ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: МИРОСЛАВ СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Материалознание и механика на материалите
Кабинет(и): 1128
Служебен тел.: (066 827)+362
E-mail1:
E-mail2:
Съдържание:
Проекти (9)
Публикации (47)


Завършени проекти
Име на проект: №1 C1408 / 2014 Итерационни методи за решаване на нелинейни гранични задачи
Година: 2014
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: ...
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 3

Име на проект: №2 C1302 / 2013 Едномрежови и двумрежови подходи за подобряване на 3D симплициални триангулации
Година: 2013
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: ...
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 3

Име на проект: №3 M-1214 / 2012 Тема: Динамично изследване на хипоциклоидни бутални машини
Година: 2012
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: В съвременните конструкции на бутални компресори се използва коляно-мотовилков механизъм за преобразуване на въртеливото движение във възврат-но-постъпателно движение на буталата. Производителността (масовия дебит) на буталния компресор се влияе основно от честотата на въртене, мъртвия обем в работната камера и вида на клапаните. Досегашните подходи за повишаване на производителността при зададен работен обем са свързани преди всичко с подобряване конструкциите на клапаните, като се цели осигуряване минимално съпротивление при протичане на работния флуид през тях. Усъвършенстването на буталните машини е насочено не само към конструкциите на газо-разпределителните механизми, но и към замяна на коляно-мотовилковия механизъм със смесен зъбно-лостов предавателен механизъм за преобразуване на въртеливото движение във възвратно постъпателно. Актуалността на разработката е в предложения зъбно-лостов предава-телен механизъм за преобразуване на въртеливото във възвратно-постъпателно движение, който позволява удължаване фазата на засмукване за сметка на намаляване на фазата на изтласкване на флуида. По същество това се явява нов подход за усъвършенстване на буталните работни машини, базиран на изменение в закона на движение на буталото. Целта му е подобряване цикъла на работа и повишаване на производителността от единица работен обем. За обезпечаване процеса на проектиране на хипоциклоидни бутални машини, задвижвани чрез зъбно-лостов механизъм са разработени методи за метричен синтез и кинематичен анализ, позволяващи определяне на геометрич-ните параметри - фазов ъгъл при засмукване и зададен ход на буталото. Предложените методи за синтез на зъбно-лостови предавателни механизми са базирани на кинематичната геометрия, векторно-матричния метод , както и метод на обобщен синтез, който е в състояние да определи всички възможни решения на поставената задача за синтез по зададен фазов ъгъл на засмукване. Направен е подробен кинематичен анализ на зъбно-лостов механизъм за хипоциклоидни бутални машини. Теоретично са изследвани различни кинема-тични схеми. Изведени са опростени приблизителни зависимости за функцията на положението и първите две предавателни функции на зъбно-лостов предавателен механизъм. От работата по хипоциклоидните бутални машини би следвало всички изводи относно предимствата им пред тези с коляно-мотовилков механизъм да се ограничат до обхвата на областите – структурен анализ и метричен синтез. Оценката на една бутална машина обхваща и други параметри отнасящи се до нейната динамика. Възниква въпроса за вида на функцията приведен момент, нейния спектрален състав, уравновесеността на машината и преди всичко нейния коефициент на полезно действие. Тъй като изследването на коефициента на полезно действие е твърде сложна и интердисциплинарна материя е достатъчно усилията за последващо изследване на хипоциклоидните бутални машини да се насочи към вида на функцията приведен момент и уравновесеността на машините от този тип. Крайна цел на проекта е компютърно динамично моделиране на хипоциклоидни бутални машини, както и изследване на к.п.д на този тип бутални машини сравнени с техните зъбно-лостови аналози, както и да се изследва вида на функцията приведен момент, нейния спектрален състав, и най-вече уравновесеността на хипоциклоидните бутални машини. Проблемите свързани с изучаване на явлението умора при циклично натоварени елементи от механизми, машини и метални конструкции, въпреки многобройните изследвания, остават актуални и днес. Причината за това е факта, че според статистическите наблюдения, умората на материала води до разрушенията в над 80 % от случаите. Също винаги е бил актуален и въпросът как да се провеждат изпитванията на умора. Във връзка с това се постави и друга (втора) основна цел на предлагания проект: Да се продължи обезпечаването на изследванията на умора при комбинирано натоварване от въртеливо огъване с усукване, като се завърши започнатото изработване на базов прототип на лабораторно изпитвателно устройство.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 6

Име на проект: №4 M1112/2011 Оптимизация на параметрите на плазмен генератор определящи ефективността на работа при заваряване
Година: 2011
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта: Да се усъвършенства конструкцията на плазмения генератор, като се намалят загубите на топлина и се повиши работния ресурс на катода, анода и к.п.д. при плазмено заваряване.
Период: 1 год
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 6

Име на проект: №5 E-1007 /2010 Високочестотен модул за безконтактно предаване на мощност при въртеливо и праволинейно транслационно движение
Година: 2010
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на изследванията: Разработване на вариантно решение на високочестотен модул за безконтактно предаване на мощност при мощности от 100 W до 5 кW и честори от 20 kHz до 13 MHz
Период: 1 година
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 5

Име на проект: №6 М915/2009 “ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАРБИДО-БЕЙНИТНИ ЧУГУНИ СЪС СФЕРОИДАЛЕН ГРАФИТ
Година: 2009
Уч. година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 6

Име на проект: №7 M813/2008 Теоретично и експериментално изследвзюне на профилни ножове
Година: 2008
Уч. година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Якостно и деформационно зследвзюне на профилни ножове с приложение на SolidWorks и CosmosWorks
Период: 1
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 8

Име на проект: №8 M708/2007 Тема: Изотермично закалени карбидо-бейнитни чугуни със сфероидален графит
Година: 2007
Уч. година: 2006
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 6

Име на проект: №9 М 612 /2006 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА УМОРНА ДЪЛГОТРАЙНОСТ ПРИ КОМБИНИРАНО НАТОВАРВАНЕ
Година: 2006
Уч. година: 2006
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да се извърши експериментално изследване на влиянието на постоянните тангенциални напрежения от усукване (Сигма m), добавени към циклични нормални напрежения от въртеливо огъване (Сигма а) върху уморната дълготрайност на материала. На базата на получените резултати да се изведат достатъчно точни и адекватни математически модели .
Период: 1 година
Позиция в проекта: Рководител
Бр.заети: 7


Публикации
Публикация: №1 Miroslav S. Petrov, Todor D. Todorov, Isoparametric numerical integration on enriched 4D simplicial elements, Applied Numerical Mathematics, Volume 183, 2023, Pages 221-235, ISSN 0168-9274, IF 2.8, Quartile 1 Scopus, Publisher Elsevier
Издателство: Applied Numerical Mathematics, Publisher Elsevier
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №2 Miroslav S. Petrov, Todor D. Todorov, Gage S. Walters, David M. Williams & Freddie D. Witherden. Enabling four-dimensional conformal hybrid meshing with cubic pyramids. Numerical Algorithms, Vol. 91, (2022) pp. 671–709 ISSN 1017-1398 IF 3.041, Quartile 1 Scopus, Publisher Springer
Издателство: Numerical Algorithms, Publisher Springer
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №3 M. S. Petrov, T. D. Todorov, Properties of the Multidimensional Finite Elements, Applied Mathematics and Computation, vol. 391, 2021, 125695. ISSN 0096-3003 IF 3.472 Quartile 1, Scopus, Publisher Elsevier
Издателство: Applied Mathematics and Computation
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №4 M. S. Petrov, T. D. Todorov, An algorithm for polytopes overlapping detection, O. Gervasi et al. (Eds.): ICCSA 2021, Lect. Notes in Comp. Science 12949, 2021, pp. 18-33. ISSN 0302-9743 IF 0.302, Quartile 4 Scopus, Publisher Springer
Издателство: Lect. Notes in Comp. Science
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №5 M. S. Petrov, T. D. Todorov, Properties of Multipyramidal Elements, O. Gervasi et al. (Eds.): ICCSA 2021, Lect. Notes in Comp. Science 12949, 2021, pp. 546-559. ISSN 0302-9743 IF 0.302, Quartile 4 Scopus, Publisher Springer
Издателство: Lect. Notes in Comp. Science
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №6 M. S. Petrov, T. D. Todorov, Quadrature formulae on 4D transitional finite elements, in Proceedings of the National Scientific Conference TechCo 2021, pp. 122-128. ISSN 2535-079X
Издателство: Proceedings of the National Scientific Conference TechCo 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №7 M. S. Petrov, T. D. Todorov, The 21-node 4D enriched finite element, in Proceedings of the National Scientific Conference TechCo 2021, pp. 129-134. ISSN 2535-079X
Издателство: Proceedings of the National Scientific Conference TechCo 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №8 V. Palade, M. S. Petrov, T. D. Todorov, Neural Network Approach for Solving a Nonlocal Boundary Value Problem, Neural Comput & Applic, vol. 32, 2020, pp. 14153–14171. ISSN 0941-0643 IF 4.774 Quartile 1, Scopus, Publisher Springer
Издателство: Neural Computing and Applications, Springer
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This paper proposes a radial basis function (RBF) network-based method for solving a nonlinear second-order elliptic equation with Dirichlet boundary conditions. The nonlocal term involved in the differential equation needs a completely different approach from the up-to-now-known methods for solving boundary value problems by using neural networks. A numerical integration procedure is developed for computing the local L2-inner product. It is known that the non-variational methods are not effective in solving nonlocal problems. In this paper, the weak formulation of the nonlocal problem is reduced to the minimization of a nonlinear functional. Unlike many previous works, we use an integral objective functional for implementing the learning procedure. Well-distributed nodes are used as the centers of the RBF neural network. The weights of the RBF network are determined by a two-point step size gradient method. The neural network method proposed in this paper is an alternative to the finite-element method (FEM) for solving nonlocal boundary value problems in non-Lipschitz domains. A new variable learning rate strategy has been developed and implemented in order to avoid the divergence of the training process. A comparison between the proposed neural network approach and the FEM is illustrated by challenging examples, and the performance of both methods is thoroughly analyzed.

Публикация: №9 M. S. Petrov, T. D. Todorov, The Abstract Angle between Pyramidal Finite Element Spaces, In Proceedings vol. II, International Scientific Conference, Unitex, 2020, pp. 270-274.
Издателство: ТУ-габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 M. S. Petrov, T. D. Todorov, Refinement Stability of Cubic Pyramidal Meshes, In Proceedings vol. II, International Scientific Conference, Unitex, 2020, pp. 265-269.
Издателство: TU-Gabrovo
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 M. S. Petrov, T. D. Todorov, Refinement Strategies for 4D Regular Domains, Geom. Integrability & Quantization XX, Volume 253, 2019, pp. 239-245.
Издателство: Euclid
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 M. S. Petrov, T. D. Todorov, A Penteract Partition by means of the Optimal Subdivision of Cells, Scientific Publications of the State University of Novi Pazar, ser. A: Appl. Math. Inform. and Mech. vol. 11, issue 1, 2019, pp. 41-46.
Издателство: Scientific Publications of the state university of Novi Pazar
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №13 M. Petrov, T. D. Todorov, Refinement strategies related to cubic tetrahedral meshes, Published by Elsevier B.V. All rights reserved, Applied Numerical Mathematics, 137(2019)169–183.
Издателство: Published by Elsevier B.V. All rights reserved
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The paper deals with refinement techniques suitable for application of finite element multigrid methods with cubic trial functions. The 27-refinement strategy by Edelsbrunner and Grayson has not been studied from computational point of view up to now. This refinement strategy is said to be dark red refinement strategy (DRRS) by analogy with the red refinement strategy in the quadratic case. A detail analysis of DRRS is an aim of this paper. The dependence of the DRRS on the numbering of vertex nodes requires an algorithm development. Freudenthal partition of the cube has been widely used by researchers for obtaining hierarchical tetrahedral triangulations. In the cubic case, the refinement of the first Sommerville tetrahedron is of considerable practical importance. Since the DRRS generates one class of similarity only with a particular numbering of nodes, we have developed a detailed algorithm for proper implementation of this numbering. The situation is much more complicated when an arbitrary tetrahedron is refined. A large volume of computations are necessary in order to be established a correct numbering of the vertex nodes. If the best numbering of nodes is not chosen for all elements in all levels, the measure of degeneracy tends to infinity when the number of levels grows up unlimited. To avoid these difficulties a new canonical refinement strategy (CRS) is obtained. The CRS is superior compared to the 27-partition technique with respect to the degeneracy measure. It generates only regular tetrahedra and canonical simplices in all levels and for all mixed domains. These two tetrahedra are the most convenient from a computational point of view. Moreover, for all mixed domains the CRS essentially reduces the number of congruence classes. The new refinement strategy does not need an algorithm for correct numbering of the vertex nodes. The DRRS generates a very complicated refinement tree and a higher measure of degeneracy in combination with the face centered partition of the cube. On the contrary the Zrefinement strategy obtained by the authors is superior than the DRRS in regard to the number of congruence classes and the measure of degeneracy. Some results on boundary value problems in changing domains are discussed. The advantages of the CRS are demonstrated by solving an anisotropic diffusion problem in a shrinking domain. The behavior of discretization and truncation errors in approximate finite element solutions is illustrated by varying sequences of finite element triangulations.
Web: https://doi.org/10.1016/j.apnum.2018.11.006

Публикация: №14 M. S. Petrov, T. D. Todorov, Stable Subdivision of 4D Polytopes, Numerical Algorithms, Volume 79, Issue 2, October 2018, pp. 633–656.
Издателство: Numerical Algorithms, Springer
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №15 M. Petrov, T. D. Todorov, Successive Partitions of Ideal 4D-Domains, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, Tome 71, No 12,(IF 0.27, SJR 0.21, SNIP 0.332), 2018.
Издателство: Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Freudental’s algorithm obtained way back in early forties have been traditionally used for simplicial triangulating of the hypercube. The main advantage of this algorithm is that it only generates one congruence class. Unfortunately, Freudental’s algorithm is not optimal with respect to the measure of degeneracy. The multigrid methods require the degeneracy measure to be as small as possible. The minimal subdivision in the 3-dimensional case and the uniform tesseract corner subdivision in the 4-dimensional case are optimal in regards the measure of degeneracy and multigrid applications. The question about the optimal refinement strategy in more dimensional cases is still an open problem. This paper deals with a penteract subdivision with degeneracy measure much better than one obtained by the Freudental algorithm.
Web: http://www.proceedings.bas.bg/

Публикация: №16 Петров М., Пенев М., Ангелов Д., Многоцелева оптимизация по обобщена функция на полезност при шевни изделия, НТС по текстил - Общотекстилна конференция ’2015, стр. 2-8, 01-2016.
Издателство: НТС по текстил - Общотекстилна конференция ’2015
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The aim of the report is to make multi-purpose optimization aggregated utility function for sewing products. Devices are made with different thickness of the needle and the geometry of the blade and also with a different density stitchline.

Публикация: №17 Петров М., Пенев М., Ангелов Д., Многоцелева оптимизация по обобщена функция на полезност при шевни изделия
Издателство: Общотекстилна конференция’2015
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Петров М., И. Барзев, Математическо моделиране на загубите на мощност в конструкцията на плазмен генератор за заваряване, Научни трудове на СУБ – Пловдив, 2016.
Издателство: Научни трудове на СУБ – Пловдив, 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Петров М., К. Орманджиев, Х. Лазаров, Изследване зависимостта на собствените честоти на нагнетателен тръбопровод в хидравлична задвижваща система – част I, Международна научна конференция, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ –РУСЕ, 28-29.10.2016
Издателство: Международна научна конференция, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ –РУСЕ, 28-29.10.2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Петров М., К. Орманджиев, Х. Лазаров, Изследване зависимостта на собствените честоти на нагнетателен тръбопровод в хидравлична задвижваща система – част II , Международна научна конференция, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ –РУСЕ, 28-29.10.2016.
Издателство: Международна научна конференция, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ –РУСЕ, 28-29.10.2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Ангелова, Й., М.Петров, Изследване влиянието на технологичните фактори върху качеството на лазерната маркировка, Екология и здраве 2016, Дом на науката и техниката – Пловдив, 2016, ISSN 2367-9530, 495-503
Издателство: Дом на науката и техниката – Пловдив
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Влияние на температурата на работния флуид върху собствената честота на електрохидравлична следяща система
Издателство: Русенски университет
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Петров М., Пенев М., Ангелов Д., Регресионни математически модели за определяне на влиянието на различни технологични параметри върху качествените показатели на шева
Издателство: катедра „Приложна математика“ ИУ – Варна 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Петров М., Пенев М., Ангелов Д., Математически модели за определяне на влиянието на различни технологични параметри върху качествените показатели на шева
Издателство: списание Текстил и облекло
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №25 Петров М., Пенев М., Ангелов Д., Математически модели за определяне на влиянието на различни технологични параметри върху качествените показатели на шева, Текстил и облекло, 245-251- б, бр 10, 2015.
Издателство: списание Текстил и облекло
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The aim of the study is to investigate the impact of the following input factors: the blade geometry of the needle number (thickness) of the needle density stitchline and parameters characterizing the quality of the site permeability, strength and and wild penetration of water and to derive mathematical model.

Публикация: №26 M. S. Petrov and T. D. Todorov, Barzilai-Borwein method for a nonlocal elliptic problem, Bulletin de la Société des Mathématiciens et des Informaticiens de Macédoine, vol 2, 2014, pp. 23–30, 0351-336X.
Издателство: Bulletin de la Société des Mathématiciens et des Informaticiens de Macédoine
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №27 M.Petrov, T.D.Todorov, OPTIMAL TRIANGULATIONS OF A BALL BY SIMPLICIAL FINITE ELEMENTS, Contemporary methods and technologies in scientific research, 2013, p305-311
Издателство: Contemporary methods and technologies in scientific research
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The object of interest in the present paper is an optimal ball partition. There are a lot of algorithms and various refinement strategies for a ball subdivision but we look for optimality with respect to the efficiency and degeneracy measures. The obtained results are with substantial applications in engineering practice since optimal sequences of hierarchical triangulation are directly applicable in the nonnested multigrid methods [1,7] for solving boundary and eigenvalue problems. Reducing the measure of degeneracy we improve the stability of the intergrid operators carrying out the prolongation and restriction procedures. We want to point out that any green closure techniques, adaptivity procedures and local refinement subdivisions for improving the measure of degeneracy are beyond the scope of the present investigation.

Публикация: №28 Петров М., И.Барзев, МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ТОПЛООБМЕН В КОНСТРУКЦИЯТА НА ПЛАЗМЕН ГЕНЕРАТОР ЗА ЗАВАРЯВАНЕ, Известия на ТУ-Габрово, 2012
Издателство: Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Analyzed power losses in the plasma generator for welding with indirect cooling of the cathode and anoda.Otcheteno influence of major structural and technological parametri.Sastaveni are mathematical models for power losses in the cathode and anode junction.

Публикация: №29 Петров М., И.Барзев, ОПТИМИЗАЦИЯ НА КАТОДЕН И АНОДЕН ВЪЗЕЛ ОТ КОНСТРУКЦИЯТА НА ПЛАЗМЕН ГЕНЕРАТОР ЗА ЗАВАРЯВАНЕ, Известия на ТУ-Габрово, Габрово, 2012.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Петров М., Н.Маджаров, КОНСТРУИРАНЕ НА ВИСОКОЧЕСТОТЕН БЛОК ЗА БЕЗКОНТАКТНО ПРЕДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ПРИ БЪРЗО ВЪРТЯЩИ СЕ ОБЕКТИ, Известия на ТУ-Габрово,том 44' , p86-91, 2012
Издателство: Известия на ТУ-Габрово том 44' 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: In many design decisions requires the transfer of energy in a contactless way. One solution to the problem is the induction of transmitter power (IPM). The article explored design options for the transmission capacity of 1 kW5 кW at frequencies from 10 кHz to 50 кHz between two objects in the presence of extreme rotation with speed up to ω = 20,000 min-1.

Публикация: №31 Rashev G., M.Petrov, I.Angelov, V.Todorov, COMPUTATIONALMTHOD FOR SELECTION OF STEELFOR FOR MACHINE ELEMENTS BY GIVEN SETS OF INDICATORS, Union of Mechanical Engineering, MTM Machines Technologies materials Year IV, Issue 12/2010
Издателство: Union of Mechanical Engineering, MTM Machines Technologies materials
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Calculation method is proposed for the selection of steel grade for machine elements in accordance with a group of indicators set by ref-erence to the technological, mechanical and their economic indicators. Suitability is assessed by the summary of the utility function of desir-ability, as complex quantitative criteria for assessing the quality of the metal. Method is illustrated with the example of choosing a particular brand of steel for production of shaft material requiring specified group of indicators.

Публикация: №32 Петров М.С., И.Т.Барзев, Математично моделиране и оптимизация на геометрията на статорна пластина при процеса плазмено заваряване, International Scientific Conference UNITECH ’10 TU-GABROVO, 19 – 20 November 2010
Издателство: UNITECH ’10 TU-GABROVO, 19 – 20 November 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A genuinely manufactured stator is analyzed by plasma welding. The temperature space is moulded in a separate stator plate by means of the Finite element method (FEM). Numerical experiments are carried out trough FEM and on the basis of the obtained results a mathematical regression model that relates the surface of the area of thermal influence to the geometry of the stator plate is deduced. A one-purpose optimization is accomplished under observation of enjoined restraints.

Публикация: №33 Rashev G., Angelov I., Pertov M., Todorov V. Methodology for determining the effect of scale factor on the fatigue strength of ductile cast iron
Издателство: RaDMI, Uzice, Serbia, vol I
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №34 Rashev G., Angelov I., Todorov V., Pertov M. Methodology for predicting the working strength of structural elements in the presence of a crack
Издателство: RaDMI, Uzice, Serbia, vol I
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №35 Petrov, M., K. Kirov, V. Lazarova. CAD/CAM equipment for profile cutters testing, 9th International Conference RaDMI’09. Vrniacka Banja, Serbia, Vol1, p. 626-631. ISBN 978-86-6075-007-7
Издателство: Proceedings. Vol. 1 / 9th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry"
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The paper presents an approach to solid modeling of monolithic profile cutters by creating models in SW environment with Excel parametrical tables. A prismatic cutter with inclined bases and a circular cutter with parallel bases have been designed. Strength and deformation analysis has been conducted in COSMOSWorks environment.

Публикация: №36 Тодоров Хр., Петров М., Кузманов Т. Моделиране влиянието на технологичните фактори върху качеството на отвора на титанови тръбни тела обработени чрез процеса ротационно изтегляне. Journal Of The Technical University at Plovdiv, t. 13, P., 2008, pp. 17-23.
Издателство: Journal Of The Technical University at Plovdiv
Изд.год.: 2008
Вид: Друга

Публикация: №37 Стефанов С., Г.Вуков, М.Петров, Б.Стойчев. Върху някои теми по съпротивление на материалите – деформациите по различни направления и обобщения закон на хук. ТУ-Варна, Механика на машините год XVI книга 3 Стр. 9-12, 2008.
Издателство: Механика на машините год XVI книга 3
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: В работата се предлага нов, дедуктивен начин за извеждане на втората част на обобщения закона на Хук и на зависимостите за деформациите по различни направления. В сравнение с използвания досега традиционен индуктивен начин той е по-изчистен, по-стриктен и по-привлекателен математически и методически, защото се отнася направо за общото напрегнато състояние. Използването му би улеснило студентите при усвояването на дисциплината.

Публикация: №38 Petrov M., I.Angelov. Evaluation Criterion for Steels Micro-alloyed with Nitrogen to Prevent Brittle Failure. RaDMI 2008, 8th International Conference 14 - 17. September 2008, Užice, Serbia, 2008,
Издателство: RaDMI 2008, 8th International Conference 14 - 17. September 2008, Užice, Serbia
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The criteria: KCO, KCV, KCT, B, KCZ, and KCR have been analyzed from standards and scientific publications for defining the critical temperature Тcr for brittle failure of steels. A new criterion has been proposed – relative energy capacity of the fibers КСО, which shows better the effect of chemical composition and heat treatment conditions on resistance to cracks occurring in steels micro-alloyed with nitrogen. The proposed criterion КСО allows the energy non-equivalence to be avoided even for a completely tough fracture.

Публикация: №39 Petrov M., I.Angelov. Method of Defining the Carrying Capacity Margin of a Specimen with a Growing Crack. RaDMI 2008 8th International Conference 14 - 17. September 2008, Užice, Serbia, 2008
Издателство: RaDMI 2008 8th International Conference 14 - 17. September 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Analysis has been made of stress intensity coefficients KQ and KС, corresponding to the initial moment of the crack and its critical value, corresponding to the stage of unstable crack growth when materials fail, where the process runs in a quasi-brittle way. Methods of modeling the process of quasi-brittle failure have been developed. On the basis of the models obtained for KС, KQ and KС-KQ the critical state of the failure process depending on velocity, temperature and initial length of the crack can be described. The condition KC.KQ=0 has been proposed which can be used as a construction criterion for brittle failure. The condition KС-KQ can be used as a carrying capacity margin of the metal with a growing crack, since it appears as a criterion evaluation of metal serviceability in the conditions of steady crack growth.

Публикация: №40 Петров М., К. Киров, В. Лазарова. CAD/CAE ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОФИЛНИ НОЖОВЕ, UniTech 2007 Международна научна конференция, 23 – 24 Ноември 2007 ТУ-Габрово, 2007
Издателство: UniTech 2007 Международна научна конференция, 23 – 24 Ноември 2007 ТУ-Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Създадена е методика за твърдотелно проектиране на монолитни профилни ножове чрез създаване на модели в среда Solid Works с вградени параметрични таблици в Excel. Проектиране са призматичен нож с наклонени бази и кръгъл нож с успоредни бази. Извършен е якостен и деформационен анализ на двата ножа в среда Cosmos Works.

Публикация: №41 Симеонов Св.,М. Петров,Г. Цветанов,Ст. Енчев. Коефициент на формата на зъба при еволвентни цилиндри зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите. Механика на машините,книга III,Варна 2007, ISSN 0861-9727
Издателство: ТУ-Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №42 Стойчев, Б. И., М. С. Петров, С. Х. Стефанов. Тестване на преобразувател на усукващ момент. Международна научна конференция УНИТЕХ ’06, 24-25 ноември, Габрово 2006 (стр. II-113чII-115)
Издателство: УНИТЕХ ’06, 24-25 ноември, Габрово 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper presents results from testing of a new torque transducer designed and produced at Technical University of Gabrovo. It is used for application to a unique machine for fatigue testing under rotating bending combined with constant torsion, based on a statically indeterminate shaft system (initial stressing of a closed force contour).

Публикация: №43 Стойчев, Б. И., С. Х. Стефанов, М. С. Петров. Методика за изпитване на умора при комбинирано натоварване. Международна научна конференция УНИТЕХ ’06, 24-25 ноември, Габрово 2006 (стр. II-116чII-121)
Издателство: УНИТЕХ ’06, 24-25 ноември, Габрово 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The paper presents method of fatigue testing of specimens under combined loading of rotating bending and constant tor-sion using a new unique testing machine designed and produced at Technical University of Gabrovo. The testing machine is based on a statically indeterminate shaft system (initial stressing of a closed force contour)

Публикация: №44 A. B. Andreev, M. S. Petrov and T. D. Todorov, An Optimal Order Numerical Quadrature Approximation of a Planar Isoparametric Eigenvalue Problem on Triangular Finite Element Meshes, Calcolo, vol. 42, 2, 2005, pp. 47-69. ISSN 0008-0624 Impact Factor 0.621, Quartile 2, Scopus, Publisher Springer
Издателство: Calcolo, Publisher Springer
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №45 A. B. Andreev, M. S. Petrov and T. D. Todorov, General Results for Lumped Mass Approximation of Planar Isoparametric Eigenvalue Problem on Triangular Meshes, Sib. Journal of Numerical Mathematics, 3, vol. 8, 2005, pp. 189-206. ISSN 0037-4466
Издателство: ib. Journal of Numerical Mathematics
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №46 Генчев Ст., М. Петров, Б. Стоянов, "Разпределение на напреженията в звена на кръглозвенна верига", Механика на машините, ТУ-Варна, година XII, книга 1, 2004, стр.52 до 55. ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, година XII, книга 1
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №47 Стоянов Б., Ст. Генчев, М. Петров, "Разпределение на напреженията във верижните звена на кръглозвенна верига при зацепване с верижно колело", Механика на машините, ТУ-Варна, година XII, книга 1, 2004, стр.56 до 59. ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, година XII, книга 1
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание