ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: МАРИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Ръководител, катедра
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Индустриален дизайн и текстилна техника
Кабинет(и): 1133
Служебен тел.: 066/827296
E-mail1:
Месторождение: гр. Велико Търново
Постоянен aдрес: гр. Велико Търново ул."Вела Пискова" №14
Съдържание:
Обща информация
Проекти (9)
Книги (2)
Публикации (27)
Интереси (1)
Учебни материали (5)
Докторанти (4)


Обща информация
Академични позиции
2006г - доцент в катедра "ТМ"
2002-2005г - главен асистент в катедра "ТМ"
1994-2002г - старши асистент в катедра "ТМ"
1990-1994г - асистент в катедра "ТМММ"
2012-2015г Член на КС при ТУ-Габрово

Образование и обучение
1982-1984
Висше военно образование
Катедра “Земна артилерия“; чин към момента „капитан” ; длъжност „командир на батарея”

1984-1989
Машинен инженер – магистър ; специалност „Механично уредостроене”
Специализация финно механично приборостроене и уредостроене

1999 - 2002
Образователна и научна степен „доктор”
Защитил докторат на тема: “Синтез на равнинни лостови механизми по крайно отдалечени дискретни положения”
Технически Университет – София Научно направление 02.01.04 „ТММ и АЛ”

Учебна дейност
Титуляр на дисциплини:
1. Теория на механизмите и машините - факултет”МУ”
2. Проектиране на машини и съоръжения - факултет”МУ”
3. Машинознание и екипировка - факултет ”С”
4. Инженеринг - факултет ”С”


Завършени проекти
Име на проект: №1 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1 2017г
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Дейности по методическо, техническо и административно осигуряване на процедурите по провеждане на студентски практики Проучване и анализ на състоянието Разработване на методика, материали и програми Създаване и поддръжка на уеб-платформа и модули за обслужване процеса по координиране и провеждане на студентските практики Провеждане на обучение за функционални експерти Провеждане на обучение за функционални експерти Дейности по координация и обезпечаване на студентските практики Реализация на информационни кампании сред обучаващи организации Набиране на обучаващи организации Реализация на информационни кампании сред студенти и преподаватели Кандидатстване, набиране, одобряване на студенти, обучение, осъществяване и удостоверяване на студентски практики в реална работна среда Извършване на текущ мониторинг на изпълнение на дейностите по провеждане на студентските практики Мултиплициране на резултатите от реализацията на студентските практики
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 600

Име на проект: №2 Геометричен синтез и кинематичен анализ на Click-Clack механизми - 2015г
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Синтезът на механизми, при който точно (до порядъка на грешки от закръгления в изчисленията) се генерира дадена геометрична зависимост – функция на положението, първа предавателна функция, траектория и т.н, се нарича точен. В случай на генериране на приблизително зададени функции, Синтезът се нарича апроксимационен. Този синтез се свързва с условието за допускане на предварително зададена грешка от апроксимацията.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №3 НОВИ ПОДХОДИ ПРИ АПРОКСИМАЦИОННИЯ СИНТЕЗ НА БУТАЛНИ МАШИНИ И МАНИПУЛАТОРИ - 2014г.
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Поради крайния си брой постоянни геометрични параметри, лостовите механизми в общия случай могат да реализират ограничен брой зависимости между променливи величини. Една или няколко променливи (обобщени координати), се приемат като независими с брой съответстващ на степените на свобода на механизма, а останалите се явяват функции на обобщените координати. В общия случай е невъзможно точното генериране на желана непрекъсната зависимост между премествания на твърди тела от лостов механизъм. Въпреки това, непрекъснато се търси начин да се разкриват все по-добри възможности за генериране на функционални зависимости с лостови механизми, заради тяхната относителна простота и безспорни предимства при определени условия. Методите за синтез на механизмите са обособени в две основни групи - точни и приблизителни (апроксимационни).
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №4 МЕТРИЧЕН СИНТЕЗ ПО ДИСКРЕТНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ХИПОЦИКЛОИДНИ КОМПРЕСОРИ - 2013г
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: За обезпечаване процеса на проектиране на хипоциклоидни бутални машини, задвижвани чрез зъбно-лостов механизъм са разработени методи за метричен синтез и кинематичен анализ, позволяващи определяне на геометрич-ните параметри - фазов ъгъл при засмукване и зададен ход на буталото. Предложените методи за синтез на зъбно-лостови предавателни механизми са базирани на кинематичната геометрия, векторно-матричния метод , както и метод на обобщен синтез, който е в състояние да определи всички възможни решения на поставената задача за синтез по зададен фазов ъгъл на засмукване.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 3

Име на проект: №5 Проект BG051РО001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ - 2007-2015г
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проекта е креативен и трябва да продължи в следващ период. Трябва да се намали броя на практиките за сметка на качеството на провеждането на стажовете във водещи фирми в бранша (професионалните направления) в които се обучават студентите. Трябва или да се ограничи териториално участието на фирмите да бъде в една област на България или да се предвидят средства за командировки.
Позиция в проекта: Водещ функционален Експерт
Бр.заети: 1650 студенти
Web: http://praktiki.mon.bg

Име на проект: №6 ДИНАМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИПОЦИКЛОИДНИ БУТАЛНИ МАШИНИ - 2012г
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: В съвременните конструкции на бутални компресори с малка и средна производителност и повишена честота на въртене практически изцяло се използва коляно-мотовилков механизъм за преобразуване на въртеливото движение във възвратно-постъпателно на буталата от работните цилиндри. Производителността (масовия дебит) на буталния компресор е основна негова характеристика и се влияе от множество фактори, най-основните от които са честотата на въртене, мъртвия обем в работната камера и вида на газоразпределителния механизъм. Досегашните подходи за повишаване на производителността при зададен работен обем са свързани преди всичко с подобряване характеристиките на газо-разпределителните механизми, като се прилагат различни конструкции на клапани, осигуряващи минимално съпротивление на преминаване на работния флуид. Оптималния подбор на параметрите на коляно-мотовилковия механизъм спомага да се постигне приемлива стойност за средната скорост на буталото, осигуряваща ниска скорост на работния флуид в смукателния тракт на машина и подобряване запълването на работния цилиндър. Наред с казаното дотук е редно да се отбележи, обаче че всички тези подходи за подобряване характеристиките на буталните компресори са ограничени и за по-нататъшно усъвършенстване не остава нищо друго освен да се търсят начини за създаване на машина от този тип с различен закон на движение на буталото, позволяващ изменение в продължителността на фазите на работния процес. Начин за постигане на промяна в движението на буталото се явява замяната на коляно-мотовилковия механизъм с друг механизъм. Основната идея е да се замени коляновия вал с планетен механизъм с вътрешно зацепване (епициклоидни механизми), съотношението между диаметрите на планетното колело и неподвижния венец да бъде 1:3, мотовилката да се захване ексцентрично към планетното колело и да се получи бутална машина с планетарен колянов вал. Точката от планетарното коляно, в която е захваната мотовилката описва епициклоида. Запазва се възвратно-постъпателния характер на движението на буталото. Благодарение на това, че мотовилката е свързана с планетарно коляно се открива възможност за изменение на съотношението между времето за засмукване и времето за изтласкване на работния флуид в рамките на един работен цикъл. Това съотношение се подбира в полза на времето за засмукване с цел да се повиши степента на запълване на работния цилиндър на машината, респективно всичко това повишава производителността при един и същ работен обем в сравнение с аналогична машина, конструирана на базата на коляно-мотовилков механизъм. Посоченото сравнение се базира и на условието за еднаквост на параметрите на газоразпределителния механизъм. Освен подобрението на производителността машината с планетарен колянов вал има и по-добра динамика. Например за постигане равномерен ход е необходим по малък маховик в сравнение с традиционния коляно-мотовилков механизъм. По-малкото ъглово отклонение на мотовилката води до намаляване триенето в работния цилиндър и повишаване механичния КПД на машината.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №7 СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ И МЕТРИЧЕН СИНТЕЗ НА ЕПИЦИКЛОИДНИ БУТАЛНИ МАШИНИ - 2009-2011г.
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Компресоростроенето заема важно място сред многобройните области на съвременното машиностроене. Компресорно оборудване се използва в различни стопански отрасли. Компресорите са основно оборудване в химическата промишленост, хладилната техника и всички видове транспортна техника, служат за подаване на сгъстен въздух за всички типове пневматични задвижвания и оборудване във всяко съвременно индустриално предприятие. В промишлеността се използват различни типове компресори. Всеки тип има своите области на рационално приложение. Според принципа си на действие компресорите могат да бъдат разделени на обемни компресори, турбокомпресори и струйни компресори. Към групата на обемните компресори се отнасят всички видове бутални, винтови и роторни машини. Много широко са разпространени буталните компресори, тъй като машините от този тип притежават редица преимущества – висок коефициент на полезно действие при средна и малка производителност, възможност за достигане на високи налягания в обема на една компресорна установка, приспособяемост към работа на променливи режими.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №8 Синтез и анализ на манипулационни механизми при леярски дозиращи роботи FEEDMAT - 2008г.
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Механизмите с шестзвенна топологична структура и висша кинематична двоица (направляващ канал и ролка) имат отворен енергиен контур, като и известните шарнирно-лостови механизми със структура Stephenson III. Целта е да се предложи ново решение за шарнирно-лостов манипулационен механизъм със структура Stephenson I за леярски дозиращи роботи притежаващи затворен енергиен контур. Геометрията на целевото движение може да се постигне от самия манипулационен механизъм (роботи на фирмите BUEHLER, SNAIR, Advance Product Corporation, Toshiba и др.) или посредством активно управление на двигателите, както е при роботите на фирмите COLOSIO, MBS и др. Последните имат предимство във възможностите за софтуерна промяна на целевото движение на черпака вместо механична настройка при промяна на точката на наливане на стопената сплав в пресформата на леярската машина.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 3

