ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ ГЕНКОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Ръководител, катедра
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Компютьрни системи и технологии
Кабинет(и): 3305
Служебен тел.: (066 827)+501
E-mail1:
E-mail2:
Web страница: http://kst.tugab.bg/dgenkov

Съдържание:
Проекти (19)
Книги (3)
Публикации (78)
Докторанти (2)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Повишаване на ефективността на образованието чрез използване на информационни и комуникационни технологии
Година: 2023
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да се изследват и внедрят в реалния процес на обучение възможни ИКТ базирани решения за ефективно обучение, включващо провеждане на дистанционни лекции, платформи за съхраняване на видео лекции, провеждане на лабораторни упражнения по компютърно-базирани дисциплини и провеждане на контролни работи и изпити.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 12

Име на проект: №2 Aктуализация на софтуер за вендинг машина за контролер за температура и време.
Година: 2023
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Aктуализация на софтуер за вендинг машина за контролер за температура и време.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 1

Име на проект: №3 Изграждане на софтуер и хардуер за вендинг машина
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Създаване на софтуер и хардуер за управление на вендинг автомат
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 2

Име на проект: №4 Разработка и валидиране на решения за ефективно дистанционно обучение чрез използване на иновативни ИКТ технологии
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да се изследват и внедрят в реалния процес на обучение възможни ИКТ базирани решения за ефективно дистанционно обучение, включващо провеждане на дистанционни лекции, платформи за съхраняване на видео лекции, провеждане на лабораторни упражнения по компютърно-базирани дисциплини и провеждане на контролни работи и изпити.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 12
Web: nis.tugab.bg

Име на проект: №5 Изграждане на ефективно дистанционно обучение
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследване на методи за дистанционно електронно обучение
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 10

Име на проект: №6 Съвременни методи за окачествяване на храни и материали
Година: 2020
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: договор № 2004E за провеждане на научни изследвания по проект на тема: „Съвременни методи за окачествяване на храни и материали“ към Технически университет – Габрово.
Позиция в проекта: Изследовател
Бр.заети: 10

Име на проект: №7 Внедряване на иновативни ИКТ технологии в обучението
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: договор № 1907E за провеждане на научни изследвания по проект на тема: „Внедряване на иновационни ИКТ технологии в обучението“ към Технически университет – Габрово.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 10

Име на проект: №8 Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)
Година: 2018
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът има за цел да бъде изграден Научно-изследователски Център по компетентност по проблемите на Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни
Позиция в проекта: Изследовател
Бр.заети: 50

Име на проект: №9 Приложение на виртуализационни и облачни технологии в обучението
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Договор № 1810E за провеждане на научни изследвания по проект на тема: „Приложение на виртуализационни и облачни технологии в обучението“ към Технически университет – Габрово.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 10

Име на проект: №10 Разработка и внедряване на ИКТ базирани иновационни технологии в обучението
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да се разработят, тестват, документират и използват в практиката конкретни приложения за ефективно и пълноценно използване на съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението на студенти.
Позиция в проекта: Преподавател
Бр.заети: 17

Име на проект: №11 Изследване на отказоустойчивост в мрежови топологии
Година: 2015

Име на проект: №12 Изследване на мултимедиен трафик в жични и безжични мрежови структури
Година: 2014

Име на проект: №13 ETN FETCH "Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere"
Година: 2013

Име на проект: №14 Изследване на мултимедийни потоци и качество на обслужване в компютърни мрежи
Година: 2012

Име на проект: №15 Проектиране и апаратно-програмно реализиране на информационно-справочна и презентационна система с тактилен дисплей", фонд "Научни изследвания
Година: 2010

Име на проект: №16 Изследване на интегрирани услуги и качество на обслужването в мрежова инфраструктура, изградена от виртуални локални мрежи
Година: 2009

Име на проект: №17 Архитектури за многоядрени високопроизводителни апаратно-програмируеми платформи
Година: 2008

Име на проект: №18 ICT-Supported Vocational Training in European Standardization for Hi-Tech SMEs in the Software and Networking Sectors
Година: 2007

Име на проект: №19 Сравнителен анализ между класически и реконфигуриращи се компютърни архитектури
Година: 2005


Публикации
Публикация: №1 Ludmiła Stemplewska, Mariana Petrova, Sultan Ramazanov. (2023). Zaangażowanie pracowników w środowisku nieprzewidywalnym w gospodarce 5.0 (inprint)
Издателство: Poland
Изд.год.: 2023
Вид: Монография

Публикация: №2 Генков, Д., „Основи на компютърните мрежи“, ISBN 978-619-7071, Медиатех “Ангел Кънчев”, 2014, 160 стр.
Издателство: Медиатех
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Делян Генков. Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни мрежи. ISBN 978-619-7071-71-9, Издателство „Медиатех“ - Плевен, 2014, 105 стр.
Издателство: Издателство „Медиатех“ - Плевен
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Petya POPOVA, Veselin POPOV, Kremena Marinova, Mariana Petrova. The Role of Digital Platforms and Big Data Analytics as a Base for Digital Service Innovation. 4th International Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES). Plovdiv, Bulgaria. 23 - 25 November 2023, http://ciees.eu/
Издателство: 4th International Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Kilifarev, H., D. Genkov. Development of a Microcontroller Based Automated Greenhouse Cultivation System for Mushrooms – Hardware, Proceedings of International Conference Automatics and Informatics 2023 (ICAI'23), IEEE Xplore, October 05 - 07, 2023, Varna, Bulgaria, pp. 317-322, ISBN 979-835031291-1
Издателство: International Conference Automatics and Informatics 2023 (ICAI'23), IEEE Xplore
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper presents the development of a microcontroller based automated system for greenhouse cultivation of mushrooms. For more successful greenhouse production, it is important to get the most out of each period or phase of development of the grown product. The system is fully automatic in the individual phases of development of the grown products, and the monitoring of the microclimate and soil parameters, as well as the control of the processes, is by means of measuring sensors and executive mechanisms located in selected places in the greenhouse. There are similar controllers and systems for large-scale production plants from various manufacturers, but the main drawback is their high cost. This gives reason to look for a solution at a lower price with components offered in the commercial network, using the Arduino platform. The main goal for the developed prototype of the system is to be built with relatively cheap components, but to offer enough functionality and adaptability to monitor and control the different technological processes in the all phases of the greenhouse cultivation of different types of mushrooms. The developed automation system is dedicated for small-scale production greenhouses with a local simplified user interface to select the operating mode and to visualize the parameters.

Публикация: №6 Kilifarev, H., D. Genkov. Development of a Microcontroller Based Automated Greenhouse Cultivation System for Mushrooms – Software, Proceedings of International Conference Automatics and Informatics 2023 (ICAI'23), IEEE Xplore, October 05 - 07, 2023, Varna, Bulgaria, pp.323-328, ISBN 979-835031291-1
Издателство: International Conference Automatics and Informatics 2023 (ICAI'23), IEEE Xplore
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper presents the software development for a microcontroller based automated system for greenhouse cultivation of mushrooms. The system is designed to be fully automatic in the individual phases of development of the grown products, and the monitoring of the microclimate and soil parameters, as well as the control of the processes, is by means of measuring sensors and executive mechanisms located in selected places in the greenhouse. The hardware of the prototype system is built with relatively cheap components and is based on Arduino platform, but can offer enough functionality and adaptability to monitor and control the different technological processes in the all phases of the greenhouse cultivation of different types of mushrooms. A local simplified user interface to the system is designed to select the operating mode and to visualize the currently measured and set parameters. The working algorithm is presented, as well as the used program libraries. Various tests were carried out on the system prototype to prove its operability in different modes and situations.

Публикация: №7 Genkov, D., T. Raykov. Software Defined Networking – Concepts, Implementations and Tools. International Scientific Conference UNITECH 2023, 17 - 18.11.2023, Gabrovo, BULGARIA.
Издателство: Software Defined Networking – Concepts, Implementations and Tools
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Lavchieva Ts., D. Genkov. Application of Artificial Intelligence for Image Detection and Recognition in Video Materials. International Scientific Conference UNITECH, 17-18.11.2023, Gabrovo, BULGARIA
Издателство: International Scientific Conference UNITECH 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Petrova, M., Todorov, T. (2023). Empirical Testing of Models of Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Used for Prediction of the Volatility of Bulgarian Investment Funds. Risks 2023, 11(11), 197. https://doi.org/10.3390/risks11110197 (30 p.)
Издателство: Risks 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №10 Yerbol Akhmedyarov, Nurlan Kurmanov, Mariana Petrova, Yelena Gordeeva. (2023). The Kazakhstan dairy enterprises’ problem analysis and the ways for innovations. International Scientific Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management (ISCES 2023), October 20, 2023. Batumi, Georgia. https://isces.eu-science.com/ IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1269, 012037, DOI 10.1088/1755-1315/1269/1/012037 5. IF 0,5
Издателство: International Scientific Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management (ISCES 2023)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №11 Di Virgilio, F.; Dimitrov, R., Dorokhova, L.; Yermolenko, O.; Dorokhov, O., Petrova, M. (2023). Innovation factors for high and middle-income countries in the innovation management context. Access to science, business, innovation in the digital economy, ACCESS Press, 4(3), 434-452, https://doi.org/10.46656/access.2023.4.3(8) IF 0,5
Издателство: Access to science, business, innovation in the digital economy, ACCESS Press
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №12 Roza Muratova, Dana Baigojaeva, Mariana Petrova (2023). SOCIO-ECONOMIC ASPECTS AND RISKS OF URBANIZATION IN KAZAKHSTAN. Business Management, Issue 3, pp.53-71. https://doi.org/10.58861/tae.bm.2023.3.04
Издателство: Business Management, Issue 3
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №13 Lazarova, E.; Pavlov, P.; Petrova, M.; Shalbayeva, S. Analysis and Assessment of Infrastructural Potential in Rural Territories. Economics. Ecology. Socium, 2023, 7, 1-14. https://doi.org/10.31520/2616-7107/2023.7.1-1
Издателство: Economics. Ecology. Socium, 2023, 7
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Akhmedyarov, Ye., Kurmanov, N., Petrova, M., Iskendirova, S., Ashimova, I., Аkzhanova, G. (2023). A Sustainable Dairy Industry in Kazakhstan. Enterprises’ Insights Upon Environment Management and Innovation. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume XIV, Summer), 3(67): 859-868 DOI:10.14505/jemt.v14.3(67).23, doi: https://doi.org/10.14505/jemt.v14.3(67).23.
Издателство: Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume XIV, Summer), 3(67)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №15 Dorokhova, L.; Kuusik, A.; Dimitrov, R., Pentus, K.; Dorokhov, O.; Petrova, M. (2023). Planning the digital marketing budget: computer modelling for decision making. Access to science, business, innovation in the digital economy, ACCESS Press, 4(2), 248-260, https://doi.org/10.46656/access.2023.4.2(7)
Издателство: Access to science, business, innovation in the digital economy, ACCESS Press, 4(2)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Petya Popova, Mariana Petrova, Veselin Popov, Kremena Marinova and Olena Sushchenko. Potential of the digital ecosystem for the sustainable development of the tourist destination. Riga / P Popova et al 2023 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1126, 012021, DOI 10.1088/1755-1315/1126/1/012021
Издателство: IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №17 Mariana Petrova, Marina Nikolova, Pavlin Pavlov. An Innovative Organic Agriculture Model for Sustainable Development of Rural Areas in Bulgaria. Riga/ M Petrova et al 2023 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1126 012034, DOI 10.1088/1755-1315/1126/1/012034
Издателство: Earth Environ. Sci. 1126 012034
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №18 Dorokhov, O.; Malyarets, L.; Ukrainski, K.; Petrova, M.; Yevstrat, D.; Aliyeva, A. (2023). Consumer expectations and real experiences: case of Ukrainian tourists in Turkey. Access to science, business, innovation in digital economy, ACCESS Press, 4(1), 102-114, https://doi.org/10.46656/access.2023.4.1(8)
Издателство: Access to science, business, innovation in digital economy, ACCESS Press, 4(1)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 Shopova, M., Petrova, M., Todorov, L. (2023). Trade in Recyclable Raw Materials in EU: Structural Dynamics Study. In: Koval, V., Kazancoglu, Y., Lakatos, ES. (eds) Circular Business Management in Sustainability. ISCMEE 2022. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23463-7_3
Издателство: Circular Business Management in Sustainability. ISCMEE 2022.
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №20 Iliev, N., Marinov, M., Milinov, V., Petrova, M. (2023). Is Investment Portfolio Construction Sustainable in the Circular Economy Paradigm - The Case of ESG Investment?. In: Koval, V., Kazancoglu, Y., Lakatos, ES. (eds) Circular Business Management in Sustainability. ISCMEE 2022. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23463-7_2, ISBN 978-3-031-23462-0, ISBN 978-3-031-23463-7 (eBook), pp. 15 -42
Издателство: Circular Business Management in Sustainability. ISCMEE 2022
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №21 Ilieva, L., Petrova, M., Todorova, L. (2023). Application of technological innovations in the tourism industry. E3S Web of Conferences. International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2023). Volume 408 (2023), 01003. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340801003
Издателство: E3S Web of Conferences.
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №22 Iskren Tairov, Mariana Petrova. Challenges and opportunities in electronic business during the Covid 19 pandemic. IEEE International Conference "Problems of Infocommunications. Science and Technology" (PIC S&T′2022). eCF Paper Id: 490001, 10.1109/PICST57299.2022.10238561
Издателство: IEEE International Conference "Problems of Infocommunications. Science and Technology" (PIC S&T′2022).
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №23 Petrova, M.; Tairov, I. Solutions to Manage Smart Cities’ Risks in Times of Pandemic Crisis. Risks 2022, 10, 240. https://doi.org/10.3390/risks10120240
Издателство: Risks 2022, 10, 240
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №24 Petrova, M., Popova, P., Popov, V., Shishmanov, K., Marinova, K. (2022). Digital Ecosystem: Nature, Types and Opportunities for Value Creation. In: Innovations in Digital Economy. SPBPU IDE 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1619. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14985-6_5 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-14985-6_5
Издателство: Communications in Computer and Information Science, vol 1619.
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №25 Azimov, D., Petrova, M. Determination of the efficiency of implementing blockchain technology into the logistics systems. Business Management, Issue 4, 2022, pp.52-67
Издателство: Business Management, Issue 4, 202
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №26 Rutitis, D., Smoca, A., Uvarova, I., (...), Atstaja, D., Mavlutova, I Sustainable Value Chain of Industrial Biocomposite Consumption: Influence of COVID‐19 and Consumer Behavior, Energies 15(2),466
Издателство: Energies 15(2),
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №27 Genkov, D. T. Raykov, Hr. Kilifarev, Video Lectures Management System, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS`2022, October 06 - 08, 2022, Varna, Bulgaria (ICAI'22)
Издателство: International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS`2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Генков, Д., Създаване на виртуална частна мрежа чрез Wireguard, УНИТЕХ'22, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 18-19 November 2022, GABROVO
Издателство: УНИТЕХ'22, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The virtual private networks (VPN) are an essential part of our modern world. During the COVID crysis we all had to work from home and in the same time to access our corporate resourses from anywhere. VPN's are a convinient way to establish a secure remote access to any corporate network. There are many protocols and software suites that can be used for setup a VPN access. Wireguard is a relativelly new way for establishing a VPN network. The present paper aims to share the author's experience with this VPN suite.
Web: unitech.tugab.bg

Публикация: №29 Генков, Д., Програмиране за тактилни дисплеи с Raspberry Pi и библиотека Kivy, УНИТЕХ'22, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 18-19 November 2022, GABROVO
Издателство: УНИТЕХ'22, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Kilifarev, H., D. Genkov, Model for determining of optimal ultrasonic sensors measurement zone, Proceedings of International Conference Automatics and Informatics 2022 (ICAI'22), IEEE Xplore, October 06 - 08, 2022, Varna, Bulgaria, pp.250-254, ISBN 978-1-6654-7625-6
Издателство: International Conference Automatics and Informatics 2022 (ICAI'22), IEEE Xplore
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: One of the most common ways the ultrasonic waves propagates in gases is in the form of narrow beam of rays and their distribution can be examined by the methods of geometrical optics. In the present paper is proposed a model for determining of the boundary distances of the working zone of parallel placed ultrasonic sensors when for the research purposes are used the reflected waves from the surface of an object. The model can be used for calculation and simulation of optimal distance to the researched object and for correct placement of ultrasonic sensors in a measuring device.

Публикация: №31 M. Petrova, P. Popova, V. Popov, K. Shishmanov and K. Marinova. (2022). Potential of Big Data Analytics for Managing Value Creation. 2022 International Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES), 2022, pp. 1-6, DOI: 10.1109/CIEES55704.2022.9990882
Издателство: 2022 International Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Mariana Petrova, Teodor Todorov, Daniel Emilov Nikolaev. Application of BRW VaR for the market risk evaluation of the financial markets. IEEE International Conference "Problems of Infocommunications. Science and Technology" (PIC S&T′2022). eCF Paper Id: 490027. 10.1109/PICST57299.2022.10238491
Издателство: IEEE International Conference "Problems of Infocommunications. Science and Technology" (PIC S&T′2022)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Yaroslav Spivak, Svitlana Omelchenko, Mariana Mateeva Petrova, Svitlana Kurinna, Ian Kurinnyi. Socio-Pedagogical Conditionsof Future Social Specialist Training for Successful Professional Career. International Journal of Higher Education, Vol. 10, No. 4, August 2021, p.1-8, https://doi.org/10.5430/ijhe.v10n4p1
Издателство: . International Journal of Higher Education, Vol. 10, No. 4,
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №34 Matyushenko, I., Hlibko, S., Petrova, M., Loktionova, M., Trofimchenko, K., Assessment of technological competitiveness of ukraine in terms of association with the eu, Ikonomicheski Izsledvania, 2021, 30(7), pp. 148–176
Издателство: Ikonomicheski Izsledvania, 2021, 30(7)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №35 Daniel Emilov Nikolaev, Mariana Petrova (2021). "Application of Simple Convolutional Neural Networks in Equity Price Estimation," 2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), 2021, pp. 147-150, doi: 10.1109/PICST54195.2021.9772160.
Издателство: 2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №36 Martin Aleksandrov, Mariana Petrova. (2021) Multi-website single-repository architecture for e-journal web platform. IEEE International Conference "Problems of Infocommunications. Science and Technology" (PIC S&T′2021). Kharkiv, Ukraine 05-07 October 2021, Kharkiv National University of Radio and Electronics M. Aleksandrov and M. Petrova, "Multi-Website Single-Repository Architecture for E-Journal Web Platform," 2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Scienc
Издателство: IEEE International Conference "Problems of Infocommunications. Science and Technology" (PIC S&T′2021)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №37 Zaruba, Natalia; Petrova, Mariana M.; Vostrikov, Konstantin a; Wolfson, Eduard a; Nikiforova, Olga, Actual strategies of interaction between government bodies and mining enterprises: personnel problems, E3S Web of Conferences, Volume 31528 October 2021 Article number 040026th International Innovative Mining Symposium, IIMS 2021Kemerovo19 October 2021through 21 October 2021Code 185545
Издателство: E3S Web of Conferences, Volume 31528
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №38 М. Славов, Д. Генков, А. Хинова Сравнителен анализ на системи за електронно провеждане на изпити, TechCo 2021, pp 135-140
Издателство: TechCo 2021, V-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2 - 3 Юли 2021, ЛОВЕЧ
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №39 Miroslav Slavov, Delyan Genkov, Virtual environment for remote labs in networking and security related disciplines, UNITECH 2021, pp 268-173
Издателство: UNITECH 2021, International Scientific Conference, 19-20 November 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Delyan Genkov; Miroslav Slavov, Implementation of a Virtual Laboratory for Computer Oriented Disciplines, 2021 29th Telecommunications Forum (TELFOR), 23-24 Nov. 2021, DOI: 10.1109/TELFOR52709.2021.9653245, IEEE
Издателство: 2021 29th Telecommunications Forum (TELFOR)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №41 Делян Генков, Емил Ангелов, СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТОЧНИЦИ, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH'20 20-21 November 2020, GABROVO, ISSN: 2603-378X
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH 20
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Делян Генков, Жулиен Иванов, СИСТЕМА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НА УПРАЖНЕНИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH 19, 15-16 November 2019, GABROVO, ISSN: 2603-378X
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH 19
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Делян Генков, Георги Бонев, СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИК ПРИ ДОСТАВКА НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH 19, 15-16 November 2019, GABROVO, ISSN: 2603-378X
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH 19
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №44 Генков, Д., Използване на десктоп виртуализация за виртуални лаборатории, V-та научна конференция с международно участие „Компютърни науки и технологии“, 28-29 септември, Варна.
Издателство: V-та научна конференция с международно участие „Компютърни науки и технологии“
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №45 Генков, Д., Система за провеждане на лабораторни упражнения чрез виртуални машини, Unitech 2018, ISSN 1313-230X, стр. II-134 - II-139
Издателство: Unitech
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Генков, Д., Подход за автоматичен запис и визуализация на данни от автономни системи, Unitech 2018, Габрово, ISSN 1313-230X, стр. II-164 - II-167
Издателство: Unitech 2018, Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Генков, Д., Й. Кънев, Изследване на на видеоконферентни системи, Unitech 2016, Габрово, 2016, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №48 Кънев Й., Генков Д., Експериментален модел за измерване на температура с няколко сензора, Unitech 2016, Габрово, 2016, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The Raspberry Pi is a credit card-sized computer which can be used in electronics projects. The new Raspberry Pi 3 is about 66% faster than the Raspberry Pi 2 and is approximately 10 times faster than the original Raspberry Pi. In this project it is used for measuring and storing temperature reading from multiple sensors, so any of three versions can be used, because productivity is not issue here. This paper presents experimental model based on Raspberry Pi. It can measure, store and represent room temperature for HVAC control or statistical data usage. Model itself is used in lab exercises for students learning "Computer Systems and Technologies" in Technical University of Gabrovo.

Публикация: №49 Генков, Д., Софтуер за наблюдение на ниво на услугите на Cisco устройства, Unitech 2015
Издателство: Unitech 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №50 Генков, Д. „Софтуер за управление на Cisco устройства през сериен порт“, II научна конференция с международно участие Компютърни науки и технологии, ISSN 1312-3335, Варна, стр. 49 - 54.
Издателство: II научна конференция с международно участие Компютърни науки и технологии
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №51 D. Genkov, V. Kesova "Building an e-learning system in Technical university of Gabrovo, Bulgaria", In Proceedings of EDULEARN 14 Conference, 07 – 09 July 2014, Barcelona, Spain, 2014, ISBN 978-84-617-0557-3, pp. 619 – 626.
Издателство: EDULEARN 14 Conference, 07 – 09 July 2014, Barcelona, Spain
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №52 D. Genkov, "Monitoring software for IP-based video surveillance system" , 15-th International Conference on Computer Systems and Technologies, pp.79-85, 2014.
Издателство: 15-th International Conference on Computer Systems and Technologies
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 D. Genkov, "Software System for Configuration Management of Networking Devices", IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology, Volume: 03 Special Issue: 17, Dec-2014, pp. 46 – 50
Издателство: ", IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology, Volume: 03 Special Issue: 17, Dec-2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №54 D. Genkov, "Virtual Laboratory for Cisco Networking Academy Program", in proceedings of E-Learning’14 International Conference on E-learning, 12.09.2014, University of La Laguna, Spain, pp. 152 – 157
Издателство: E-Learning’14 International Conference on E-learning, 12.09.2014, University of La Laguna, Spain
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №55 Кансъзов, А., Д. Генков, Т. Бараков, „Проектиране на интерактивна дъска“, Научни трудове, том LX, Пловдив, 18-19 октомври 2013, ISSN 1314-7102, стр. 1177 – 1182.
Издателство: Научни трудове, том LX, Пловдив, 18-19 октомври 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №56 Genkov, D. “Implementing Port Security Feature Using SNMP Protocol”, Ruse CompSysTech’13, July 2013
Издателство: CompSysTech’13, Ruse
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №57 Генков, Д., „Управление на конфигурационни файлове на Cisco мрежови устройства чрез протокол SNMP, Варна, юбилейна научна конференция, 2013
Издателство: юбилейна научна конференция, Варна, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №58 Генков, Д., „Архитектура на програмно приложение за мониторинг на система за видеонаблюдение“, Русе, Научна конференция на Русенски университет, 2013
Издателство: Научна конференция на Русенски университет, Русе, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №59 Генков, Д., В. Кесова, Хр. Ибришимов, М. Симеонов, Реализация на виртуална библиотека в платформа за дистанционно обучение, Габрово, Унитех'13, 2013
Издателство: Унитех'13, Габрово, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №60 Генков, Д., „Използване на IP версия 6 Anycast предаване за балансиране на натоварването и отказоустойчивост“, Габрово, Унитех'13, 2013
Издателство: Унитех'13, Габрово, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 Генков, Д., „Архитектура на програмна система за управление на конфигурации на мрежови устройства“, Габрово, Унитех'13, 2013
Издателство: Унитех'13, Габрово, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №62 M. Славов, П. Пенчев, Д. Генков, IPv6 основни принципи и конфигуриране
Издателство: UNITECH'12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №63 Генков, Д., М. Славов, П. Пенчев, „Разработка на модел за качество на обслужването за компютърната мрежа на технически университет – Габрово“, Габрово, Unitech 2012, ноември 2012
Издателство: Unitech 2012, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 Genkov, D., “An Algorithm and Software for Finding Proper Packet Size in an IPv6 Network Using Double Connection”, Belgrad Serbia, Telfor’11, November, 2011
Издателство: Telfor’11, Belgrade, Serbia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №65 Genkov, D., “Using Network Monitoring Application for Detection of Anomalies in Surveillance Video”, Belgrad Serbia, Telfor’11, November, 2011
Издателство: Telfor’11 Belgrade Serbia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №66 Генков, Д., “Изследване на функцията мобилност при Интернет протокол версия 6”, Сборник на международна научна конференция Unitech, 18-19.11.2011 г., Габрово, ISSN 1313-230X, том 1, стр. I-484 – I-486.
Издателство: Unitech 2011, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №67 Генков, Д., Ан. Александров, “Анализ на компютърната мрежа на технически университет – Габрово от гледна точка на предаване на видео и гласова информация”, Сборник на международна научна конференция Unitech, 18-19.11.2011 г., Габрово, ISSN 1313-230X, том 1, стр. I-459 – I-462.
Издателство: Unitech 2011, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №68 Genkov, D. “An Approach for Finding Proper Packet Size in IPv6 Networks”, CompSysTech’11, Vienna, 2011
Издателство: CompSysTech’11, Vienna, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №69 Genkov, D., “Internet Protocol Version 6 – Benefits, Co-existence Mechanisms and Strategies for Migration”, Дни на науката 2011, Велико Търново, 2011
Издателство: Дни на науката 2011, Велико Търново, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №70 Genkov, D., R. Ilarionov, „An Algorithm and software for avoiding Packet Fragmentation into the Application, Using Double Connection”, Gabrovo, Izvestia, Vol 37, 2009 г., стр. 47-51
Издателство: Gabrovo, Izvestia, Vol 37, 2009 г.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №71 Сравнение между стандарти Wi-Fi и WiMAX
Издателство: Трета национална научна конференция “Образование и бизнес”, Ст. Загора, Висше Училище – Колеж “Телем
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №72 Генков Д., „Влияние на фрагментацията върху VPN трафик”, Unitech’08, Габрово, 2008
Издателство: Unitech’08, Габрово, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №73 Genkov, D., „An Algorithm and Testing Software for Avoiding Fragmentation at the Application Layer”, CompSysTech' 2008, Габрово, 2008
Издателство: CompSysTech' 2008, Габрово, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №74 Genkov, D., „The Impact of Fragmentation over Streaming Video Traffic”, CompSysTech' 2008, Габрово, 2008
Издателство: CompSysTech' 2008, Габрово, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №75 Пенчев, П., Д. Генков, М. Славов, Изграждане на VPN между четири отделни университета (Planning the VPN between Four Universities)
Издателство: International Scientific Conference, UNITECH’07Gabrovo.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №76 Genkov, D., R. Ilarionov. Avoiding the IP Fragmentation Process at the Application Layer of the OSI Reference Model. “International Conference on Computer Systems and (Technologies CompSysTech 06)”, 15-16 June 2006, Veliko Tarnovo, Bulgaria.
Издателство: International Conference on Computer Systems and (Technologies CompSysTech 06)”, 15-16 June 2006, Ve
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №77 Генков, Д., Р. Иларионов. Оценка на натоварването на маршрутизаторите, причинено от фрагментацията на IP дейтаграми., сп. САИ, бр. 2, 2004
Издателство: САИ, бр. 2, 2004
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №78 Цеков Л. И., Р. Т. Иларионов, О. Д. Асенов, Д. Г. Генков, И. С. Симеонов. Алгоритмизация на процеса на проектиране. Електротехника и Електроника (Е+Е), 5-6/1999, стр. 48-51
Издателство: Електротехника и Електроника (Е+Е), 5-6/1999
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ РАЙКОВ ДЕЙСТВАЩ Изследване и разработка на система за софтуерно дефинирани мрежи
ЦВЕТИСЛАВА ИВАНОВА ЛАВЧИЕВА ДЕЙСТВАЩ Разпознаване на обекти във видеоизображения