ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАДЖАРОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Ръководител, катедра
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Електроника
Кабинет(и): 2312, 2306
Служебен тел.: (066 827)+557, 299
E-mail1:

Съдържание:
Проекти (6)
Книги (4)
Публикации (65)
Докторанти (5)


Завършени проекти
Име на проект: №1 ОПТИМАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Година: 2019
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Целта на проектното предложение е да се създадат алгоритми и методологии за проектиране на системи за съхранение на енергия. Предвижда се разработените алгоритми да съдържат и съображения за избор и начин на свързване на електронните компоненти и подсистеми при изграждане на системите за съхранение на енергия с цел постигане на най-добри технически и експлоатационни показатели.
Позиция в проекта: ОТГОВОРНИК ЗА ТУ ГАБРОВО
Бр.заети: 8

Име на проект: №2 Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии
Година: 2019
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 (ИСИС). Основната дейност е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.
Позиция в проекта: ОТГОВОРНИК ЛАБОРАТОРИЯ
Бр.заети: 6

Име на проект: №3 Безконтактно зареждане на електромобили – FastInCharge, SCP2-GA-2012-314284, Седма рамкова программа, Номер на договора 314284 – лице за контакт.
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: --
Позиция в проекта: лице за контакт
Бр.заети: 11

Име на проект: №4 Tackling the “Broadband Gap” in SEE Rural areas through PPPmodel, програма SEE TCP – лице за контакт.
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: --
Позиция в проекта: лице за контакт
Бр.заети: 9

Име на проект: №5 Innovation and Implementation of the Curriculum Vocational Studies in Field of Digital Television and Multimedia, RICUM, Project number: 517022-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR – лице за контакт.
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: --
Позиция в проекта: лице за контакт
Бр.заети: 12

Име на проект: №6 The international cooperative network of educational and research institution with subcontractors and other bodies active in Automotive Industry - SEE/EoI/A/594/1.2/X – AUTOCLUSTERS. – лице за конт
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: -
Позиция в проекта: лице за контакт
Бр.заети: 9


Публикации
Публикация: №1 Маджаров, Н., Безконтактни предаватели на електрическа енергия, Университетско издателство "В. Априлов", Габрово, 2017, ISBN 978-954-683-569-7
Издателство: Университетско издателство "В. Априлов", Габрово, 2017,
Изд.год.: 2017
Вид: Монография

Публикация: №2 Н.Маджаров, В.Петков, Проектиране и анализ на уредби за индукционно нагряване
Издателство: В.Априлов, ТУ Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Книга (бълг.издание)

Публикация: №3 Н.Маджаров, МЕТОДИ И СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ТРАНЗИСТОРНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ, Габрово, 2013
Издателство: ТУ ГАБРОВО
Изд.год.: 2013
Вид: Книга (бълг.издание)

Публикация: №4 Тодоров Т.С., Н.Д. Маджаров, Д.Т. Алексиев, П.Т. Иванов, Автономни инвертори, Габрово, 1996
Издателство: Унив. издателство Габрово, 1996
Изд.год.: 1996
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Dichev, D., I. Zhelezarov, T. Karadzhov, N. Madzharov, D. Diakov. Method for Measuring Motion Parameters of Moving Objects. In Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, Volume III, 2019, Rezekne, Latvia, pp. 27-31, ISSN: 2256-070X
Издателство: Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, Volume III
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №6 Dichev, D., I. Zhelezarov, N. Madzharov. System for Measuring the Attitude of Moving Objects, using a Kalman Filter and MEMS Sensors. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, vol. 72, No 11, pp. 1527-1536, 2019, ISSN 2367–5535
Издателство: Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №7 Madzharov N., L. Petkov, Contactless Energy Transmission and Information Data Through a Common Inductive Link, ICEST 2019 – 54th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Ohrid, North Macedonia, June 27 - 29, 2019, p. 240-244 ISSN: 2603-3259
Издателство: ICEST 2019 – 54th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Ohrid, North Macedonia
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №8 Dimitar D. Arnaudov, Nikolay D. Madzharov, Nikolay L. Hinov, Rotary Wireless Inductive Transmitter Powered by ZVS Resonant Convertor, ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, VOL. 25, NO. 4, 2019, p 17-22,ISSN 1392-1215
Издателство: ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №9 Petkov L., N. Madzharov, Experimental validation of the frequency multiplexing method of simultaneous wireless transmission of energy and information signals, ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA E+E, Vol. 54. No 11-12/2019, ISSN 0861-4717, p 177-184
Издателство: ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA E+E
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Madzharov N., R. Ilarionov,L. Petkov, "Experimental studies of a method of simultaneous contactless transmission of energy and information signals through a common inductive link," 2019 IEEE XXVIII International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, 2019, pp. 1-4. doi: 10.1109/ET.2019.8878648
Издателство: ET 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Hinov N., D. Arnaudov, N. Madzharov, Comparison of Converters with Constant Output Power for Wireless Power Transmission, PCIM 2019, 7 – 9 May 2019, Nuremberg, Germany, ISBN 978-3-8007-4938-6, p. 1769-1776.
Издателство: PCIM 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №12 Madzharov N., N. Hinov, Flexibility of Wireless Power Transfer Charging Station Using Dynamic Matching and Power Supply with Energy Dosing, Applied science, 2019, 9 (22), 4767, https://doi.org/10.3390/app9224767, p 1/24 - 24/24
Издателство: Applied science
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №13 Madzharov, N., V. Petkov, Design of axial rotary wireless energy trnasmitter, Electrotechnica and Electronica E+E, 1-2 2018, ISSN 0861-4717, pp 16-22.
Издателство: Electrotechnica and Electronica E+E
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: www.fnts.bg

