ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА РАНКОВСКА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Електроника
Кабинет(и): 2309, 2308
Служебен тел.: (066 827)+331, 413
E-mail1:

Съдържание:
Проекти (13)
Книги (2)
Публикации (25)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Реализация и изследване на блокове от вградена микропроцесорна система за управление на индустриални преобразувателни устройства на базата на FPGA
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №2 Разработване и изследване на възли, блокове и устройства на базата на метод за директен цифров синтез и програмируеми логически устройства
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №3 Разработка и изследване на цифрови системи за управление на високоволтов захранващ източник на базата на PLD
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №4 Разработка и изследване на задаващи генератори в програмируема логическа среда
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №5 Разработка и изследване на цифрови модули в програмируема логическа среда
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №6 Разработка, изследване и приложение на ARM-базирани микропроцесорни ядра
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №7 Разработване, изследване и надеждност на високоефективни транзисторни системи за индукционни технологии
Година: 2005
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №8 Система за събиране и обработка на информация за повишаване на енергийната ефективност на индустриални електронни устройства
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №9 Система за управление на резонансен инвертор за безконтактна зарядна станция за електромобили
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №10 Разработка и изследване на управляващи системи за асинхронни трифазни и стъпкови електромотори
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №11 Обмен на данни чрез WiFi модул за индустриални безконтактни системи за предаване на електрическа енергия
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Оптимизиране методите за събиране и обработка на информацията при индустриални безконтактни системи (ИБС) за предаване на електрическа енергия. Постигане на мобилност и адаптивност и необходимата скорост на обмен на данни в съответствие с техническите изисквания.
Позиция в проекта: -
Бр.заети: 9

Име на проект: №12 Управление, мониторинг и контрол на автомобилен трафик, чрез интелигентни модули с безконтактно захранване и галванично разделена среда за комуникация
Година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследване, анализ и оптимизиране методите за събиране и обработка на информацията при интелигентни безконтактни измервателни системи и модули (ИБИС) захранвани от безжично предавана електрическа енергия. Постигане на мобилност и адаптивност, както на измервателните, така и изпълнителните електронни модули.
Позиция в проекта: -
Бр.заети: 10

Име на проект: №13 WEB-базиран контрол на улично осветление с безконтактно захранване и предаване на информация
Година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследване, анализ и оптимизиране на методите за високо ефективно уеб-базирано управление на улично осветление с приложение на интелигентни безконтактни системи и модули, захранвани от безжично предавана електрическа енергия. Постигане на мобилност и адаптивност, както на управляващите, така и на изпълнителните електронни модули.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15


Публикации
Публикация: №1 В. Ранковска. Микропроцесорна схемотехника. Габрово, УИ „Васил Априлов”, 2012.
Издателство: Габрово, УИ „Васил Априлов”
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Караилиев, Х., В. Ранковска. Микропроцесорна схемотехника. Ръководство за лабораторни упражнения. Габрово, УИ „Васил Априлов”, 2009
Издателство: Габрово, УИ „Васил Априлов”
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Madzharov N., L. Petkov, G. Velev, V. Rankovska, Methods for single uncontacted transmission of energy and managing signals, International scientific conference Unitech 17, 17 - 18 NOVEMBER 2017, GABROVO,ISSN 1313-230X, pp. 261-266.
Издателство: International scientific conference Unitech 17, 17 - 18 NOVEMBER 2017, GABROVO
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Rankovska, V., S. Rankovski. A Short Survey on Wireless Interfaces in Embedded Systems. ICEST 2017 Conference Proceedings, Nish, Serbia, 2017, pp. 443-446. ISSN: 2603-3259 (Print) ISSN: 2603-3259 (Online)
Издателство: ICEST 2017 Conference Proceedings
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №5 В. Ранковска. Отворени апаратни платформи, базирани на микроконтролери. Сборник доклади на Международна научна конференция Унитех 2017 – том І, Габрово: УИ „Васил Априлов”, 2017, стр. I-244 – I-249. ISSN: 1313-230Х
Издателство: МНК Унитех 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Rankovska, V. Using Wireless Interfaces in a Smart Home Model. ICEST 2016 Conference Proceedings, Ohrid, Macedonia. ISBN-10 9989-786-78-X, ISBN-13 978-9989-786-78-5, EAN 9789989786785. pp. 325-328.
Издателство: ICEST 2016 Conference Proceedings
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №7 Rankovska, V. On Cloud Computing in Engineering Education. ICEST 2015 Conference Proceedings. Sofia, Bulgaria. ISBN: 978-619-167-182-3. pp. 325-328.
Издателство: ICEST 2015 Conference Proceedings
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Rankovska, V. A Case-Study Approach in Microcontroller Education. ICEST 2014 Conference Proceedings, vol. 2, Nish, Serbia, 2014. pp. 299-302, ISBN: 978-86-6125-109-2.
Издателство: ICEST 2014 Conference Proceedings, vol. 2, Nish, Serbia
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №9 Rankovska, V. Teaching FPGA-Based CPU Cores and Microcontrollers. ICEST 2013 Conference Proceedings, vol. 2, Ohrid, Macedonia, ISBN:978-9989-786-89-1. pp. 835-838.
Издателство: ICEST 2013 Conference Proceedings, vol. 2, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №10 Karailiev, V., V. Rankovska, New approach for designing high-performance controllers in electrical drives systems using Programmable Logic Devices. ICEST 2013 Conference Proceedings, vol. 2, Ohrid, Macedonia, ISBN:978-9989-786-89-1. pp. 717-720.
Издателство: CEST 2013 Conference Proceedings, vol. 2, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №11 Ранковска, В. Апаратни FPGA-базирани системи в чип (System-on-Chip - SoC). Сборник доклади на Международна Научна Конференция Унитех’13, Габрово: УИ „Васил Априлов”, 2013. стр. I-185 – I-189. ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади на Международна Научна Конференция Унитех’13, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Rankovska, V. FPGA (Field Programmable Gate Arrays) – based System-on-a-Programmable-Chip Development for Educational Purposes. ICEST 2012 Conference Proceedings, vol. 2, Sofia, ISBN: 978-619-167-003-1. pp. 489-492.
Издателство: ICEST 2012 Conference Proceedings, vol. 2, Sofia
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Ранковска, В., Х. Караилиев. Проектиране на цифрови устройства и системи на базата на програмируеми логически устройства. сп. «Е+Е», бр.1-2, 2011, стр. 8-15
Издателство: сп. «Е+Е»
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Ранковска, В. Микропроцесорни ядра за сложни програмируеми логически матрици. Сборник доклади на Международна Научна Конференция Унитех’11 – том І, Габрово: УИ „Васил Априлов”, 2011, стр. I-186 – I-191
Издателство: Сборник доклади на Международна Научна Конференция Унитех’11 – том І
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Ранковска, В. Разработка и изследване на цифрови едноканални и двуканални системи за генериране на сигнали за контрол и управление. Дисертация, 2010 г.
Издателство: СНС по Електронна и компютърна техника при ВАК
Изд.год.: 2010
Вид: Дисертация

Публикация: №16 Караилиев, Х., В. Ранковска, В. Караилиев. Проектиране на операционната част на функционален генератор на базата на директен цифров синтез и програмируеми логически устройства. сп. «Е+Е», бр.11-12, 2010, стр. 26-33
Издателство: сп. «Е+Е»
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Rankovska, V., H. Karailiev. Development and Study of One-channel Programmable Pulse Synthesizer. ICEST 2009 Conference Proceedings, vol. 2, Sofia, 2009, pp. 579-582
Издателство: ICEST 2009 Conference Proceedings
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Rankovska, V., H. Karailiev. Development and Study of Two-channel Programmable Pulse Synthesizer. ICEST 2009 Conference Proceedings, vol. 2, Sofia, pp. 583-586
Издателство: ICEST 2009 Conference Proceedings
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Rankovska, V. V. Design of Sine/Cosine Synthesizer Using Vector Rotation Approach with Angle Recoding. “Electronics – ET 2008” Conference Proceedings, Sozopol, 2008, Book 3, pp. 67-72
Издателство: “Electronics – ET 2008” Conference Proceedings, Sozopol
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Karailiev, H., V. Rankovska, Synthesizing Sine Wave Signals Based on Direct Digital Synthesis Using Field Programmable Gate Arrays. ICEST 2007 Conference Proceedings, pp. 637-640, Ohrid, Macedonia, 2007
Издателство: ICEST 2007 Conference Proceedings
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №21 Ранковска, В., Х. Караилиев. Анализ на източниците на изкривявания при реализация на метода за директен цифров синтез и редуциране на влиянието им върху изходния сигнал. Сборник доклади на Международна Научна Конференция Унитех’07, стр. І-174 – І-179,
Издателство: Сборник доклади на Международна Научна Конференция Унитех’07
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Ранковска, В., Х. Караилиев. Методи за реализация на честотни синтезатори на базата на метода за директен цифров синтез. Сборник доклади на Международна Научна Конференция Унитех’07, стр. І-134 – І-139, Габрово, 2000
Издателство: Сборник доклади на Международна Научна Конференция Унитех’07
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Karailiev, H., V. Rankovska, V. Karailiev. Embedded Microprocessor System for Monitoring and Control of Resonant Inverters. ICEST 2006 Conference Proceedings, Sofia, 2006, pp. 304-307
Издателство: ICEST 2006 Conference Proceedings
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Karailiev, H., V. Rankovska. DDS Method for Generating a Frequency Grid at Systems for Test Control and Automated Regulation. ICEST 2006 Conference Proceedings, Sofia, 2006, pp. 300-303
Издателство: ICEST 2006 Conference Proceedings
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Ранковска, В. Фамилии, характеристики, ресурси на FPGA и технология на проектиране на устройства и системи. Сборник доклади на Международна Научна Конференция Унитех’06, стр. І-202 – І-207, Габрово, 2006
Издателство: Сборник доклади на Международна Научна Конференция Унитех’06
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я