ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ДРАГОМИР ПЕНКОВ ЧАНТОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Ръководител, катедра
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Автоматика,информационна и управляваща техника
Кабинет(и): 3313
Служебен тел.: (066 827)+571
E-mail1:
E-mail2:

Съдържание:
Обща информация
Проекти (9)
Книги (3)
Публикации (75)
Учебни материали (2)
Докторанти (1)


Обща информация
Образование
Завършва през 1996 г. Технически университет - Габрово, специалност "Системи и управление".

Професионална дейност
Професионалната си дейност започва като асистент в Технически университет – Габрово започва през 1998 г. по научната специалност – 02.21.01 – Теория на автоматичното управление.

Преподавани дисциплини
Теория на системите, Теория на управлението -1,Теория на управлението -2, Идентификация на системи, Микропроцесорна техника, Микропроцесорни системи, Управление на нелинейни системи, Управление на възобновяеми енергийни източници

Специализации
ВУТС Митвайда, Германия, 1999 г., 2002 г.; Технически университет Прага, Чехия, 2000 г.; Технически университет Виена, Австрия, 2003 г.; Курс по Windows NT 4.0 и сертификат Microsoft Certified Proffesional, 1999 г.

Основни области на научна и преподавателска дейност
Теория на хаоса; Теория на управлението.

Автор е на 57 научни публикации.


Завършени проекти
Име на проект: №1 Електронно гласуване в Технически университет - Габрово
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта е преглед на съществуващи системи за електронно гласуване, проектиране и разработване на програмна система Електронно гласуване в предвид автоматизиране на процеса по провеждане на изборност на всички органи за управление в ТУ-Габрово, автоматизиране на процеса по приемане на правила и решения в ТУ-Габрово, значително съкращаване на времето за обработка на гласуването и отчитане на вота, намаляване на възможността за допускане на грешки, повишаване на точността и достоверността на обработваните данни.
Позиция в проекта: 3
Бр.заети: 7

Име на проект: №2 Изследване на методи и решения за сигурност на киберфизически системи при Индустрия 4.0
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта е изследване на методи и решения за сигурност на киберфизическите системи при Индустрия 4.0. В рамките на проекта ще бъде натрупан изследователски и практически опит за създаване на системи за сигурност при индустриални среди, както и за индустриална киберсигурност насочена към защита на технологичните съоръжения
Позиция в проекта: 2
Бр.заети: 14

Име на проект: №3 Училища за творци: Включване на 3D дизайн и програмиране в обучението в средните училища с цел насърчаванекреативността и ангажираността на учениците с науката, технологиите, инженерството и математик
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Общата цел на проекта е да даде възможност за използване на 3D дизайн и 3Dпечат в обучението в средните училища.
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 7

Име на проект: №4 Разработване и изследване на системи за защита на класифицирана информация в автоматизирани информационни системи и мрежи
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: -
Позиция в проекта: 2
Бр.заети: 11

Име на проект: №5 Разработване на умен диспансер за лекарства с архитектура, гарантираща защита на лична-та информация
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: -
Позиция в проекта: 6
Бр.заети: 8

Име на проект: №6 Разработване и изследване на система за защита на класифицирана информация в автоматизирани информационни системи и мрежи
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: -
Позиция в проекта: 2
Бр.заети: 12

Име на проект: №7 Стратегическо партньорство в областта на мехатрониката за инова¬тивен и интелигентен растеж на европейските малки и средни предприятия (MechMate)
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: -
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 8

Име на проект: №8 Разработване и изследване на система за интелигентно управление на клас дискретни технологични процеси
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: -
Позиция в проекта: 2
Бр.заети: 7

Име на проект: №9 Автоматизация и роботизация за нова реиндустриализираща се Европа (ARIALE)
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: -
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 10


Публикации
Публикация: №1 Чантов, Д. Теория на управлението I. Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово, 2014.
Издателство: Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Чантов, Д. Ръководство за лабораторни упражнения по Теория на управлението – I. Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2007, ISBN 978-954-683-367-9.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2007, ISBN 978-954-683-367-9.
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Радев, Р., Д. Чантов. Ръководство за упражнения по теория на автоматичното управление. Класически методи, Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2005, ISBN 954-683-322-2.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2005, ISBN 954-683-322-2.
Изд.год.: 2005
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Chantov, D., H. Stoycheva. Design of synchronization schemes with identical, anti- and hybrid synchronization for a fifth-order chaotic model. Journal of the Technical University of Gabrovo, Bulgaria, Vol. 64'2022, pp.62-68
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №5 Чантов, Д. Проектиране на синхронизационна схема за две неидентични хаотични системи. Int. Sc. Conf. Unitech '22, 18-19.11.22, Gabrovo, I-368-I-373.
Издателство: Сборник доклади от Межд, научна конф. Унитех 2021, 18-19.11.2022 г. Габрово,
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Чантов, Д. Синхронизация между хаотични модели на Wang посредством връзка по една променлива. Int. Sc. Conf. Unitech '22, 18-19.11.22, Gabrovo, I-374-I-379.
Издателство: Сборник доклади от Межд, научна конф. Унитех 2022, 18-19.11.2021 г. Габрово,
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Д. Чантов, Х. Стойчева. Мащабирана анти-синхронизация между две хаотични системи от трети ред с двойни атрактори. Межд, научна конф. Унитех 2021, 19-20.11.2021 г. Габрово, България, стр. 298-303.
Издателство: Сборник доклади от Межд, научна конф. Унитех 2021, 19-20.11.2021 г. Габрово,
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Stoycheva, H., D. Chantov. Design of chaotic synchronization system based on combined type of synchronization with application to secure communications. Journal of Informatics & Innovative Technologies. ISSN 2682-9517. No 4(2), 2020, pp. 33-39.
Издателство: Journal of Informatics & Innovative Technologies
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №9 Stoycheva, H., D. Chantov, Design of chaotic synchronization system combining projective, marginal and hybrid synchronization with application to image encryption. IEEE International Conference Automatics and Informatics ‘2020, 1-3.10.2020, Varna, Bulgaria
Издателство: IEEE International Conference Automatics and Informatics ‘2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Стойчева Х., Д. Чантов, Проектиране на хаотична синхронизационна система, съчетаваща мащабирана, изместена и хибридна синхронизация, Сб. доклади от межд. научна конф. "Автоматика и информатика" 2019, София, 2019, стр.39-42, ISSN 1313-1850
Издателство: Сб. доклади от межд. научна конф. "Автоматика и информатика" 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №11 Чантов, Д., Х. Стойчева, Получаване на осцилираща синхронизация между две хаотични системи на Van der Pol, Сб. доклади от межд. научна конф. Унитех '19, Габрово, 2019, стр. 252-257, ISSN 1313-203X
Издателство: Сб. доклади от межд. научна конф. Унитех '19
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №12 Стойчева Х., Д. Чантов, Синтез на синхронизационна схема с мащабирана синхронизация между хиперхаотични системи от 4-ти ред, Сб. доклади от межд. научна конф. Унитех '19, Габрово, 2019, стр.258-262, ISSN 1313-230X
Издателство: Сб. доклади от межд. научна конф. Унитех '19
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №13 Стойчева, Х., Д. Чантов. Проектиране на синхронизационни схеми на хаотични системи с изменящи се параметри на основата на втория метод за устойчивост на Ляпунов. Межд. конф. АВТОМАТИКА’17, 02-04 юни, Созопол, България, стр. 297-306
Издателство: Межд. конф. АВТОМАТИКА’17, 02-04 юни, Созопол, България
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Чантов, Д., Х. Стойчева. Проектиране на хаотична синхронизационна система, съчетаваща антисинхронизация и изместена синхронизация.Сборник доклади от Межд. конф. Унитех 2017, ТУ - Габрово, България, стр. 317-323. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Межд. конф. Унитех 2017, ТУ - Габрово, България
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Chantov, D. Hybrid synchronization between 5-th order hyperchaotic Chua systems. Information Technologies and Control - приета за печат
Издателство: сп. Information Technologies and Control
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Чантов, Д., Х. Стойчева, Синхронизация и антисинхронизация на нова хаотична система със специфична нелинейност. Межд. конф. Техсис'2016, 26-28.05.2016, Пловдив, България, стр. II-55 - II -60.
Издателство: Межд. конф. Техсис'2016, 26-28.05.2016, Пловдив, България
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Чантов, Д., Х. Стойчева, Проектиране на хаотични синхронизационни системи с различни видове идентична и неидентична синхронизация на основата на метод с линейно-нелинейна декомпозиция. Межд. конф. Техсис'2016, 26-28.05.2016, Пловдив, България, стр. II-61 - II -66
Издателство: Межд. конф. Техсис'2016, 26-28.05.2016, Пловдив, България
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Стойчева, Х., Д. Чантов. Хибридна синхронизация между хиперхаотични системи на Wang от 4-ти ред. Сборник доклади от Межд. конф. Унитех’2016, 18-19.11.2016, Габрово, България, Том I, стр. 315-321.
Издателство: Сборник доклади от Межд. конф. Унитех’2016, 18-19.11.2016,
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Стойчева, Х., Д. Чантов. Синтез на хаотични синхронизационни схеми с изместена синхронизация. Сборник доклади от Межд. конф. Унитех’2016, 18-19.11.2016, Габрово, България, Том I, стр. 322-327.
Издателство: Сборник доклади от Межд. конф. Унитех’2016, 18-19.11.2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Чантов, Д. Синтез на хибридни синхронизационни схеми на основата на модел на хиперхаотична система. Известия на ТУ-Габрово, 2015, стр.69-75.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №21 Чантов, Д. Проектиране на синхронизационни схеми с непостоянна връзка между две хаотични системи на Chen. Известия на ТУ-Габрово, 2015, стр. 76-82.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Чантов, Д. Хибридна синхронизация между хиперхаотични системи на Chua от 5-ти ред. Межд. конф. Автоматика и Информатика '15, 4-7.10.2015, София, България, стр. 35-38
Издателство: Сборник доклади от Межд. конф. Автоматика и Информатика '15, 4-7.10.2015, София, България
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Чантов, Д. Неидентична синхронизация между хаотични системи на основата на втория метод на Ляпунов. Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘14”, ISSN 1313-230X, 21-22 Ноември 2014, Габрово, Том 1, стр. 247 – 252.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘14”, ISSN 1313-230X, 21-22 Ноември 2014,
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Чантов, Д. Теория на управлението II. Лекции в системата Moodle – dmoodle.tugab.bg, Габрово, 2013.
Издателство: Лекции в системата Moodle – dmoodle.tugab.bg
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - MOODLE - лекции

