ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ПЛАМЕН ЦЕНКОВ ЦАНКОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Заместник-ректор, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Електроснабдяване и електрообзавеждане
Кабинет(и): 3205, 2605
Служебен тел.: (066 827)+224, 271
E-mail1:
E-mail2:
Месторождение: Габрово

Съдържание:
Проекти (47)
Книги (6)
Публикации (108)
Интереси (1)
Учебни материали (2)
Докторанти (3)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Повишаване на енергийната ефективност на осветителни уредби чрез въвеждане на светодиодни осветители
Година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Повишаване на електроенергийната ефективност на осветителни уредби за улично, индустриално и вътрешно осветление чрез въвеждане на иновативни светодиодни осветители.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 11

Име на проект: №2 Авторски надзор по време на изпълнението на обект: Изграждане на ефективна система за улично осветление на кв. „Стоян Заимов” – север, град Сливен
Година: 2018
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на обект: Изграждане на ефективна система за улично осветление на кв. „Стоян Заимов” – север, град Сливен
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 2

Име на проект: №3 REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare)
Година: 2018
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Технически университет-Габрово е партньор по проект REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare), финансиран от Европейската комисия по програма Мария Склодовска-Кюри „Европейска нощ на учените“. В рамките на проекта се предвиждат провеждането на събития по време на „Европейска нощ на учените“., чиято цел е да се популяризира науката и научните изследвания сред младите хора и да се повиши общественото признание на работата на учените. В дните на събитията учени от Технически университет-Габрово ще посетят училища (посланици на РЕФРЕШ) и ще споделят с децата своя опит в проектите с участие на граждани в решаване на въпроси на научните изследвания и иновациите, ще участват в ролеви игри и ще говорят за своята научна работа. Технически университет-Габрово ще отвори своите лаборатории за младите хора и широката общественост на Габрово и региона.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 7

Име на проект: №4 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"
Година: 2018
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Проектът е финансиран по ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. Лабораторна секция С7.3 "Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически LED и ВЕИ компоненти и технологии"
Позиция в проекта: Ръководител лабораторна секция С7.3
Бр.заети: 50

Име на проект: №5 Създаване на иновационна среда и инфраструктура за разработване на иновативен продукт – LED паркови и улични осветителни тела
Година: 2017
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Проектът предвижда създаване на иновационна среда и инфраструктура за разработване на иновативен продукт – LED паркови и улични осветителни тела във фирма "ЕЛЕКТРО ЛОДЖИКА" ЕООД Пловдив.
Позиция в проекта: Ръководител научен програмен колектив
Бр.заети: 1

Име на проект: №6 Конструиране и оптимизация на иновативни LED осветители
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Конструиране и оптимизация на иновативни LED осветители
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 8

Име на проект: №7 Обследване на системата за улично осветление на град Габрово
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Обследване на системата за улично осветление на град Габрово
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №8 Изграждане на ефективна система за улично осветление на кв. „Стоян Заимов” – север, град Сливен
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Изграждане на ефективна система за улично осветление на кв. „Стоян Заимов” – север, град Сливен
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 2

Име на проект: №9 Обследване на системата за улично осветление на община Павликени
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Обследване на системата за улично осветление на община Павликени
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №10 ИЗСЛЕДВАНЕ НА АВТОНОМНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА КОНСУМАТОРИ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 7

Име на проект: №11 THE INFLUENCE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES TO THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN WEST BALKAN COUNTRIES
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: http://www.anurs.org/
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 3

Име на проект: №12 Разработка и производство на иновативни енергоспестяващи промишлени осветителни тела с вградени светодиоди
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Основна цел на проекта е разработка, производство и изследване на серия иновативни енергийно ефективни промишлени осветителни тела с вградени светодиоди. Основните дейности са: - Проектиране и фотометричен анализ елементите на оптичната система на серия светодиодни осветители за промишлено осветление. - Тестване за електромагнитна съвместимост на електрическите захранващи блокове на светодиодните осветители. - Многовариантни светлотехнически изчисления с разработените светодиодни осветители на количествените и качествените светлотехнически показатели на промишлени осветителни уредби с различна височина на окачване на осветителните тела. - Технико-икономически изчисления за анализ на рентабилността на замяната на съществуващите осветители с разработените светодиодни за примерни промишлени осветителни уредби. - Реализация на производство на серия иновативни енергийно ефективни промишлени осветителни тела с вградени светодиоди. Използват се съвременна измервателна апаратура и софтуер, като се съобразяват препоръките за технология на измерване, изчисление и анализ на резултатите на актуалните български и международни стандарти в съответната област.
Позиция в проекта: Контактно лице
Бр.заети: 4

Име на проект: №13 Проект за „Модернизиране на уличното осветление в Община Габрово“
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: ТУ-Габрово да извърши светлотехнически изчисления и разработи графичната част по проект „Модернизиране на уличното осветление в Община Габрово“.
Позиция в проекта: Ръководител на проекта
Бр.заети: 3

Име на проект: №14 Анализ и приложение на съвременни енергийно-ефективни електрозадвижвания и възобновяеми енергийни източници
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Бр.заети: 5

Име на проект: №15 INFLUENCE OF ENERGY EFFICIENCY OF SOLAR ENERGY ON ECONOMIC AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE WESTERN BALKAN REGION
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: UNESCO Participation Programme 2012-2013
Период: 01.01.2013 - 31.12.2013

Име на проект: №16 Изследване на работните характеристики на възобновяеми енергийни източници
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Бр.заети: 4

Име на проект: №17 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Разработка на модули за електронно обучение в среадта на Moodle.
Позиция в проекта: Преподавател
Бр.заети: 30

Име на проект: №18 Електроенергийно обследване на Технически университет - Габрово
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Бр.заети: 5

Име на проект: №19 RENEWABLE ENERGY SOURCES AS A MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES OF WEST BALKANS
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: UNESCO PARTICIPATION PROGRAMME 2010-2011, PROJECT "RENEWABLE ENERGY SOURCES AS A MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES OF WEST BALKANS"
Период: 1 година
Бр.заети: 3

Име на проект: №20 ИЗГРАЖДАНЕ НА КАТЕДРЕНА АВТОНОМНА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА И СОФТУЕР С БАЗА ДАННИ ЗА МОНИТОРИНГ. КОМПЮТЪРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛИ
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №21 ВНЕДРЯВАНЕ НА LED ТЕХНОЛОГИИ В ОСВЕТИТЕЛАТА ТЕХНИКА И МОНИТОРИНГ НА 10 kWp ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №22 ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД БУРГАС
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Бургас ИЗПЪЛНИТЕЛ: Електросвет ООД доц. д-р инж. Стойо Платиканов ст. ас. инж. Пламен Цанков В проекта е направена електроенергийна и светлотехническа характеристика и обследване на системата на съществуващото улично осветление. Извършена е светлотехническа класификация на уличната мрежа и нормиране на осветлението. Направени са многовариантни светлотехнически изчисления за всички улици от отделните категории с осветители от предложените фирми. Прилагат се компютърни разпечатки от изчисления със специализирани софтуерни продукти за улично осветление. Направена е оценка на енергийната ефективност на реконструкцията и модернизацията на уличното осветление в град Бургас.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 2

Име на проект: №23 НОВА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА НА ИГРАЛНОТО ПОЛЕ В СПОРТНА ЗАЛА “ОРЛОВЕЦ” – ГРАД ГАБРОВО
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: ЧАСТ: Електро ФАЗА: Технически проект ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Габрово ИЗПЪЛНИТЕЛ: Електросвет ООД – Габрово доц. д-р инж. Стойо Платиканов ст.ас. инж. Пламен Цанков инж. Боян Казанджиев
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 3

