ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МОНОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Автоматика,информационна и управляваща техника
Кабинет(и): 3401
Служебен тел.: (066 827)+579
E-mail1:

Съдържание:
Обща информация
Публикации (15)
Учебни материали (2)


Обща информация
Образование
Висше, ТУ - Габрово, 2002г, "Автоматика Информационна и Управляваща Техника"

Области на научни интереси
Теория на хаоса;
Теория на управлението.


Публикации
Публикация: №1 Иванова Н. С.Йорданов, Е.Монова, Синтез на хаотични кодове в обектно-ориентирана библиотека за криптиране на данни, Международна научна конференция UNITEX 2016, 18-19 ноември, 2016, Габрово, Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2016, 18-19 ноември, 2016, Габрово,
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Иванова Н. С.Йорданов, Е.Монова, Приложение на хаотична система с адаптивна синхронизация в обектно-ориентирана библиотека за криптиране на данни, Международна научна конференция UNITEX 2016, 18-19 ноември, 2016, Габрово, Сборник доклади
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2016, 18-19 ноември, 2016, Габрово, ??? , Сборник доклади
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Радев, Р., Е. Монова. Оптимално по бързодействие програмно управление на клас линейни системи, Известия на ТУ-Габрово, т.47, 2014г., стр.37-40.
Издателство: Известия
Изд.год.: 2014
Вид: Друга
Web: http://umis.tugab.bg/prep/upload/31/optcon.rar
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №4 Монова, Е. Управление на нелинейна система с хаотично поведение от четвърти ред, описвана с модела на Hoff, Научна конференция “Автоматика и Информатика’2013”, София, 3-7 октомври 2013г., стр. I-281-I-284.
Издателство: Международна научна конференция "Автоматика и информатика" 2013, София
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Монова Е., Р.Радев, Приложни методи за управление на хаотична система, описана с модела на Rucklidge, Научна конференция „Автоматика и информатика’2011”, 3-7 октомври 2011г., София, стр. B35-B38
Издателство: Научна конференция „Автоматика и информатика’2011”
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Монова, Е. Анализ сходимостта на хаотични системи с релейно управление с помощта на максималния показател на Ляпунов, Известия на ТУ-Габрово, т.34, 2006г.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Друга

Публикация: №7 Радев, Р., Д. Чантов, Е. Монова. Управление и синхронизация на екологична система с хаотично поведение. Известия на ТУ-Габрово, Том 31, Габрово, 2005, стр.127-131
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, Том 31, Габрово,
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Радев, Р., Е. Монова, Др.Чантов, Хаос и управление, Известия на ТУ-Габрово, т.30, 2004г.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2004
Вид: Друга

Публикация: №9 Радев, Р., Е. Монова, Др.Чантов, Управление на хаотични системи, Научна конференция “Автоматика и Информатика’04”, 6-8 октомври 2004г., София, стр. 105-112
Издателство: Научна конференция “Автоматика и Информатика’04”
Изд.год.: 2004
Вид: Друга

Публикация: №10 Monova, E., Controlling the Rikitake’s nonlinear system with chaotic behaviour by means of local bang-bang control and synchronization, Summer School 2004, Graz, Austria, 1-15.09.2004.
Издателство: Summer School 2004, Graz, Austria
Изд.год.: 2004
Вид: Друга

Публикация: №11 Radev, R., E. Monova, Local Bang-Bang Control of Rikitake’s Nonlinear System with Chaotic Behaviour, Information Technologies and Control No 2/2004, pp. 40 – 43.
Издателство: Information Technologies and Control No 2/2004
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №12 Radev, R., E. Monova, D. Chantov, Controlling the Rikitake’s nonlinear system with chaotic behaviour by means of synchronization, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Bitola, 2004, Macedonia
Издателство: XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Bitola, 2004
Изд.год.: 2004
Вид: Друга

Публикация: №13 Радев, Р., Е. Вълчева, Релейно управление по бифуркационен параметър на хаотична система с два атрактора, Научна конференция “Автоматика и Информатика’03”, 6-8 октомври 2003г., София, стр. 35-38.
Издателство: Научна конференция “Автоматика и Информатика’03”
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Radev, R., E. Valcheva, G. Chen, Local Bang-Bang Control of a Chaotic System with Two 2-Scroll Attractors, The Shanghai, International Symposium on Nonlinear Science and Application 2003, Shanghai, June 9-13, 2003
Издателство: The Shanghai, International Symposium on Nonlinear Science and Application 2003, Shanghai,
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №15 Радев, Р., Ел. Вълчева, Релейно управление чрез бифуркационен параметър на хаотичната система на RUCKLIDGE, Автоматика и Информатика’02, 5-6 ноември, т.1, стр. 157-159, София.
Издателство: Автоматика и Информатика’02
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 2206,0,Програмни системи за моделиране и симулиране (р. о., бакалавър)
Дисциплина 2: 2418,0,Симулиране и моделиране в Matlab (р. о., бакалавър)