ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: СТАНИМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Заместник-декан
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Автоматика,информационна и управляваща техника
Кабинет(и): 3313
Служебен тел.: 066 827571
E-mail1:

Съдържание:
Обща информация
Проекти (22)
Книги (1)
Публикации (100)
Докторанти (5)


Обща информация
Образование
1992 г. ВМЕИ - Габрово, магистър инж., специалност "Изчислителна техника". специализация “Компютърни мрежи и системи"
1992 г. ВМЕИ - Габрово,специализация “Организация и управление на стопанската дейност на предприятия - Специалист по управленчески технологии”
1992 г. ВМЕИ - Габрово,специализация “Педагогика- учителска правоспособност”
2006 г. доктор по научна специалност 02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, тема „Компютърна система за контрол на качеството на обработката и мониторинг на процесите в електротехнологични системи”.
2010г. доцент по научна специалност 02.21.08. Автоматизация на производството (по отрасли)

Професионална дейност
Професионалната си дейност започва през 1993 г. като асистент във ВМЕИ - Габрово по научната специалност – 02.21.03 - Системно програмиране.

Преподавани дисциплини
Системно програмиране, Операционни системи, Програмни системи и езици, Програмиране и използване на компютри II, Цифрови управляващи системи, Периферни устройства, Теория на управлението II, Технологични процеси, Автоматизация на технологичните процеси, Обектно ориентирано програмиране в системите за автоматизация, Моделиране на системии, Моделиране и управление на екосистеми, Системи за управление в реално време, Индустриални роботи, Java базирани системи за управление

Специализации
Cisco System Networking Academy, Academy: University of Central England, Certificate of Course Completion “Fundamentals of Java Programming” 2002г.
Intel Software College, Certificate of Completion “Multi-Core Programming for Academia” - 2007 г.

Основни области на научна и преподавателска дейност
Проектиране и разработване на автоматизирани системи за управление; Интелигентни системи за управление на технологични процеси и обекти; Мониторинг и управление на индустриални системи.
Моделиране и изследване на обекти и системи; Проектиране и разработване на бази от данни;
Програмиране;

Автор е на над 60 научни публикации.


Завършени проекти
Име на проект: №1 Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. , з
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 1

Име на проект: №2 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 2 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕН
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Позиция в проекта: Академичен наставник
Бр.заети: 600

Име на проект: №3 Разработване и изследване на системи за защита на класифицирана информация в автоматизирани информационни системи и мрежи
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработване и изследване на системи за защита на класифицирана информация в автоматизирани информационни системи и мрежи
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 6

Име на проект: №4 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" Година: 2018
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Основната цел на проекта е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ИМЕЕСТ) в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.
Позиция в проекта: Ръководител на лаборторна секция
Бр.заети: 7 Научни организации

Име на проект: №5 Разработване на умен диспансер за лекарства с архитектура, гарантираща защита на лична-та информация
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработване на умен диспансер за лекарства с архитектура, гарантираща защита на лична-та информация
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №6 Стратегическо партньорство в областта на мехатрониката за инова¬тивен и интелигентен растеж на европейските малки и средни предприятия (MechMate)
Година: 2016
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Стратегическо партньорство в областта на мехатрониката за инова¬тивен и интелигентен растеж на европейските малки и средни предприятия (MechMate)
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 9

Име на проект: №7 Support to the development of PhD students, post-doctoral students, post-graduate students and young scientists
Година: 2014
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: G051PO001-3.3.06-0008 „Supporting Academic Development of. Scientific Personnel in Engineering and Information Science and Technologies”, project №: BG051PO001-3. 3. 06 2014-2015 г.
Позиция в проекта: ментор
Бр.заети: 2

Име на проект: №8 Разработване и изследване на система за интелигентно управление на клас дискретни технологични процеси
Година: 2014
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 години
Позиция в проекта: Ръководител

Име на проект: №9 Усъвършенстване на процесите на управ-ление в ТУ Габрово посредством прилагане на информационни технологии’, Министерство на образованието, младежта и науката,
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Период: 2 години
Позиция в проекта: Участник

Име на проект: №10 „Развитие и внедрява-не на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанци-онното обучение в ТУ-Габрово”, Дейност 9.3: Разработване на електронни учебни материали по утвърдени изиск-вания по
Година: 2013
Уч. година: 2013
Позиция в проекта: участник в проекта

Име на проект: №11 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Развитие на човеш-ките ресурси”, съфи-нансирана от Евро-пейския социален фонд на Европейския съюз
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник в работния колектив

Име на проект: №12 „Automatization, Robotization for a new Reindustrialisated Europe” (ARIALE)
Година: 2013
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Програма Леонардо да Винчи на ЕС
Позиция в проекта: Член на колектив
Бр.заети: 9

Име на проект: №13 „Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово”, Дейност 9.3: Разработване на електронни учебни материали по утвърдени изисквания по дисци
Година: 2013
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
Позиция в проекта: Член на колектив
Бр.заети: 20

Име на проект: №14 Система за защитено предаване на информация по незащитени публични канали
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: ръководител

Име на проект: №15 Разработване и изследване на интегрални сензори и разпределени системи за събиране и обработка на данни от тях.
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №16 ”Проектиране и из-граждане на устройство за безконтактно ултразвуково изследване на среди и материали с възможност за вграждане в автоматизирани производствени системи”, конкурс „Развитие на нау
Година: 2009
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Позиция в проекта: член на работният екип

Име на проект: №17 „Development of curricu-la and innovative training tools for industrial auto-mation systems for peo-ple employed in SMEs, Програма Леонардо да Винчи на ЕС
Година: 2009
Уч. година: 2009
Позиция в проекта: участник в работния екип

Име на проект: №18 Центробежна технология и инсталация за почистване и полиране на листов (лентов) прокат от черни и цветни метали и сплави..
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово

Име на проект: №19 Сензори за влажност на базата на нови материали и оксихалкогенидни материали с наноструктура.
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово

Име на проект: №20 Оптимизиране получаването на биогаз чрез анаеробно разграждане на смеси от органични отпадъци в биоректори с непрекъснато разбъркване.
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово

Име на проект: №21 Разработване и изследване на интегрални сензори и разпределени системи за събиране и обработка на данни от тях.
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №22 Моделиране и управление на анаеробното разлагане на органични отпадъци в каскада от биореактори.
Година: 2004
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово


Публикации
Публикация: №1 Рашидов, A., Ст. Йорданов, Индустриални мрежи и интерфейси в системите за автоматизация, изд. Екс-Прес, 2011. -122с. ISBN 978-954-490-254-4
Издателство: Екс-Прес ООД - Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Книга (бълг.издание)
Абстракт: Книгата може да се използва като учебно помагало в обучението по програми за повишаване на квалификацията и преквалификация на работещи в малки и средни предприятия. За усвояване на материала обучаваните в тази област трябва да имат базови знания по математика и физика. Тя може да бъде използвана и от студенти и специалисти при обучение в области, свързани с приложението на комуникационните мрежи в индустриалните системи за управление. Книгата е достъпна от адрес http://www.automatic-project.eu/index.php?t=84http://aldeniz.hit.bg/kniga4.htm
Web: http://www.automatic-project.eu/index.php?t=84