Публикация: №14 Nikolay Madzharov, Lyudmil Petkov, Panagiotis Kogias and Konstantinos Karakoulidis, Contactless transmission of power and control signals by multiplexing the frequency, Proc. XXVII International Scientific Conference Electronics - ET2018, September 13 - 15, 2018, Sozopol, Bulgaria
Издателство: Proc. XXVII International Scientific Conference Electronics - ET2018, September 13 - 15, 2018, Sozopol, Bulgaria
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Nikolay Madzharov, Lyudmil Petkov, ANALYSIS AND DESIGN OF CONTACTLESS TRANSMISSION ELECTRICAL ENERGY AND INFORMATION SIGNALS BY MULTIPLEXING THE FREQUENCY, Journal of hte TU Gabrovo, vol.57, 2018
Издателство: Journal of hte TU Gabrovo, vol.57, 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Madzharov N., V. Petkov, P. Kogias, K. Karakoulidis, Analysis of high-speed rotary wireless power transmitters, 2017 XXVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRONICS (ET), September 13 - 15, 2017, Sozopol, Bulgaria, ISBN 978-1-5386-1752-6, IEEE Catalog Number CFP17H39-CDR, pp. 265 – 268.
Издателство: 2017 XXVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRONICS (ET), IEEE Catalog Number CFP17H39-CDR
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №17 Petkov V., N. Madzharov, G. Velev, S. Stankov, Communication system for wireless power transmitters, International scientific conference Unitech 17, 17 - 18 NOVEMBER 2017, GABROVO,ISSN 1313-230X, pp. 272-279.
Издателство: International scientific conference Unitech 17, 17 - 18 NOVEMBER 2017, GABROVO
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Madzharov N., L. Petkov, G. Velev, V. Rankovska, Methods for single uncontacted transmission of energy and managing signals, International scientific conference Unitech 17, 17 - 18 NOVEMBER 2017, GABROVO,ISSN 1313-230X, pp. 261-266.
Издателство: International scientific conference Unitech 17, 17 - 18 NOVEMBER 2017, GABROVO
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Madzharov N., An Overview of Power Supplies with Constant Output Power and their Common Design Method, 52nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES (ICEST 2017) Niš, Serbia, June 28-30, 2017, ISSN: 2603-3259, pp. 439-442.
Издателство: 52nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES (ICEST 2017) Niš, Serbia
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №20 N.Madzharov, High-Frequency Power Source with Constant Output Power
Издателство: Journal of Engineering Science and Technology Review 9 (6) (2016) 157- 162
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №21 N.Madjarov, An Integrated Approach for Dynamic Charging of Electric Vehicles by Wireless Power Transfer - Lessons Learned from Real-Life Implementation, SAE international, 2017
Издателство: SAE international
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №22 Madzharov, N. D., S. M. Hristov, D. A. Dichev, I. S. Zhelezarov, Some Problems at Dynamic Contactless Charging of Electric Vehicles, Acta Polytechnica Hungarica, ISSN 1785- 8860, IF 0,745 (Journal Citation Report®, Thomson Reuters)
Издателство: Acta Polytechnica Hungarica, ISSN 1785- 8860, IF 0,745
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №23 Madzharov, N. D., V. S. Nemkov, Technological inductive power transfer systems, Journal of Electrical Engineering, Vol. 68, Nо. 3, 2017, ISSN 1335-3632, pp. 235-244, IF 0,524 (Journal Citation Report®, Thomson Reuters)
Издателство: , Journal of Electrical Engineering, Vol. 68, Nо. 3, 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №24 Ilarionov, R., N. Madzharov, V.Petkov, Design of optimal rotary inductive power transfer system, Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, IF 0,251 (Journal Citation Report®, Thomson Reuters, tome 70, No 10, 2017, pp 1445 - 1454
Издателство: Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №25 Madzahrov, N. D., V. P. Petkov, Analysis of expedient operating modes of industrial IPT systems, Acta Technica CSAV, Vol. 62, Number 1, 2017, ISSN 0001-7043, pp. 93-106, Scopus SJR =0,192.
Издателство: Acta Technica CSAV, Vol. 62, Number 1, 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №26 Nikolay Madzharov, GoranGoranov Converters with Energy Dosing for Charging of EV’s Li-ionBatteries, ICEST, Ohrid 2016
Издателство: ICEST 2106
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №27 Nikolay Madjarov, Valeri Petkov, SYSTEM FOR WIRELESS POWER TRANSFER ON MOVING LOAD ON PLANE, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 18 – 19 November 2016, GABROVO, p. I200 – I205
Издателство: UNITECH 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Nikolay Madzharov, Valeri Petkov SYSTEMS FOR WIRELESS POWER TRANSFER INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 18 – 19 November 2016, GABROVO, p. I212 – I217
Издателство: UNITECH 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Goranov G., Nikolay Madzharov, Iskren Kandov, Resonant Inverter Whit ALL Digital PLL Control, EPE 2016 Iasi Romania, october 20 - 22, pp.653-657 DOI: 10.1109/ ICEPE.2016.7781420, ISBN: 978-1-5090-6130-3 (Scopus)
Издателство: EPE 2016 Iasi Romania
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?reload=true&queryText=Resonant%20Inverter%20with%20ALL%20Digital%20PLL%20Control&newsearch=true

Публикация: №30 Goranov G., Nikolay Madzharov, Optimization and analysis ALL Digital PLL For resonant inverter, ICEST 2016, june 28 - 30, pp. 309-313 ISBN 978-9989-786-78-5
Издателство: ICEST 2016, june 28 - 30
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://icestconf.org/proceedings-of-papers/

Публикация: №31 Nikolay Madzharov, Valeri Petkov , Innovative solution of static and dynamic contactless charging station for electrical vehicles, International Scientific Conference PCIM 2016, Nuremberg, Germany
Издателство: Scientific Conference PCIM 2016, Nuremberg, Germany
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №32 Valeri Petkov, Nikolay Madzharov, Power Supply For Operational Modules And Control System For High-Frequency Converters, International Scientific Conference, 20 – 21 November 2015, Gabrovo
Издателство: International Scientific Conference, 20 – 21 November 2015, Gabrovo
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Desing of On-Route Charging Infrastructure for EV,ICEST 2015, Sofia
Издателство: ICEST 2105
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Design and development of 30kW Inductive Power Transfer system for on-route charging of Electric Vehicles is described in the present paper. There are several significant factors that make design of IPT more challenging. Its main purpose is a representation an alternative method of charge. At the same time, provides an opportunity for quick charging of electric vehicle batteries. Modes of charge, which are part of functional properties of the system during motion of electric vehicle. The basic units of the Charging converter are described, the circumstances of their design, advantages and disadvantages.

Публикация: №34 ТОКОЗАХРАНВАЩ ИЗТОЧНИК ЗА ОПЕРАТИВНИ МОБУЛИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСОКОЧЕСТОТНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ, UNITECH 2015
Издателство: TU Gabrovo
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Energy conversion on a power source to another is more and more used in applications. Power electronic technic is highly used in industrial, also in energy efficient appliances and equipment. Specificity on a conversion system requires specialized power source, insuring output voltage for all modules and nodes. In most cases every conversion system requires individual design on the power source, according to the assigned conditions. The current work presents methodic for designing a power supply for high frequency convertors.

Публикация: №35 РОТАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА БЕЗКОНТАКТНО ПРЕДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, UNITECH 2015
Издателство: ТУ ГАБРОВО
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Wireless power transfer on spinning objects is in the middle of modernized automatic systems. It offers simple installation, large flexibility and movement due to the removal of the power cables. It offers powering systems positioned on spinning objects. It is highly used in the industry in creating hi-tech machinery that require treatment on multiple details for a short time. They are also used for powering sensors, controllers and powering mechanics, ensuring control of moving details on conveyer or a spinning platform.

Публикация: №36 Kostadinova, L., Shopov, N., Madjarov, N., Jelezarov, I. NEW COMPUTER-AIDED ULTRASONIC TECHNOLOGY FOR CLASSIFICATION OF FACTORY PRODUCED BULGARIAN YOGURT, COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, Sofia, 2015, Vl 68 pp 89-94, ISSN 1310-1331
Издателство: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This paper presents research results concerning the application of Wavelet Transform (WT) for synthesis of symptoms for sensor identification of Bulgarian yogurt. Classification is done according to butter content and the trade mark declared on the label of the product. Echolocation approach using pulses in the ultrasound range is applied for obtaining initial information about the state of the packed yogurt. Analysis of initial information has been processed by the method of pattern recognition. All symptoms have been synthesized using fast discreet wavelet transform of Haar. The trained classifier, based on the approach of K- Nearest Neighbours (kNN) has been applied for classifying test set of packed Bulgarian yogurt. The general error of classification is smaller than 1.5%.
Пълен текст:

Публикация: №37 Иванов Кр.М., Н.Д. Маджаров: Изследване на някои параметри на електромагнитна съвместимост на индуктивен предавател на мощност, Международна научна конференция UNITECH’14, Габрово, 21-22 Ноември 2014, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’14, Габрово, 21-22 Ноември 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Изследване на някои параметри на електромагнитна съвместимост на индуктивен предавател на мощност

Публикация: №38 MADZHAROV, N.D. - TONCHEV.A.T. : "Inductive High Power Transfer Technologies For Electric Vehicles", Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, section REVIEWS - LETTERS - REPORTS, VOL. 65, NO. 2, 2014, page 125–128, last impact factor 0,546 http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/2_114-10.pdf
Издателство: Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, section REVIEWS - LETTERS - REPORTS, VOL. 65, NO. 2, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №39 Madzharov N.D., Tonchev A.T., ''IPT Station for static and dynamic charging of Electric Vehicles'', International Scientific Conference PCIM 2014, Nuremberg, Germany
Издателство: International Scientific Conference PCIM 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №40 Madzharov N.D., Ilarionov R.T.,Tonchev A.T., ''Systems for dynamic Inductive Power Transfer'', Indian Journal of Applies Research, Volume: 4, Issue: 7, July 2014, ISSN - 2249-555X, www.ijar.in, Impact factor: 2.1652
Издателство: Indian Journal of Applies Research, Volume: 4, Issue: 7, July 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №41 Madzharov N. D., High frequency inductive power transfer devicefor ultrasonic applications, ICEST 2014 - XLIX International scientific conference on information, communication and energy systems and technologies, Serbia, Niš, June 25 - 27, 2014. ISBN: 978-86-6125-109-2, p.458-463.
Издателство: ICEST 2014 - XLIX International scientific conference on information, communication and energy systems and technologies, Serbia, Niš, June 25 - 27, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №42 Tonchev A.T., Madzharov N.D., Basic Principles And Applications Of The Inductive Power Transfer Technologies, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, November 2013, GABROVO, UniTech 2013, pp.229-235
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, November 2013, GABROVO, UniTech 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Madzharov N.D., Tonchev A.T., MatchingTheHFTransformer To ContactlessChargingConverterFor Electric Vehicles, International ScientificConference PCIM2013, Nuremberg, Germany, May 2013pp.1490-1496
Издателство: PCIM2013, Nuremberg, Germany
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №44 Madzharov N.D, Autonomousinverterswithenergydosingfor ultrasonic application, ICEST 2013, 26-29 June 2013, Ohrid, Macedonia, pp.647-651.
Издателство: ICEST 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №45 Тончев А.Т., Маджаров Н.Д., Високочестотен трансформатор за безконтактна зарядна станция на електромобили., INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 16 – 17 November 2012, GABROVO, UniTech 2012, pp.249-254
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Иларионов Р.Т., Маджаров Н.Д., Райчев Р. ,Цанев Ц.Т., Симеонов И., Тодоров И., Международна мрежа от образователни и изследователски институции за сътрудничество в областта на автомобилната индустрия в югоизточна Европа, Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 43’2012, pp.113-114, ISSN 1310-6686
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №47 Madzharov N., Tonchev A., Madzharov D., CONTACTLESS CHARGING SYSTEM FOR ELECTRIC VEHICLES, PCIM 12, Nurnberg, Germany
Издателство: PCIM 12, Nurnberg, Germany
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Economical and environmental factors are the main drivers for the development of innovative solutions in the automobile industry and in the gradual transition to energy obtained from renewable energy sources. In the last decade almost all leading automobile companies have research and development contributions in the field of electric vehicles. One of the main widely discussed problems is the charging of electric vehicles with electrical energy. Two main aspects are associated with the challenges of charging electric vehicles – battery capacity and mileage without charging, and infrastructure and charging time. The current paper discusses the development, the practical advantages and the possibilities for applications of inductive based charging of electric vehicles. Moreover, the paper presents a sample design of a charging station.

Публикация: №48 Петров М., Н.Маджаров, КОНСТРУИРАНЕ НА ВИСОКОЧЕСТОТЕН БЛОК ЗА БЕЗКОНТАКТНО ПРЕДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ПРИ БЪРЗО ВЪРТЯЩИ СЕ ОБЕКТИ, Известия на ТУ-Габрово,том 44' , p86-91, 2012
Издателство: Известия на ТУ-Габрово том 44' 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: In many design decisions requires the transfer of energy in a contactless way. One solution to the problem is the induction of transmitter power (IPM). The article explored design options for the transmission capacity of 1 kW5 кW at frequencies from 10 кHz to 50 кHz between two objects in the presence of extreme rotation with speed up to ω = 20,000 min-1.

Публикация: №49 Madzharov N., R. Ilarionov, Battery station for electromobiles with energy dosing, International Exhibition & Conference for Power Electronics Intelligent Motion Power Quality 17-19 May 2011, Nuremberg, Germany.
Издателство: International Exhibition & Conference for Power Electronics Intelligent Motion Power Quality 17-
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №50 Madhzarov N., Ilarionov R., Battery Charging station for electromobiles with inverters with energy dosing, PCIM’11, Power Conversion, Nurnberg, Germany
Издателство: PCIM’11, Power Conversion, Nurnberg, Germany
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: With the decrease of the world’s fossil fuels resources and respectively the increse of their price, a lot of companies and organizations have started work on projects for developing transportations running on different fuels.This question became extensively popular also with the tendency of decreasing the dangerous bi-products released in the atmosphere and the approval of a series of laws regulating the usage of fossil fuels. Without a doubt the best results have been reached in the field of electromobiles, supported in the last years by the introduction of the first serial models of electromobiles manufactured by european, japanese and asian companies. The forecasts reveal that until 2015 all new automobile manufacturers will have electromobile models on their manufacturing lines. Other interested forecasts claim a market share of the new electromobiles between 450 000 and 1.5 million units until 2020 – 2025 year, i.e. 3 % - 10 % from the market. The carried out analysis shows that the penetration speed of electromobiles in the market depends mostly on the efforts, with which the supporting infrastructure is developed [6]. First, charging stations with suitable situation have to be available. Second, corresponding legislation regulations have to be established for stimulation of electromobiles consumers. This is an important point, as it is obvious that the electromobiles price will be similar to the price of conventional automobiles with combustion engine. It is required that also conditions for passing periodic safety checks, training of future drivers to the peculiarities of the new electromobies and etc. are established. The current paper concentrates on investigating some main problems of the electromobiles infrastructure and particularly on the development of charging stations. They need to be approached and solved individually, taking into account the already existing infrastructure of petrol stations, landscape features, type of electrical main grid, telecommunications, etc.

Публикация: №51 Ilarionov, R., N. Shopov, I. Simeonov, N. Madzharov. Uitrasound Recognition of Metals by Means of Fast Wavelet Transformation. Proceedings of the International Scientific Conference on Management of Technology - Step to Sustainable Production (MOTSP 2010), Rovinj, Croatia, 2-4 June, 2010, in CD, ISBN 978-953-7738-09-9
Издателство: Proceedings of the International Scientific Conference on Management of Technology - Step to Sustain
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №52 Гърдевски М.С., Маджаров Н.Д., Високоволтов транзисторен преобразува-тел за захранване на диелектричен генератор - Електротехника и електроника, 2010г
Издателство: Електротехника и електроника
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: В настоящата статия са представени резултатите от разработката и изследването на захранващ високочестотен блок за генератор за диелектрично нагряване. Използвана е схема на мостов преобразувател с последователен резонансен кръг и паралелно включена индуктивност към първичната страна на високочестотния трансформатор. Чрез паралелната индуктивност се променят параметрите на променливотоковата верига с което се постигат необходимите регулировъчни и съгласуващи характеристики при промяна на товара. Съставени са системи диференциални уравнения, с помощта на която е извършен анализ на електромагнитните процеси в схемата на преобразувателя. Разработеният високочестотен захранващ блок допринася за оптимизацията на уредбите за диелектрично нагряване по ценови и масогабаритни показатели с мощност до 10kW и честоти до 27MHz, като допълнително дава възможност за регулиране на мощността по време на нагряване.

Публикация: №53 Гърдевски М.С., Маджаров Н.Д., Високоволтови високочестотни трансформатори за захранване на диелектрични генератори - Инженерни науки (София, БАН), 2010
Издателство: Инженерни науки (София, БАН)
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: In this paper is presented a work on investigation and design of high frequency power supply for high frequency tube generator for dielectric heating. Because of the high output power of power supply full bridge circuit with parallel connected inductor to primary side of high frequency transformer is used. Using the parallel inductor the work conditions of converter are changed and thereby is eliminate the influence of changing the load. The application of high frequency power supply the industry promote optimization of the dielectric heating power supplies with power up to 10 kW and frequency up to 27 MHz, a possibility of power regulation during operation, improvement of the efficiency and decreasing the price.

Публикация: №54 Madzharov N.D., Gardevski M.S., A DC/DC high voltage power supply- Proceeding PCIM’10, Power Conversion, Nürnberg, Germany, 2010
Издателство: PCIM’10, Power Conversion, Nurnberg, Germany
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: This paper presents a high-frequency transistorized converter used in power supplies of high frequency tube generators for induction and dielectric heating. The block diagram comprises of an input rectifier which rectifies the main voltage, transistor full-bridge LLC converter, which converts the DC voltage to AC with a possibility for regulation and stabilization of the output power. The main advantages of the power supply result from the technical parameters of LLC converter. After the computer analysis the ZVS was selected. The technical and operational characteristics of the developed input power supply are mainly determined by the parameters of the resonant inverter and the HV transformer. A mock-up (10kW, 10kV) was made basing on the carried out studies

Публикация: №55 Гърдевски М.С., Маджаров Н.Д., Анализ на електромагнитните процеси на транзисторен високоволтов захранващ източник - Известия на ВМЕИ-Габрово, том 37, май 2009 г., стр.74-79
Издателство: Известия на ВМЕИ-Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The paper describes a bridge high-voltage DC/DC converter with reverse diodes. A methodical pattern for design has been created and an analysis of the operating modes has been conducted with relative input parameters of the electrical and the circuit parameters. On the basis of Kirchoff's laws a system of differential equations has been constructed, with the help of which can be described the electromagnetical processes in the AC circuit of the converter.

Публикация: №56 Гърдевски М.С., Събев П.С., Маджаров Н.Д., Използване на програмен продукт MAPLE12 за анализ на електромагнитните процеси в постояннотоков преобразувател - Известия на ВМЕИ-Габрово, том 37, май 2009 г., стр.80-86
Издателство: Известия на ВМЕИ-Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ MAPLE 12 ЗА АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ПРОЦЕСИ В ПОСТОЯННОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ

Публикация: №57 Маджаров Н.Д., Гърдевски М.С., Методика за проектиране на мостов резонансен инвертор работещ в режим с принудително изключване на транзисторите - Национална конференция с международно участие „UNITECH 2008”, том 1, Габрово, 21.11-22.11. 2008г., стр.163-16
Издателство: участие „UNITECH 2008”, том 1, Габрово, 21.11-22.11. 2008г., стр.163-166
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The scientific and applied problems treated in the paper are to present the results of the synthesis, analysis, design and study of high voltage power supplies. A computer simulation and experimental study allowed to define the ranges of the parameters variation of load and to investigate their performance with energy supply from the sources. Their application in the industry promote optimization of the induction and dielectric heating power supplies with power up to 40 kW and frequency up to 1 MHz, a possibility of power regulation during operation, improvement of the efficiency and decreasing the price.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №58 Гърдевски М.С., Маджаров Н.Д., Високоволтов захранващ блок за високочестотен лампов генератор за диелектрично нагряване - Национална конференция с международно участие „UNITECH 2008”, том 1, Габрово, 21.11-22.11. 2008г., стр.167-171
Издателство: „UNITECH 2008”, том 1, Габрово, 21.11-22.11. 2008г., стр.167-171
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The scientific and applied problems treated in the paper are to present the results of the synthesis, analysis, design and study of high voltage power supplies. Their application in the industry promote optimization of the induction and dielectric heating power supplies with power up to 40 kW and frequency up to 1 MHz, a possibility of power regulation during operation, improvement of the efficiency .

Публикация: №59 Madzharov N.D., Gardevski M.S., Madzharov D.N., Resonant power supplies with energy dosing and PLL control system - Proceeding PCIM’08, Power Conversion, Nürnberg, Germany, May 2008
Издателство: Proceeding PCIM’08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The scientific and applied problems treated in the paper are to present the results of the synthesis, analysis, design and study of power supplies with energy dosing. A computer simulation and experimental study allowed to define the ranges of the parameters variation of load and to investigate their performance with energy supply from the sources. The proposed principle of energy control provides a high reliability and flexibility of power supply. Their application in the industry promote optimization of the induction and dielectric heating power supplies with power up to 10 kW and frequency up to 1 MHz, a possibility of power regulation during operation, improvement of the efficiency and decreasing the price.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №60 Симеонов, М. В., Н. Маджаров, Д. Данков, П. Проданов. Разширяване експлоатационните възможности на индукционна уредба за обемно нагряване. International scientific conference Unitech 2007, 23 - 24 November 2007, Gabrovo, pp. І-206 – І-209.
Издателство: International scientific conference Unitech 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 Маджаров Н.Д., Гърдевски М.С., Транзисторен високоволтов захранващ източник - Национална конференция с международно участие „UNITECH 2007”, том 1, Габрово, 23.11-24.11. 2007г., стр.196-200
Издателство: „UNITECH 2007”, том 1, Габрово, 23.11-24.11. 2007г., стр.196-200
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper presents a high-frequency transistorized converter using in power supply of high frequency tube generator for induction and dielectric heating. The block diagram is showed and described the technical parameters of its main parts. The high-frequency transistorized converter has two operating modes; zero-current-switching and zero-voltage-switching. After the computer analysis the ZVS was chosen. The feature steps are formulated concerning high voltage output transformer and high frequency rectifier.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №62 Маджаров Н.Д., Гърдевски М.С.,Резонансен инвертор за индукционно нагряване с автоматично поддържане режима на работа на транзисторите при промяна на товара - Национална конференция с международно участие „UNITECH 2006”, том 1, Габрово, 24.11-25.11. 2006г.
Издателство: „UNITECH 2006”, том 1, Габрово, 24.11-25.11. 2006г., стр.156-161
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper presents a high-frequency transistorized invertor for induction heating.The operation modes of the power supply have been described and analyzed.The price determining of the circuit elements has been confirmed by the real experiments performed.The attention is directed to the cases with low-ohmic and high-ohmic loads which are inductors with a different number of windings.The results of the operation of an expiremental model have been presented.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №63 Madzharov N.D. Power Supplies with energy dosing., PCIM’06, Power Conversion, Nurnberg, Germany, 30 Mai – 01 June 2006
Издателство: PCIM 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №64 Todorov T.S., Madgarov N.D., Tsonkov E.P., Alexiev D.T., Ivanov P.T., Power Supplies for Induction Heat Treating with a Special Method of Energy Control, Proceedings of the 17th Heat Treating Conference, 15-17 September, Indianapolis, USA, 1997
Издателство: Proceedings of the 17th Heat Treating Conference, 15-17 September, Indianapolis, USA, 1997
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №65 Todorov T.S., Madgarov N.D., Alexiev D.T., Ivanov P.T., Adaptive Resonant Inverter for Electrothermics, Proceedings PCIM’95, Power Conversion, Nurnberg, Germany, June 20-22,1995, pp. 379-391
Издателство: Proceedings PCIM’95, Power Conversion, Nurnberg, Germany, June 20-22,1995
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ГЪРДЕВСКИ ДИПЛОМИРАН
АНТОН ТОДОРОВ ТОНЧЕВ ДИПЛОМИРАН Проектиране и изследване на високочестотен резонансен преобразувател за безконтактно зареждане на електромобили
ВАЛЕРИ ПЕТКОВ ПЕТКОВ ДИПЛОМИРАН Разработване и изследване на системи за безконтактно предаване на електрическа енергия с ротационно движение
ЛЮДМИЛ МЕТОДИЕВ ПЕТКОВ ДЕЙСТВАЩ Методи и схеми за паралелно безконтактно електрическо захранване и предаване на данни
ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ ИЛИЕВ ДЕЙСТВАЩ Методи и схеми за увеличаване на разстоянието при безконтактните предаватели на електрическа енергия