ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ХРИСТО ЦАНЕВ МЕТЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Ръководител, катедра
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Машиностроителна техника и технологии
Кабинет(и): 1327, 1329
Служебен тел.: (066 827)+464, 378
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (15)
Книги (13)
Публикации (71)
Учебни материали (1)
Докторанти (6)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Нови инструменти и технологии в машиностроенето
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Създаване на нова конструкция режещо деформационен метчик с помощта на технология чрез 3D принтер. Изследване на качествата и параметрите на получената с инструменти по този метод резба и сравняването й с такава, получена чрез конвенционални инструменти; Технологическа оптимизация на процеса формообразуване на вътрешни резби на различни материали по параметрите производителност, трайност и качество на обработената повърхнина; Оптимален избор на инструмент за получаване на вътрешни резби при механично обработване. Проектиране, изработване, създаване на условия за приложение на зъбостругови инструменти в процеса зъбоструговане. Автоматизирано проектиране на затягащи устройства в приспособления за установяване на заготовките при механично обработване.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №2 Нови инструменти и технологии в машиностроенето
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Икономическа оптимизация на процеса еластично абразивно отрязване на стомани С45 и 42Cr4 по параметрите производителност и технологична себестойност. Автоматизиран избор на оптимална схема на установяване на заготовките при механично обработване.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №3 Нови инструменти и технологии в машиностроенето
Година: 2020
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработване на методика и проектиране на зъбостругови инструменти. Многоцелева оптимизация на процеса еластично абразивно отрязване на стомани С45 и 42Cr4 по метода на обобщената функция на полезност.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 16

Име на проект: №4 "Студентски практики - фаза 2"
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Набиране и одобряване на студенти. Осъществяване и удостоверяване на студентски практики реална работна среда. Извършване на текущ мониторинг на изпълнение на дейностите по провеждане на студентските практики.
Позиция в проекта: Административен наставник
Бр.заети: 600

Име на проект: №5 Нови инструменти и технологии в машиностроенето
Година: 2019
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Моделиране и изследване на специални режещи инструменти за обработване на профилни повърхнини по метода на центроидното обхождане. Моделиране и изследване на нова конструкция режещо-деформационни метчици с повишена якост и надеждност, съчетаващи двата метода на формообразуване - рязане и пластична деформация, и създаващи възможности за интензифициране на процеса на обработване на вътрешни резби при повишаване на качеството им. Моделиране и оптимизация на процеса еластично абразивно отрязване с цел осигуряване на условия за увеличаване на трайността на инструмента, интензивността на процеса рязане и качеството на обработените повърхнини.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №6 Нови инструменти и технологии в машиностроенето
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Моделиране и изследване на нова конструкция режещодеформационни метчици с повишена якост и надеждност, съчетаващи двата метода на формообразуване - рязане и пластична деформация, и създаващи възможности за интензифициране на процеса на обработване на вътрешни резби при повишаване на качеството им. Моделиране и изследване на специални режещи инструменти за струговане на профилни повърхнини по метода на центроидното обхождане. Изследване на характеристики на оборудване с паралелна кинематика съобразно технологичните му приложения, както и разработване на нови приложения, окомплектовка, оборудване и програмно осигуряване.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 19

Име на проект: №7 "Студентски практики - фаза 1"
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Набиране и одобряване на студенти. Осъществяване и удостоверяване на студентски практики в реална работна среда. Извършване на текущ мониторинг на изпълнението на дейностите по провеждането на студентските практики.
Позиция в проекта: Административен наставник
Бр.заети: 600

Име на проект: №8 Определяне на точността при струговане с отчитане на явлението технологична наследственост
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Получени са зависимости за определяне на точността при струговане по аналитико-изчислителния метод с отчитане на явлението технологична наследственост и е създадена база данни за коефициентите на трансформация.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 9

Име на проект: №9 Изследване на влиянието на технологичната наследственост върху геометричната точност при механично обработване на ротационни заготовки
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследванията направени в проекта са свързани със закономерностите, описващи откопирването на геометричните параметри, характеризиращи геометричната точност на изходните заготовки преди механичното обработване в параметри, описващи геометричната точност на повърхнините на обработените детайли. Анализите касаещи състоянието на проблема засягат стабилността на ТС МПИД (Машина-Приспособление-Инструмент-Детайл), имаща пряко отношение спрямо обектите на изследване. Направено е прецизиране на някои термини и понятия и са изведени експериментални количествени зависимости за изследваните закономерности, като са посочени начини за тяхното използване. Ключови думи: технологична наследственост; стабилност; механично обработване; ротационни заготовки; геометрична точност.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 10

Име на проект: №10 Моделиране обработването на детайли със сложна форма на стругови машини с ЦПУ с поддържане на постоянен технологичен параметър
Година: 2014
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 год.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 10

Име на проект: №11 Моделиране обработването на детайли със сложна форма на стругови машини със ЦПУ
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 год.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 9

Име на проект: №12 Изследване на еластично абразивно отрязване на ротационни заготовки
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 8

Име на проект: №13 Съвременни методи за проектиране на технологически процеси и програмиране на обработващи машини
Година: 2011
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №14 СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА МАШИНОСТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОТОТИПИРАНЕ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕТО
Година: 2009
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта е провеждане на систематични изследвания и разработки в разглежданите направления, както и създаване на нова и осъвременяване на съществуващата материална база и програмно осигуряване. За постигане на поставената цел трябва да бъдат решени следните основни задачи: 1. Разработване на методики за проектиране на изделия и технологическа екипировка. 2. Разработване и внедряване в учебния процес на програмни модули за автоматизирано проектиране на технологически процеси за механическа обработка. 3. Теоретични и експериментални изследвания в областта на програмното управление на обработващи машини.
Период: 2 г.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №15 Автоматизиране на проектните процедури при разработване на технологичните процеси за механична обработка
Година: 2008
Уч. година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 4


Публикации
Публикация: №1 Метев Х., Крумов К. Технологическа екипировка (ръководство за упражнения и курсова задача). УИ "В. Априлов", Габрово, 2021, с. 95, ISSN: 978-954-683-646-5
Издателство: УИ "В. Априлов", Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Метев Х., Т. Кузманов, К. Крумов. Размерен анализ и синтез в машиностроенето. Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, 2017, с.112, ISBN 978-954-490-566-8.
Издателство: Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Метев Х., Т. Кузманов, К. Крумов. Технология на машиностроенето ч.2, Технологически методи за механично обработване. Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, 2016, с.164, ISBN 978-954-490-496-8.
Издателство: Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Кузманов Т., Х. Метев, К. Крумов. Технология на машиностроенето ч.3, Типови технологически процеси. Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, 2015, с.128, ISBN 978-954-490-471-5
Издателство: Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Кузманов Т., Х. Метев, К. Крумов. Технология на машиностроенето ч.5, Технологии за сглобяване и ремонт. Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, 2015, с.132, ISBN 978-954-490-467-8
Издателство: Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Кузманов Т., Х. Метев, И. Амуджев, К. Крумов. Процеси и оборудване за механично обработване. УИ „В. Априлов“ – Габрово, 2015, с.208, ISBN 978-954-683-543-7.
Издателство: УИ „В. Априлов“ – Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №7 Кузманов Т., Х. Метев, Технология на машиностроенето ч.1, Основи на машиностроителните технологии. Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, 2014, с.188, ISBN 978-954-490-452-4.
Издателство: Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №8 Метев Х. Технологическа екипировка (Приспособления за установяване на загoтовките), с. 216, УИ „В. Априлов“ - Габрово., 2013 (ISBN 978 – 954 – 683 - 493 – 5).
Издателство: УИ „В. Априлов“ - Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №9 Кузманов Т., Хр. Метев. Електрофизични и електрохимични технологии за обработване в машиностроенето, с. 164, изд. ”ЕКС–ПРЕС” Г., 2009 (ISBN 978-954-490-061-8).
Издателство: „ЕКС-ПРЕС“ - Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №10 Кузманов Т., Х. Метев, Технология на машиностроенето ч.4, Технологически процеси за машини с ЦПУ. Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, 2007, с.215, ISBN 978-954-8606-04-2
Издателство: Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №11 Кузманов, Т., Метев, Х., Георгиева, Р. Бизнесоценяване на материални и нематериални активи в машиностроителното производство, Габрово, „ЕКС-ПРЕС” ООД, 2006, 118с. ISBN-10: 954-9442-48-9; ISBN-13: 978-954-9442-48-9.
Издателство: „ЕКС-ПРЕС” ООД, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №12 Кузманов Т. В., Максимов Й. Т., Метев Х. Ц. Неконвенционални технологии в машиностроенето. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2004
Издателство: УИ “В. Априлов”, ТУ Габрово
Изд.год.: 2004
Вид: Книга (бълг.издание)

Публикация: №13 Кузманов Т. В., Максимов Й. Т., Метев Х. Ц. Съвременни индустриални технологии. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2004
Издателство: УИ “В. Априлов”, ТУ Габрово
Изд.год.: 2004
Вид: Книга (бълг.издание)

Публикация: №14 Metev H, Krumov K. Determination of Accuracy in Finishing Machining Trough Surface Plastic Deformation with Account of the Phenomenon of Technological Heredity. In: 12th International scientific conference “TechSys 2023”- Engineering, Technologies and Systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, 18-20 May 2023 (AIP Conf. Proc. 3078, 2024). DOI: 10.1063/5.0208291, ISSN: 0094243X (Scopus)
Издателство: 12th International scientific conference “TechSys 2023”- Engineering, Technologies and Systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, 18-20 May 2023
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Kolev, N., I. Aleksandrova, H. Metev. Modeling and Optimization of Tool Life When Machining 42CrMo4+QT Steel on Swiss-Type CNC Lathes. In: 33rd International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, MMA 2023, Conference Proceedings, Sozopol, 7-11 September 2023, Code 194604, DOI: 10.1109/MMA59144.2023.10317927, ISBN: 979-835033810-2.
Издателство: 33rd International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, MMA 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Kolev, N., I. Aleksandrova, H. Metev. Investigation of roughness in machining of 42CrMo4+QT steel on robot-feed CNC machines. In: International Scientific Conference UNITECH 2023, Proceedings, Gabrovo, 17-18 November 2023, II-80-II-85, ISSN: 1313-230X.
Издателство: International Scientific Conference UNITECH 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Metev H., Vlahova M., Krumov K. Structure snd Information Provision of a System for Automated Design of Clamping Devices in Fixtures for Workpieces Locating in Machining. 11th International scientific conference “TechSys 2022”- Enginneering, technologies and systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, 26-28 May 2022
Издателство: 11th International scientific conference “TechSys 2022”- Enginneering, technologies and systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, 26-28 May 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Metev H., Krumov K., Vlahova B. Economic Aspects Of The Modular Tools. 11th International scientific conference “TechSys 2022”- Enginneering, technologies and systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, 26-28 May 2022.
Издателство: 11th International scientific conference “TechSys 2022”- Enginneering, technologies and systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, 26-28 May 2022.
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Metev H, Krumov K., Gitan A. Selection of Locators in Automated Design of Fixtures for Locating Workpieces During Machining. Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia. 13th International Scientific and Practical Conference. Vol.3, pp. 202-207.2021. ISSN 2256-070X.
Издателство: 13th International Scientific and Practical Conference
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №20 Метев Х., Гитан А., Амуджев И.Избор на оптимална схема на установяване на заготовките и определяне на неточността от базиране при автоматизирано проектиране на приспособления за установяване на заготовките при механично обработване. сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.31, с. 18-24, Варна, 2021г. ISSN 1312-8612.
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.31
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №21 Раев М , Метев Х., Влахова М. Автоматизирано проектиране на затягащи устройства в приспособления за установяване на заготовките при механично обработване. сп. Машиностроене и машинознание,Варна,бр.30, стр.49-54,2020 г. ISSN 1312-8612.
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание,Варна,бр.3
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Дамянов Д., Метев Х., Кавалджиева К., Влахова Б. Модернизацията алтернатива на бързото иновационно остаряване и условие за устойчивост на интегрираното инженерингово пространство. сп. Автоматизация на дискретното производство, бр. 2, стр. 193-196,2020. ISSN 2682-9584.
Издателство: сп. Автоматизация на дискретното производство
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №23 Metev H., Krumov K., Determination of inaccuracy by milling taking into account the phenomenon of technological heredity. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 9th International scientific conference “TechSys 2020”- Enginneering, technologies and systems, 14-15 may 2020, Plovdiv, Bulgaria, vol. 878. (doi:10.1088/issn.1757- 899X; Online ISSN: 1757-899X; Print ISSN: 1757-8981).
Издателство: 9th International scientific conference “TechSys 2020”- Enginneering, technologies and systems
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Damianov D., H.Metev, B. Vlachova, An integral approach to modeling innovative aging, International Scantific Journal Innovations, Sofia, Sci. tech. Union of Мech. Eng., Nat. Sci. Тech. Soc. Automation in Discrete productions, 1/2020, p. 3-6, ISSN 2603-3763 (print), International Scantific Journal Innovations, Sofia, Sci. tech. Union of Мech. Eng., Nat. Sci. Тech. Soc. Automation in Discrete productions(online)