Публикация: №25 Чантов, Д. Теория на управлението II. Лабораторни упражнения в системата Moodle – dmoodle.tugab.bg, Габрово, 2013.
Издателство: Лабораторни упражнения в системата Moodle – dmoodle.tugab.bg
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - MOODLE - упражнения

Публикация: №26 Чантов, Д. Синтез на хаотична синхронизационна схема с неидентична синхронизация с възможност за регулиране на големината на преходния процес. Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, ISSN 1313-230X, 22-23 Ноември 2013, Габрово, Том 1, стр. 279 – 284.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, ISSN 1313-230X, 22-23 Ноември 2013,
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Чантов, Д. Защитено предаване на данни чрез хаотично превключване на основата на модел на Chua. Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, ISSN 1313-230X, 22-23 Ноември 2013, Габрово, Том 1, стр. 285 – 290.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, ISSN 1313-230X, 22-23 Ноември 2013,
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Chantov, D. A chaos based two-level secure communication system on the basis of two different pairs of synchronized chaotic systems. International Journal on Information Technologies and Security, Vol. 4, No.1, 2012, pp. 51-62.
Издателство: International Journal on Information Technologies and Security, Vol. 4, No.1, 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №29 Чантов, Д. Синтез на хаотични синхронизационни схеми с изместена синхронизация на основата на функции на Ляпунов от първи ред. Известия на ТУ-Габрово, No 43, 2012, стр. 41-46.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, No 43, 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Чантов, Д. Антисинхронизация на непрекъсната автономна хаотична система посредством двукомпонентно еднопосочно управление на основата на функции на Ляпунов. Известия на ТУ-Габрово, No 44, 2012, стр. 37-41.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, No 44, 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Чантов, Д. Синтез на хаотична антисинхронизационна система на базата на модела на Van der Pol – Duffing с помощта на втория метод за устойчивост на Ляпунов. Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘12”, ISSN 1313-230X, 16-17 Ноември 2012, Габрово, Том 1, стр. 600 – 605.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘12”, ISSN 1313-230X, 16-17 Ноември 2012,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Чантов, Д. Проектиране на схеми с идентична, изместена и осцилираща синхронизация на основата на хиперхаотична система. Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘12”, ISSN 1313-230X, 16-17 Ноември 2012, Габрово, Том 1, стр. 606 – 611.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘12”, ISSN 1313-230X, 16-17 Ноември 2012,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Chantov, D. Secure data transmission approach with two-stage chaotic protection. Proc. of international scientific conference ICEST’ 2011, Nish, Serbia, 29 June – 01. July 2011, Vol. 2, pp. 391-395.
Издателство: Proc. of international scientific conference ICEST’ 2011, Nish, Serbia, 29 June – 01. July 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №34 Chantov, D. Chaotic synchronization methods based on stability analysis of linear systems. Trakya University Journal of Science, Vol.10, No.2, Turkey, December 2009, pp. 165-171.
Издателство: Trakya University Journal of Science, Vol.10, No.2, Turkey, December 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №35 Chantov, D. Design of compound hyperchaotic system with application in secure data transmission systems. Information Technologies and Control, ISSN 1312-2622. бр. 2/2009г
Издателство: Information Technologies and Control, ISSN 1312-2622. бр. 2/2009г.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №36 Чантов, Д. Защита на предаването на данни в информационни системи на основата на хаотична синхронизация. Автоматика и Информатика, ISSN 0861-7562, год. XLII, бр. 1/2008г., стр. 33-39.
Издателство: Автоматика и Информатика, ISSN 0861-7562, год. XLII, бр. 1/2008г., стр. 33-39.
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №37 Чантов, Д. Усъвършенстван метод за защитено предаване на данни на основата на синхронизация между хаотични системи. Инженерни науки, ISSN 1312-5702, кн. 4/2008, стр. 5-15.
Издателство: Инженерни науки, ISSN 1312-5702, кн. 4/2008, стр. 5-15.
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №38 Чантов, Д. Синтез и синхронизация на съставна хиперхаотична система на основата на модел от трети ред. Известия на ТУ-Габрово, ISSN 1310-6686, т. 36, 2008, стр. 41-47.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, ISSN 1310-6686, т. 36, 2008, стр. 41-47.
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №39 Чантов, Д. Метод за предаване на данни на основата на синхронизация на хаотични системи с тристепенна защита на информацията. Известия на ТУ-Габрово, ISSN 1310-6686, т. 36, 2008, стр. 48-53.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, ISSN 1310-6686, т. 36, 2008, стр. 48-53.
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №40 Chantov, D. Synthesis of chaotic synchronization schemes with marginal and oscillatory synchronization based on the Rossler’s third-order chaotic system. Proceedings of Bulgarian-Greek Conference “Computer Science 2008”, ISBN 978 954 580 254 6, Kavala, G
Издателство: Proceedings of Bulgarian-Greek Conference “Computer Science 2008”, ISBN 978 954 580 254 6, Kavala,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №41 Чантов, Д. Синхронизация на хаотична система от трети ред по методи с комбинирана декомпозиционна и обратна връзка. Сборник доклади от 6-та национална млад. научно-практическа сесия на ФНТС, ISBN 978 954 92219 1 6, 21-22 Април 2008, София, стр.30-35.
Издателство: Сборник доклади от 6-та национална млад. научно-практическа сесия на ФНТС, ISBN 978 954 92219 1 6, 2
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №42 Чантов, Д. Схеми за защитено предаване на данни чрез хаотично превключване на основата на системата на Van der pol – Duffing. Сборник доклади от 6-та национална млад. научно-практическа сесия на ФНТС, ISBN 978 954 92219 1 6, 21-22 Април 2008, София, стр.36-41.
Издателство: Сборник доклади от 6-та национална млад. научно-практическа сесия на ФНТС, ISBN 978 954 92219 1 6, 2
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №43 Чантов, Д. Проектиране на схеми с изместена и идентична синхронизация за съставни хаотични системи. Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘08”, ISSN 1313-230X, 21-22 Ноември 2008, Габрово, Том I, стр.530-536
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘08”, ISSN 1313-230X, 21-22 Ноември 2008,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №44 Чантов, Д. Модифициран метод за защитено предаване на данни чрез хаотично превключване. Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘08”, ISSN 1313-230X, 21-22 Ноември 2008, Габрово, Том I, стр.525-529.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘08”, ISSN 1313-230X, 21-22 Ноември 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 Чантов, Д. Защитено предаване на данни чрез комбинирано маскиране с хиперхаотични и случайни сигнали. Сборник доклади от международна научна конференция „Автоматика и информатика 2008”, ISSN 1313-1850, 1-4 Октомври 2008, София, стр.Х-25-Х-28.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „Автоматика и информатика 2008”, ISSN 1313-1850,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Чантов, Д. Проектиране на хаотични синхронизационни схеми с неидентична изместена синхронизация. Сборник доклади от международна научна конференция „Автоматика и информатика 2008”, ISSN 1313-1850, 1-4 Октомври 2008 София, стр.Х-17- Х-20.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „Автоматика и информатика 2008”, ISSN 1313-1850,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Chantov, D. Chaotic switching with schemes for cascade synchronization. Proc. of the International Scientific Conference InfoTech-2008 (in English), ISBN 978 954 9518 56 6, 18-19 September 2008 Varna, Bulgaria, pp.19-26.
Издателство: Proc. of the International Scientific Conference InfoTech-2008 (in English), ISBN 978 954 9518 56 6
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №48 Chantov, D. Shemes for secure data transmission on the basis of chaotic synchronization with linear-nonlinear decomposition. Proc. of the International Scientific Conference InfoTech-2008 (in English), ISBN 978 954 9518 56 6, 18-19 September 2008, Varna, Bulgaria, pp.11-18.
Издателство: Proc. of the International Scientific Conference InfoTech-2008 (in English), ISBN 978 954 9518 56 6,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №49 Chantov, D. Modified Linear-Nonlinear Decomposition Method for Chaotic Synchronization. Physics Letters A, ISSN 0375-9601, Vol.372, Issue 36, 2008, pp.5783-5789.
Издателство: Physics Letters A, ISSN 0375-9601
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №50 Chantov, D. Synchronization of Hyperchaotic Systems with Impermanent One-Variable Coupling. Proc. of International Scientific Conference ICEST 2008, ISBN 978-86-85195-59-4, Nis, Serbia, 25-27 June 2008, pp.203-206.
Издателство: Proc. of International Scientific Conference ICEST 2008, ISBN 978-86-85195-59-4, Nis, Serbia, 25-27
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №51 Chantov, D. Designing a Compound Chaotic System Based on the Hide’s Model. Proc. of International Scientific Conference ICEST 2008, ISBN 978-86-85195-59-4, Nis, Serbia, 25-27 June 2008, pp.199-202.
Издателство: Proc. of International Scientific Conference ICEST 2008, ISBN 978-86-85195-59-4, Nis, Serbia, 25-27
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №52 Chantov, D. Cascade Synchronization of Chaotic Systems on the Basis of Linear-Nonlinear Decomposition. Proc. of International Scientific Conference ICEST 2007, ISBN 9989-786-06-02, Ohrid, Macedonia, 24-27 June 2007, Vol.2, pp. 549-552.
Издателство: Proc. of International Scientific Conference ICEST 2007, ISBN 9989-786-06-02, Ohrid, Macedonia, 24-2
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №53 Чантов, Д. Хаотично маскиране и превключване на основата на синхронизация на съставни хаотични системи. Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘07”, ISSN 1313-230X , 23-24 Ноември 2007, Габрово, Том I, стр.527-533.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘07”, ISSN 1313-230X , 23-24 Ноември 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Чантов, Д. Синхронизация на съставни хаотични системи от висок ред. Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘07”, ISSN 1313-230X, 23-24 Ноември 2007, Габрово, Том I, стр.520-526
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘07”, ISSN 1313-230X, 23-24 Ноември 2007,
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №55 Чантов, Д. Каскадна синхронизация на хаотични системи на Rossler на базата на линейно-нелинейна декомпозиция. Сборник доклади от международна научна конференция „Автоматика и информатика 2007”, ISSN 1313-1850, 3-6 Октомври 2007, София, Vol.I, стр.IV-9-IV-12.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „Автоматика и информатика 2007”, ISSN 1313-1850,
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №56 Чантов, Д. Синхронизация на хиперхаотична система от 5-ти ред. Известия на ТУ-Габрово, ISSN 1310-6686, т.35, 2007, стр.61-66
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, ISSN 1310-6686, т.35, 2007, стр.61-66.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №57 Чантов, Д. Защитено предаване на данни на базата на хаотични синхронизационни схеми. Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘06”, ISBN 10: 954 683 351 7, 24-25 Ноември 2006, Габрово, Том I, стр.415-420.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘06”, ISBN 10: 954 683 351 7, 24-25 Ноемв
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №58 Чантов, Д. Метод за каскадна синхронизация на хаотични системи. Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘06”, ISBN 10: 954 683 351 7, 24-25 Ноември 2006, Габрово, Том I, стр.409-414.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘06”, ISBN 10: 954 683 351 7, 24-25 Ноемв
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №59 Радев, Р., Д. Чантов, Е. Монова. Управление и синхронизация на екологична система с хаотично поведение. Известия на ТУ-Габрово, Том 31, Габрово, 2005, стр.127-131
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, Том 31, Габрово,
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №60 Чантов, Д. Синхронизация на хаотичната система на Rossler на базата на методи на едно- и двупосочно свързване. Известия на ТУ-Габрово, Том 31, Габрово, 2005, стр.112-117
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, Том 31, Габрово,
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №61 Radev, R., D. Chantov. Control of chaotic system by combined synchronization. Proc. of International Scientific Conference ICEST 2005, 29 June - 1 July 2005, Nis, Serbia and Montenegro, pp.490-493
Издателство: Proc. of International Scientific Conference ICEST 2005, 29 June - 1 July 2005, Nis, Serbia and Mont
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №62 Радев, Р., Д. Чантов. Управление на хаотични системи чрез синхронизация на базата на методите на линейно-нелинейната декомпозиция. Сборник доклади от международна научна конференция „Автоматика и информатика 2005”, 3-5 Октомври 2005, София, стр.119-122.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „Автоматика и информатика 2005”, 3-5 Октомври 200
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №63 Чантов, Д. Синхронизация и управление на хаотични системи, Дисертация за придобиване на ОНС "Доктор", Габрово, 2005 г.
Издателство: Дисертация за придобиване на ОНС "Доктор", Габрово, 2005 г.
Изд.год.: 2005
Вид: Дисертация

Публикация: №64 Чантов, Д., Р. Радев. Изследване на възможностите за синхронизация на хаотичната система на Rossler на базата на декомпозиционни методи. Известия на ТУ-Габрово, Том 29, Габрово, 2004, стр.66-71
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, Том 29
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №65 Радев, Р., Д. Чантов. Синхронизация на хаотичната система Willamowski-Rossler. Сборник доклади от международна научна конференция „Автоматика и информатика 2004”, 6-8 Октомври 2004, София, стр.117-120
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „Автоматика и информатика 2004”, 6-8 Октомври 200
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №66 Чантов, Д., Р. Радев. Комбинирана синхронизация на хаотични системи на основата на устойчивост на линейни системи. Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘06”, 18-19 Ноември 2004, Габрово, Том I, стр.400-405
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ ‘06”, 18-19 Ноември 2004, Габрово
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №67 Радев, Р., Е. Монова, Др.Чантов, Хаос и управление, Известия на ТУ-Габрово, т.30, 2004г.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2004
Вид: Друга

Публикация: №68 Радев, Р., Е. Монова, Др.Чантов, Управление на хаотични системи, Научна конференция “Автоматика и Информатика’04”, 6-8 октомври 2004г., София, стр. 105-112
Издателство: Научна конференция “Автоматика и Информатика’04”
Изд.год.: 2004
Вид: Друга

