ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ИЛИЯ СЛАВОВ ЖЕЛЕЗАРОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Ректор, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Машиностроене и уредостроене
Кабинет(и): 2412
Служебен тел.: (066 827)+273, 416
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (8)
Книги (2)
Публикации (48)
Учебни материали (1)
Докторанти (1)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Основната цел на проекта е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ИМЕЕСТ) в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.
Позиция в проекта: Водеща организация ТУ-Габрово
Бр.заети: 7 Научни организации

Име на проект: №2 Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Център за върхови постижения по ОП НОИР
Позиция в проекта: Партньор
Бр.заети: 17 научни организаци

Име на проект: №3 Усъвършенстване на процесите на управление в ТУ-Габрово посредством прилагане на информационни технологии
Година: 2013

Име на проект: №4 Актуализиране на учебни програми в Технически университет – Габрово в съответствие с изискванията на бизнеса
Година: 2013

Име на проект: №5 Студентски стипендии
Година: 2013

Име на проект: №6 “Разработване на системи за управление на околната среда и безопасността”
Година: 2009
Описание: “Разработване на системи за управление на околната среда и безопасността” по Оперативна програма (2007-2013) - Развитие на конкурентноспособността на българската икономика, Приоритет 2 - Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда, Област на интервенция - 2.1. - „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, Операция - 2.1.2. - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти”, 2009

Име на проект: №7 “Разработване на системи за управление на качеството, околната среда и безопасността”
Година: 2008
Описание: Програма ФАР на ЕС - BG2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-1 и BG2005/017-353.10.04/ESC/G/GSC-2, „Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия”

Име на проект: №8 “Ефективност на образованието от гледна точка на пазара на труда”
Година: 2006


Публикации
Публикация: №1 Дичев, Д., И. Железаров. Ръководство за лабораторни упражнения по метрология и измервателна техника. Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2019, ISBN: 978-954-683-603-8
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Железаров, И., Ръководство за лабораторни упражнения по метрология и измервателна техника, Университетско издателство “В. Априлов” Габрово 2006 г., 60 стр
Издателство: Университетско издателство “В. Априлов”
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Dichev, D., Zhelezarov, I., Anastasov, K., Dicheva, R., Kupriyanov, O., Malakov, I., Nikolova, H., Ormanova, M., Petrov, N. Increasing the accuracy of making threaded gauges based on statistical methods. In XXXIII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 2023, September. DOI: 10.1109/MMA59144.2023.10317905
Издателство: International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Dichev, D., Zhelezarov, I., Diakov, D., Dicheva, R., Kupriyanov, O., Malakov, I., Anastasov, K., Valkov, S., Petrov, N. Mathematical model for increasing accuracy when measuring linear quantities in conditions of external mechanical impacts. In XXXIII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 2023, September. DOI: 10.1109/MMA59144.2023.10317908
Издателство: International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Dimitar Dichev; Iliya Zhelezarov; Dimitar Diakov; Ralitza Dicheva; Oleksandr Kupriyanov; Ivo Malakov; Kalin Anastasov; Stefan Valkov; Nikolay Petrov; Mathematical Model for Increasing Accuracy when Measuring Linear Quantities in Conditions of External Mechanical Impacts, 33rd International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, MMA 2023 33rd International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, MMA 2023 Sozopol7 September 2023 11 September 2023
Издателство: IEEE
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №6 Dichev, D., Diakov, D., Zhelezarov, I., Nikolova, H., Kupriyanov, O., Dicheva, R. Accuracy Evaluation of Flat Surfaces Measurements in Conditions of External Influences. XXXII International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2022", September, 2022
Издателство: International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance, IEEE
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №7 Dichev, D., D. Diakov, R. Dicheva, I. Zhelezarov, O. Kupriyanov. Analysis of instrumental errors influence on the accuracy of instruments for measuring parameters of moving objects. XXXI International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2021", September, 2021, Sozopol, Bulgaria, pp. 91-95, ISSN 1313-9126
Издателство: XXXI International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2021"
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Dichev, D., I. Zhelezarov, N. Madzharov. Dynamic error and methods for its elimination in systems for measurement of moving objects parameters. Transactions of Famena, vol. 45, issue 4, 2021, pp 55-70. DOI: 10.21278/TOF.454029721, IMPACT FACTOR 2020: 0.743
Издателство: Transactions of Famena, vol. 45, issue 4, 2021, pp 55-70. DOI: 10.21278/TOF.454029721
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №9 Dichev, D., I. Zhelezarov, R. Dicheva, D. Diakov, H. Nikolova, G. Cvetanov. Algorithm for estimation and correction of dynamic errors. XXX International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2020", September, 2020, Sozopol, Bulgaria, pp. 91-95, ISSN 1313-9126
Издателство: International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance"
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Dichev, D., R. Miteva, I. Zhelezarov, D. Diakov. A model of the dynamic error in the devices for measuring moving objects parameters. In Proceedings of the 45th international conference on application of mathematics in engineering and economics (AMEE’19), AIP Conf. Proc. volume number 2172, 2019, pp.1-7, ISBN: 978-0-7354-1919-3
Издателство: AIP Conf. Proc. 45th international conference on application of mathematics in engineering and economics (AMEE’19)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Dichev, D., I. Zhelezarov, N. Madzharov. System for Measuring the Attitude of Moving Objects, using a Kalman Filter and MEMS Sensors. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, vol. 72, No 11, pp. 1527-1536, 2019, ISSN 2367–5535
Издателство: Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №12 Железаров, И. Управление на риска в система за управление на качеството. МНК УНИТЕХ, Габрово. 2019. ISSN 1313-230X.
Издателство: МНК УНИТЕХ
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Dichev, D., I. Zhelezarov, T. Karadzhov, N. Madzharov, D. Diakov. Method for Measuring Motion Parameters of Moving Objects. In Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, Volume III, 2019, Rezekne, Latvia, pp. 27-31, ISSN: 2256-070X
Издателство: Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, Volume III
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №14 Dichev, D., I. Zhelezarov, D. Diakov, H. Nikolova, R. Miteva. A model of dynamic error within inertial impacts. XXIX International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2019", September, 2019, Sozopol, Bulgaria, 91-95, ISSN 1313-9126.
Издателство: Metrology and Metrology Assurance
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Madzharov, N. D., S. M. Hristov, D. A. Dichev, I. S. Zhelezarov, Some Problems at Dynamic Contactless Charging of Electric Vehicles, Acta Polytechnica Hungarica, ISSN 1785- 8860, IF 0,745 (Journal Citation Report®, Thomson Reuters)
Издателство: Acta Polytechnica Hungarica, ISSN 1785- 8860, IF 0,745
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №16 Zhelezarov, I., V. Dvorskiy, M. Prokofiev. Assessment of non-linear distribution in different degrees of signals in telecommunication systems of information. UNITECH, Gabrovo, 2016, pp. II-402 - 407. ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH, vol. II, Gabrovo
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Цветанов Г., Ил. Железаров., Ан. Пурнарас. Модифицирани области на съществуване при еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите.Механика на машините,Варна 2016
Издателство: МЕХАНИКА НА МАШИНИТЕ
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №18 Kostadinova, L., Shopov, N., Madjarov, N., Jelezarov, I. NEW COMPUTER-AIDED ULTRASONIC TECHNOLOGY FOR CLASSIFICATION OF FACTORY PRODUCED BULGARIAN YOGURT, COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, Sofia, 2015, Vl 68 pp 89-94, ISSN 1310-1331
Издателство: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This paper presents research results concerning the application of Wavelet Transform (WT) for synthesis of symptoms for sensor identification of Bulgarian yogurt. Classification is done according to butter content and the trade mark declared on the label of the product. Echolocation approach using pulses in the ultrasound range is applied for obtaining initial information about the state of the packed yogurt. Analysis of initial information has been processed by the method of pattern recognition. All symptoms have been synthesized using fast discreet wavelet transform of Haar. The trained classifier, based on the approach of K- Nearest Neighbours (kNN) has been applied for classifying test set of packed Bulgarian yogurt. The general error of classification is smaller than 1.5%.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №19 Железаров, И., Г. Цветанов, М. Ненчева. Геометрични ограничения при синтез на еволвентни цилиндрични предавки в обобщени параметри. Машиностроене и машинознание. Варна. 2014. стр. 70 – 73. ISSN 1312-8612
Издателство: Машиностроене и машинознание, т. 20
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №20 Железаров, И. и Г. Цветанов. Актуализиране на учебните програми в ТУ - Габрово съгласно изискванията на бизнеса. УНИТЕХ. Габрово. 2014. pp. III-326-330. ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Zhelezarov, I. S., G. T. Tsvetanov, P. Z. Panayotov. Control of the involute cylindrical gears with an asymmetrical tooth profile. RadMI 2013. Kopaonik, Serbia. 2013. p. 293 – 298. ISBN 978-86-6075-042-8
Издателство: RadMI
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: При еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите възникват затруднения с измерване и контрол на технологичните размери. Това ограничава използването на известните стандарти и зависимости като внася допълнителни случайни грешки в измерването, които са геометричен сбор от радиални и тангенциални. В доклада се предлага използването на размера по ролки като универсален при определяне степента на точност на колела с асиметричен профил на зъбите чрез използването му за контрол на радиалното биене

Публикация: №22 Zhelezarov, I. S. Analysis of measuring systems for control according to quantitative and alternative character. RadMI 2013. Kopaonik, Serbia. 2013. p. 619 – 622. ISBN 978-86-6075-042-8
Издателство: RadMI 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: В настоящият доклад се разглежда алгоритъм за осъществяване на анализ на измервателни системи за контрол по количествен и алтернативен признак. Особености при анализа на повторяемостта и възпроизводимостта на средства за измерване и измервателните системи при контрол по количествен и алтернативен признак.

Публикация: №23 Radovanovich, M., G. Brabie, I. Zhelezarov. Investigation on surface roughness of carbon steel machined by abrasive water jet. 35th International conference on production engineering. Kraljevo - Kopaonik, Serbia. 2013. p. 133 – 136. ISBN 978-86-82631-69-9
Издателство: 35th International conference on production engineering
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №24 Zhelezarov, I. S., S. K. Simeonov. External and Internal Measuring and Assessing the Quality Management System in a University. Competence of contemporary specialist: The unity of theory and practice. Kaunas, Lithuania. 2011
Издателство: Competence of contemporary specialist: The unity of theory and practice
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №25 Zhelezarov, I. S. Classification of the statistical methods for quality management. Radmi 2011. Sokobanja, Serbia. 2011
Издателство: Radmi
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №26 Железаров, И., Методи за лийн управление и производство, УНИТЕХ, Габрово, 2011, II-429 - II-433, ISSN 1313-230X
Издателство: УНИТЕХ
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Железаров, И. С. Повторяемост и възпроиводимост на измервателни системи. “УНИТЕХ 2010”. Габрово. 2010 г., стр. ІІ445 – ІІ448. ISSN 1313-230X
Издателство: УНИТЕХ
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Zhelezarov, I., Improvement of Integrated Management Systems. Radmi 2010. Donji Milanovac, Serbia. 2010. ISBN 978-86-83803-22-4
Издателство: Radmi
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №29 Zhelezarov, I., Analysis of measuring devices and measurement systems. Mechanical Engineering in XXI Century. Nis, Serbia. 2010. p. 199 – 200. ISBN 978-86-6055-008-0
Издателство: Mechanical Engineering in XXI Century
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №30 Железаров, И., Оценяване на системите за управление на качеството на висшите училища. “Качество на висшето образование в България – Проблеми и перспективи 2009”. Русе. 2009
Издателство: Качество на висшето образование в България – Проблеми и перспективи
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Zhelezarov, I. Optimizing the processes of quality measurement and control. Radmi 2009. Vrnjacka banja, Serbia. 2009. p. 956 – 959. ISBN 86-83803-20-4
Издателство: Radmi
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №32 Zhelezarov, I. Measurement and assessment of the management system of laboratory for measuring means calibration. Radmi 2008. Uzice, Serbia. 2008. p. 650 – 653. ISBN 86-83803-24-3
Издателство: Radmi
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №33 Zhelezarov, I., H. Hristov, Management system of university laboratory for calibration of measuring means. SED 2008. Uzice, Serbia. 2008. ISBN 978-86-83573-07-3
Издателство: SED
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №34 Железаров, И., Методи за статистическо управление на процесите. “УНИТЕХ 2008”. Габрово. 2008 г., стр. ІІ476 – ІІ479. ISSN 1313-230X
Издателство: УНИТЕХ
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Dichev, D. I. Zhelezarov. Interval estimate of constant quantity at known variance. 31 Congress “HIPNEF 2008”, Vrnjacka banja, Serbia, October 2008. ISBN 978-86-80587-87-5
Издателство: 31 Congress “HIPNEF 2008”, Vrnjacka banja, Serbia
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №36 Железаров, И., Ил Немигенчев, Д. Маркова, К. Киров, Система управления качеством в техническом университете - Габрово. “Проблеми инженерно-педагогичное освити”. Харков. 2007 г., стр. 69 - 76
Издателство: Проблеми инженерно-педагогичное освити
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №37 Zhelezarov, I., H. K. Hristov. Control of the measuring devices of linear and angular quantities. Radmi 2007. Belgrade, Serbia. 2007. ISBN 978-86-83803-22-4
Издателство: Radmi
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №38 Zhelezarov, I., H. K. Hristov. Integrated Management Systems. Radmi 2007. Belgrade, Serbia. 2007. ISBN 978-86-83803-22-4
Издателство: Radmi
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №39 Zhelezarov, I. S. Statistical process control by means of Precontrol and measuring means with data output. Facta Universitatis, series: Mechanical engineering. Vol. 20, № 2, September 2006. University of Nis. Nish, 2006. ISSN 0354-2025
Издателство: Facta Universitatis, series: Mechanical engineering. Vol. 20
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №40 Zhelezarov, I., Building elements of system for measurement and meniging the quality of training. HIPNEF 2006. Vrnjacka banja, Serbia and Montenegro. 2006. p. 489 – 494. ISBN 86-81505-21-1
Издателство: HIPNEF
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №41 Zhelezarov, I., H. K. Hristov. Verification and calibration of electronic micrometers with digital output. Radmi 2006. Budva, Montenegro. 2006. ISBN 86-83803-20-1
Издателство: Radmi
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №42 Zhelezarov, I. S. Computer system for measuring and processing of the results based on universal digital instruments and software. Radmi 2006. Budva, Montenegro. 2006. ISBN 86-83803-20-1
Издателство: Radmi
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №43 Железаров, И., Система за измерване на линейни размери, базирана на универсални средства с цифров изход за данните. Машиностроителна техника и технологии. Варна, 2006. ISSN 1312-0859
Издателство: Машиностроителна техника и технологии
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №44 Железаров, И., Измерване на процесите и продуктите като фактор за подобряване на системите за управление на качеството. Машиностроене и електротехника, брой 1/2006. София, 2006, стр. 22-25. ISSN 0025-455X.
Издателство: Машиностроене и електротехника
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №45 Железаров, И., Статистическо управление на процесите с контролни карти по количествен признак и средства за измерване с цифров изход. Научен симпозиум “Метрология и метрологично осигуряване 2006”. Созопол. 2006
Издателство: Метрология и метрологично осигуряване 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Железаров, И., Нормативна база на университетска система за управление на качеството. Първа национална научна конференция с международно участие “Качество на висшето образование 2006”. Русе, 2006
Издателство: Качество на висшето образование
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Дичев, Д.А., И.С.Железаров. Решаване на основните видове задачи за определяне на доверителната вероятност и доверителния интервал в средата на Mathcad 12. сп. “Машиностроене и електротехника”, София, 2006, ISSN 0025-455X
Издателство: сп. “Машиностроене и електротехника”
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №48 Hristova, M. and I. Zhelezarov. Modeling of the criteria for measuring and assessing the quality of university education. Facta Universitatis, series: Electronics and energetics. Vol. 20, № 2, September 2006. University of Nis. Nish, 2006. ISSN 0353-3670
Издателство: Facta Universitatis, series: Electronics and energetics. Vol. 20
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 1932,0,Системи за управление на качеството (р. о., бакалавър)


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ДЕНИЦА НЕДЯЛКОВА ДЕНЕВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Методи за повишаване на точността на измерване на геометричните параметри на равнинни повърхнини