ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ХРИСТО НЕДЕВ ХРИСТОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Заместник-ректор, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Енергийна техника
Кабинет(и): 1307
Служебен тел.: (066 827)+275
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (8)
Книги (1)
Публикации (65)
Докторанти (5)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Приложение на конструктивната теория при проектиране на плоски слънчеви колектори - ІІІ етап
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Приложение на конструктивната теория при проектиране на плоски слънчеви колектори - ІІІ етап
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 5

Име на проект: №2 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ)
Година: 2018
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 (ИСИС). Основната дейност, залегнала в проектното предложение, е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“. Проектът предвижда като първи етап реконструкция и модернизиране на сгради или части от тях заедно със закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване, специализиран софтуер, инструментариум и обзавеждане, което да спомогне за обособяването и функционирането им в лаборатории, обучителни зали и работни помещения – части от Център за компетентност, който е от интерес за Европа.
Позиция в проекта: Р-л лаборатория
Бр.заети: много

Име на проект: №3 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование"
Година: 2013
Уч. година: 2013
Позиция в проекта: Преподавател експертна дейност

Име на проект: №4 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”
Година: 2013
Позиция в проекта: Функционален експерт

Име на проект: №5 „Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии”
Година: 2013
Уч. година: 2013
Позиция в проекта: Експерт

Име на проект: №6 УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТАТА НА ХИДРАВЛИЧНИ И ПНЕВМАТИЧНИ ДВИГАТЕЛИ В ДИНАМИЧНИ РЕЖИМИ
Година: 2011
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2011
Позиция в проекта: Ръководител договор
Бр.заети: 3

Име на проект: №7 УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТАТА НА ХИДРАВЛИЧНИ И ПНЕВМАТИЧНИ ДВИГАТЕЛИ В ДИНАМИЧНИ РЕЖИМИ
Година: 2009
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години
Позиция в проекта: Член на работен колектив 2009
Бр.заети: 4

Име на проект: №8 РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНА ТУРБИНА ПРИ ПРОМЕНЛИВ НАПОР НА ВХОДА
Година: 2007
Уч. година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години
Позиция в проекта: Член на работен колектив 2009
Бр.заети: 4


Публикации
Публикация: №1 Христов, Хр. Възобновяеми енергийни изтoчници, Унивеситетко издаделство В. Априлов, Габрово, 2014
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Книга (бълг.издание)

Публикация: №2 Dimitrov D,(2024) Hristo Hristov, Georgi Iliev, EXPERIMENTAL STATIC FLOW CHARACTERISTICS OF HIGH SPEED ON/OFF PNEUMATIC VALVES „Механика на машините“Дните на механиката във Варна, 8 – 10 септември 2023
Издателство: „Механика на машините“Дните на механиката във Варна
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №3 ILIEV G. (2024) H. Hristov, Speed Control Of Pneumatic Cylinders Using High Speed 2 Port On/Off Valves With Pulse Width Modulation, Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference. Volume III, 95-100
Издателство: Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference. Volume III, 95-100
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper presents the possibility of controlling the speed of a different types of pneumatic cylinder with high speed 2-position valves a controller using Pulse Width Modulation /PWM/. To increase the energy efficiency of pneumatic power transmission systems, modern control method for speed control pneumatic cylinders is applied. This is realised by high speed 2 port ON/OFF valves, digital control by computer and virtual instruments made with specialized software. An electronic block implemented with a PWM and an energy saving amplifier is used for control high speed 2 port ON/OFF valves. Practical realization of PWM controlled electropneumatic power transmission system is shown and experimental characteristics for variable speed of the pneumatic actuator are obtained. The experimental results are shown in few graphs. The presented experimental studies prove the possibility of smoothly adjusting the speed of pneumatic cylinders using two-position valves, controlled with PWM. Using this control method makes it possible to replace expensive servo valves for precise speed control.
Пълен текст:

