Горанов, А. Александров, П. Пенчев. Галваномагнитно устройство за измерване на магнитно поле. Списание Известия на ТУ-Габрово, Том 37, Габрово, 2009, ISSN 1310-6686, стр.70-73
Издателство: Списание Известия на ТУ-Габрово, Том 37, Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №64 Драганов, Н., А. Александров. Изследване на съвместната работа на елементите на Хол с ортогонална магниточувствителност. Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-08, 29-30 Май, София, 2008, ISSN 1313-3985, стр.158-163
Издателство: Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №65 ДРАГАНОВ Н., ГОРАНОВ Г., А. Александров. Галванометрично устройство за безконтактно измерване на постоянен ток. Сборник доклади – UNITECH 08, Том 1 стр. 142-146, 21-22 ноември. 2008. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади – UNITECH 08, Том 1
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №66 Драганов, Н., А. Александров. Методи за компютърно анализиране на процесите на пулсационната камера на доилен апарат. Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-07, Том 1, 23-24 Ноември, Габрово, 2007, ISSN 1313-230X, стр.187-191
Издателство: Сборник доклади международна научна конференция – UNITECH-07, Том 1, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №67 Aleksandrov, A., N. Draganov. Monitoring system of processes in a milking machine. Proceedings of papers – ICEST-07, Vol. 2, Macedonia, Ohrid, 2007, ISBN 9989-786-06–2, pp.711-714
Издателство: Proceedings of papers – ICEST-07, Vol. 2, Macedonia, Ohrid
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №68 Александров, А., Н. Драганов. Магнитоуправляеми генератори. Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-06, 1-2 Юни, София, 2006, ISBN 10:954-90209-8-3, ISBN 13:978-954-90209-4-8, стр. 353-357
Издателство: Сборник доклади научна конференция – ЕЛЕКТРОНИКА-06, 1-2 Юни, София, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.


Интереси
Интерес: Огромен интерес за сензорната техника представляват галваномагнитните елементи (ГМЕ), техните параметри характеристики и приложения. По тази тематична област са публикувани над 13 труда, посветени на проектирането, реализирането и изследванетона устройства с галваномагнитни елементи (дискретни и интегрални).

Интерес: Измерване в електрониката Разработване на РЕАЛНИ и ПРАКТИЧЕСКИ ПРИЛОЖИМИ измервателни устройства на базата на съвременни микроелектронни елементи и сензори. В тази тематична област са разработени и публикувани (над 8) резултати от разработката и изследванията на устройства, намиращи приложение в измервателната техника, позволяващи измерване на електрични и неелектрични величини посредством сензорни елементи.

Интерес: Електронни защити Днес електрическата енергия е неделима част от ежедневието ни. Тя намира много приложения, но крие и много опасности. Съществуват различни методи и устройства за защита от електрически ток. Дефектнотоковата защита е една от тях. Пренасянето на електрически ток е свързано с генериране на магнитното поле. Затова в съвременните електронни защитни системи голямо приложение намират галваномагнитните елементи. На тази област са посветени над пет научни разработки.

Интерес: Програмируеми логически устройства (ПЛУ) Много от сензорните величини са неуловими за човешките сетива. Сензорите са единствените средства, чрез които може да се осъществи връзка между човека и заобикалящата го среда. Развитието на микроелектронните технологии създават предпоставка за все по-широкото приложение на сензорите в науката и техниката. Днес всяко електронно устройство функционира на базата на поне един високотехнологичн сензор (чувствителен елемент) и ПЛУ за обработване на неговите сигнали. В тази област авторът е разработил над десет РЕАЛНО ПРИЛОЖИМИ разработки.

Интерес: Мониторинг и диагностика (М и Д) Европейските стандарти в млекопреработвателната промишленост въвеждат нови изисквания към системите за добив и преработка на мляко. Това налага използването на нови методи и средства за управлението им с цел подобряване на тяхната работа и създаване на нови конструкции на такива устройства. Доилният апарат е първото звено във веригата от автоматични системи, съпровождащи преработката на млечния продукт от неговото получаване до постъпването му на пазара. Известните доилни апарати са реализирани по различен начин, но притежават еднакви параметри спрямо процеса на доене – вакум, натиск, честота на пулсациите, време на доилния процес и др. Предложените методи за компютърно анализиране на процесите на пулсационната система на доилен апарат дават възможност да се направи комплексна (количествена и качествена) оценка не само на работата на доилния апарат, но и на качеството на пазарния продукт.

Интерес: Автомобилна електроника


Водени дисциплини
Дисциплина: 0872,0,Сензорна техника - р. о.
Резюме: Дисциплината “СЕНЗОРНА ТЕХНИКА” има за цел да даде на студентите знания в областта на съвременната сензорна техника и възможностите й за изграждане на автоматични системи за промишлеността. В курса се разглеждат основните видове сензори използвани в промишлеността, като подробно се разясняват техните параметри, характеристики, приложения и начини за експлоатация. Акцентира се върху схемотехничните решения за формиране на сигнали от първични преобразуватели, като някои от тях подробно се разглеждат и изследват по време на лабораторните упражнения. Освен към дискретните сензори, внимание е обърнато и на последното поколение интелигентни сензори, както и на тяхното софтуерно и хардуерно обезпечаване. По време на лабораторните упражнения студентите се запознават с реални сензорни устройства използвани в промишлените автоматични системи. Затвърдяват се знанията получени от лекционния материал с решаване на актуални въпроси в областта на сензориката. Дисциплината “СЕНЗОРНА ТЕХНИКА” има входно – изходни връзки с дисциплините: „Физика”, „Полупроводникови елементи”, „Измерване в електрониката”, „Цифрова схемотехника”, „Аналогова схемотехника”, „Оптоелектроника”, „Електронни регулатори за електрозадвижването”, както и с дипломното проектиране и инженерната практика.

Дисциплина: 0872,0,Сензорна техника - з. о.
Резюме: Дисциплината “СЕНЗОРНА ТЕХНИКА” има за цел да даде на студентите знания в областта на съвременната сензорна техника и възможностите й за изграждане на автоматични системи за промишлеността. В курса се разглеждат основните видове сензори използвани в промишлеността, като подробно се разясняват техните параметри, характеристики, приложения и начини за експлоатация. Акцентира се върху схемотехничните решения за формиране на сигнали от първични преобразуватели, като някои от тях подробно се разглеждат и изследват по време на лабораторните упражнения. Освен към дискретните сензори, внимание е обърнато и на последното поколение интелигентни сензори, както и на тяхното софтуерно и хардуерно обезпечаване. По време на лабораторните упражнения студентите се запознават с реални сензорни устройства използвани в промишлените автоматични системи. Затвърдяват се знанията получени от лекционния материал с решаване на актуални въпроси в областта на сензориката. Дисциплината “СЕНЗОРНА ТЕХНИКА” има входно – изходни връзки с дисциплините: „Физика”, „Полупроводникови елементи”, „Измерване в електрониката”, „Цифрова схемотехника”, „Аналогова схемотехника”, „Оптоелектроника”, „Електронни регулатори за електрозадвижването”, както и с дипломното проектиране и инженерната практика.

Дисциплина: 1016,0,Оптоелектроника (р. о., бакалавър)
Резюме: В дисциплината „Оптоелектроника” се изучава елементната база на оптоелектроника-та – източници на светлина, индикаторни елементи, фотоприемници, оптрони, оптронни интегрални схеми, оптични влакна и оптични кабели, оптични елементи и приложението им в устройствата за въвеждане и извеждане на информация от персонални компютри, устройства за предаване, съхраняване и изобразяване на информация от оптоелектронни защитни, сигнални, охраняващи, измервателни и преобразувателни устройства.

Дисциплина: 1016,0,Оптоелектроника (з. о., бакалавър)
Резюме: В дисциплината „Оптоелектроника” се изучава елементната база на оптоелектрониката – източници на светлина, индикаторни елементи, фотоприемници, оптрони, оптронни интегрални схеми, оптични влакна и оптични кабели, оптични елементи и приложението им в устройствата за въвеждане и извеждане на информация от персонални компютри, устройства за предаване, съхраняване и изобразяване на информация от оптоелектронни защитни, сигнални, охраняващи, измервателни и преобразувателни устройства.

Дисциплина: 2224,0,Измерване в електрониката (з. о., бакалавър)
Резюме: Дисциплината Измерване в електрониката има за цел да запознае сту¬дентите с най-използваните методи и технически средства за ос¬нов¬ните измервания съпътстващи дейността на всеки инженер по електроника. Разглежда се измер¬ва¬не на параметри и характеристики на електрически сигнали, на пасивни двуполюсни-ци и че¬тириполюсници. Описано е новото поколение електронно из¬мервателна апаратура с микропроцесорно упра¬вление. Голямо внимание е отделено за изучаване и използване на електронните измери¬телни уре¬ди (аналогови и цифрови). Дадени са основни представи за автоматизираните измервателни сис¬¬теми за измерване с мик-ропроцесорно управление и усвояване на съвременни методи на из¬мерване, придобиване на умения за практическа работа и др..
Учебна програма: 24 ИЗМЕРВАНЕ В ЕЛЕКТРОНИКАТА 2017.doc

Дисциплина: 2224,0,Измерване в електрониката (р. о., бакалавър)
Резюме: Дисциплината Измерване в електрониката има за цел да запознае сту¬дентите с най-използваните методи и технически средства за ос¬нов¬ните измервания съпътстващи дейността на всеки инженер по електроника. Разглежда се измер¬ва¬не на параметри и характеристики на електрически сигнали, на пасивни двуполюсни-ци и че¬тириполюсници. Описано е новото поколение електронно из¬мервателна апаратура с микропроцесорно упра¬вление. Голямо внимание е отделено за изучаване и използване на електронните измери¬телни уре¬ди (аналогови и цифрови). Дадени са основни представи за автоматизираните измервателни сис¬¬теми за измерване с мик-ропроцесорно управление и усвояване на съвременни методи на из¬мерване, придобиване на умения за практическа работа и др..

Дисциплина: 5019,0,Първични преобразуватели (р. о., бакалавър)
Резюме: Дисциплината “Първични преобразуватели” има за цел да даде на студентите знания в областта на съвременните първични преобразуватели и възможностите им за изграждане на сензорни системи. В курса се разглеждат основните видове преобразуватели на неелектрични величини като подробно се разясняват техните принципи, параметри, характеристики, при-ложения и начини за експлоатация. Акцентира се върху методите и средствата за формиране на сигнали от първични сензорни преобразуватели, като някои от тях подробно се разглеждат и изследват по време на лабораторните упражнения. Освен към дискретните сензори, внимание се обръща и на последното поколение инте-лигентни сензори, както и на тяхното софтуерно и хардуерно обезпечаване. Изграждането на сензорни мрежи чрез съвременни жични и безжични интерфейси. По време на лабораторните упражнения студентите се запознават с реални сензорни устройства, използвани в промишлените автоматични системи. Затвърждават се знанията получени от лекционния материал с решаване на актуални въпроси в областта на сензориката. Дисциплината “ Първични преобразуватели ” има входно-изходни връзки с дисцип-лините: „Физика”, „Електрически измервания”, „Електроника” от учебния план на специалност Електротехника в Технически колеж – Ловеч.


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0872,0,Сензорна техника (р. о., бакалавър)
Дисциплина 2: 1016,0,Оптоелектроника (р. о., бакалавър)
Дисциплина 3: 2142,0,Електроакустика - р. о.