Име на проект: №9 Апроксимационен синтез на пространствени механизми с прилагане уравненията на Freudenstein -2007g.
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: През 2004г бяха модернизирани и усъвършенствани някои действуващи модели механизми на съществуващи щрайхгарни предачни машини от типа “BEFAMA” – PG62AP”. Разработката по договор № II-14/2004-НИД спомогна за публикуване в национални списания на 7 (седем) статии свързани със синтез и кинематичен анализ на този клас текстилни машини. През 2005г е предложена тема № II-22/2005-НИД свързани с оптимизира-не на пространствени механизми при еднорапирен с вертикален главен вал Iwer и двурапирен стан MAV, чрез прилагане на компютърен синтез по крайно отда-лечени дискретни положения на RSSR и RRRP структури. В резултат на изследванията бяха презентирани и публикувани 5 (пет) статии в национални списания и международни научни конференции
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 3


Публикации
Публикация: №1 Автор доц.д-р Марин Йорданов Маринов - учебник по ТММ - 2014г
Издателство: Издателство "Васил Априлов"
Изд.год.: 2014
Вид: Книга (бълг.издание)

Публикация: №2 Автор Маринов М.Й. Ръководство за курсово проектиране по ТММ - 2005г.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"
Изд.год.: 2005
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Маринов, М Й. Компютърен синтез на равнинни гърбични механизми с приложение в артилерийска минохвъргачна система. Варна 2019г
Издателство: Механика на машините - св.св. Константин и Елена
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №4 Маринов М. Й., Синтез на противоударна защита приложен в специални механизми посредством фрикционен демпфер.
Издателство: Механика на машините Варна 2016г. бр. 118
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №5 Маринов М. Й, Компютърно моделиране и геометричен анализ на Click-Clack механизми.
Издателство: Механика на машините Варна 2017 бр.118
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 М.Й. Маринов, Varna 2017, Маргинален синтез на COMEZ текстилни механизми по крайно отдалечени положения.
Издателство: BulCToMM №121
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №7 Маринов М.Й - Синтез на RSSR лостови CLICK-CLACK механизми - Варна 2015г.
Издателство: Механика на машините BulKToMM
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Маринов М.Й - Маргинален синтез на пространствен четиризвенен механизъм по крайно отдалечени положения - Варна 2014г
Издателство: Механика на машините BulKToMM
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №9 Маринов М.Й - Компютърно определяне на мощността при ексцентрични едноцилиндрови хипоциклоидни бутални машини - Варна 2012г
Издателство: Механика на машините BulKToMM
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Енчев Вл., М. Маринов, АПРОКСИМАЦИОНЕН СИНТЕЗ НА ПЕТЗВЕНЕН ЗЪБНО-ЛОСТОВ МЕХАНИЗЪМ, УНИТЕХ’12, Габрово 2012
Издателство: УНИТЕХ’12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Маринов М.Й. Геометричен и кинематичен анализ на ексцентрични едноцилиндрови хипоциклоидни бутални машини - Варна 2011г.
Издателство: Механика на машините BulKToMM
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №12 Енчев В Маринов М - Синтез на петзвенен зъбно-лостов механизъм по три зададени положения - Варна 2011г.
Издателство: Механика на машините BulKToMM
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №13 Маринов М., Вл. Енчев, Структурен анализ на съосни едноцилиндрови хипоциклоидни бутални машини, Механика на машините, 2010
Издателство: МЕХАНКА НА МАШИНИТЕ
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №14 Маринов М.Й. Структурен анализ на съосни едноцилиндрови хипоциклоидни бутални машини (СЕХБМ) - Варна 2010
Издателство: списание "Механика на машините" гр.Варна
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №15 Маринов М.Й. Структурен анализ на едноцилиндрови ексцентрични хипоциклоидни бутални машини (ЕЕХБМ) - Варна 2010г.
Издателство: списание "Механика на машините" гр. Варна
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 В Енчев, М Маринов - Обобщен синтез на зъбно-лостов механизмъм за хипоциклоиден компресор- Варна 2010г.
Издателство: Механика на машините BulKToMM
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Маринов М.Й. Геометричен и кинематичен анализ на RSSP пространствен четиризвенен механизъм синтезиран по крайно отдалечени положения - Варна 2009
Издателство: списание "Механика на машините" гр. Варна
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №18 Маринов М.Й Синтез на RSSP пространствен четиризвенен механизъм по крайно отдалечени положения - Механика на машините - Варна 2009
Издателство: списание "Механика на машините" гр. Варна
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 Маринов М.Й Аналитично определяне геометричните и кинематичните параметри на асуровите групи от II клас във вид удобен за компютърен анализ на механизми от същия клас. - Варна 2008г
Издателство: Механика на машините BulKToMM
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Маринов М.Й - Компютърен геометричен и кинематичен анализ на равнинни лостови механизми от II клас - Варна 2008г
Издателство: Механика на машините BulKToMM
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №21 Маринов М.Й. Компютърен геометричен и кинематичен анализ на равнинни лостови механизми от втори клас - "Механика на машините" Варна 2007
Издателство: списание "Механика на машините" - гр.Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Илиев T., K. Маринов, С. Йорданов, „Компютърно Базирана Система за Определяне на Остатъчния Ресурс на Хидрогенератори”, сп."Инженерни науки",бр4,2007,стр.5-19.
Издателство: сп."Инженерни науки",бр4,
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №23 Galabov V.B.; Marinov M.J. Synthesis of primary kinematic chains of specialized robots using a matrix method. 6-th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2006
Издателство: 6-th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №24 Маринов М.Й Кинематичен анализ на RRRP механизъм за прекарване на вътъчната нишка при еднорапирен стан с вертикален главен вал - "Механика на машините" - гр. Варна
Издателство: списание "Механика на машините" - гр. Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №25 Маринов М.Й. Синтез на RRRP механизъм за прекарване на вътъчната нишка при еднорапирен стан с вертикален главен вал - "Механика на машините" Варна
Издателство: списание "Механика на машините"
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №26 Marinov M., V. Enchev, VECTOR-MATRIX SYNTHESIS OF A SPATIAL RSSR FOUR-BAR LINKAGE ON EXTREMELY REMOTE DISCRETE POSITIONS, RaDMI 2006, Petrovac (Montenegro)
Издателство: 6th International Conference RaDMI-2006, "Research and Development in Mechanical Industry", Petrovac (Montenegro)
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №27 Гълъбов В.Б. Маринов М.Й. Синтез на основния механизъм на специализиран робот за обслужване на хоризонтални леярси машини - Варна 2003г.
Издателство: Механика на машините BulKToMM
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Интереси
Интерес: Синтез на механизми, манипулатори и роботи. Метричен синтез и анализ на текстилни и полиграфски машини и механизми. Надеждност на машините .


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0545,0,Теория на механизмите и машините - р. о.
Дисциплина 2: 0545,0,Теория на механизмите и машините (р. о., бакалавър)
Дисциплина 3: 1378,0,Машинознание (з. о., бакалавър)
Дисциплина 4: 1378,0,Машинознание (р. о., бакалавър)
Дисциплина 5: 1707,0,Проектиране на машини и съоръжения - р. о.


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ВЛАДИМИР НЕНЧЕВ ЕНЧЕВ ДИПЛОМИРАН
МАРИН ВЕНИАМИНОВ ГЕОРГИЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Структурен анализ и метричен синтез на Click-Clack механизми
ДОНКА МИХАЙЛОВА ГУТЕВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Структурен и метричен синтез на механизми за текстилни машини
ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОФОРОВ МАРИНЧЕВ ОТЧИСЛЕН БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА Компютърен синтез на равнини и пространствени механизми в осемзвенна топологична структура