Издателство: International Scantific Journal Innovations, Sofia, Sci. tech. Union of Мech. Eng., Nat. Sci. Тech. Soc. Automation in Discrete productions
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Metev H., Gitan A., Selection of optimal basic schemes in automatic design of fixtures for the locating of workpieces during machining. International scientific conference UNITECH’19, Gabrovo, Bulgaria 2019, vol..2, p. 206-211.
Издателство: UNITECH’19, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Metev H., Koleva M., Research of the accuracy on planetary cylindrical gear teeth cut by gear-hobbing machines. International scientific conference UNITECH’19, Gabrovo, Bulgaria 2019, vol..2, p. 239-243.
Издателство: UNITECH’19, Gabrovo, Bulgaria 2019,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Метев Х., К. Крумов, А. Захариева. Сравнения на неточности при струговане с и без отчитане на явлението технологична наследственост. Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес – 2018“, Пловдив, сб. докл. с. 58-63, 2017. ISSN 2367-8569.
Издателство: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес – 2018“, Пловдив,
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №28 Метев Х., К. Крумов, А. Захариева. Определяне на коефициентите на трансформация при фрезоване с отчитане на явлението технологична наследственост. Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес – 2018“, Пловдив, сб. докл. с. 121-124., 2018. ISSN 2367-8569.
Издателство: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес – 2018“, Пловдив
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №29 Metev H., Krumov K., Lengerov A. Determination of inaccuracies in the reporting by turning the phenomenon of heredity technology. 7th International scientific conference “TechSys 2018”- Enginneering, technologies and systems, 17-19 may 2018, Plovdiv, Bulgaria, vol. II. pp. 227- 232. ISSN online: 2535-0048.
Издателство: 7th International scientific conference “TechSys 2018”- Enginneering, technologies and systems, 17-19 may 2018, Plovdiv, Bulgaria
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Раев М , Метев Х., Митев Й. Семантика на моделите при автомаризирано проектиране на приспособления за установяване на заготовките при механично обработване. сп. „Машиностроене и машинознание“, Варна, бр.28, 2018 г. ISSN 1312-8612
Издателство: Машиностроене и машинознание, бр.28, Варна
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Раев М , Метев Х., Митев Й. Структура на компановъчните твърдотелни модели при автоматизирано проектиране на приспособления за установяване на заготовките при механично обработване. сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.27, 2017 г., с.38-43, ISSN 1312-8612.
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.27, Варна
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №32 Райнис Е., Метев Х., Кузманов Т. Автоматизирано разкриване на размерните връзки при проектиране на технологични процеси за механично обработване на ротационни заготовки. сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.27,2017 г., с. 124-129, ISSN 1312-8612.
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.27, Варна
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №33 Раев М., Метев Х., Митев Й. Система за автоматизирано проектиране на приспособления за установяване на заготовките при механично обработване. Национална научна конференция с международно участие „ Екология и здраве“, Пловдив, 2016, сб. докл. с. 466-471. ISSN 2367-9530
Издателство: Национална научна конференция с международно участие „ Екология и здраве“, Пловдив, 2016, сб. докл.
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №34 Метев Х. Възможност за внедряване на студеното пластично калиброване на зъбите на зъбни колела. Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес – 2016“, 14.04.2016, Пловдив, сб. докл. с. 67-71., 2016. ISSN 2367-8569
Издателство: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес – 2016“, 14.04.2016, Пловдив
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №35 Метев Х., Т. Кузманов, К. Крумов, Т. Ковачев. Определяне на елементарните неточности при струговане с отчитане на явлението технологична наследственост, Екология и здраве 2016, Дом на науката и техниката - Пловдив, 2016, 459-465. ISSN 2367-9530
Издателство: Екология и здраве 2016, Дом на науката и техниката - Пловдив
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №36 Метев Х., Т. Кузманов, К. Крумов, Т. Ковачев. Определяне на коефициентите на трансформация при струговане с отчитане на явлението технологична наследственост. Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 14.04.2016, Дом на науката и техниката, Пловдив, стр. 62-66, сб. доклади ISSN 2367-8569.
Издателство: Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 14.04.2016, Дом на науката и техниката, Пловдив
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №37 Крумов К., Х. Метев, Т. Кузманов. Геометрична точност при механично обработване на конзолно установени заготовки. сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.26, ТУ-Варна, 2016. с.127-132.
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.26, ТУ-Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №38 Метев Х., Кузманов Т., Крумов К. Технологична наследственост и влиянието и върху точността при механично обработване на ротационни заготовки. сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.26, с. 121-126, Варна, 2016г. ISSN 1312-8612
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.26,Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №39 Метев Х., Кузманов Т., Крумов К. Определяне на точността при обстъргване на външни ротационни повърхнини с отчитане на явлението технологическа наследственост. сп. „Известия на ТУ – Габрово“, т.49,с. 21-28, 2015, ISSN 1310-6686
Издателство: сп. „Известия на ТУ – Габрово“, т.49
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №40 Raev M., Metev H., Mitev J. Analysis methods of design of arrangements for the estabilishment of the preparations for machining. International scientific conference UNITECH’15, Gabrovo, Bulgaria 2015г., vol.3. 101-106.ISSN 1313-230X
Издателство: International scientific conference UNITECH’15, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №41 Метев Х., Кузманов Т., Крумов К., Станев С. Методика за определяне на коефициентите на трансформация при обстъргване с отчитане на явлението технологическа наследственост. сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.23, с. 8-11 Варна, 2015г.
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.23, Варна
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №42 Метев Х., Кузманов Т., Станев С., Крумов К. Анализ и оценка на сумарната неточност и взаимното влияние на нейните съставящи с отчитане на явлението технологическа наследственост. сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.23,с. 3-7, Варна, 2015г. ISSN 1312-8612.
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.23, Варна
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №43 И. Иванов, К. Крумов, Х. Метев, Т. Кузманов, Оптимизация на режимите на рязане при обработване на елипсовидни повърхнини върху стругови машини с ЦПУ, сп. Машиностроене и машинознание, бр.20, ТУ-Варна, 2014, с. 10-13.
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, бр.20, ТУ-Варна
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №44 Метев Х., Кузманов Т., Станев С., Крумов К. Технологична наследственост при механично обработване на ротационни заготовки. сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.20, Варна, 2014 г., с.14-17, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.20, Варна
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №45 Метев Х., Раев М., Митев Й. Методика и алгоритъм за автоматизирано проектиране на приспособления за установяване на заготовките при механично обработване. сп. „Известия на ТУ – Габрово“, т.48,с. 35-39, 2014. ISSN 1310-6686.
Издателство: сп. „Известия" на ТУ – Габрово, т.48
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №46 Метев Х., Т. Кузманов, С. Станев, К. Крумов. Технологическа наследственост и проявлението й при различни етапи на производство на машиностроителни изделия, Научна конференция с международно участие „Приоритетите в транспорта - през моя поглед“ . Сб. докл.,10-11.04.2014, Пловдив. с.70-75.
Издателство: Научна конференция с международно участие „Приоритетите в транспорта - през моя поглед“, Сб. докл.,10-11.04.2014, Пловдив
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Кузманов Т., Х. Метев, К. Крумов, С. Станев. Количествена оценка на технологическата наследственост, Научна конференция с международно участие „Приоритетите в транспорта - през моя поглед“.Сб. докл.,10-11.04.2014, Пловдив. с.117-123.
Издателство: Научна конференция с международно участие „Приоритетите в транспорта - през моя поглед“, Сб. докл.,10-11.04.2014, Пловдив
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №48 Кузманов Т., Х. Метев, К. Крумов. Използване на технологическата себестойност за оптимизиране на многопроходна стругова обработка на детайли със сложна ротационна форма върху стругови машини с ЦПУ. Известия на ТУ-Габрово, бр. 48, 2014. с.50-55.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, бр. 48
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №49 Кузманов Т., Х. Метев, К. Крумов, Математически модел на обработване на детайли със сложна ротационна форма върху машини с ЦПУ, Известия на ТУ-Габрово, бр. 46, 2013, с.44-47.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, бр. 46
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №50 Метев Х. Методика и алгоритъм за автоматизиран размерен синтез при механично обработване на ротационни заготовки. Международна научна конференция UNITECH’11, Габрово, 2011 г., Сб. доклади т.2.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’11, Сб. доклади т.2
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Разработена е методика и алгоритъм за автоматизирано определяне на прибавките, междинните и крайни размери при механично обработване на ротационни заготовки. Алгоритъмът позволява определянето на оптимални стойности на прибавките и междинните размери и ще се използва за разработване на програмен продукт, прилагането на който би довело до автоматизиране на рутинните (нетворческите) дейности при проектирането на технологически процеси.

Публикация: №51 Метев Хр. Използване на стандартизирани модулни фрези за предварително и неспециализирани фрези за окончателно нарязване на цилиндрични зъбни колела върху обработващи центри. Международна научна конференция UNITECH’10, Габрово, 2010 г., Сб. доклади т.2.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’10, Сб. доклади т.2
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Разгледана е възможността за използване на стандартизирани модулни фрези за предварително и неспециализирани фрези за окончателно нарязване на цилиндрични зъбни колела върху обработващи центри. Получени са и са анализирани зависимости за определяне отместването на фрезата за предварително нарязване, гарантиращо необходимата минимална прибавка за окончателно нарязване по страничните повърхнини на зъбите. Установено е, че при предварително нарязване с фрези, профилирани за брой зъби по-малък от броя зъби на нарязваното зъбно колело, отклоненията от еквидистантните на номиналните еволвентни профили не водят до отклонение в окончателно нарязания профил, а необходимата минимална прибавка не се осигурява при зъбни колела с голям брой зъби и голям модул.

Публикация: №52 Пангелов И., Метев Х. Разположение на обработената спрямо базовата повърхнина при механична обработка на ротационна заготовка Международна научна конференция UNITECH’09, Габрово, 2009 г., Сб. доклади т.2.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’09, Сб. доклади т.2
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Проведен е анализ на влиянието на неточното разположение на обработваната спрямо базовата повърхнина, неточността от установяването на заготовката и ъгъла между направлението на проявление на тези неточностти върху относителното разположение на обработваната спрямо базовата повърхнина след изпълнение на технологически преход за механическа обработка. Изведени са зависимости и са разкрити условията за осигуряване на точно разположение на обработената спрямо базовата повърхнина. За практическо използване на получените резултати са дадени насоки за осигуряване точното разположение на обработената спрямо базовата повърхнина при "номинално" съосни" и ексцентрично разположени ротационни повърхнини.

Публикация: №53 Возможности зъбообработки с использованием неспециализированных инструментов и станков с ЧПУ. Киев, 2008.
Издателство: КПИ-Киев
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №54 Метев Х., Петков С. Влияние на геометричната точност на заготовката върху точността на зъбите при нарязване на цилидрични зъбни колела върху зъбофрезови машини. Международна научна конференция UNITECH’05, Габрово, 2005 г., Сб. доклади ,т.2, с. 151-154
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’05, Габрово, 2005., Сб. доклади ,т.2, с. 151-154
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №55 Кузманов Т. Метев Х., Петков С. Оценяване на технологичността на конструкцията на изделията. Международна научна конференция UNITECH’05, Габрово, 2005 г., Сб. доклади т.2, с. 217-221
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’05, Габрово, 2005., Сб. доклади т.2, с. 217-221
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №56 Кузманов Т., Метев Х., Николчева Г., Ленгеров А. Метод за определяне на режимите на рязане за металорежещи машини с програмно управление. 8-та Международна научна конференция по машиностроителна техника и технологии AMTEX’05, Русе, 2005 г., Сб. доклади, т. 44, с. 299-304
Издателство: 8-та Международна научна конференция по машиностроителна техника и технологии AMTEX’05, Русе, 2005.,
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №57 Нарязване на зъбни колела върху металорежещи машини с ЦПУ. Международен конгрес МТ’04, 09.2004 г..Варна.
Издателство: Варна
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №58 Kuzmanov T., Metev H. Life-time of gear machining tools with “Ni-P” coating applied by “PVD” method. Scientific conference with international participion. Conference proceedings, chapter 1, p. 275-277. Production and Industrial Engneering Association. Ohrid, Makedonia, 2004.
Издателство: Conference proceedings, chapter 1. Production and Industrial Engneering Association. Ohrid, Makedoni
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №59 Кузманов Т., Метев Х., Влияние на някои технологически фактори върху качеството на повърхнините обработени чрез повърхностни механични въздействия. 4-ти Международен конгрес “Машиностроителни технологии”, Варна, 2004 г. Сб. докл. т. 4/72, с. 72-73
Издателство: 4-ти Международен конгрес “Машиностроителни технологии”, Варна, 2004. Сб. докл. т. 4/72, с. 72-73
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №60 Метев Х., Кузманов Т. Обработване на закалени бързорежещи стомани чрез повърхностни механични въздействия. 4-ти Международен конгрес “Машиностроителни технологии”, Варна, 2004 г. Сб. доклади т. 4/72, с. 42-44
Издателство: 4-ти Международен конгрес “Машиностроителни технологии”, Варна, 2004. Сб. доклади т. 4/72, с. 42-44
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 Метев Х. Точност на осовата стъпка при нарязване на цилиндрични зъбни колела с винтови зъби върху обработващи центри. Международна научна конференция UNITECH’04, Габрово, 2004 г., Сб. доклади, т.2, с. 255-259
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’04, Габрово, 2004., Сб. доклади, т.2, с. 255-259
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №62 Нарязване на зъби на зъбни колела върху металорежещи машини с ЦПУ. Изв. На ТУ-Габрово, том 30’2004.
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №63 Кузманов Т., Метев Х., Цвяткова И. Модулен сглобяем зенкер. Международна научна конференция UNITECH’03, Габрово, 2003 г., Сб. доклади, т.1, с. 538-540.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’03, Габрово, 2003., Сб. доклади, т.1, с. 538-540
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 Кузманов Т., Метев Х., Цвяткова И. Анализ на процеса базиране на заготовките при механична обработка. Международна научна конференция UNITECH’03, Габрово, 2003 г., Сб. докл., т.1, с. 541-543
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’03, Габрово, 2003., Сб. докл., т.1, с. 541-543
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №65 Кузманов Т., Метев Х., Цвяткова И. Използване на морфологичния метод за създаване на система от модулни сглобяеми инструменти. Международна научна конференция UNITECH’03, Габрово, 2003 г., Сб. доклади, т.1, с. 544-546
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’03, Габрово, 2003., Сб. доклади, т.1, с. 544-546
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №66 Метев Х., Пангелов И. Зъбонарезни фрези за нарязване на зъби на цилиндрични зъбни колела върху обработващи центри. 6-та Международна научна конференция по машиностроителна техника и технологии AMTEX’01, Созопол, 2001 г., Сб. доклади, т. 2 “Технология на машиностроенето и производствена техника”, с. 73-77.
Издателство: 6-та Международна научна конференция по машиностроителна техника и технологии AMTEX’01, Созопол, 200
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №67 Метев Х. Ц., Пангелов И. Н. Области на приложение на нарязването на зъби на цилиндрични зъбни колела върху обработващи центри. 6 – та международна конференция AMTECH’99, 03 – 05 октомври 2001, Созопол. Сборник доклади, том 2 “Технология на машиностроенето и производственна техника”, с. 254 – 259.
Издателство: 6–та международна конференция AMTECH’99, 03 – 05 октомври 2001, Созопол. Сборник доклади, том 2 “Тех
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №68 Метев Х., Пангелов И. Кинематична точност на цилиндрични зъбни колела, нарязани върху обработващи центри. 5-та Международна научна конференция по машиностроителна техника и технологии AMTEX’99, Пловдив, 1999 г., Сб. доклади, секция А “Рязане”, с. 256–266.
Издателство: 5-та Международна научна конференция по машиностроителна техника и технологии AMTEX’99, Пловдив, 199
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №69 Metev H. Ts., Pangelov Iv. N. Accuracy of Cylindrical Gear Teeth by Machining Centers. Journal of Technical University – Gabrovo. Volume XX, pages 19 – 28. Gabrovo, 1998.
Издателство: Journal of Technical University – Gabrovo. Volume XX. Gabrovo, 1998. p. 19 – 28
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №70 Пангелов И. Н., Метев Х. Ц. Изготовление зубьев цилиндрических зубчатых колес на обрабатывающих центрах. Международный конгрес “Машиностроительные технологии ‘97”, 17 – 19 сентября 1997, София, Болгария.
Издателство: Международный конгрес “Машиностроительные технологии ‘97”, 17 – 19 сентября 1997, София, Болгария
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №71 Метев Х. Ц. Определяне на отклонението от профила с отчитане на факторите влияещи върху точността при нарязване на зъби на цилиндрични зъбни колела върху неспециализирани металорежещи машини с ЦПУ. Научна конференция AMTECH’97 “Прогресивни техника и технологии в машиностроенето”, 18 – 20 юни 1997, Габрово. Сборник доклади, направление 2 “Машиностроителни технологии”, с. 249 – 255.
Издателство: Научна конференция AMTECH’97 “Прогресивни техника и технологии в машиностроенето”, 18 – 20 юни 1997,
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0259,0,Металорежещи машини (р. о., бакалавър)


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
СТЕФАН ПЕНЧЕВ СТАНЕВ ДИПЛОМИРАН Влияние на технологичната наследственост върху геометричната точност при механично обработване на ротационни заготовки
МАРИН ЕНЧЕВ РАЕВ ДИПЛОМИРАН Автоматизирано проектиране на приспособления за установяване на заготовки при механична обработка
БЕАТА ПЛАМЕНОВА ВЛАХОВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Алтернативни решения против бързото иновационно остаряване на технологиите в машиностроенето
МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Оптимизиране на технологията за изработване на слънчеви зъбни колела в телферостроенето
АЛИ АБДУЛКАРИМ ГИТАН ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Оптимизиране установяването на заготовки при механично обработване в условията на CAD-среда
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЛАХОВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Автоматизирано проектиране на закрепващи устройства за установяване на заготовка