Написани рецензии на дипломни работи
Мариян Емануилов Кодев
(фак.№:00102):
Електронно устройство за измерване скоростта на трифазен асинхронен двигател
Борис Митков Христов
(фак.№:60098):
Ултразвуков сензор за измерване на флуиден поток
Аксел Селяхатин Юсуф
(фак.№:20407139):
Отчитане броя импулси на цифров електромер
Георги Димитров Георгиев
(фак.№:20337431):
Реверсивен симисторен пускател за трифазен двигател
Милена Стефанова Стефанова
(фак.№:20237432):
Оптосимисторни комутационни устройства
Йордан Павлов Христов
(фак.№:20507012):
Възможности за приложение на газови сензори за анализ на вредни вещества
Доброслав Георгиев Добрев
(фак.№:20207179):
Разработка на цифров приемен модул за сериен канал с оптична линия
Марин Пламенов Маринов
(фак.№:02100):
Алармена система с едночипов микрокомпютър от фамилията PIC16
Господин Иванов Господинов
(фак.№:20437403):
Видео наблюдение на реален процес
Стефан Георгиев Михов
(фак.№:20837606):
Промишлена електронна апаратура за управление на битови консуматори
Николай Сашев Стайков
(фак.№:№ 205071):
Приложения и възможности на специализирания език ABEL за проектиране в Xilinx CPLD
Христо Райчев Христов
(фак.№:20537404):
Разработка и изследване на аудио усилвател
Стефан Емилов Николов
(фак.№:20707137):
Аудио усилвател
Илиян Меринчев Андреев
(фак.№:20607110):
Преобразуватели за възобновяеми енергийни източници
Ерол Хасан Ибрям
(фак.№:20707138):
Измервателен интерфейс за резонансна пиезоелектрична тактилна матрица на CPLD CoolRunner II
Димитър Тихомиров Славов
(фак.№:20407141):
Хематологичен анализатор
Нуржан Байрям Думуш
(фак.№:20637409):
Разработка на преобразуватели оптичен сигнал електрически сигнал
Ивайло Рачев Владев
(фак.№:20707161):
Разработка и изследване на нискочестотен активен филтър – преобразувател
Павлин Райчев Рачев
(фак.№:20707159):
Разработка на импулсен преобразувател за заряд на акумулаторни батерии от възобновяеми източници
Емин Мюмюн Емин
(фак.№:20707156):
Периметрова лазерна охранителна система
Пламен Бориславов Пенчев
(фак.№:20537424):
Цифров часовник и термометър, реализиран с високояркостни светодиоди в седем сегментен вид, проектирани в 2D равнина
Станимир Монев Стефанов
(фак.№:20937603):
Микропроцесорна система за мониторинг и контрол на температурата в отдалечена среда
Галина Димитрова Михнева
(фак.№:20737435):
Разработка и изследване на триизводни интегрални фотопреобразуватели
Иван Рачев Захарияв
(фак.№:20637413):
Електронни системи за впръскване на бензин
Мартин Митков Магунски
(фак.№:20737411):
Управление на светофарна уредба с микроконтролер
Хюсмен Айхан Ахмед
(фак.№:20437405):
Захранване на портативна апаратура с възобновяеми енергийни източници
Севар Юсеин Курт
(фак.№:20737403):
Разработка на многодетекторна алармена система
Серхат Баяр
(фак.№:20907155):
Моделиране и изследване на схеми с операционни усилватели
Байрам Неджиметин Али
(фак.№:21107135):
Изследване и приложение на слънчеви панели
Камен Михайлов Михайлов
(фак.№:20637424):
Проектиране на управляващо устройство за взривоопасни и пожароопасни среди
Детелин Ванев Димитров
(фак.№:20837401):
Тънкослойни газоразрядни индикатори
Данаил Петров Петев
(фак.№:20837420):
Импулсен регулатор на оборотите на постояннотоков електродвигател
Александър Светославов Ласков
(фак.№:21037408):
Проектиране на интелигентна система за видеонаблюдение със специализиран софтуер за охрана на обект
Радостин Валентинов Попов
(фак.№:21037416):
Мултифункционален блок за управление на автомобилни фарове
Младен Тенев Стоянов
(фак.№:20737437):
Проектиране, реализиране и изследване на универсален могул за интегрални схеми с елементи на Хол
Янко Красимиров Янков
(фак.№:21037405):
Параметри, характеристики, изследване и приложение на фотоволтаици
Владимир Георгиев Русев
(фак.№:20937431):
Охранителна система за банка
Светослав Иванов Гущеров
(фак.№:21007143):
Велокомпютър
Теодор Иванов Тодоров
(фак.№:20937420):
Характеристика, параметри, проектиране и приложение на слънчеви елементи и слънчеви батерии
Деян Димитров Митев
(фак.№:21037417):
Устройство, принцип на работа, параметри, характеристики и приложение на термовизионните и термографски прибори


Задания на дипломни работи /успешно защитени/
Plamena Stoyanova
(фак.№:20507121):
Ултразвуков сензор за измерване на ниво в резервоар
Донка Христова Станкова
(фак.№:30440407):
Икономическа ефективност от производството на електронен регулатор на обороти
Svetoslav Genov
(фак.№:20507102):
Функционален генератор
Violeta Mihova Bozhova
(фак.№:20537409):
Ултразвуков сензор за измерване на разстояния
Радослав Милчев Бекяров
(фак.№:20707163):
Проектиране на система за видеонаблюдение
Кирил Сергеев Каменов
(фак.№:20707108):
Разработка и изследване на четириканален предусилвател за акселерометрични сензори
Десислава Евгениева Милова
(фак.№:20437418):
Регулатор на температура
Васил Добромиров Василев
(фак.№:20707126):
Дистанционно измерване на обороти
Атанас Стоянов Близнаков
(фак.№:20807130):
Мултисензорно устройство за измерване на параметрите на околната среда
Николай Бориславов Иванов
(фак.№:20707112):
Електронен регулатор на оборотите на асинхронен електродвигател
Валентин Стоянов Харитев
(фак.№:20807119):
Терморегулатор за регулиране на температурата в сушилна камера
Мирослав Колев Мичев
(фак.№:20707162):
Устройство за безконтактно измерване на електроенергия
Кирил Сергеев Каменов
(фак.№:21107009):
Електронен регулатор на оборотите на асинхронен двигател със защита по ток и отпадане на фазата
Васил Добромиров Василев
(фак.№:21107002):
Устройство за компютърна диагностика на автомобили
Георги Димитров Стаматов
(фак.№:20837441):
Управление на поточна линия с PLC
Борислав Цветанов
(фак.№:21107002):
Устройство за измерване на електрически ток
Дилян Ивайлов Първанов
(фак.№:21007121):
Уред за измерване съдържанието на алкохол в течности
Генади Красимиров Михайлов
(фак.№:20907120):
Електронен регулатор на оборотите на постояннотоков електродвигател с приложение в автомобила
Ивайло Валентинов Крумов
(фак.№:21007106):
Алармена система за автомобил
Любомир Илиев Спасов
(фак.№:20907114):
Устройство за управление на фотокодов преобразувател със стъпков електродвигател
Михаела Владимирова Петрова
(фак.№:20607141):
Измервател на магнитно поле
Димитър Христов Димитров
(фак.№:21037402):
Електронно устройство за следене на слънцето с приложение във фотоволтаични системи
Димитър Георгиев Георгиев
(фак.№:21037401):
Терморегулатор с елемент на Пелтие
Божидар Живков Андреев
(фак.№:21007105):
Термоелектрически въздушен кладенец
Серкан Мехмедемин Халид
(фак.№:20707128):
Устройство за отчитане на въздушен поток

Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ГЕНАДИ КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ ДЕЙСТВАЩ Оптоелектронни елементи и техните приложения