Име на проект: №24 ПРОЕКТИРАНЕ, ОПТИМИЗИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА, ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНА ОТ ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №25 ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА 10 kWp ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА. РАЦИОНАЛНО И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №26 ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ОТ ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №27 ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД АСЕНОВГРАД
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: В проекта е направена електроенергийна и светлотехническа характеристика и енергийно обследване на системата на съществуващото улично осветление. Извършена е светлотехническа класификация на уличната мрежа и нормиране на осветлението. Направени са многовариантни светлотехнически изчисления за осветление на всички улици от отделните класове с осветители от различни фирми. Прилагат се компютърни разпечатки от изчисления със специализиран софтуерен продукт за улично осветление. Реализирана е енергийна ефективност при модернизацията на уличното осветление в град Асеновград. Графичната част обхваща конфигурация на захранващата електрическа мрежа и новата осветителна уредба с разположение и мощност на осветителите, представена върху компютърен модел на кадастралния план.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 2

Име на проект: №28 ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД МОНТАНА
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Монтана ИЗПЪЛНИТЕЛ: Електросвет – Габрово доц. д-р инж. Стойо Платиканов ст. ас. инж. Пламен Цанков
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 2

Име на проект: №29 ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СД ЛАЙТИНГ АД ИЗПЪЛНИТЕЛ: Колектив от Технически университет – Габрово доц. д-р инж. Стойо Платиканов - ръководител ст. ас. инж. Пламен Цанков инж. Самуил Велчев
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 3

Име на проект: №30 ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ХАСКОВО
Година: 2005
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Хасково ИЗПЪЛНИТЕЛ: Колектив от Технически университет – Габрово доц. д-р инж. Стойо Платиканов - ръководител ст. ас. инж. Пламен Цанков инж. Самуил Велчев
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 3

Име на проект: №31 ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД НОВА ЗАГОРА
Година: 2005
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: ИЗПЪЛНИТЕЛ: Колектив от Технически университет – Габрово доц. д-р инж. Стойо Платиканов - ръководител ст. ас. инж. Пламен Цанков инж. Самуил Велчев
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 3

Име на проект: №32 ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД КАЗАНЛЪК
Година: 2005
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Казанлък ИЗПЪЛНИТЕЛ: Колектив от Технически университет – Габрово доц. д-р инж. Стойо Платиканов - ръководител ст. ас. инж. Пламен Цанков инж. Самуил Велчев инж. Михаил Шипков
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 4

Име на проект: №33 МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ НА СВЪРЗАНА КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ 10 kWp
Година: 2005
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 г.

Име на проект: №34 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ
Година: 2004
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №35 ОБОДУРВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО
Година: 2003
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово

Име на проект: №36 ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОПТИЧНАТА СИСТЕМА НА ОСВЕТИТЕЛ
Година: 2003
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №37 PV ENLARGEMENT – TECHNOLOGY TRANSFER, DEMONSTRATION AND SCIENTIFIC EXCHANGE ACTION FOR THE ESTABLISHMENT OF A STRONG EUROPEAN PV SECTOR
Година: 2003
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: By 2003 Europe's largest scientific PV installation network was created in the framework of the project PV Enlargement which was funded by Fifth Framework of European Comnission. The project aim was a standardised comparison of innovative grid-connected PV technology in countries of Europe. 30 PV demonstration systems with an overall generation capacity of more than 1 218 kWp were installed and are monitored by PV specialists, technical universities or academies in 10 European countries, among them 5 CEE countries. The systems are either highly cost-effective or very innovative (e.g. for thin-film a-Si technology, CIS technology, CdTe technology). As а part of the project in the period 2003-2006 at the Technical University of Gabrovo was built 10 kWp grid connected photovoltaic power plant with modern computerised monitoring system.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 4
Web: http://pv.tugab.bg/

Име на проект: №38 ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД БУРГАС
Година: 2003
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: 08.2003 - I ЧАСТ: Входно-изходни и главни градски артерии Централна градска част 01.2004 - II ЧАСТ: Жилищни комплекси и квартали
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 2

Име на проект: №39 ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Година: 2002
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Горна Оряховица ИЗПЪЛНИТЕЛ: Колектив доц. д-р инж. Стойо Платиканов - ръководител Технически университет – Габрово ст. ас. инж. Пламен Цанков инж. Ивайло Станчев инж. Младен Даракчиев
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 4

Име на проект: №40 ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ВАРНА
Година: 2002
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: В проекта е направена електроенергийна и светлотехническа характеристика и енергийно обследване на системата на съществуващото улично осветление. Извършена е светлотехническа категоризация на уличната мрежа и нормиране на осветлението. Направени са многовариантни светлотехнически изчисления за всички улици от отделните категории с осветители от български и чуждестранни фирми. Прилагат се компютърни разпечатки от изчисления със специализиран софтуерен продукт за улично осветление. Направена е оценка на енергийната ефективност на реконструкцията и модернизацията на уличното осветление в град Варна.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 2

Име на проект: №41 ЕФЕКТНО ФАСАДНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ХОТЕЛ “САНКТ ПЕТЕРБУРГ”- ГРАД ПЛОВДИВ
Година: 2002
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ITALMODALUCE ИЗПЪЛНИТЕЛ: Колектив доц. д-р инж. Стойо Платиканов - ръководител Технически университет – Габрово ст. ас. инж. Пламен Цанков инж. Диан Динев
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 3

Име на проект: №42 ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЕЩЕРА МАГУРА
Година: 2001
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Възложител: Община Белоградчик Изпълнител: Проектантски колектив доц. д-р Стойо Платиканов инж. Стоян Анастасов инж. Милена Илиева д-р инж. Деян Деянов инж. Енчо Яначков ст. ас. инж. Пламен Цанков Милко Велков
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 7

Име на проект: №43 РАЦИОНАЛНО И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ. ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
Година: 2001
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 г.

Име на проект: №44 ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЛОЩАДНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД ОБЩИНА ГАБРОВО площад “Възраждане” и булевард “Васил Априлов”
Година: 2000
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Център за енергийна ефективност “ЕнЕфект” ПОТРЕБИТЕЛ: Община Габрово ПРОЕКТАНТИ: доц. д-р Стойо Платиканов, ас. инж. Пламен Цанков Технически Университет - Габрово
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 2

Име на проект: №45 ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ГАБРОВО
Година: 1999
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Център за енергийна ефективност “ЕнЕфект” ПОТРЕБИТЕЛ: Община Габрово ИЗПЪЛНИТЕЛ: Колектив доц. д-р Стойо Платиканов - ръководител проф. д-р Николай Василев ас. инж. Пламен Цанков инж. Иван Генчев гл. ас. инж. Стефан Каварджиков инж. Иван Мазнев инж. Станимир Бижев
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 7

Име на проект: №46 ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОСВЕТИТЕЛНАТА УРЕДБА В СОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - ГАБРОВО
Година: 1999
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Център за енергийна ефективност “ЕнЕфект” ПОТРЕБИТЕЛ: Община Габрово – СОУ “Отец Паисий” ПРОЕКТАНТИ: доц. д-р Стойо Платиканов, ас. инж. Пламен Цанков Технически Университет - Габрово СЪГЛАСУВАЛ: инж. Л. Червилов ЦЕЕ “ЕнЕфект”
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 3

Име на проект: №47 Demonstration of a hybrid powered system for navigation lighthouses as standardised solution for remote and ecologically sensitive areas at the Black Sea Coast
Година: 1997
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: The objective of this joint demonstration project is to develop and test a standardised reliable and cost effective hybrid power supply kit primarily for lighthouses on the Black Sea and the Caspian Sea, which is very well suited for ecologically sensitive areas. Besides the cooperation between the EU and CCE institutes and industry in Romania and Bulgaria which will guarantee the required experience transfer in the field of system design and quality control, it is planned to include local authorities such as Marine Hydrografie Board and the Black Sea Authority in order to assure the development of a lighthouse kit with a high degree of acceptance in Eastern Europe. The main contents of the project are: Design a standardised high reliable hydrid power kit (photovoltaics, wind) for lighthouses Analyse the manufacturing possibilities for system components in Romania and Bulgaria Procure, manufacture, test and optimise selected system components Install, monitor and evaluate the developed hybrid power system for a lighthouse in the environmentally protected area of the Danube Delta in the Black Sea. Assess the potential application of the power supply kit on the Black Sea coast and other coastal areas in East and South Europe Organise a workshop for the dissemination of the project results and the promotion of their exploitation The foreseen result of this project is a standardised hybrid power supply kit primarily suited for lighthouses on the Black Sea that also provides the potential for wider scale application in the field of island power supply.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 10


Публикации
Публикация: №1 Цанков, П., Е. Станев, Ръководството за лабораторни упражнения по Възобновяеми енергийни източници, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, 2019, ISBN: 978-954-683-612-0
Издателство: Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Абстракт: Ръководството включва методически указания за провеждане на лабораторни упражнения по учебната дисциплина „Възобновяеми енергийни източници“ за специалности „Електроенергетика и електрообзавеждане“ и „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, включващи измерване и изследване на: волт-амперна характеристика на осветен фотоволтаичен модул, изследване на фототока на фотоволтаичен модул при изменение на разстоянието и ъгъла на падане на слънчевата светлина, интензитета като функция на напрежението и разстоянието до светлинния източник, електрически характеристики и коефициент на полезно действие на горивна клетка и електролизатор, изследване на режимите на работа на автономна фотоволтаична система, определяне на потенциала за производство на електрическа енергия от слънчева с помощта на Интернет-базираната географска информационна система PVGIS, автоматизирано проектиране на фотоволтаични електрически централи със софтуерния продукт PVsyst.

Публикация: №2 Цанков, П., М. Йовчев, Ръководство за лабораторни упражнение по Електроснабдяване, университетско издателство Васил Априлов, Габрово, 2017, ISBN 978-954-683-572-7
Издателство: университетско издателство Васил Априлов, Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Цанков, П. Електроснабдяване (учебник), Габрово, Университетско издателство „Васил Априлов”, 2014, ISBN 978-954-683-514-7.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)
Пълен текст:

Публикация: №4 Цанков П., С. Платиканов, Ръководство за лабораторни упражнения по осветителна и инсталационна техника, Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2013, ISBN 978-954-683-506-2
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов” - Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Petkova B., N. Vassilev, P. Tsankov, S. Platikanov, etc., GUIDE FOR IMPLEMENTATION OF PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY IN STREET LIGHTING, GEF-UNDP, EnEffect, 2004
Издателство: Center for Energy Efficiency EnEffect - Sofia
Изд.год.: 2004
Вид: Книга (чужд.издание)
Абстракт: The guide follows the implementation stages of energy efficiency projects - from the selection of norms, through the audit of the existing condition and the identifying of energy efficiency measures, up to the selection of the most feasible lighting fixtures from economic and technical point of view. Some aspects of the efficient maintenance of the street lighting systems and the potential options for funding that kind of projects have been considered, too.

Публикация: №6 Петкова Б., Н. Василев, П. Цанков, С. Платиканов и др., Наръчник за осъществяване на проекти за енергийноефективна реконструкция на системите за улично осветление, GEF-UNDP, ЦЕЕ ЕнЕфект, София, 2004, ISSN 1310-4357
Издателство: Център за Енергийна Ефективност ЕнЕфект - София
Изд.год.: 2004
Вид: Книга (бълг.издание)
Абстракт: Наръчникът проследява етапите на изпълнение на проекти за енергийна ефективност от избора на норми през обследване на съществуващото състояние и определянето на мерки за енергийна ефективност до подбора на най-подходящи от икономическа и техническа гледна точка осветителни тела. Разгледани са и някои аспекти на ефективната поддръжка на системите за улично осветление, както и възможните начини за финансиране на подобни проекти.

Публикация: №7 Pavlovic T., Tsankov P.T., Cekic N.D., Radonjic Mitic I.S. (2020) Photovoltaic Solar Energy Conversion. In: Pavlovic T. (eds) The Sun and Photovoltaic Technologies. Green Energy and Technology. Springer, Cham, pp 45-193. ISBN 978-3-030-22402-8
Издателство: Springer Nature, Green Energy and Technology
Изд.год.: 2020
Вид: Глави от книга (чужд. издание)
Абстракт: In this chapter, general information about photovoltaic solar energy conversion, silicon and other solar cells, solar modules, solar batteries, charge controller, inverter, urban and rural application of solar cells, PV solar plants, solar module efficiency dependence on their orientation and tilt angle, solar modulessoiling, smart systems and mini-grids, economy of PV systems, and sustainability of the green economy is given.
Web: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22403-5_2

Публикация: №8 Tsankov P.T. (2020) Lighting Technologies. In: Pavlovic T. (eds) The Sun and Photovoltaic Technologies. Green Energy and Technology. Springer, Cham, pp 213-270. ISBN 978-3-030-22402-8
Издателство: Springer Nature, Green Energy and Technology
Изд.год.: 2020
Вид: Глави от книга (чужд. издание)
Абстракт: In this chapter, information about lighting fundamentals, nature of the light, light quantities, color characteristics of light sources, light sources, incandescence, luminescence, a brief history of light sources, incandescent lamps , tungsten-halogen lamps , low- and high-pressure mercury discharge lamps , metal-halide lamps, low- and high-pressure sodium discharge lamps, induction lamps , light-emitting diodes (LED), light sources’ main parameters comparison, photobiological safety of light sources and PV–LED systems are given.
Web: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22403-5_4

Публикация: №9 Tsankov P.T. (2020) Solar Energy and Lighting in Bulgaria. In: Pavlovic T. (eds) The Sun and Photovoltaic Technologies. Green Energy and Technology. Springer, Cham, pp 323-382. ISBN 978-3-030-22402-8
Издателство: Springer Nature, Green Energy and Technology
Изд.год.: 2020
Вид: Глави от книга (чужд. издание)
Абстракт: In this chapter, information about geographical position, climate, solar radiation, renewable energy policy, and solar energy research centers in Bulgaria is given. Also, information about photovoltaic power plants, early development of lighting, development of electrical lighting, modern lighting, public lighting, street lighting, household lighting, industrial lighting and solar lighting in Bulgaria is given.
Web: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22403-5_6

Публикация: №10 Tsankov P., P. Tsvyatkov, M. Yovchev, S. Platikanov, Battery Charge Regulation Device for Backup Supply of Photovoltaic LED Lighting System, Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 59' 2019, Unitech '19 Selected papers, pp. 105-108, ISSN 1310-6686
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo 59' 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The paper presents an implementation of a battery charge regulation device for a backup supply of a photovoltaic LED lighting system at the Technical University of Gabrovo. The selection and sizing of the components with which the module is built is done. Principal electrical and block diagrams are presented. Tabular and graphical experimental results from charge of the battery with the developed device are shown.
Web: https://mc04.manuscriptcentral.com/jtug
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №11 Tsankov, P., M. Yovchev and H. Ibrishimov, Three-Dimensional Computer Modeling of Secondary Lens for Street LED Luminaire in AutoCAD, Second Balkan Junior Conference on Lighting (Balkan Light Junior), Plovdiv, Bulgaria, 2019, pp. 1-5. ISBN 978-1-7281-2098-0
Издателство: Second Balkan Junior Conference on Lighting (Balkan Light Junior)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Tsankov, P., M. Yovchev and H. Ibrishimov, LED Luminaire Optical Lens Optimization for Road Lighting Designed According to Luminance Requirement, Second Balkan Junior Conference on Lighting (Balkan Light Junior), Plovdiv, Bulgaria, 2019, pp. 1-6. ISBN 978-1-7281-2098-0
Издателство: Second Balkan Junior Conference on Lighting (Balkan Light Junior)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Tsankov, P., M. Yovchev, Technical and Economic Development of the Photovoltaic Electricity in Bulgaria, Contemporary Materials, X-2 (2019), pp. 119-131. ISSN 1986-8669 DOI: 10.7251/COMEN1902119T
Издателство: Contemporary Materials, X-2 (2019)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The paper presents technical and economic data on the development of photovoltaic electricity in Bulgaria over the last 10 years. The mix of different types of conventional and renewable energy sources in the country's electricity system is shown. The changes in the installed photovoltaic capacities and the price of electricity generated by them for the studied period are shown in tabular and graphical form. The number of photovoltaic power plants and their distribution by groups of individual powers is given. Brief technical and economic data for some of the largest photovoltaic power plants in Bulgaria are provided. Data analysis shows a short period of rapid development of high-capacity photovoltaic power plants construction after the introduction of a high feed-in tariff for the purchase of photovoltaic electricity, as well as the influence of the installed photovoltaic capacities on the market change of the feed-in tariff over time. Feed-in tariff cost decreases remarkably with the increase of the installed photovoltaic capacity and even shows removal tendency for larger-capacity photovoltaic power plants. Examples of the economic profitability of grid-connected and autonomous photovoltaic systems in Bulgaria are given. The analysis and conclusions of the paper could be useful in determining new government policies and setting new market conditions to promote the development of renewable energy sources in Bulgaria and other countries.
Web: http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=233

Публикация: №14 Цанков, П., М. Йовчев, Модернизация на осветителна система в текстилно предприятие, Текстил и облекло, бр. 2 / 2019, pp. 51-59. ISSN 1310-912X
Издателство: сп. Текстил и облекло, НТС по текстил, облекло и кожи
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The paper presents a project for energy efficient modernization of the lighting systems of sewing, cutting and ironing workshops in a textile enterprise by introducing of a new LED luminaires. The development is carried out in the following stages: audit of the existing lighting system; specifying the requirements of the quantitative and qualitative indicators of lighting in the textile works according to BDS EN 12464-2011 and BDS EN 15193-2017; multivariate lighting calculations of new LED lighting for textile factories using specialized lighting software; assessment of the electricity savings and economic efficiency of the proposed modernization. The results obtained confirm the energy efficiency and economic profitability from the introduction of LED lighting in the textile industry.
Web: https://bgtextilepublisher.org/spisanie/
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №15 Hinov, N., P. Tsankov, H. Ibrishimov, Innovative LED Lighting, International Conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth (CREBUS), Sandanski, Bulgaria, 2019, pp. 1-5. doi: 10.1109/CREBUS.2019.8840095
Издателство: Proc. of International Conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth (CREBUS), Sandanski, Bulgaria, 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Йовчев, М., П. Цанков. Оптимизация на оптична система за уличен LED осветител. VII Балканска конференция Balkan Light 2018 - Сборник с доклади. Интерпред, София, 4-6 юни 2018, рр 138-144. ISBN 978-954-353-347-3
Издателство: Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In this paper are presented results from optimization of the optical system of road LED luminaire. The iterative optimization methodology includes photometric analysis using Monte Carlo Raytracing method and multivariate road lighting calculations. Optimal parameters of the optical system are obtained based on comparative analysis of quantitative and qualitative indicators of lighting with optical system of LED luminaire for class M street lighting application.

Публикация: №17 Цанков, П., М. Йовчев, Х. Ибришимов, Ц. Петков, Е. Станев. Електроенергийно обследване на уличното осветление в Община Павликени. Енергиен Форум 2018, МДУ „Ф.Ж. Кюри“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, издател "Научно-технически съюз на енергетиците в България", 26-29 юни 2018. рр. 252-258, ISSN 2367-6728.
Издателство: Енергиен Форум 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Цанков, П., М. Йовчев, Н. Колев. Лабораторен стенд за измерване на коефициентите на пропускане и отражение на материали за видима, инфрачервена и ултравиолетова светлина. Journal of the Technical University of Gabrovo 56 (2018), pp. 124-128, ISSN 1310-6686
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo 56 (2018)
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The paper presents the development of the electronic and mechanical elements of a laboratory bench for measuring the coefficients of transmission and reflection of materials for visible, infrared and ultraviolet light. Tabular and graphical results of measurements of integral reflection and transmission coefficients of several types of materials for different types of light are shown.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №19 Tsankov, P., M. Yovchev, Measurement and Determination of the Unified Glare Rating of Indoor Lighting Systems, 2018 Seventh Balkan Conference on Lighting (BalkanLight), Varna, Bulgaria, 2018, pp. 88-93. doi: 10.1109/BalkanLight.2018.8546895
Издателство: 2018 Seventh Balkan Conference on Lighting (BalkanLight), Varna, Bulgaria - ref. SCOPUS
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://ieeexplore.ieee.org/document/8546895

Публикация: №20 Tsankov P., M. Yovchev, Study of the Electrical Characteristics of Light-Emitting Diode Luminaires at Amendment of the Supply Voltage, 2018 Seventh Balkan Conference on Lighting (BalkanLight), Varna, Bulgaria, 2018, pp. 94-99. doi: 10.1109/BalkanLight.2018.8546890
Издателство: 2018 Seventh Balkan Conference on Lighting (BalkanLight), Varna, Bulgaria - ref. SCOPUS
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://ieeexplore.ieee.org/document/8546890

Публикация: №21 Цанков, П., М. Йовчев, П. Данаилов. Изследване на електрически и цветови характеристики на LED осветител с регулируема цветна температура. Международна научна конференция UNITECH 2018, Габрово, 16-17.11.2018, pp.72-77, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Tsankov, P., M. Yovchev. Optimization of the Monte Carlo Raytracing Settings for LED Luminaires Photometric Analysis. Proceedings of the Second International Scientific Conference “Intelligent Information Technologies for Industry” (IITI’17), IITI 2017 Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 679. Springer, Cham, pp 457-467, ISBN 978-3-319-68320-1.
Издателство: Proceedings of the Second International Scientific Conference “Intelligent Information Technologies for Industry” (IITI’17), IITI 2017 Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 679. Springer
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Цанков, П., М. Йовчев. Модернизация на уличното осветление в град Габрово. Енергиен Форум 2017, МДУ „Ф.Ж. Кюри“, к.к. „Св. св. Константин и Елена“, издател НТСЕБ, 28-30 юни 2017. рр. 370-375, ISSN 2367-6728.
Издателство: Енергиен Форум 2017, МДУ „Ф.Ж. Кюри“, к.к. „Св. св. Константин и Елена“, издател НТСЕБ, 28-30 юни 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Цанков, П., М. Йовчев, Х. Ибришимов, Изследване на цветовите характеристики на светлинни източници при изменение на захранващото напрежение, XVI Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина 2017, 25-27 Май 2017, Созопол. pp. 76-82, ISSN 1314-0787.
Издателство: XVI Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина 2017, 25-27 Май 2017, Созопол
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper presents the results of examination of the change of the color characteristics and quantitative lighting parameters when changing the supply voltage to the various types and power light sources, by means of automated goniophotometer with a receiver - specialized spectrophotometer with CCD matrix.
Web: http://light2017.eu
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №25 Йовчев, М., П. Цанков. Регресионен математически анализ на резултати от итеративно изменение на фотометрични характеристики на LED осветители. Младежка национална конференция с международно участие LIGHTING 2017, Варна, 19-21.10.2017, pp. 39-42. ISBN: 978-619-160-880-5
Издателство: Младежка национална конференция с международно участие LIGHTING 2017, Варна
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №26 Цанков, П., П. Димитров, М. Йовчев. Анализ на резултати от реализацията на компенсиране на реактивните товари с кондензаторни батерии в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Международна научна конференция “УНИТЕХ’17” – Габрово, 17-18.11.2017, pp. I 69-74, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’17” – Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The report presents analysis of technical and economical results of realization of compensation of reactive loads in a large industrial site - "Mini Maritsa Iztok" EAD. The specific consumption and means for payment of reactive electric energy per unit volume of mining production are calculated and presented in tabular and graphical form. The analysis shows that investments for compensating devices are redeemed in less than a year, as well as the dependence of the average specific price of reactive electricity on the volume of various technological activities in the mines.

Публикация: №27 Цанков, П., М. Йовчев. Анализ на чувствителността на технико-икономическите показатели при модернизация на осветителна уредба с LED осветители. ГОДИШНИК НА ТУ-СОФИЯ Том 66, книга 1, 2016, VII Научна конференция ЕФ 2015, ЕФ на ТУ-София, Созопол, 09.2015, pp. 427-434, ISSN 1311-0829
Издателство: ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 66, книга 1, 2016, VII Научна конференция ЕФ 2015, ЕФ на ТУ-София
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №28 Йовчев, М., П. Цанков, Н. Бърдарски. Модернизация на системата за улично осветление в малки населени места в Община Габрово. Енергиен Форум 2016, МДУ „Ф.Ж. Кюри“, к.к. „Св. св. Константин и Елена“, 22-25 юни 2016.
Издателство: Научно-технически съюз на енергетиците в България
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №29 Йовчев, М., П. Цанков. Оптимизиране на формата на леща на индустриален LED осветител с ротационна симетрия на светлоразпределението. Международна научна конференция UNITECH 2016, Габрово, 18-19.11.2016
Издателство: Технически университет - Габрово, Международна научна конференция Унитех 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Цанков, П., М. Йовчев. Измерване на пространственото изменение на цветовите характеристики на светлинни източници. Младежка национална конференция с международно участие Lighting 2016, София, 21-23.10.2016. pp. 50-53, ISBN: 978-619-160-705-1
Издателство: Младежка национална конференция с международно участие Lighting 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Цанков, П., Л. Лазаров, М. Йовчев. Проектиране и конструиране на оранжериен LED осветител. Младежка национална конференция с международно участие Lighting 2016, София, 21-23.10.2016. pp. 66-67, ISBN: 978-619-160-705-1
Издателство: Младежка национална конференция с международно участие Lighting 2016, София, 21-23.10.2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Цанков, П., М. Йовчев, Хр. Ибришимов, Ц. Петков, Е. Станев, Л. Димитров. Електроенергийно обследване на уличната осветителна уредба в град Габрово. Младежка национална конференция с международно участие Lighting 2016, София, 21-23.10.2016. pp. 78-83, ISBN: 978-619-160-705-1
Издателство: Младежка национална конференция с международно участие Lighting 2016, София, 21-23.10.2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Йовчев, М., П. Цанков. Оптимизация на формата на леща на LED осветител за вътрешно осветление с аксиална симетрия на светлоразпределението. Годишник на ТУ-София, Том 66, книга 1, 2016
Издателство: ТУ-София
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №34 Цанков, П., М. Йовчев. Термовизионно изследване на процеса на загряване до установен режим на LED осветители, Унитех 2015, ТУ-Габрово, pp. I 78-83, ISSN 1313-230X
Издателство: Унитех 2015, ТУ-Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Tsankov, P., Study of the temperature coefficients of amorphous and polycrystalline silicon photovoltaic modules under real operating conditions, Journal of the Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska Contemporary Materials (Renewable energy sources), VI-2, 2015, pp. 123-129. ISSN 1986-8669
Издателство: Contemporary Materials (Renewable energy sources), Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=191

Публикация: №36 Цанков, П. Оптимизиране по яркост на светлоразпределението на уличен осветител чрез промяна на позицията на лампата. XV Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина 2014, Созопол, 10 – 13 юни 2014, pp. 30-35, ISSN 1314 – 0787
Издателство: XV Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина 2014, Созопол, 10 – 13
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Цанков, П. Разработка на софтуер за определяне и разпределяне на компенсираща кондензаторна мощност в промишлени предприятия, VI научна конференция ЕФ 2014, Созопол, 15-17.09.2014
Издателство: VI научна конференция ЕФ 2014, Созопол, 15-17.09.2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Цанков, П., М. Йовчев, П. Цвятков, С. Платиканов. Измервателно устройство за волт-амперни характеристики на фотоволтаични модули. Международна научна конференция Унитех 2014, 21-22 ноември 2014, Габрово
Издателство: Международна научна конференция Унитех 2014, 21-22 ноември 2014, Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Йовчев, М. П. Цанков. Модернизация на осветителна уредба в учебна сграда с LED осветители. Годишник на ТУ-София, том 64, книга 3, 2014, рp. 307-316, ISSN 1311-0829
Издателство: Технически университет - София
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №40 Йовчев, М., П. Цанков, С. Платиканов, Д. Маркова. Работни режими на автономна фотоволтаична система. Международна научна конференция УНИТЕХ 2014, Габрово, 21-22.11.2014
Издателство: Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Платиканов, С., П. Цанков, Д. Маркова, Н. Бърдарски, П. Цвятков, М. Йовчев, Е. Станев. Енергийно обследване и енергийно-ефективна модернизация на осветлението в Технически университет-Габрово. Годишник на Технически университет-София, том 63, книга 6, 2013, pp. 397-406, ISSN 1311-0829
Издателство: Технически университет-София, том 63, книга 6, 2013, pp. 397-406, ISSN 1311-0829
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №42 Цанков П., Оптимизация на оптични системи на осветителни тела, Дисертация за придобиване на ОКС Доктор, Технически университет - Габрово, 2013
Издателство: Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Дисертация

Публикация: №43 Цанков, П., Д. Маркова, С. Платиканов, М. Йовчев, Е. Станев, Модернизация на системата за мониторинг на произвежданата електрическа енергия от фотоволтаична електроцентрала, Унитех 2013, pp. I 71-76. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Унитех 2013, Технически университет - Габрово,
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №44 Платиканов, С., П. Цанков, Н. Бърдарски, Д. Маркова, М. Йовчев, Енергийно-ефективна модернизация на осветлението в Технически университет - Габрово, УНИТЕХ '12, том 1, ТУ-Габрово, 16-17.11.2012
Издателство: Технически университет-Габрово, УНИТЕХ 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 Платиканов, С., П. Цанков, Д. Маркова, П. Цвятков, М. Йовчев, Е. Станев, Енергийно обследване на осветлението в учебни корпуси на Технически университет - Габрово, УНИТЕХ '12, том 1, ТУ-Габрово, 16-17.11.2012
Издателство: Технически университет-Габрово, УНИТЕХ 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Цанков П.,Б. Казанджиева, Модернизация на осветителни уредби на учебни спортни зали, Унитех 2012, 16–17 ноември 2012, Габрово
Издателство: Начуна конференция Унитех 2012, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Цанков П., Проектиране на оптична леща за светлодиод, Унитех 2011, 18–19 ноември 2011, Габрово
Издателство: Унитех 2011, ТУ-Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №48 Markova D., S. Platikanov, M. Konstantinoff, P. Tsankov, Opportunities for Using Renewable Energy Sources in Bulgaria, Journal Contemporary Materials II-2 Dec. 2011, Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Издателство: Journal Contemporary Materials II-2 Dec. 2011, Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska, B
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://www.savremenimaterijali.info

Публикация: №49 Platikanov S., P. Tsankov, Studying the Characteristics of Discharge Lamps for Operation in Navigation Lighthouses Supplied by Photovoltaic Systems, Journal Contemporary Materials II-2 2011, Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska, B. Luka, B&a
Издателство: Journal Contemporary Materials II-2 December 2011, Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpsk
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://savremenimaterijali.info

Публикация: №50 Tsankov P., Software for Monitoring a Grid Connected Photovoltaic Power Plant, Journal Contemporary Materials II-2, December 2011, Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, pp. 191-203, ISSN 1986-8669
Издателство: Journal Contemporary Materials II-2, December 2011, Academy of Sciences and Arts of Republic of Srps
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://savremenimaterijali.info

Публикация: №51 Цанков П., Мониторинг на фотоволтаична система, Научна конференция „Възобновяеми енергийни източници” 2010, ПГЕХТ „проф. Асен Златаров” Плевен, 26 април 2010
Издателство: Научна конференция „Възобновяеми енергийни източници” 2010, ПГЕХТ „проф. Асен Златаров” Плевен
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №52 Цанков П., Приложение на Монте Карло Raytracing метод за проектиране на оптична система на уличен осветител, XIV Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина 2010, 10-12 Юни 2010, Варна, България
Издателство: XIV Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина 2010, 10-12 Юни 2010,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Лазаров И., П. Цанков, Модернизация на осветителната уредба в спортна зала "Дан Колов" гр. Севлиево, Унитех 2010, 19–20 ноември 2010, Габрово
Издателство: Унитех 2010, ТУ-Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Платиканов С., П. Цанков, Д. Маркова, Фотоволтаична система в Технически университет – Габрово, ТУ-София - I Научна конференция ЕФ' 2009, 01-04.10.2009, Созопол.
Издателство: ТУ-София - I Научна конференция ЕФ' 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №55 Платиканов С., П. Цанков, Енергийно ефективна замяна с натриеви лампи с високо налягане в уличното осветление в Община Монтана, Международна научна конференция Унитех '09, Технически университет - Габрово, 20-21.11.2009, Vol. I, стр. 75-79, ISSN 1313
Издателство: Международна научна конференция Унитех 2009, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper presents the approaches to introducing new contemporary road lighting in the municipality of Montana and the results of the implemented project. Energy audit, lighting engineering calculations and optimization are done. The energy efficiency of road lighting is increased by replacing the mercury lamps with high-pressure sodium lamps. The summary of the results of the modernization carried out in the city shows decrease in the old power installed.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №56 Платиканов С., Пл. Цанков, Д. Маркова, Изменение на мощността на фотоволтаична система в експлоатационни условия, Годишник на Техническия университет-София, том 59, книга 2, 2009 г.
Издателство: Годишник на Техническия университет-София, том 59, книга 2, 2009 г.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №57 Платиканов С., Д. Маркова, П. Цанков, М. Петков, ИЗГРАЖДАНЕ НА 10 kWp ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2008, с. 199-202
Издателство: ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A 10-kWp grid connected photovoltaic (PV) system has been built at the Technical University of Gabrovo, as part of a project entitled “PV Enlargement – Technology Transfer, Demonstration and Scientific Exchange Action for the Establishment of a Strong European PV Sector” funded by the Fifth Framework Programme of the European Commission. Two different types of PV modules have been used: amorphous and polycrystalline silicon. The technical characteristics of the elements of the PV system are given in the paper. Schemes with basic wiring diagram and disposition of the three PV subsystems on the roof of the “Rectorat” building are shown.

Публикация: №58 Платиканов С., П. Цанков ЕНЕРГЙНО ЕФЕКТИВНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В АСЕНОВГРАД, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2008
Издателство: ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №59 Цанков П., С. Платиканов, Д. Маркова, Система за мониторинг на университетска фотоволтаична инсталация, Научна конференция УНИТЕХ’08, Технически университет - Габрово, 21-22 Ноември 2008
Издателство: Научна конференция УНИТЕХ’08, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №60 Платиканов С., П. Цанков, Модернизация и енергийна ефективност на уличното осветление в българските градове, Международна конференция “Енергетика и климат. Новите приоритети”, 16-18 април 2008 г., МДУ к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, Варна, 2008
Издателство: Международна конференция “Енергетика и климат. Новите приоритети”
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 Платиканов С., П. Цанков, Д. Маркова, М. Петков, Университетска фотоволтаична система в Габрово, Международна научна конференция УНИТЕХ’08, Технически университет - Габрово, 21-22 Ноември 2008
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’08, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №62 Платиканов С., П. Цанков, Общинско улично осветление в Златоград, Международна научна конференция УНИТЕХ’08, Технически университет – Габрово, 21-22 Ноември 2008
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’08, Технически университет – Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №63 Платиканов С., П. Цанков, Многовариантно проектиране на икономично улично осветление в град Хасково, Международна научна конференция УНИТЕХ’07, Технически университет - Габрово, 24-25 Ноември 2007
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’07, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 Цанков П., С. Платиканов, Р. Вадински, Измерване и изчисляване на цветовите характеристики на лампите, XIII Национална конференция по осветление с международно участие Осветление’2007, Варна, 10–12 Юни 2007
Издателство: XIII Национална конференция по осветление с международно участие Осветление’2007, Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №65 Платиканов С., П. Цанков, Реализация на ново улично осветление в град Сливен, XIII Национална конференция по осветление с международно участие Осветление’2007, Варна, 10–12 Юни 2007
Издателство: XIII Национална конференция по осветление с международно участие Осветление’2007, Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №66 Платиканов С., Пл.Цанков, Оптимално проектиране на улично осветление чрез внедряване на осветители с регулируема оптична система, XII национална конференция с международно участие "Осветление 2007", 10-12 юни 2007, Варна
Издателство: XII национална конференция с международно участие "Осветление 2007", 10-12 юни 2007, Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №67 Платиканов С., П. Цанков, С. Велчев, Градско съвременно осветление в Лясковец, Енергиен Форум 2006, 14-17 юни 2006, Варна
Издателство: Енергиен Форум 2006, 14-17 юни 2006, Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №68 Платиканов С., П. Цанков, Изследване и проектиране на ефективно улично осветление в Казанлък, Международна научна конференция УНИТЕХ’06, Технически университет - Габрово, 24-25 Ноември 2006
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’06, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №69 Platikanov S., P. Tsankov, Design and Modernization of Road Lighting in Bulgarian Cities, 7. Internationales Forum fuer den lichttechnischen Nachwuchs Lux junior 2005, , Ilmenau, Germany, 23. bis 25.9.2005
Издателство: 7. Internationales Forum fuer den lichttechnischen Nachwuchs Lux junior 2005, Ilmenau, Germany
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №70 Платиканов С., П. Цанков, И. Станчев, Ефективно улично осветление в град Стара Загора, Енергиен Форум 2005, МДУ “Ф. Ж. Кюри”, Варна, 2005
Издателство: Енергиен Форум 2005, МДУ “Ф. Ж. Кюри”, Варна
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №71 Платиканов С., Д. Маркова, П. Цанков, М. Петков, Изследване на автономна фотоволтаична система в Технически университет-Габрово, ИЗВЕСТИЯ на Технически Университет - Габрово, Том 31, 2005
Издателство: ИЗВЕСТИЯ на Технически Университет - Габрово, Том 31, 2005
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №72 Платиканов С., П. Цанков, Проектиране на съвременно улично осветление в петнадесет града, XII Национална конференция по осветление с международно участие Осветление’2004, 15-17 Юни 2004, Варна
Издателство: , XII Национална конференция по осветление с международно участие Осветление’2004, 15-17 Юни 2004, В
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №73 Цанков П., С. Платиканов, Енергийно ефективна реконструкция на осветителна уредба в „Мехатроника” АД - Габрово, Унитех ’04, Технически университет - Габрово, 2004, pp. I 100-104, ISBN 954-683-303-7
Издателство: Унитех ’04, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №74 Платиканов С., П. Цанков, Светлотехнически изчисления на ново улично осветление в град Самоков, Унитех ’04, Технически университет - Габрово, 2004, pp.I 61-65, ISBN 954-683-303-7
Издателство: Унитех ’04, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №75 Цанков П., С. Платиканов, Съвременно проектиране на оптични системи на осветители, XII Национална конференция по осветление с международно участие Осветление’2004, Варна, 15-17 Юни 2004, pp. 241-244, ISBN 954-683-235-9
Издателство: XII Национална конференция по осветление с международно участие Осветление’2004, Варна
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №76 Платиканов С., Д. Маркова, М. Петков, П. Цанков, Електрическа енергия от слънчева фотоволтаична система, Енергиен Форум 2004, Варна, 2004
Издателство: Енергиен Форум 2004, Варна
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №77 Платиканов С., П. Цанков, И. Станчев, Проект и реализация на ново улично осветление в град Ямбол, Енергиен Форум 2004, МДУ “Ф. Ж. Кюри”, Варна, 2004
Издателство: Енергиен Форум 2004, МДУ “Ф. Ж. Кюри”, Варна
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №78 Платиканов С., П. Цанков, И. Станчев, Ново съвременно улично осветление в град Горна Оряховица, Международна научна конференция УНИТЕХ’03, Технически Университет – Габрово, 20–21 Ноември 2003, pp. I 70-74, ISBN 954-683-167-0
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’03, Технически Университет – Габрово
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №79 Платиканов С., Д. Маркова, П. Цанков, Г. Георгиев, Фотоволтаична система за електрозахранване на осветителна инсталация, Международна научна конференция УНИТЕХ’03, Технически Университет – Габрово, 20–21 Ноември 2003, pp. I 75-78, ISBN 954-683-167-0
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’03, Технически Университет – Габрово
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №80 Платиканов С., Д. Маркова, П. Цанков, Изследване на фотоволтаични модули в експлоатационни условия, Трета национална конференция по възобновяеми енергийни източници, НДК, София, 23–24 октомври 2003
Издателство: Трета национална конференция по възобновяеми енергийни източници, НДК, София
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №81 Платиканов С., П. Цанков, И. Станчев, Модернизация и енергийно – ефективна реконструкция на уличното осветление в град Велико Търново, Енергиен Форум 2003, Варна, 2003
Издателство: Енергиен Форум 2003, Варна
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №82 Tsankov P., S. Platikanov, Determining the Lamp Location in the Optical System of a Street Luminaire, 6. Internationales Forum fur den lichttechnischen Nachwuchs Lux junior 2003, 19. bis 21.9.2003, Arnstadt, Germany
Издателство: 6. Internationales Forum fur den lichttechnischen Nachwuchs Lux junior 2003, 19. bis 21.9.2003
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №83 Platikanov S., D. Markova, P. Tzankov, Experimental study of photovoltaic system modules under outdoor conditions, 16 Internationale Wissenschaftliche Konferenz Mittweida, IWKM 2003, November 2003, Mittweida, Deutschland
Издателство: 16 Internationale Wissenschaftliche Konferenz Mittweida, IWKM 2003, November 2003, Mittweida, Deutsc
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №84 Platikanov S, P. Tsankov, I. Stanchev, Energy efficient modernization of road lighting in the town of Dobrich, Bulgaria, XXXVII International Scientific Conference ICEST 2002, Nish, Yugoslavia
Издателство: XXXVII International Scientific Conference ICEST 2002, Nish, Yugoslavia
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №85 Platikanov S, P. Tsankov, I. Energy efficient modernization of road lighting in Varna, Bulgaria, The Second Balkan Conference on Lighting Balkan Light ’02, 3-4 October 2002, Istanbul, Turkey
Издателство: The Second Balkan Conference on Lighting Balkan Light ’02, 3-4 October 2002, Istanbul, Turkey
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №86 Платиканов С., П. Цанков, И. Станчев, Реконструкция и модернизация на външното осветление в град Павликени, Международна научна конференция УНИТЕХ ’02, Технически Университет – Габрово, 21-22 Ноември 2002, pp. 37-41, ISBN 954-683-167-0
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ ’02, Технически Университет – Габрово
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №87 Платиканов С, Д. Маркова, П. Цанков, М. Петков, Експериментални изследвания на модули от фотоволтаична система, Международна научна конференция УНИТЕХ ’02, Технически Университет – Габрово, 21-22 Ноември 2002, pp. 42-45, ISBN 954-683-167-0
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ ’02, Технически Университет – Габрово
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №88 Платиканов С., П. Цанков, И. Станчев, Пускови характеристики на газоразрядни лампи с високо налягане, XI национална конференция по осветление с международно участие, ОСВЕТЛЕНИЕ – 2001, 13-15 Юни 2001, МДУ “Ф. Ж. Кюри”, Варна
Издателство: МДУ “Ф. Ж. Кюри”, Варна
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №89 Platikanov S., P. Tzankov, R. Vasilev, Computer Aided Design Of Reflectors For Lighting Fixtures, 5. Internationales Forum fur den lichttechnischen Nachwuchs Lux junior 2001, 21. bis 23.9.2001, Ilmenau, Germany
Издателство: Internationales Forum fur den lichttechnischen Nachwuchs Lux junior 2001, 21. bis 23.9.2001
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №90 Платиканов С., Д. Маркова, П. Цанков, Мониторинг и изследване на изградена фотоволтаична система в Технически Университет – Габрово, Международна научна конференция УниТех’01, 22-23 Ноември 2001, Габрово
Издателство: Международна научна конференция УниТех’01, 22-23 Ноември 2001, Габрово
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №91 Платиканов С., П. Цанков, Осветление на представителни площадни пространства, Международна научна конференция УниТех’01, 22-23 Ноември 2001, Габрово
Издателство: Международна научна конференция УниТех’01, 22-23 Ноември 2001, Габрово
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №92 Платиканов С., П. Цанков, И. Станчев, Ново улично осветление с натриеви лампи с високо налягане в град Кърджали, Годишник на Технически Университет - Варна, Варна, 2001
Издателство: Годишник на Технически Университет - Варна, Варна, 2001
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №93 Платиканов С., П. Цанков, Енергийно ефективна реконструкция на уличното осветление в българските общини, XI национална конференция по осветление с международно участие, ОСВЕТЛЕНИЕ – 2001, 13-15 Юни 2001, МДУ “Ф. Ж. Кюри”, Варна
Издателство: XI национална конференция по осветление с международно участие, ОСВЕТЛЕНИЕ – 2001
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №94 Цанков П., Flame Indoor 1.0 - софтуерен продукт за светлотехническо обучение, XI национална конференция по осветление с международно участие, ОСВЕТЛЕНИЕ – 2001, 13-15 Юни 2001, МДУ “Ф. Ж. Кюри”, Варна
Издателство: XI национална конференция по осветление с международно участие, ОСВЕТЛЕНИЕ – 2001
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №95 Платиканов С. К., Д. М. Маркова, П. Ц. Цанков, Експлоатация на автономна фотоволтаична система, Енергиен Форум 2000 с международно участие, 17-19 Септември 2000, МДУ “Ф. Ж. Кюри”, Варна
Издателство: Енергиен Форум 2000 с международно участие
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №96 Платиканов С. К., П. Ц. Цанков, И. М. Бойнин, Графична електротехническа библиотека за AutoCAD, Енергиен Форум 2000 с международно участие, 17-19 Септември 2000, МДУ “Ф. Ж. Кюри”, Варна
Издателство: Енергиен Форум 2000 с международно участие, МДУ “Ф. Ж. Кюри”, Варна
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №97 Платиканов С. К., П. Ц. Цанков, Р. П. Илиева, Софтуер за автоматизирано проектиране на промишлени електрически мрежи, Енергиен Форум 2000 с международно участие, 17-19 Септември 2000, МДУ “Ф. Ж. Кюри”, Варна
Издателство: Енергиен Форум 2000 с международно участие
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №98 Платиканов С., П. Цанков, Л. Червилов, Демонстрационен проект за енергийно ефективна реконструкция на осветителната уредба в СОУ “Отец Паисий” - Габрово, I-ва Балканска младежка конференция по осветление Balkan Light Junior 2000, 15-16 ЮНИ 2000
Издателство: I-ва Балканска младежка конференция по осветление Balkan Light Junior 2000
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №99 Платиканов С., П. Цанков, С. Рачев, Електрически и светлотехнически характеристики на светлинни източници за ниско напрежение, I-ва Балканска младежка конференция по осветление Balkan Light Junior 2000
Издателство: I-ва Балканска младежка конференция по осветление Balkan Light Junior 2000
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №100 Platikanov S, D. Markova, P. Tzankov, Initial Measurements at the Technical University of Gabrovo Photovoltaic System, 14 Internationale Wissentschaftliche Konferenz Mittweida, 8-11 November 2000, Deutschland
Издателство: 14 Internationale Wissentschaftliche Konferenz Mittweida, 8-11 November 2000, Deutschland
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №101 Platikanov S, P. Tzankov, Studuing The Characteristics Of Discharge Lamps For Operation In Navigation Lighthouses Supplied By Photovoltaic Systems, 14 Internationale Wissentschaftliche Konferenz Mittweida, 11 November 2000, Deutschland, pp. 113-116, ISSN 1437-7624
Издателство: 14 Internationale Wissentschaftliche Konferenz Mittweida, 8-11 November 2000, Deutschland
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №102 Платиканов С., П. Цанков, А. Папазян, Съвременно външно осветление на територията на разпределителни железопътни гари, Първа Балканска конференция по осветление “Енергийно ефективно, екологично и ергономично осветление” – BalkanLight ’99, 6-8 Октомври 1999, МДУ “Ф. Ж. Кюри”, Варна
Издателство: Първа Балканска конференция по осветление “Енергийно ефективно, екологично и ергономично осветление”
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №103 Платиканов С., П. Цанков, Измерване на пулсациите на светлинните източници с компютърна DAQ система, Първа Балканска конференция по осветление “Енергийно ефективно, екологично и ергономично осветление” – BalkanLight ’99, 6-8 Октомври 1999, МДУ “Ф. Ж. Кюри”, Варна
Издателство: Първа Балканска конференция по осветление “Енергийно ефективно, екологично и ергономично осветление”
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №104 Платиканов С., М. Константинов, П. Цанков, Н. Петров, Повишаване на енергийната ефективност и модернизация на уличното осветление в град Луковит, Национална конференция на НЕК-ЕАД и Черноморски регионален енергиен център – FEMOPET, 18-19 Февруари 1999, Стара Загора
Издателство: Национална конференция на НЕК-ЕАД и Черноморски регионален енергиен център – FEMOPET
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №105 Платиканов С., П. Цанков, С. Дженкова, Енергийно ефективно улично осветление в град Ямбол, Първа научна конференция с международно участие “Електротехника и електроника”, Технически Университет – Габрово, 3-5 Декември 1998
Издателство: Първа научна конференция с международно участие “Електротехника и електроника”, Технически Университ
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №106 Платиканов С., П. Цанков, Компютърно моделиране и анализ на оптични системи на осветителни тела, Първа научна конференция с международно участие “Електротехника и електроника”, Технически университет – Габрово, 3-5 декември 1998, pp 289-293, ISBN 954-683-098-4
Издателство: Първа научна конференция с международно участие “Електротехника и електроника”, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №107 Платиканов С., Н. Василев, П. Цанков, И. Шишков, Енергийно обследване на уличното осветление в град Габрово, FEMOPET, Черноморски регионален енергиен център, Енергийният мениджмънт – необходимата практика за икономия на енергия в индустрията чрез енергоефективни и екологосъобразни решения, 8 Октомври 1998, Габрово
Издателство: FEMOPET, Черноморски регионален енергиен център, Енергийният мениджмънт – необходимата практика за и
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №108 Платиканов С., П. Цанков, И. Станчев, Приложение на програмния пакет LabVIEW за изследване на показателите на качеството на електрическата енергия, Енергиен Форум '98 с международно участие, 10-12 Юни 1998, МДУ “Ф. Ж. Кюри”, Варна
Издателство: Енергиен Форум '98 с международно участие
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Интереси
Интерес: Възобновяеми енергийни източници, Осветителна техника, Електроенергетика, Енергийна ефективност, Програмиране


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0129,0,Електроснабдяване (р. о., бакалавър)
Дисциплина 2: 1687,0,Осветителна и инсталационна техника (р. о., бакалавър)


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
МИЛКО ТОДОРОВ ЙОВЧЕВ ДИПЛОМИРАН Енергийно ефективни оптични системи за светодиодни осветители
ПЛАМЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ ДЕЙСТВАЩ Оптимизация на режима на работа на реактивните товари в индустриални обекти
ТЕОДОР ПЕТКОВ ТОДОРОВ ДЕЙСТВАЩ Изследване на електромагнитната съвместимост на светодиодни осветители