Публикация: №69 Radev, R., E. Monova, D. Chantov, Controlling the Rikitake’s nonlinear system with chaotic behaviour by means of synchronization, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Bitola, 2004, Macedonia
Издателство: XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Bitola, 2004
Изд.год.: 2004
Вид: Друга

Публикация: №70 Радев, Р., Д. Чантов. Стабилизиране на хаотична система от четвърти ред. Автоматика и информатика, No.7, 2002, стр.32-36
Издателство: Автоматика и информатика
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №71 Радев, Р., Др.Чантов. Клас управляващи функции за модела на Rоssler. Известия на ТУ-Габрово, т.XXIV, 2000, 3-8.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, т.XXIV, 2000
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №72 Tschantov, P., D. Tschantov. Die Ingenieurausbildung in Bulgarien unter der Bedingungen der Uebergangsperiode zur Marktwirtschaft. Referate des 29. Internationalen Symposiums “Ingenieurpaedagogik 2000”, 25-29 March 2000, Biel-Bienne, Switzerland, публ. в “Unique and Excellent. Ingenieurausbildung im 21. Jahrhundert”, Leuchtturm-Verlag, Alsbach, Germany 2000, ISBN 3-88064-295-8, Band 44, pp.223-227.
Издателство: Referate des 29. Internationalen Symposiums “Ingenieurpaedagogik 2000”, 25-29 March 2000, Biel-Bienn
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №73 Тschantov, P., D. Tschantov. Gegenwaertige Tendenzen in der Entwicklung der Ingenieurausbildung. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, ISSN 1430-3698, No 12, 1998, Band L, pp.79-85.
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, ISSN 1430-3698, No 12, 1998, Band L,
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №74 Чантов, П., П. Стоянов, Д. Чантов. Инженерное образование в соответствии с современними европейскими и мировыми критериями. Referate des 27. Internationalen Symposiums “Ingenieurpaedagogik ‘98”, 14-18 September 1998, Moscow, Russia, публ. в “Pädagogische Probleme in der Ingenieurausbildung”, Leuchtturm-Verlag, Alsbach, Germany, 1998, ISBN 3-88064-285-0, Band 2, pp.34-37.
Издателство: Referate des 27. Internationalen Symposiums “Ingenieurpaedagogik ‘98”, 14-18 September 1998, Moscow,
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №75 Tschantov, D., J. Rayanov, T. Nenov. A system for observation of objects and measuring the distance between them. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, ISSN 1430-3698, No 5, 1998, Band E, pp.259-265D.
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, ISSN 1430-3698, No 5, 1998, Band E,
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 1664,0,Теория на управлението-I (р. о., бакалавър)
Дисциплина 2: 1665,0,Теория на управлението-II (р. о., бакалавър)


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ХРИСТИНА СВЕТОСЛАВОВА СТОЙЧЕВА ДИПЛОМИРАН Синтез и анализ на хаотични синхронизационни системи