ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Енергийна техника
Кабинет(и): 1305
Служебен тел.: (066 827)+373
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (5)
Публикации (16)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Оптимизиране на работата на топлообменни апарати в автоматизирани хидравлични системи
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №2 Изследване и оптимизация на ниско напорна осова водна турбина
Година: 2011
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №3 Използване на енергията на възобновяеми ниско-напорни водни потоци
Година: 2010
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №4 Използване на енергията на възобновяеми ниско-напорни водни потоци
Година: 2009
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №5 Използване на енергията на възобновяеми ниско-напорни водни потоци
Година: 2008
Уч. година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово


Публикации
Публикация: №1 Стефанов Н. С. Изследване на еластичната характеристика на елемент от манометричен уред. Международна научна конференция . UNITECH20, 20-21 ноември 2020. Габрово2020
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Н. Стефанов. Прогнозиране работоспособността на полиамидни въздуховоди в пневматични системи. Международна научна конференция UNITECH`18, 16-17 ноември 2018. ТУ-Габрово
Издателство: UNITECH`18, 16-17 ноември 2018, Vol. II, ТУ-Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Стефанов Н., К. Орманджиев, И. Илиев. Надеждност на тръби с дефект в обемните хидравлични системи. UNITECH 2017, Габрово
Издателство: ТУ-Габрово, Vol. III
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Стефанов Н., Измерване на дебит чрез пневматична камера с бленда,
Издателство: УНИТЕCH'2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Орманджиев К., Х. Лазаров, М. Райкова, Н. Стефанов, Моделиране на динамичните процеси в следяща електрохидравлична система при промяна температурата на работния флуид, Научна конференция - РУ&СУ'13
Издателство: РУ&СУ'13, Русенски университет
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №6 Стефанов Н. "Приложение на факторния експеримент за определяне коефициента на полезно действие на водна турбина"
Издателство: Конференция, РУ, "Ангел Кънчев"
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №7 K. Ormandjiev, M. Raikova, N. Stefanov, Динамични процеси в автоматична система за регулиране на температура, UNITECH ТУ-Габрово, 2012
Издателство: UNITECH ТУ-Габрово, 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 К.Орманджиев, М. Райкова, Н. Стефанов", Моделиране на динамичните процеси в топлообменен апарат тип "тръба в тръба";Сливен '12
Издателство: к-га 3, Топлотехника 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Стефанов Н., М. Райкова, Х. Славчев Характеристики на моделна осова турбина. Международна научна конференция UNITECH 2011, Габрово, 2011
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2011, Габрово, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Стефанов Н. Определяне на относителния коефициент на загуба на дебит като диагностичен параметър при обемните хидравлични машини. Международна научна конференция UNITECH 2011, Габрово, 2011
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2011, Габрово, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Стефанов Н. С., М. Райкова, Х. Славчев. Методика за опитно изследване на моделна осова турбина. Международна научна конференция UNITECH 2010, Габрово, 2010.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2010, Габрово, 2010.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Стефанов Н., И. Ангелов. Методика за оценка надеждността на тръби с овално сечение при наличие на плосък елиптичен дефект. Международна научна конференция UNITECH 2009. Габрово, 2009.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2009. Габрово, 2009.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Славчев Хр., Стефанов Н., Райкова М., Моделна пропелерна мини турбина, Международна научна конференция UNITEH, 09, 20-21 ноември 2009, ТУ Габрово, т.ІІ, с.ІІ 505 – ІІ 510
Издателство: UNITEХ, 09, ТУ Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: It is proposed a constructive solution and methodology for determining the basic parameters of the model propeller turbine. Mini turbine is mounted in a special test bench for the determination of power and operation performance of turbine.

Публикация: №14 Славчев Хр.; Райкова М; Стефанов Н. Относно създаване на методика за оразмеряване на нерегулируема ниско-напорна пропелерна мини турбина. Международна научна конференция AMTECH 2007. Габрово, 2007.
Издателство: Международна научна конференция AMTECH 2007. Габрово, 2007.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Славчев Хр., Стефанов Н., Райкова М. Стенд за изпитване на ниско-напорни водни турбини с малка мощност. Международна научна конференция AMTECH 2007. Габрово, 2007.
Издателство: Международна научна конференция AMTECH 2007. Габрово, 2007.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Райкова М., Н. Стефанов. Резултати от изследване на топлообмена на плоско-овални тръби с накатка. Механика на машините. Серия FH. Приложна механика на флуидите, топло и масо пренос. Година XV.,книга 1, 2007, с. 19-22.
Издателство: Механика на машините. Серия FH. Приложна механика на флуидите, топло и масо пренос, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание