ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ ГЕНКОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Компютьрни системи и технологии
Кабинет(и): 3305
Служебен тел.: (066 827)+501
E-mail1:
E-mail2:
Месторождение: гр. Троян
Постоянен aдрес: гр. Габрово
Web страница: http://kst.tugab.bg/dgenkov

Съдържание:
Проекти (9)
Книги (2)
Публикации (37)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Изследване на отказоустойчивост в мрежови топологии
Година: 2015

Име на проект: №2 Изследване на мултимедиен трафик в жични и безжични мрежови структури
Година: 2014

Име на проект: №3 ETN FETCH "Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere"
Година: 2013

Име на проект: №4 Изследване на мултимедийни потоци и качество на обслужване в компютърни мрежи
Година: 2012

Име на проект: №5 Проектиране и апаратно-програмно реализиране на информационно-справочна и презентационна система с тактилен дисплей", фонд "Научни изследвания
Година: 2010

Име на проект: №6 Изследване на интегрирани услуги и качество на обслужването в мрежова инфраструктура, изградена от виртуални локални мрежи
Година: 2009

Име на проект: №7 Архитектури за многоядрени високопроизводителни апаратно-програмируеми платформи
Година: 2008

Име на проект: №8 ICT-Supported Vocational Training in European Standardization for Hi-Tech SMEs in the Software and Networking Sectors
Година: 2007

Име на проект: №9 Сравнителен анализ между класически и реконфигуриращи се компютърни архитектури
Година: 2005


Публикации
Публикация: №1 Генков, Д., „Основи на компютърните мрежи“, ISBN 978-619-7071, Медиатех “Ангел Кънчев”, 2014, 160 стр.
Издателство: Медиатех
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Делян Генков. Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни мрежи. ISBN 978-619-7071-71-9, Издателство „Медиатех“ - Плевен, 2014, 105 стр.
Издателство: Издателство „Медиатех“ - Плевен
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Генков, Д., Използване на десктоп виртуализация за виртуални лаборатории, V-та научна конференция с международно участие „Компютърни науки и технологии“, 28-29 септември, Варна.
Издателство: V-та научна конференция с международно участие „Компютърни науки и технологии“
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №4 Генков, Д., Система за провеждане на лабораторни упражнения чрез виртуални машини, Unitech 2018, ISSN 1313-230X, стр. II-134 - II-139
Издателство: Unitech
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Генков, Д., Подход за автоматичен запис и визуализация на данни от автономни системи, Unitech 2018, Габрово, ISSN 1313-230X, стр. II-164 - II-167
Издателство: Unitech 2018, Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Генков, Д., Й. Кънев, Изследване на на видеоконферентни системи, Unitech 2016, Габрово, 2016, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Кънев Й., Генков Д., Експериментален модел за измерване на температура с няколко сензора, Unitech 2016, Габрово, 2016, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The Raspberry Pi is a credit card-sized computer which can be used in electronics projects. The new Raspberry Pi 3 is about 66% faster than the Raspberry Pi 2 and is approximately 10 times faster than the original Raspberry Pi. In this project it is used for measuring and storing temperature reading from multiple sensors, so any of three versions can be used, because productivity is not issue here. This paper presents experimental model based on Raspberry Pi. It can measure, store and represent room temperature for HVAC control or statistical data usage. Model itself is used in lab exercises for students learning "Computer Systems and Technologies" in Technical University of Gabrovo.