Публикация: №4 Hristov H.(2023), Georgi Iliev, Docho Dimitov; SPEED CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION SYSTEMS USING ON-OFF VALVES WITH PULSE WIDTH MODULATION; 62nd Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2023 ISSN 1311-3321
Издателство: 62nd Science Conference of Ruse University, Bulgaria
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №5 Iliev,G., Hristo N. Hristov. "Mathematical model of electropneumatic positioning system including the length of pneumatic lines" Mechanics of Machines YEAR XXXI, №3,2023 pp(83-88);ISSN 0861-9727,Varna, Bulgaria
Издателство: Mechanics of Machines YEAR XXXI, №3
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Georgi Iliev, Hristo Hristov; Modelling and Simulation of Dynamic Processes of Pneumatic Lines,Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia Proceedings of the 14thInternational Scientific and Practical Conference. Volume 3,
Издателство: ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES 14th International Scientific and Practical Conference. June 15-16, 2023, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: https://conferences.rta.lv
Пълен текст:

Публикация: №7 Georgi Iliev, Hristo Hristov, Modelling and Simulation of Electropneumatic Positioning System Including the Length of Pneumatic Lines, ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES 14th International Scientific and Practical Conference. June 15-16, 2023, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia
Издателство: ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES 14th International Scientific and Practical Conference. June 15-16, 2023, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: https://conferences.rta.lv
Пълен текст:

Публикация: №8 Hristo Hristov , Plamen Bonev, Georgy Iliev .STUDY OF THE RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VEGETABLE OILS, Journal of the Technical University of Gabrovo . Vol 66 (6/2023),2023
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №9 Iliev, G. Hr. Hristov MATHEMATICAL MODEL OF ELECTROPNEUMATIC POSITIONING SYSTEM INCLUDING THE LENGTH OF PNEUMATIC LINES, Механика на машините, 2022
Издателство: Механика на машините
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Zimparov, V.D., Petkov, V.M., Hristov, H,N., Optimal spacings for channels with hagen-poiseuille fluid-flow and mass transfer – The Role of the Bejan Number, Thermal Science, 2021,Vol. 25 (Special issue 2), 295-301.
Издателство: Thermal Science, 2021,Vol. 25 (Special issue 2),
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №11 Bonev P., Petkov V., Hristov H., Experimental investigation on the heat transfer enhancement in singlе flow by wire-coil inserts, J. Tech. Univ. Gabrovo, vol. 61’, 2020, 52-55. ISSN 1310-6686.
Издателство: J. Tech. Univ. Gabrovo
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №12 Panchev, G., Hristov H, Dachov U.Investigation of the cavitating flow in converging-diverging nozzle.UNITECH 2019”, Int. Scientific Conf., TU-Gabrovo, Proceedings V. II, ISSN 1313 230X, pp 298 - 301.
Издателство: UNITECH 2019” –Gabrovo,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Dichev, D., F. Kogia, H. Hristov, T. Karadzhov. Models for Investigating Nonlinearity Errors of Static Characteristics. Proceedings of University of Ruse, vol. 57, book 2.1, pp. 36-44, 2018, ISSN 1311-3321.
Издателство: Proceedings of University of Ruse
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Panchev, G., H. Hristov, CFD ANALYSIS FOR CAVITATION FLOW THROUGH A CONVERGING-DIVERGING NOZZLE. Proceedings of University of Ruse, vol. 57, book 1, pp. 78-81, 2018 ISSN 1311-3321.
Издателство: Proceedings of University of Ruse
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Dichev, D., Koev, H., Hristov, H., Kirinov, M. Methods for Investigating Accuracy Characteristics of Instruments Measuring Parameters of Moving Objects. Proceedings of University of Ruse, vol. 56, book 2, pp. 82-88, 2017. ISSN 1311-3321
Издателство: Proceedings of University of Ruse
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Georgi Panchev, Hristo Hristov. Occurrence and types of cavitation in hydraulic machines and systems International Scientific Conference “ UNITECH 2017 ” – Gabrovo
Издателство: Proc. International Scientific Conference “ UNITECH 2017 ” – Gabrovo
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Georgy ILIEV, Hristo HRISTOV,DYNAMIC PROCESSES IN COMPRESSED AIR SUPPLY UNIT WITH SCREW COMPRESSORS AND TANK Национална конференция с международно участие, 24-26.06.2016, С Л И В Е Н '2016
Издателство: Национална конференция с международно участие, 24-26.06.2016, С Л И В Е Н '2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №18 A. Andreev, H. Hristov, G. Iliev, M. Racheva - Mathematical Model for a Pneumatic Force Actuator System,Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 53’2016 (46-49)
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 53’2016 (46-49)
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 Христо Христов, Георги Илиев Автоматизиран стенд за изследване характеристиките на центробежни помпи в съвместна работа с тръбна система. Годишна конференция на Русенския университет, Русе, 28-29 октомври, 2016.
Издателство: Годишна конференция на Русенския университет, Русе, 28-29 октомври, 2016.
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №20 Iliev Georgi, Hr. Hristov. EXPERIMENTAL STUDY OF PNEUMATIC LINES FREQUENCY RESPONSES, Unitech 16
Издателство: Unitech 16
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Andrey Andreev, Hristo Hristov, Georgi Iliev, Milena Racheva. Mathematical Model for a Pneumatic Force Actuator System. BGSIAM’15 PROCEEDINGS 10th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM. December 21-22, 2015 Sofia
Издателство: BGSIAM’15 PROCEEDINGS 10th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №22 Илиев, Хр. Христов, А.Анчев. Експериментално изследване статичните характеристики на пропорционален пневматичен разпределител, UNITEX15, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 20 – 21 November 2015, GABROVO
Издателство: UNITEX15, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 20 – 21 November 2015, Volume III, GABROVO
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Илиев, Г., Х. Христов, А. Анчев. Експериментално изследване честотните характеристики на електропневматична позиционираща система с безпрътов цилиндър. Топлотехника. V.2, 2015 p.63-66, ISSN 1314-2550
Издателство: Топлотехника
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №24 Rachev S., Hr. Hristov, G. Iliev. Study of the energy potential of renewable energy sources in the region of Gabrovo for use in hybrid wind-photovoltaic stand-alone system. International Scientific Conference ‘Contemporary Materials’ 2015, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 06-07 September 2015.
Издателство: Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №25 Iliev, G, A. Anchev, Hr. N. Hristov, Sv. Rachev.Stand For Experimental Study Of Dynamic Processes In Electro-Pneumatic Tracking System. XXII International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'14, Bor , Serbia 10 - 13 June 2014
Издателство: XXII International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'14, Bor , Serbia 10 - 13 Jun
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №26 Георгиев, Б., Хр. Христов. Изследване на динамичните процеси в електрохидравлична задвижваща система с ротационно движение и векторно управление – Част I Математичен модел. Топлотехника, Година 5, Книга 2, 2014, стр. 3-6
Издателство: Национална конференция с международно участие С Л И В Е Н '2014, 27-29 юни
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №27 Георгиев, Б., Хр. Христов. Изследване на динамичните процеси в електрохидравлична задвижваща система с ротационно движение и векторно управление – Част II Моделиране и симулиране. Топлотехника, Година 5, Книга 2, 2014, стр. 7-10
Издателство: Топлотехника, Година 5, Книга 2, 2014, стр. 7-10
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №28 Илиев, Г., Хр. Христов. Математическо моделиране дебитната характеристика на електропневматичен серворазпределител, Топлотехника, Година 5, Книга 2, 2014, стр. 11-14
Издателство: Топлотехника, Година 5, Книга 2, 2014, стр. 11-14
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №29 Илиев, Г., Хр. Христов, А. Анчев, Експериментално изследване честотните характеристики на електропневматична позиционираща система, РУ-Ангел Кънчев, Русе, Научни трудове, т. 53. серия. 1.2, 2014, стр. 244 - 248
Издателство: Научна конф. РУ-Ангел Кънчев, Русе, 25-26 окт. 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №30 Georgiev, B., Hr. Hristov, Iv. Ivanov, Dynamic processes in an electro-hydraulic system with a servo valve and space vector control of the pump electric drive. Proc. of 2014 Int. Conf. of Hydraulics and Pneumatics - HERVEX 5th – 7th, Calimanesti-Caciulata, Romania, pp.230-240.
Издателство: Proc. of 2014 Int. Conf. of Hydraulics and Pneumatics - HERVEX 5th – 7th, Calimanesti-Caciulata, Rom
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №31 Христов, Хр. Механика на флуидите, Габрово, 2014
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - MOODLE - лекции

Публикация: №32 Борислав Георгиев, Христо Христов ТУ-Габрово
Издателство: списание Топлотехника ТУ-Варна
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №33 Борислав Георгиев, Христо Христов ТУ-Габрово
Издателство: списание Топлотехника ТУ-Варна
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №34 H.Hristov, B.Georgiev, I.Ivanov
Издателство: Proc. Of 2014 International Salon of Hydraulics and Pneumatics - HERVEX
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №35 Борислав Георгиев, Христо Христов ТУ-Габрово
Издателство: списание Топлотехника ТУ-Варна
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №36 Борислав Георгиев, Христо Христов ТУ-Габрово
Издателство: списание Топлотехника ТУ-Варна
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №37 Христов, Хр., Б. Георгиев. Изследване на динамичните процеси в електрохидравлична задвижваща система с ротационно движение и шрочинно импулсно управление – Част 1 Математичен модел, сп. Топлотехника, година 4, книга 2, 2013, стр. 77-81.
Издателство: сп. Топлотехника
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №38 Христов, Хр., Б. Георгиев. Изследване на динамичните процеси в електрохидравлична задвижваща система с ротационно движение и шрочинно импулсно управление – Част 2, сп. Топлотехника, година 4, книга 2, 2013, стр. 82-85.
Издателство: сп. Топлотехника
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №39 Илиев Г., А. П. Анчев, Х. Н. Христов. Експериментално изследване на параметрите на силата от триене в пневматичен цилиндър. „UNITECH 12”, Габрово, т.II 277-280.
Издателство: Unitech 12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Георгиев, Б., Хр. Н.Христов Моделиране на динамични процеси в електрохидравлична задвижваща система с хидромотор UNITECH 12 ТУ-Габрово, 2012
Издателство: UNITECH 12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In this paper is shown the mathematical model of electrohydraulic automatic control system for hydraulic motor shaft speed with a variable load. With MatLab, SimHydraulic are simulated transient responses in the system. Transients obtained from the simulation are shown in few graphic.

Публикация: №41 Христов Хр. , Г. Илиев , А.Анчев Експериментално изследване силите на триене в пневматичен цилиндър UNITECH 12 ТУ-Габрово, 2012
Издателство: UNITECH 12 ТУ-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Борислав Георгиев, Христо Христов ТУ-Габрово
Издателство: Proc. Of International Scientific Conference UNITECH 2012 Vol.2,16-17 November 2012, Gabrovo.
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Х.Христов, Б.Георгиев
Издателство: списание Топлотехника ТУ-Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №44 Христов Х., Св. Рачев, Г. Илиев, Л. Димитров. Експериментално изследване на характеристиките на вятърно помпен агрегат, Международна научна конференция Унитех ’11, 18-19 ноември 2011, Габрово, 2011, стр. II-366-II371. ISBN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция Унитех ’11
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 H.Hristov, G.Iliev, B.Georgiev
Издателство: Proc. Of 2011 International Salon of Hydraulics and Pneumatics - HERVEX
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №46 Hristov, Hr, B. Georgiev, G. Iliev. Dynamic Processes Modelling In Closed Loop Electropneumatic Transmission System, The 19th Edition of International Salon of Hydraulics, Pneumatics, HERVEX 2011
Издателство: The 19th Edition of International Salon of Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Fine Mechanics,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: In this paper is shown a mathematical model of dynamic processes in closed loop electro pneumatic transmission system. The model is based on nonlinear differential equations. The model was simulated on PC and results are shown in few graphics. Experimental test stand for dynamic process investigation is developed. Experimental step responses are shown.

Публикация: №47 Христо Христов, Георги Илиев Zelio Logic Smart Relay Control of Electropneumatic Positioning System , UNITECH - ТУ-Габрово; 2011
Издателство: UNITECH - ТУ-Габрово; 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This рарер deals with the study of PLC control of electro-pneumatic systems that provides an effective and easy way to control the sequence of the pneumatic actuators movement and the states of pneumatic system. The project of a specific controller for pneumatic applications join the study of automation design and the control processing of pneumatic systems with the electronic design based on microcontrollers to implement the resources of the controller. Schnaider Electric PLC Smart Reley Zelio 2 and ZelioSoft is used for motion control of pneumatic cylinder. A Ladder Diagram and FBD (Function Block Diagram) for PLC Control is shown for single application,

Публикация: №48 Христов, Хр., Б. Георгиев. Енергоефективна хидрозадвижваща система за шприц автомат, Национална конференция с международно участие МЕХАНИЗМИ, МАШИННА МЕХАНИКА, '2011,
Издателство: списание Механика на машините, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №49 Христов Хр. Н., Св. Рачев, Г. Илиев. Изследване на ветровия потенциал в района на Технически университет – Габрово. 10-та Международна научна конференция Унитех’10, Габрово, 2010, стр. II-414-II-419. ISBN 1313-230X.
Издателство: 10-та Международна научна конференция Унитех’10, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №50 Орманджиев К., Х. Христов, П. Иванов, Моделиране на динамичните процеси в затворена електропневматична задвижваща система, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ UNITEH’09
Издателство: UNITEH’09-Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №51 Христов, Х., К. Орманджиев, П. Иванов, Експериментално изследване на динамичните процеси в затворена електропневматична задвижваща система, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ UNITEH’09,
Издателство: МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ UNITEH’09,
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №52 Христов, Х., К. Орманджиев, П. Иванов, Експериментално изследване на динамичните процеси в електро-пневматична задвижваща система, International Sceentific Conference UNITECH’08, 21-22 November 2008, Proceedings, V. II, стр. ІІ-443 - ІІ-448.
Издателство: International Sceentific Conference UNITECH’08, 21-22 November 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Орманджиев, К., Хр. Христов, П. Иванов, Компютърно моделиране на нелинейна електропневматична система, International Sceentific Conference UNITECH’08, 21-22 November 2008, Proceedings, V. II, стр. ІІ-437 - ІІ-442.
Издателство: International Sceentific Conference UNITECH’08, 21-22 November 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Христов, Х., К. Орманджиев, П. Иванов, Експериментални преходни процеси в електропневматична задвижваща система, Научна конференция на Русенски университет Ангел Кънчев2008г.
Издателство: Научна конференция на Русенски университет Ангел Кънчев
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №55 Орманджиев, К., Хр. Христов, П. Иванов, Моделиране процесите в пневматична задвижваща система с отчитане динамиката на захранващата група, Научна конференция на Русенски университет Ангел Кънчев,08
Издателство: Научна конференция на Русенски университет Ангел Кънчев,08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №56 Иванов, П., Хр. Христов, Кр. Орманджиев, Динамични процеси в системата „Вятърен двигател – бутална помпа – напорен резервоар”, АМИТЕХ’07, Сборник доклади, Том ІІ,
Издателство: АМИТЕХ’07, Сборник доклади, Том ІІ
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №57 Орманджиев K., Х. Христов, П Иванов, Изследване на динамичните процеси в електрохидравлична система за поддържане на постоянна изходна мощност, АМИТЕХ’07, Сборник доклади
Издателство: АМИТЕХ’07, Сборник доклади
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №58 Иванов П., К. Орманджиев, Х. Христов, Изследване динамиката на процесите в хидравлична задвижваща система с постоянна мощност на изхода, РУ - “Ангел Кънчев”, НАУЧНИ ТРУДОВЕ, 2007, стр. 96 – 100.
Издателство: РУ - “Ангел Кънчев”, НАУЧНИ ТРУДОВЕ, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №59 Орманджиев K., Х. Христов, П Иванов, Динамични процеси в автоматизирана система центробежна помпа – напорен резервоар – водна турбина, РУ - “Ангел Кънчев”, НАУЧНИ ТРУДОВЕ, 2007, стр. 91 – 95.
Издателство: РУ - “Ангел Кънчев”, НАУЧНИ ТРУДОВЕ, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №60 Христов, Х., П. Иванов, К. Орманджиев, Синтез на оптимален алгоритъм за управление на хидравлична система с ротационен изпълнителен механизъм, Списание „Механика на машините” №67, Серия FH, Година XV,Книга 1, Издателство на ТУ-Варна, 2007, стр. 39 – 42.
Издателство: Списание „Механика на машините” №67, Серия FH: ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА НА ФЛУИДИТЕ, ТОПЛО И МАСО ПРЕНОС, Г
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №61 Орманджиев K., Х. Христов, П Иванов, Изследване на преходните процеси в автоматизирана система за регулиране напора на центробежна помпа, Списание „Механика на машините” №67, Серия FH, Година XV, Книга 1, Издателство на ТУ-Варна, 2007, стр. 35 – 38.
Издателство: Списание „Механика на машините” №67, Серия FH: ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА НА ФЛУИДИТЕ, ТОПЛО И МАСО ПРЕНОС, Г
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №62 Иванов П., К. Орманджиев, Х. Христов, Регулиране на мини – водна турбина с променлив напор на входа, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ UNITECH’06, vol. II, стр.399-404.
Издателство: МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ UNITECH’06
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №63 Христов Х., K. Орманджиев, П Иванов, Изследване перходните процеси на електропневматична задвижваща система с хидравличен стабилизатор на скоростта, сп. “Механика на машините”, Серия FH, година XІV, книга 1, Варна, 2006, с. 113-116.
Издателство: сп. “Механика на машините”, Серия FH: ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА НА ФЛУИДИТЕ ТОПЛО И МАСО ПРЕНОС, година XІV,
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №64 Орманджиев К., Х. Христов, П. Иванов, Фазови траектории в електропневматична следяща система, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ UNITEH’06, vol. II, 413-418
Издателство: МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ UNITEH’06, vol. II,
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №65 Христов Х., П. Иванов, К. Орманджиев, Управление изходните параметри на нерегулируема хидравлична помпа с използване на широчинно импулсна модулация, Научни трудове на РУ-Ангел Кънчев,
Издателство: Научни трудове на РУ-Ангел Кънчев,
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
БОРИСЛАВ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ ДИПЛОМИРАН Изследване и оптимизация динамиката на електрохидравлична задвижваща следяща система
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ ДИПЛОМИРАН Изследване на динамичните процеси в електропневматична позиционираща система с отчитане влиянието на пневматичните линии
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ ОТЧИСЛЕН БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване управлението и динамичните процеси в електропневматична позиционираща система
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАНЧЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване кавитационните процеси в геролерен хидромотор
ДОЧО СВЕТЛОЗАРОВ ДИМИТРОВ ДЕЙСТВАЩ Изследване на динамични процеси при управление с широчинно-импулсна модулация на пневматични двигатели