Публикация: №2 Йорданов С., Г. Михалев, С. Иванов, Х. Стойчева. Интелигентна система за управление на събирането на твърди отпадъци, сп. АВТОМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, Година LVI, № 1/2023, стр. 23-30, ISSN 0861-7562 Print,ISSN 2683-1279 Online
Издателство: сп. АВТОМАТИКА и ИНФОРМАТИКА
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №3 S. Yordanov, K. Ormandzhiev, G. Mihalev, K. Kostov and V. Mitev, "Studying the Influence of Working Fluid Temperature on the Performance of an Electrohydraulic Servo System in Dynamic Mode," 2023 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Varna, Bulgaria, 2023, pp. 211-216, doi: 10.1109/ICAI58806.2023.10339076.
Издателство: 2023 International Conference Automatics and Informatics (ICAI)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Д. Динев, С. Йорданов , Р. Иванов, Г. Михалев, "НИСКОБЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЗДРАВЕТО НА БРЕМЕННИ ЖЕНИ",31-ми Международен симпозиум УТЕОС, 2023. гр. София
Издателство: 31-ми Международен симпозиум УТЕОС
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Г. Михалев, С. Йорданов, Х. Стойчева, "ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЛГОРИТМИ ЗА СЕГМЕНТИРАНЕ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА 3D СЦЕНА ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ", 31-ми Международен симпозиум УТЕОС, 2023. гр. София
Издателство: 31-ми Международен симпозиум УТЕОС
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Г. Михалев, С. Йорданов, Х. Стойчева, "СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЧЕЛНИ КОШЕРИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПРИЛАГАНЕ В ПЧЕЛАРСТВО ", сп. АВТОМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, Година LVI, № 2/2023, стр. 37-43, ISSN 0861-7562 Print,ISSN 2683-1279 Online
Издателство: сп. АВТОМАТИКА и ИНФОРМАТИКА
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №7 Михалев Г., Йорданов Ст., Стойчева Хр., Система за мониторинг състоянието на пчелни кошери предназначена за прилагане в прецизното пчеларство, 30-ми Международен симпозиум УТЕОС, 2022. гр. София.
Издателство: 30-ти Международен симпозиум Управление на енергийни, индустриални и екологични системи 10.11 – 11.11.2022 г., София
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Mihalev G.,S. Yordanov, H. Stoicheva, “Application of artificial neural networks to predict beehive honey yield”. Journal of Informatics and Innovative Technologies (JIIT), № 4(4), pp. 59-67, 2022, ISSN: 2683-0930.
Издателство: Journal of Informatics and Innovative Technologies (JIIT), № 4(4)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №9 Yordanov S., Mihalev G., Stoycheva H., Vladimirov V. Laboratory multi-agent traffic management system. International Scientific Conference UNITECH 2022 - Gabrovo, Proceedings, 18-19 November 2022, vol. I, pp. 380-386, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH 2022 - Gabrovo, Proceedings, 18-19 November 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Mihalev G., Yordanov S., Ormandzhiev K., Kostov K., Mitev V. ,"Robust Control of Electro-Hydraulic Servo System", ICAI 2022, Varna, Bulgaria, 2022
Издателство: 2022 International Conference Automatics and Informatics (ICAI)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Ivanov, R., Yordanov, S., Dinev, D., Internet of Things-based pregnancy tracking and monitoring service, International Conference Automatics and Informatics, ICAI 2022 - Proceedings, pp. 298–302, 2022
Издателство: Proc. of International Conference Automatics and Informatics, ICAI 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Mihalev G., Yordanov S, Kinematic model and analysis of an anthropomorphic robotic finger, ICAI2021, 30 September – 3 October 2021, Sofia, pp. 322-327, ISBN:978-1-6654-2661-9
Издателство: 2021 International Conference Automatics and Informatics (ICAI)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Йорданов Ст., Михалев Г., Стойчева Хр. , Интелигентна система за управление събирането на твърди отпадъци, 29-ми Международен симпозиум УТЕОС, 11-12.11.2021, гр. Банкя, приет
Издателство: 29-ми Международен симпозиум УТЕОС
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Михалев Г., Йорданов Ст., Изследване и анализ на техники против интегрално насищане в системите за управление, Международна научна конференция УНИТЕХ ‘2021, 19-21.11.2021, Габрово,стр. 224-230, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ ‘2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Yordanov S, K. Ormandzhiev, G. Mihalev, Comparative analysis of control quality between PI and FUZZY controller of experimental electrohydraulic servosystem, ICAI 2021, 30 September – 2 October 2021, Varna, приета за печат.
Издателство: NTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS’2021 (ICAI’21), 30 September-2 October 2021 , VARNA, BULGARIA
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Ormandzhiev K., Yordanov S, Mihalev G.,Kostov K., Parametric Optimization of Electrohydraulic Servo System, 25th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2020), In E3S Web of Conferences (Vol. 207, p. 04003). EDP Sciences.
Издателство: 25th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2020)
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Ormandzhiev K., Yordanov S, Mihalev G.,Kostov K., Identification and synthesis of PI controller for electrohydraulic servo system, ICAI2020,1-3 October Sofia, 2020, pp. 1-5, ISBN:978-1-7281-9308-3
Издателство: 2020 International Conference Automatics and Informatics (ICAI)
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Йорданов Ст. , К. Орманджиев, Г. Михалев, Някои възможности за робастно управление на двойнодействаща водна турбина, списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, том 3, 2019, стр. 3-11, ISSN 0861-7562 Print,ISSN 2683-1279 Online
Издателство: АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2019 г.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 S.Yordanov , K. Ormandzhiev, G. Mihalev, Robust Control of Cross-flow Water Turbine, International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.49-52, ISSN1313-1850
Издателство: International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №20 Mihalev G, S. Yordanov, T.Todorov, InteStudy of Calibration Process of Camera Through Industrial Robot – Part 1 rnational Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.111-114 ISSN1313-1850
Издателство: International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.111-114
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №21 Mihalev G, S. Yordanov, T.Todorov, Study of Calibration Process of Camera Through Industrial Robot – Part 2, International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.115-118, ISSN1313-1850
Издателство: International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №22 S. Yordanov, S.Ivanov , T.Todorov, G. Mihalev,, Intelligent System for Qualification of Food Products Based on Esp32 and Gass Sensors, International Conference on "Artificial Intelligence and E-leadership, AIEL 2019, 10-11 October 2019, Plovdiv, Bulgaria, ISSN 2682-9517
Издателство: International Conference on "Artificial Intelligence and E-leadership, AIEL 2019, 10-11 October 2019, Plovdiv, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №23 Mitev V., S. Yordanov, G. Mihalev, Process Controller with Integrated Autotunig Module, International Scientific Conference UNITEX 2019, 15 – 16 November 2019, Gabrovo, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITEX 2019, 15 – 16 November 2019, Gabrovo,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №24 Mihalev G, S. Yordanov ,Model predictive control of vibratory bowl feeder, International Scientific Conference UNITEX 2019, 15 – 16 November 2019, Gabrovo, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITEX 2019, 15 – 16 November 2019, Gabrovo
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Ormandzhiev K., S. Yordanov, "Neuro-Fuzzy Control Synthesis for Electro-Hydraulic Follow-up System," 2019 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, 2019, pp. 1-6.,ISBN: 978-1-7281-1413-2, ISBN: 978-1-7281-1412-5
Издателство: 6th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Йорданов Ст. , Г. Михалев, Система за отчитане на производителността на труда в реално време, базирана на контролер ESP32, списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, том 4, 2018, стр. 10-18, ISSN 0861-7562 Print,ISSN 2683-1279 Online
Издателство: списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №27 Йорданов С., Г. Михалев, Приложение на ESP32 в система за отчитане производителността на труда в реално време. Международна конференция автоматика и информатика ‘2018, София 4-6 октомври 2018, том 1 стр.
Издателство: Международна конференция автоматика и информатика ‘2018, София 4-6 октомври 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Йорданов С., С. Иванов, Г. Михалев, Система за отчитане производителността на труда в реално време, Международна научна конференция UNITEX 2018, 16-17 ноември, 2018, Габрово, I-293-298 , Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2018, 16-17 ноември, 2018, Габрово,
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Йорданов С., В. Митев, Т. Ковачев, Управление на манипулатор с 3 степени на свобода с Raspberry Pi и CodeSys, Международна научна конференция UNITEX 2018, 16-17 ноември, 2018, Габрово, I-285-292 , Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2018, 16-17 ноември, 2018, Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Михалев Г., С. Йорданов, „Размит ПИДД2 регулатор за управление на вибрационен захранващ модул “, Международна научна конференция “Унитех’17” – Габрово, Сборник доклади, Том II, стр.336-341, Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “Унитех’17”
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Ormandzhiev K., St. Yordanov , S. Stoyanov , Synthesis of Fuzzy Governor for Controlling of Cross-Flow Water Turbine, 25 ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ Управление на енергийни, индустриални и екологични системи 11-12 май 2017 г. Хотел “Жеравна” – гр. Банкя
Издателство: 25 ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ Управление на енергийни, индустриални и екологични системи 11-12 май 2017 г. Хотел “Жеравна” – гр. Банкя
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №32 Ormandzhiev K., St. Yordanov , S. Stoyanov, Synthesis of fuzzy controller for cross-flow water turbine, March 2017, Information Technologies and Control 15(1): 9-16, Print ISSN: 1312-2622; Online ISSN: 2367-5357, DOI: 10.1515/itc-201
Издателство: Information Technologies and Control 15(1)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №33 Йорданов С.Й., Г. Михалев, Синтез на µ управляващо устройство за вибрационен захранващ модул, Международна научна конференция UNITEX 2016, 18-19 ноември, 2016, Габрово, I-328-333 , Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITEX
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Йорданов С., Г. Михалев, „Синтезиране на робастно управление на захранващи и ориентиращи модули“, Международна конференция по автоматика и информатика ‘16, София 3-7 октомври 2016.
Издателство: Международна конференция по автоматика и информатика ‘16,
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Йорданов С.Й., Г.Михалев,Синтез на µ управляващо устройство за вибрационен захранващ модул, Международна научна конференция UNITEX 2016, 18-19 ноември, 2016, Габрово, , Сборник доклади
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2016, 18-19 ноември, 2016, Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Иванова Н. С.Йорданов, Е.Монова, Синтез на хаотични кодове в обектно-ориентирана библиотека за криптиране на данни, Международна научна конференция UNITEX 2016, 18-19 ноември, 2016, Габрово, Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2016, 18-19 ноември, 2016, Габрово,
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Иванова Н. С.Йорданов, Е.Монова, Приложение на хаотична система с адаптивна синхронизация в обектно-ориентирана библиотека за криптиране на данни, Международна научна конференция UNITEX 2016, 18-19 ноември, 2016, Габрово, Сборник доклади
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2016, 18-19 ноември, 2016, Габрово, ??? , Сборник доклади
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 R. T. Ilarionov, T. D. Todorov, G. S. Tsanev and S. Y. Yordanov, Finite element model of voice control system, in proceedings of The Congress on Numerical Methods in Engineering (CMN 2015), Lisbon, Portugal 27.06-02.07.2015, ISBN: 978-989-99410-0-7.
Издателство: in proceedings of The Congress on Numerical Methods in Engineering (CMN 2015), Lisbon, Portugal 27.06-02.07.2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №39 Mihalev G., S. Jordanov, Study the simulation model behavior of vibratory feeder device, Proceedings of Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science SFITES 2015,29-30 May 2015, Kavala, pp 114-118
Издателство: Proceedings of Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science SFITES 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №40 Владимиров И., С. Иванов, С. Йорданов, Aрхитектура на система за управление на компресорни станции, Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово, I-429-433, Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Йорданов С.Й., Г.Михалев ,Методика за избор на селектираща позиция на система за машинно зрение интегрирана към управлението на вибробункер, Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово, I-418-421, Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Владимиров И., С. Иванов, С. Йорданов, Aрхитектура на система за управление на компресорни станции, Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово, I-429-433, Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Пандев З., С. Йорданов, И. Бабатов, Симулационен модел на електрозадвижването на товаро/разтоварна станция KS – S 5600, Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово, I-454-459, Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015,
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №44 Yordanov S., H. Mitev, Synthesis of a Fuzzy PID Controller, Designed to Control a LINAPOD, Proceedings of Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science 2015, 2015, Kavala, Greece
Издателство: Proceedings of Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science 2015, 2015, Kavala, Greece
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №45 Йорданов С., Г. Михалев, „Използване на алгоритми за филтриране на изображението в система за машинно зрение“, Международна конференция по автоматика и информатика ‘14, София 3-7 октомври 2014. стр.
Издателство: Международна конференция по автоматика и информатика ‘14, София 3-7 октомври 2014. стр.
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Yordanov S. , G. Mihalev , “Intelligent management system for vibratory feeders loading and controlled parts adding ”, 14th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2014 18 - 21. September 2014, Topola, Serbia Vol. 2 pp.947-952
Издателство: 14th International Conference Research and Development in Mechanical Industry&#61618
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №47 Pandev. Z., S. Yordanov , I.Babatov, “I simulation model of isolated power distribution area”, 14th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2014 18 - 21. September 2014, Topola, Serbia Vol. 2 pp.898-903
Издателство: 14th International Conference Research and Development in Mechanical Industry&#61618
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №48 Пандев З., С. Йорданов, И. Бабатов, Симулиране влиянието на мощни консуматори на електроенергия върху показателите на мрежата в изолиран енергоснабдителен район, Международна научна конференция UNITEX 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, I-303-308.
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, I-303-308.
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №49 Ilarionov R. T., T. D. Todorov, G. S. Tsanev, S. Y. Yordanov “Signal processing techniques for speech recognition”, Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 50’2014 (44-49)
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 50’2014 (44-49)
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №50 Todorov T. D , G. S.Tsanev , S. Y. Yordanov, Single voice command recognition by finite element analysis, ITHET 2014: York, England, September 11-13, 2014,pp. http://www.york.ac.uk/conferences/ithet2014/
Издателство: ITHET 2014: York, England, September 11-13, 2014,pp. http://www.york.ac.uk/conferences/ithet2014/
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №51 Тодоров, Т., Йорданов, Ст., Михалев, Г., Окачествяване на хранителни продукти с невронна мрежа, Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, I-292-297. Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №52 Йорданов, Ст., Михалев, Г., Тодоров, Т., Използване на система за машинно следене плаването на печат, Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, I-286-291. Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Йорданов С., Г. Михалев, „Използване на алгоритми за филтриране на изображението в система за машинно зрение“, Международна конференция по автоматика и информатика ‘14, София 3-7 октомври 2014. стр. I63-67
Издателство: Международна конференция по автоматика и информатика ‘14, София 3-7 октомври 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 T. D. Todorov, G. S. Tsanev, S. Y. Yordanov, Single voice command recognition by finite element analysis, IEEE 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training ITHET, York, England, 2014, IEEE Xplore, DOI:10.1109/ITHET.2014.7155712.
Издателство: IEEE 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training ITHET, York, England, 2014, IEEE Xplore, DOI:10.1109/ITHET.2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №55 R. T. Ilarionov, T. D. Todorov, G. S. Tsanev and S. Y. Yordanov, Signal processing techniques for medium recognition, Journal of the Technical University of Gabrovo, vol. 50, 2014 pp. 44-49.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №56 Йорданов С, С Иванов, „Система за управление на машина с паралелна кинематика за производство на стоматологични коронки от ZrO2” сп. ”Машиностроене и машинознание” 2013
Издателство: сп. ”Машиностроене и машинознание” 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №57 Йорданов С., Г. Михалев, „Използване на невронни мрежи в управлението на система за ориентиране на детайли“, Международна конференция по автоматика и информатика ‘13, София 3-7 октомври 2013. стр.
Издателство: “, Международна конференция по автоматика и информатика ‘13, София 3-7 октомври 2013. стр.
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №58 Pandev. Z., S. Yordanov , S. Stoianov, “Conception for building of intelligent power system with actively-adapted grid in small energy district”, 13th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2013 12 - 15. September 2013, Kopaonik, Serbia Vol.2 pp 894-899
Издателство: ”, 13th International Conference Research and Development in Mechanical Industry&#61
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №59 Rayanov Y., S. Yordanov, S. Ivanov “Monitoring system designed for use in HACCP”, 13th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2013 12 - 15. September 2013, Kopaonik, Serbia vol 2. P.p. 731-736
Издателство: ”, 13th International Conference Research and Development in Mechanical Industry&#61
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №60 Йорданов С, "PC Базирана Система за Контрол на Качеството с Използване на Ултразвуков Електронен Нос" , Международна научна конференция “Унитех’12” – Габрово, Сборник доклади, Том І, стр. 606-611.
Издателство: , Международна научна конференция “Унитех’12” – Габрово, Сборник доклади, Том І, стр. 606-611.
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 Михалев Г., С. Йорданов, „Интелигентна система за ориентиране на детайли“, Международна научна конференция “Унитех’12” – Габрово, Сборник доклади, Том І, стр.
Издателство: Международна научна конференция “Унитех’12” – Габрово, Сборник доклади, Том І, стр.
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №62 Yordanov S., Ivanova N., Mitev H. Apparatus – program system for crypted transmission of data in public networks. 12th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2012. Vrnjačka Banja, Serbia, 2012.
Издателство: 12th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2012. Vrnjačka Banja, Serbia, 2012.
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №63 Михалев Г., С. Йорданов, „Интелигентна система за ориентиране на детайли“, Международна научна конференция “Унитех’12” – Габрово, Сборник доклади, Том І, стр.592-596, Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “Унитех’12” – Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 Станимир Йорданов, Стефан Иванов, Христиан Митев, Машина с паралелна кинематика за производство на стоматологични коронки от ZrO2 , Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, Сборник доклади, Том І, стр. І-587- І-591
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №65 Стефан Иванов, Станимир Йорданов, Христиан Митев, Разработване на контролер за любителска CNC машина, Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, Сборник доклади, Том І, стр. І-597- І-599
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №66 S. Yordanov, “Quality Control Using ULTRASONIC Electronic Nose”, Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv ,“Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 16, 2011,International Conference Engineering, Technologies and Systems, TechSys 2011
Издателство: Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv ,“Fundamental Sciences and Applications”,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №67 Stanimir Y. Yordanov, Nadia I. Ivanova „ Objective-Orientated Library for Coding of the Transmitted Information in Public Networks”, 11th International Conference,;Research and Development in Mechanical Industry; RaDMI 2011 15 - 18. September 2011, Sokobanja, Serbia
Издателство: 11th International Conference Research and Development in Mechanical Industry&#61618
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №68 Йорданов С., К. Арабаджиев, Н. Иванова “Многопараметрично PLC Базирано Управление на Хидро-Енерго Блок” Механизми, Машинна Механика, Машиностроителни и Енергийни Технологии '2011 , 24-26 ЮНИ 2011 г
Издателство: Механизми, Машинна Механика, Машиностроителни и Енергийни Технологии '2011 , 24-26 ЮНИ 2011 г
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №69 Йорданов С., Н. Иванова ,” Обектно-Ориентирана Библиотека за Кодиране и Декодиране на Данни Посредством Адаптивна Схема за Хаотична Синхронизация” УНИТЕХ’11, международна научна конференция 23 – 24 ноември" 2011, Габрово, стр.
Издателство: УНИТЕХ’11, международна научна конференция 23 – 24 ноември" 2011, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №70 Yordanov S., S. Ivanov, T. Nenov,”Automated System for Control of Processes of Experimental Anaerobic Bioreactor”, 10th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2010 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia pp.
Издателство: 10th International Conference Research and Development in Mechanical Industry&#61618
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №71 Yordanov S., R. Ilarionov, I. Simeonov, H. Kilifarev, H. Ibrishimov,N. Madjarov, ”Intelligent Ultrasonic Sensor”, 10th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2010 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia, pp. 686-690
Издателство: 10th International Conference Research and Development in Mechanical Industry&#61618
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №72 Yordanov, S., R. Ilarionov, I. Simeonov, H. Kilifarev, N. Shopov, H. Ibrishimov. System for Non-Contact Ultrasonic Study of Mediums and Materials Intended for Embedding into Automated Manufacturing Systems. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10, Sofia, Bulgaria, 17-18 June, 2010, pp. 353–358. (ISBN 978-1-4503-0243-2)
Издателство: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The main feature of ultrasound waves is their high frequency, allowing to be broadcast in the form of a narrow beam of rays and their distribution to be examined by the methods of geometrical optics. This allows ultrasound to be used for scientific and applied research. By the nature of distribution and absorption in gases, liquids and solids can be obtained valuable information about the structure and properties of substances. This article examines the use of hardware-software system designed for noncontact ultrasonic study of mediums and materials.
Web: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1839379.1839441&coll=DL&dl=GUIDE

Публикация: №73 Ilarionov, R., I. Simeonov, H. Kilifarev, S. Yordanov, N. Shopov, H. Ibrishimov. Ultrasonic Device for Non-Contact Studying of Materials. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10, Sofia, Bulgaria, 17-18 June, 2010, pp. 38–45. (ISBN 978-1-4503-0243-2)
Издателство: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In this paper is described the design and implementation of a device for non-contact ultrasonic studying of materials. Presented is a scheme solution of the device, into which are provided several key features for work with purpose for greater versatility. There are presented block diagrams of algorithms of the software necessary for some modes of work of the device with microcontroller PIC16F84A. These modes are related to the way for excitation of the ultrasonic transmitter and the synchronization of measurement. The principle of work of the system is described in details.
Web: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1839379.1839387&coll=DL&dl=GUIDE

Публикация: №74 Yordanov S., Ilarionov R., Simeonov I., Kilifarev H., Ibrishimov H. NON-CONTACT ULTRASONIC INVESTIGATION OF THE STEEL HARDNESS. 10th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2010, Proceedings, Volume 1, 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia, pp. 90-98 (PLENARY PAPER). (ISBN 978-86-6075-016-9)
Издателство: Proc. of 10th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The main peculiarity of ultrasonic waves is their high frequency, which allows they to be emitted in the type of narrow beam of rays and their propagation to be considered according to the methods of geometrical optics. This one allows the ultrasound to be used for scientific and applied investigations. According to the character of its propagation and its absorption in gases, fluids and solid bodies, valuable information can be obtained about the properties and the structure of substances. The present paper deals with the utilization of apparatus-program system destined for non-contact ultrasonic recognition of the steel hardness.
Web: http://www.radmi.org/proceedings.html

Публикация: №75 Йорданов, С., Р. Иларионов, И. Симеонов, Н. Шопов, Х. Килифарев. IDENTIFICATION OF THE STEEL HARDNESS BY MEANS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. Сборник доклади от X Юбилейна международна научна конференция УНИТЕХ’10, Том I, 19-20 Ноември 2010, Габрово, стр. I-532 – I-537. (ISSN 1313-230X)
Издателство: Сборник доклади от X Юбилейна международна научна конференция УНИТЕХ’10
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper deals with apparatus-programme system destined for recognition of materials by means of an analysis of signals received by ultrasonic sensors using the apparatus of artificial neural networks.

Публикация: №76 Йорданов С., С. Иванов,Управление на учебен робот посредством PLC контролери, Международна конференция Автоматика и информатика’10, 3-7 Октомври 2010г., София, стр. III-497 – III-500
Издателство: Международна конференция Автоматика и информатика’10
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №77 Ch. Damianov, V. Nachev, T. Titova, S. Yordanov, “A self-Learning Bayesian Clasifier for Quality Evaluation in Automatic Sorting Systems of Fruit and Vegetables”,Information technologies and control, vol. 4, 2010, pp. 26-31
Издателство: ”,Information technologies and control, vol. 4, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №78 Yordanov S.Y., Simeonov I.S., Ilarionov R.T., Kilifarev H.S., Ibrishimov H.I., Madzharov N.D., Inteligent Ultrasonic Sensor., 10th International Conference RADMI 2010., 16-19 September 2010, Donji Milanovac, Serbia., pp.686-690.
Издателство: 10th International Conference RADMI 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №79 Иванов С., Т. Ненов, С. Йорданов. Система за управление на стъпкови двигатели на базата на драйверни схеми UDN 2916. Международна научна конференция UNITECH’09, 20-21 ноември 2009, Габрово, Сборник доклади, Том 1, с.I-615-I-618
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’09
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №80 Yordanov S.Y, S. I. Ivanov,” System for Monitoring and Control of Objects Through Intern”, 9th International Conference;Research and Development in Mechanical Industry; RaDMI 2009,16 - 19. September 2009, Vrnjačka Banja, Serbia pp. 642-646
Издателство: 9th International Conference Research and Development in Mechanical Industry
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №81 B. Kalchev, S. Yordanov, I. Simeonov,” A System for Monitoring and Control of Anaerobic Bioreactors”, ”, 9th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2009,16 - 19. September 2009, Vrnjačka Banja, Serbia pp. 572-576
Издателство: 9th International Conference Research and Development in Mechanical Industry
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №82 Yordanov, S., “Software for Parametrizing of Electric Meters”, 8th International Conference, Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI 2008,14 - 17. September 2008, Užice, Serbia, in CD, ISBN 978-86-83803-24-8, pp. 798-802.
Издателство: 8th International Conference,Research and Development in Mechanical Industry
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №83 Yordanov, S., S.Ivanov “Information System for Collecting and Processing of Data from Temperature Sensor”, 31 kongres HIPNEF 2008, Vrnjačka Banja 15-17. 0ct. 2008, pp. 345-349.
Издателство: 31 kongres HIPNEF 2008, Vrnjačka Banja 15-17. 0ct. 2008, pp. 345-349.
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №84 Yordanov, S., I.Simeonov “Analysis of Signals From Ultrasonic Sensors by Means of Artificial Neural Networks, 31 kongres HIPNEF 2008, Vrnjačka Banja 15-17. 0ct. 2008, pp. 339-344.
Издателство: 31 kongres HIPNEF 2008, Vrnjačka Banja 15-17. 0ct. 2008, pp. 339-344.
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №85 C. Йорданов, ”Cистема за Настройка на Промишлени Регулатори”, УНИТЕХ’08, международна научна конференция 21 – 22 ноември 2008, стр. I-543-548.
Издателство: УНИТЕХ’08, международна научна конференция 21 – 22 ноември 2008, стр. I-543-548.
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №86 С. Йорданов, ”Система за Разпознаване на Ръкописен Текст”, УНИТЕХ’08, международна научна конференция 21 – 22 ноември 2008, Габрово, стр. I-537-542.
Издателство: УНИТЕХ’08, международна научна конференция 21 – 22 ноември 2008, Габрово, стр. I-537-542.
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №87 Yordanov, S., “Application of Heuristic Algorithm for Global Optimization with Accelerated Convergence at Tuning the Governor Parameters for Controlling of Water Turbine From Banki Type”, „IMK-14 Istraživaje i razvoj”, Godina XIV, Broj (28-29) 1-2/2008, čhasopis Institute IMK Krusevac, 14 octobar, Krusevac Srbija, ISSN 0354-6829, pp. 43-55.
Издателство: IMK-14 Istraživaje i razvoj”, Godina XIV, Broj (28-29) 1-2/2008, čhasopis Institut
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №88 Узунов П., С. Йорданов, ”Моделиране на Постоянни Магнити при Електромагнитни Устройства с Метода на Крайните Елементи”, Известия на ТУ Габрово, том 36’ 2008, стр.75-78.
Издателство: Известия на ТУ Габрово, том 36’ 2008,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №89 Йорданов, С., Б. Калчев, И. Симеонов, ”Система за Мониторинг и Управление на Каскада от Два Анаеробни Биореактори”, сп."Инженерни науки" , бр4 2008, стр. 24-34.
Издателство: сп."Инженерни науки" , бр4 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №90 Ormandzhiev, K., S. Yordanov, “Synthesis of Fuzzy Governor for Electro-Hydraulic Follow-Up System with Rotary Actuating Mechanism”, 31 kongres HIPNEF 2008, Vranjacka banja 15-17. 0ct. 2008, pp. 339-344.
Издателство: 31 kongres HIPNEF 2008, Vranjacka banja 15-17. 0ct. 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №91 Иванов С., Т.Ненов, Ст. Йорданов. Мрежа от сензори за температура и влажност за събиране на информация за съхраняване на продукти. XVIII национален научен симпосиум с международно участие МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2008, 10-14 септември, 20
Издателство: XVIII национален научен симпосиум с международно участие МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2008,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №92 Yordanov, S.Y., K. Ormandzhiev, “System for Automatic Collection of Indications from Subscriber Stations of the Heat-and-power-supply Company”, 7th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2007, 16 - 20. Septem
Издателство: 7th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №93 Rashidov, A., S. Jordanov, A method of structuring, storing and processing data on the Internet, CEEPUS WEB Summer School 2007– Information Systems in Automation, Maribor, Slovenia, 2007, in CD-ROM. ISBN 978-961-248-054-7
Издателство: CEEPUS WEB Summer School 2007– Information Systems in Automation, Maribor, Slovenia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №94 Yordanov, S., S. Ivanov , A. Rashidov, Process Control In A System Of A Serial Connected Bioreactors, CEEPUS WEB Summer School 2007– Information Systems in Automation, Maribor, Slovenia, 2007, in CD-ROM. ISBN 978-961-248-054-7
Издателство: CEEPUS WEB Summer School 2007– Information Systems in Automation, Maribor, Slovenia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №95 Rashidov, A., S. Jordanov, A method of structuring, storing and processing data on the Internet, Proc. of International Conference Automation and Informatics, Sofia, 2007. pp.V 1-4. ISSN 1313-1850
Издателство: Proc. of International Conference Automation and Informatics, Sofia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №96 Yordanov, S., S. Ivanov, Rashidov, А., Process Control In A System Of A Serial Connected Bioreactors, Proc. of the sixteenth International Scientific and applied science conference, Sozopol, 2007, vol. 3. pp.77-81. ISSN 1313-1842
Издателство: Proc. of the sixteenth International Scientific and applied science conference, Sozopol, vol. 3.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №97 Илиев T., K. Маринов, С. Йорданов, „Компютърно Базирана Система за Определяне на Остатъчния Ресурс на Хидрогенератори”, сп."Инженерни науки",бр4,2007,стр.5-19.
Издателство: сп."Инженерни науки",бр4,
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №98 Yordanov S., K. Ormandzhiev, “Multiparametric Governor for Controlling of the Processes in Mini Hydro Power Plant”, 6th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2006, 13 - 17 September 2006, Budva, Montenegro
Издателство: 6th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2006, 13 - 17 S
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №99 Каракашев, Д., И.Симеонов, Д. Гълъбова, Л. Стефанова, С. Йорданов, “Математически Модел на Анаеробната Биодеградация на Отработена Активна Утайка от Градски Пречиствателни Станции за Отпадни Води”, списание Екологично инженерство и опазване на околната среда, Година 3, книжка 2/2004, стр. 58-68.
Издателство: списание Екологично инженерство и опазване на околната среда, Година 3, книжка 2/2004,
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №100 Ст.Йорданов, П.Иванов, Система за мониторинг на процесите в електротехнологична уредба с индукционно нагряване, ТЕХНИЧЕСКА МИСЪЛ, год. XLI, 2004, №4, стр.12-21
Издателство: сп. ТЕХНИЧЕСКА МИСЪЛ, год. XLI, 2004, №4
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ЗДРАВКО ИВАНОВ ПАНДЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване приложението на автоматизирана интелигентна енергоснабдителна система с активно-адаптивна мрежа
ГЕОРГИ ИВАНОВ МИХАЛЕВ ДИПЛОМИРАН Интелигентно управление на клас дискретни технологични процеси
ИВАН ГЕОРГИЕВ БАБАТОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Синтез на адаптируеми вградени операционни системи за работа в реално време
ТЕОДОР ТЕМЕЛКОВ КОВАЧЕВ ОТЧИСЛЕН БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА Проектиране и изследване на роботизирана система за глазиране на керамични изделия
ВЕСЕЛИН ИЛЧЕВ МИТЕВ ДЕЙСТВАЩ Интелигентно управление на сервозадвижване