Публикация: №8 Генков, Д., Софтуер за наблюдение на ниво на услугите на Cisco устройства, Unitech 2015
Издателство: Unitech 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Генков, Д. „Софтуер за управление на Cisco устройства през сериен порт“, II научна конференция с международно участие Компютърни науки и технологии, ISSN 1312-3335, Варна, стр. 49 - 54.
Издателство: II научна конференция с международно участие Компютърни науки и технологии
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №10 D. Genkov, V. Kesova "Building an e-learning system in Technical university of Gabrovo, Bulgaria", In Proceedings of EDULEARN 14 Conference, 07 – 09 July 2014, Barcelona, Spain, 2014, ISBN 978-84-617-0557-3, pp. 619 – 626.
Издателство: EDULEARN 14 Conference, 07 – 09 July 2014, Barcelona, Spain
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №11 D. Genkov, "Monitoring software for IP-based video surveillance system" , 15-th International Conference on Computer Systems and Technologies, pp.79-85, 2014.
Издателство: 15-th International Conference on Computer Systems and Technologies
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 D. Genkov, "Software System for Configuration Management of Networking Devices", IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology, Volume: 03 Special Issue: 17, Dec-2014, pp. 46 – 50
Издателство: ", IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology, Volume: 03 Special Issue: 17, Dec-2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №13 D. Genkov, "Virtual Laboratory for Cisco Networking Academy Program", in proceedings of E-Learning’14 International Conference on E-learning, 12.09.2014, University of La Laguna, Spain, pp. 152 – 157
Издателство: E-Learning’14 International Conference on E-learning, 12.09.2014, University of La Laguna, Spain
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №14 Кансъзов, А., Д. Генков, Т. Бараков, „Проектиране на интерактивна дъска“, Научни трудове, том LX, Пловдив, 18-19 октомври 2013, ISSN 1314-7102, стр. 1177 – 1182.
Издателство: Научни трудове, том LX, Пловдив, 18-19 октомври 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №15 Genkov, D. “Implementing Port Security Feature Using SNMP Protocol”, Ruse CompSysTech’13, July 2013
Издателство: CompSysTech’13, Ruse
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Генков, Д., „Управление на конфигурационни файлове на Cisco мрежови устройства чрез протокол SNMP, Варна, юбилейна научна конференция, 2013
Издателство: юбилейна научна конференция, Варна, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №17 Генков, Д., „Архитектура на програмно приложение за мониторинг на система за видеонаблюдение“, Русе, Научна конференция на Русенски университет, 2013
Издателство: Научна конференция на Русенски университет, Русе, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №18 Генков, Д., В. Кесова, Хр. Ибришимов, М. Симеонов, Реализация на виртуална библиотека в платформа за дистанционно обучение, Габрово, Унитех'13, 2013
Издателство: Унитех'13, Габрово, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Генков, Д., „Използване на IP версия 6 Anycast предаване за балансиране на натоварването и отказоустойчивост“, Габрово, Унитех'13, 2013
Издателство: Унитех'13, Габрово, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Генков, Д., „Архитектура на програмна система за управление на конфигурации на мрежови устройства“, Габрово, Унитех'13, 2013
Издателство: Унитех'13, Габрово, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 M. Славов, П. Пенчев, Д. Генков, IPv6 основни принципи и конфигуриране
Издателство: UNITECH'12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Генков, Д., М. Славов, П. Пенчев, „Разработка на модел за качество на обслужването за компютърната мрежа на технически университет – Габрово“, Габрово, Unitech 2012, ноември 2012
Издателство: Unitech 2012, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Genkov, D., “An Algorithm and Software for Finding Proper Packet Size in an IPv6 Network Using Double Connection”, Belgrad Serbia, Telfor’11, November, 2011
Издателство: Telfor’11, Belgrade, Serbia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №24 Genkov, D., “Using Network Monitoring Application for Detection of Anomalies in Surveillance Video”, Belgrad Serbia, Telfor’11, November, 2011
Издателство: Telfor’11 Belgrade Serbia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №25 Генков, Д., “Изследване на функцията мобилност при Интернет протокол версия 6”, Сборник на международна научна конференция Unitech, 18-19.11.2011 г., Габрово, ISSN 1313-230X, том 1, стр. I-484 – I-486.
Издателство: Unitech 2011, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Генков, Д., Ан. Александров, “Анализ на компютърната мрежа на технически университет – Габрово от гледна точка на предаване на видео и гласова информация”, Сборник на международна научна конференция Unitech, 18-19.11.2011 г., Габрово, ISSN 1313-230X, том 1, стр. I-459 – I-462.
Издателство: Unitech 2011, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Genkov, D. “An Approach for Finding Proper Packet Size in IPv6 Networks”, CompSysTech’11, Vienna, 2011
Издателство: CompSysTech’11, Vienna, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №28 Genkov, D., “Internet Protocol Version 6 – Benefits, Co-existence Mechanisms and Strategies for Migration”, Дни на науката 2011, Велико Търново, 2011
Издателство: Дни на науката 2011, Велико Търново, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №29 Genkov, D., R. Ilarionov, „An Algorithm and software for avoiding Packet Fragmentation into the Application, Using Double Connection”, Gabrovo, Izvestia, Vol 37, 2009 г., стр. 47-51
Издателство: Gabrovo, Izvestia, Vol 37, 2009 г.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Сравнение между стандарти Wi-Fi и WiMAX
Издателство: Трета национална научна конференция “Образование и бизнес”, Ст. Загора, Висше Училище – Колеж “Телем
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №31 Генков Д., „Влияние на фрагментацията върху VPN трафик”, Unitech’08, Габрово, 2008
Издателство: Unitech’08, Габрово, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Genkov, D., „An Algorithm and Testing Software for Avoiding Fragmentation at the Application Layer”, CompSysTech' 2008, Габрово, 2008
Издателство: CompSysTech' 2008, Габрово, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Genkov, D., „The Impact of Fragmentation over Streaming Video Traffic”, CompSysTech' 2008, Габрово, 2008
Издателство: CompSysTech' 2008, Габрово, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Пенчев, П., Д. Генков, М. Славов, Изграждане на VPN между четири отделни университета (Planning the VPN between Four Universities)
Издателство: International Scientific Conference, UNITECH’07Gabrovo.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Genkov, D., R. Ilarionov. Avoiding the IP Fragmentation Process at the Application Layer of the OSI Reference Model. “International Conference on Computer Systems and (Technologies CompSysTech 06)”, 15-16 June 2006, Veliko Tarnovo, Bulgaria.
Издателство: International Conference on Computer Systems and (Technologies CompSysTech 06)”, 15-16 June 2006, Ve
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Генков, Д., Р. Иларионов. Оценка на натоварването на маршрутизаторите, причинено от фрагментацията на IP дейтаграми., сп. САИ, бр. 2, 2004
Издателство: САИ, бр. 2, 2004
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №37 Цеков Л. И., Р. Т. Иларионов, О. Д. Асенов, Д. Г. Генков, И. С. Симеонов. Алгоритмизация на процеса на проектиране. Електротехника и Електроника (Е+Е), 5-6/1999, стр. 48-51
Издателство: Електротехника и Електроника (Е+Е), 5-6/1999
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание