ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: КРАСИМИР ХРИСТОВ ОРМАНДЖИЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Енергийна техника
Кабинет(и): 1306
Служебен тел.: (066 827)+367
E-mail1:
Съдържание:
Публикации (55)
Докторанти (4)


Публикации
Публикация: №1 Mihalev G., Yordanov S., Ormandzhiev K., Kostov K., Mitev V. ,"Robust Control of Electro-Hydraulic Servo System", ICAI 2022, Varna, Bulgaria, 2022
Издателство: 2022 International Conference Automatics and Informatics (ICAI)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Yordanov S, K. Ormandzhiev, G. Mihalev, Comparative analysis of control quality between PI and FUZZY controller of experimental electrohydraulic servosystem, ICAI 2021, 30 September – 2 October 2021, Varna, приета за печат.
Издателство: NTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS’2021 (ICAI’21), 30 September-2 October 2021 , VARNA, BULGARIA
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Ormandzhiev K., Yordanov S, Mihalev G.,Kostov K., Parametric Optimization of Electrohydraulic Servo System, 25th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2020), In E3S Web of Conferences (Vol. 207, p. 04003). EDP Sciences.
Издателство: 25th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2020)
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Ormandzhiev K., Yordanov S, Mihalev G.,Kostov K., Identification and synthesis of PI controller for electrohydraulic servo system, ICAI2020,1-3 October Sofia, 2020, pp. 1-5, ISBN:978-1-7281-9308-3
Издателство: 2020 International Conference Automatics and Informatics (ICAI)
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Йорданов Ст. , К. Орманджиев, Г. Михалев, Някои възможности за робастно управление на двойнодействаща водна турбина, списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, том 3, 2019, стр. 3-11, ISSN 0861-7562 Print,ISSN 2683-1279 Online
Издателство: АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2019 г.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 Ohrmandzhiev, K. H., M. Cruceru, G. Ts. Velev, A. Tudorache, Modeling of Electrohydraulic Drive System with an Integrated Heat Exchanger in Dynamic Mode, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 3/2019, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 33 – 38;
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 3/2019, Romania
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №7 S.Yordanov , K. Ormandzhiev, G. Mihalev, Robust Control of Cross-flow Water Turbine, International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.49-52, ISSN1313-1850
Издателство: International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №8 Ormandzhiev K., S. Yordanov, "Neuro-Fuzzy Control Synthesis for Electro-Hydraulic Follow-up System," 2019 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, 2019, pp. 1-6.,ISBN: 978-1-7281-1413-2, ISBN: 978-1-7281-1412-5
Издателство: 6th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Ormandzhiev, K. H., Ts. G. Petkov, A. Foanene, Study of Automated Pressure Turbo System in Dynamic Mode, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania, ISSN 1842-4856, pp.42-47;
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №10 Foanene, A., G. Ts. Velev, J. Timmerberg, K. H. Ormandzhiev, F. Renken, Development of Wind Power In Europe, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 114-118;
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №11 Орманджиев К., Изследване на електрохидравлична следяща система с размито управление, Механика на машините, година XXVI, книга 2, 2018, стр. 89-93, ISSN 0861-9727
Издателство: година XXVI, книга 2
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №12 Орманджиев К., Изследване влиянието на температурата на работния флуид върху работата на електрохидравлична система в динамичен режим, Дни на механиката – 2018, Варна, 2018, 08-10 септември
Издателство: Дни на механиката – 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №13 Орманджиев К., Проектиране на размит самонастройващ се ПИД регулатор за електрохидравлична следяща система, Международна научна конференция МНК’18, Русе, 2018, 25-26 октомври
Издателство: Международна научна конференция МНК’18
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Ormandzhiev K., St. Yordanov , S. Stoyanov , Synthesis of Fuzzy Governor for Controlling of Cross-Flow Water Turbine, 25 ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ Управление на енергийни, индустриални и екологични системи 11-12 май 2017 г. Хотел “Жеравна” – гр. Банкя
Издателство: 25 ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ Управление на енергийни, индустриални и екологични системи 11-12 май 2017 г. Хотел “Жеравна” – гр. Банкя
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №15 Ormandzhiev K., St. Yordanov , S. Stoyanov, Synthesis of fuzzy controller for cross-flow water turbine, March 2017, Information Technologies and Control 15(1): 9-16, Print ISSN: 1312-2622; Online ISSN: 2367-5357, DOI: 10.1515/itc-201
Издателство: Information Technologies and Control 15(1)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Орманджиев К., Х. Лазаров, Параметрична оптимизация на електрохидравлична следяща система с ротазионен изпълнителен механизъм, Научни трудове на Русенския университет, 2017
Издателство: Научни трудове на Русенския университет,
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Стефанов Н., К. Орманджиев, И. Илиев. Надеждност на тръби с дефект в обемните хидравлични системи. UNITECH 2017, Габрово
Издателство: ТУ-Габрово, Vol. III
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Петров М., К. Орманджиев, Х. Лазаров, Изследване зависимостта на собствените честоти на нагнетателен тръбопровод в хидравлична задвижваща система – част I, Международна научна конференция, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ –РУСЕ, 28-29.10.2016
Издателство: Международна научна конференция, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ –РУСЕ, 28-29.10.2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Петров М., К. Орманджиев, Х. Лазаров, Изследване зависимостта на собствените честоти на нагнетателен тръбопровод в хидравлична задвижваща система – част II , Международна научна конференция, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ –РУСЕ, 28-29.10.2016.
Издателство: Международна научна конференция, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ –РУСЕ, 28-29.10.2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Изследване влиянието на температурата на работния флуид върху динамиката на процесите в електрохидравлична следяща система
Издателство: Топлотехника
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №21 Влияние на температурата на работния флуид върху собствената честота на електрохидравлична следяща система
Издателство: Русенски университет
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Орманджиев К., С. Стоянов, Изследване на преходните процеси в автоматична система за регулиране на двукратна водна турбина – част I, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, 24 – 25 октомври, 2014.
Издателство: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №23 Орманджиев К., С. Стоянов, Изследване на преходните процеси в автоматична система за регулиране на двукратна водна турбина – част II, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, 24 – 25 октомври, 2014.
Издателство: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №24 Орманджиев К., Х. Лазаров, Изследване на динамичните процеси в електрохидравлична следяща система с ротационен изпълнителен механизъм, Национална конференция с международно участие, Секция „Механика на флуидите, топло- и масопренасяне”, 27-28 юни, Сливен, 2014.
Издателство: сп. Топлотехника, Издателство на ТУ-Варна
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №25 Popv G., K. Ormandzhiev, Dynamic Processes Modeling in Measuring of the Peak Pressure of Hydrosystems of Tractors Used in Agriculture, THE ANNALS OF “DUNĂREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALAŢI, FASCICLE V, TECHNOLOGIES IN MACHINE BUILDING, pp. 9-14, ISSN 1221- 4566, 2013,
Издателство: UNIVERSITY OF GALAŢI
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №26 Орманджиев К., Х. Лазаров, М. Райкова, Н. Стефанов, Моделиране на динамичните процеси в следяща електрохидравлична система при промяна температурата на работния флуид, Научна конференция - РУ&СУ'13
Издателство: РУ&СУ'13, Русенски университет
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №27 Орманджиев К., С. Стоянов, Експериментално определяне на дебитната характеристика на водна турбина тип Банки, сп. Топлотехника, година 4, книга 2, бр. 5, Издателство на ТУ-Варна, 2013, стр. 69-72.
Издателство: сп. Топлотехника, година 4, книга 2, бр. 5, Издателство на ТУ-Варна
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №28 К.Орманджиев, "Оптимално управление на електропневмтична следяща система"; РУ&СУ'12
Издателство: РУ&СУ'12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 K. Ormandjiev, M. Raikova, N. Stefanov, Динамични процеси в автоматична система за регулиране на температура, UNITECH ТУ-Габрово, 2012
Издателство: UNITECH ТУ-Габрово, 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 К.Орманджиев, М. Райкова, Н. Стефанов", Моделиране на динамичните процеси в топлообменен апарат тип "тръба в тръба";Сливен '12
Издателство: к-га 3, Топлотехника 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Ormandzhiev K., Dynamical Processes in Automatic System for Governing of Cross-Flow Turbine, 11th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2011, September 15 – 18, Sokobanja, Serbia, 2011, pp. 1191 – 1198.
Издателство: 11th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2011, Septembe
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №32 Ormandzhiev K., Quality Diagrams of Automatic Control System of Impulse Water Turbine, 9th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2009, September 16 – 19, 2009, Vrnjačka Banja, Serbia, 2009, pp. 1181 – 11
Издателство: 9th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2009, September
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №33 Иларионов, Р. Т., П. С. Иванов, И. С. Симеонов, Х. С. Килифарев, К. Х. Орманджиев., "Акустичен метод за измерване на разстояние с пиезоелектрични преобразуватели" , сп. "Инженерни науки", кн.2/2009, стр. 16-25.
Издателство: сп. "Инженерни науки", кн.2/2009, стр. 16-25.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №34 Христов, Х., К. Орманджиев, П. Иванов, Експериментално изследване на динамичните процеси в затворена електропневматична задвижваща система, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ UNITEH’09,
Издателство: МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ UNITEH’09,
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Иларионов, Р. Т., П. С. Иванов, И. С. Симеонов, Х. С. Килифарев, К. Х. Орманджиев. Акустичен метод за измерване на разстояние с пиезоелектрични преобразуватели. Инженерни науки, кн. 2/2009, стр. 16-25
Издателство: Инженерни науки, кн. 2/2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №36 Орманджиев К., Х. Христов, П. Иванов, Моделиране на динамичните процеси в затворена електропневматична задвижваща система, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ UNITEH’09
Издателство: UNITEH’09-Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Христов, Х., К. Орманджиев, П. Иванов, Експериментални преходни процеси в електропневматична задвижваща система, Научна конференция на Русенски университет Ангел Кънчев2008г.
Издателство: Научна конференция на Русенски университет Ангел Кънчев
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №38 Орманджиев, К., Хр. Христов, П. Иванов, Моделиране процесите в пневматична задвижваща система с отчитане динамиката на захранващата група, Научна конференция на Русенски университет Ангел Кънчев,08
Издателство: Научна конференция на Русенски университет Ангел Кънчев,08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №39 Христов, Х., К. Орманджиев, П. Иванов, Експериментално изследване на динамичните процеси в електро-пневматична задвижваща система, International Sceentific Conference UNITECH’08, 21-22 November 2008, Proceedings, V. II, стр. ІІ-443 - ІІ-448.
Издателство: International Sceentific Conference UNITECH’08, 21-22 November 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Орманджиев, К., Хр. Христов, П. Иванов, Компютърно моделиране на нелинейна електропневматична система, International Sceentific Conference UNITECH’08, 21-22 November 2008, Proceedings, V. II, стр. ІІ-437 - ІІ-442.
Издателство: International Sceentific Conference UNITECH’08, 21-22 November 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Ormandzhiev, K., S. Yordanov, “Synthesis of Fuzzy Governor for Electro-Hydraulic Follow-Up System with Rotary Actuating Mechanism”, 31 kongres HIPNEF 2008, Vranjacka banja 15-17. 0ct. 2008, pp. 339-344.
Издателство: 31 kongres HIPNEF 2008, Vranjacka banja 15-17. 0ct. 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №42 Ormandzhiev K., Identification of the Parameters about Automatic Control System of Water Turbine, 9th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2008, September 14 – 17, Užice, Serbia, 2008, in CD, pp. 885 –
Издателство: 9th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №43 Yordanov, S.Y., K. Ormandzhiev, “System for Automatic Collection of Indications from Subscriber Stations of the Heat-and-power-supply Company”, 7th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2007, 16 - 20. Septem
Издателство: 7th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №44 Иванов П., К. Орманджиев, Х. Христов, Изследване динамиката на процесите в хидравлична задвижваща система с постоянна мощност на изхода, РУ - “Ангел Кънчев”, НАУЧНИ ТРУДОВЕ, 2007, стр. 96 – 100.
Издателство: РУ - “Ангел Кънчев”, НАУЧНИ ТРУДОВЕ, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 Орманджиев K., Х. Христов, П Иванов, Динамични процеси в автоматизирана система центробежна помпа – напорен резервоар – водна турбина, РУ - “Ангел Кънчев”, НАУЧНИ ТРУДОВЕ, 2007, стр. 91 – 95.
Издателство: РУ - “Ангел Кънчев”, НАУЧНИ ТРУДОВЕ, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Христов, Х., П. Иванов, К. Орманджиев, Синтез на оптимален алгоритъм за управление на хидравлична система с ротационен изпълнителен механизъм, Списание „Механика на машините” №67, Серия FH, Година XV,Книга 1, Издателство на ТУ-Варна, 2007, стр. 39 – 42.
Издателство: Списание „Механика на машините” №67, Серия FH: ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА НА ФЛУИДИТЕ, ТОПЛО И МАСО ПРЕНОС, Г
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №47 Орманджиев K., Х. Христов, П Иванов, Изследване на преходните процеси в автоматизирана система за регулиране напора на центробежна помпа, Списание „Механика на машините” №67, Серия FH, Година XV, Книга 1, Издателство на ТУ-Варна, 2007, стр. 35 – 38.
Издателство: Списание „Механика на машините” №67, Серия FH: ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА НА ФЛУИДИТЕ, ТОПЛО И МАСО ПРЕНОС, Г
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №48 Иванов, П., Хр. Христов, Кр. Орманджиев, Динамични процеси в системата „Вятърен двигател – бутална помпа – напорен резервоар”, АМИТЕХ’07, Сборник доклади, Том ІІ,
Издателство: АМИТЕХ’07, Сборник доклади, Том ІІ
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №49 Орманджиев K., Х. Христов, П Иванов, Изследване на динамичните процеси в електрохидравлична система за поддържане на постоянна изходна мощност, АМИТЕХ’07, Сборник доклади
Издателство: АМИТЕХ’07, Сборник доклади
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №50 Орманджиев К., Х. Христов, П. Иванов, Фазови траектории в електропневматична следяща система, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ UNITEH’06, vol. II, 413-418
Издателство: МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ UNITEH’06, vol. II,
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №51 Христов Х., П. Иванов, К. Орманджиев, Управление изходните параметри на нерегулируема хидравлична помпа с използване на широчинно импулсна модулация, Научни трудове на РУ-Ангел Кънчев,
Издателство: Научни трудове на РУ-Ангел Кънчев,
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №52 Иванов П., К. Орманджиев, Х. Христов, Регулиране на мини – водна турбина с променлив напор на входа, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ UNITECH’06, vol. II, стр.399-404.
Издателство: МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ UNITECH’06
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Ormandzhiev K., Transient Processes in Electro-Hydraulic Follow-up System with Long Pressure Pipelines, 30th SEM HIPNEF 2006, May 24 - 26, Vrnjacka Banja, 2006, pp. 123 – 130.
Издателство: 30th SEM HIPNEF 2006, May 24 - 26, Vrnjacka Banja, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №54 Yordanov S., K. Ormandzhiev, “Multiparametric Governor for Controlling of the Processes in Mini Hydro Power Plant”, 6th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2006, 13 - 17 September 2006, Budva, Montenegro
Издателство: 6th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2006, 13 - 17 S
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №55 Христов Х., K. Орманджиев, П Иванов, Изследване перходните процеси на електропневматична задвижваща система с хидравличен стабилизатор на скоростта, сп. “Механика на машините”, Серия FH, година XІV, книга 1, Варна, 2006, с. 113-116.
Издателство: сп. “Механика на машините”, Серия FH: ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА НА ФЛУИДИТЕ ТОПЛО И МАСО ПРЕНОС, година XІV,
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
СТОЯН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване на динамичните процеси в автоматична система на двукратна водна турбина с интелигентно управление
ХРИСТОФОР КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване и оптимизация на автоматична електрохидравлична система с топлообменен апарат
КРАСЕН ИВАНОВ КОСТОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Интелигентно управление на електрохидравлична задвижваща система
КОНСТАНТИН ИЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ ДЕЙСТВАЩ Изследване влиянието на температурата на работния флуид при работа на автоматизирана електрохидравлична система в динамичен режим