ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ГЕОРГИ ИВАНОВ МИХАЛЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Автоматика,информационна и управляваща техника
E-mail1:
Съдържание:
Публикации (40)


Публикации
Публикация: №1 Йорданов С., Г. Михалев, С. Иванов, Х. Стойчева. Интелигентна система за управление на събирането на твърди отпадъци, сп. АВТОМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, Година LVI, № 1/2023, стр. 23-30, ISSN 0861-7562 Print,ISSN 2683-1279 Online
Издателство: сп. АВТОМАТИКА и ИНФОРМАТИКА
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №2 S. Yordanov, K. Ormandzhiev, G. Mihalev, K. Kostov and V. Mitev, "Studying the Influence of Working Fluid Temperature on the Performance of an Electrohydraulic Servo System in Dynamic Mode," 2023 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Varna, Bulgaria, 2023, pp. 211-216, doi: 10.1109/ICAI58806.2023.10339076.
Издателство: 2023 International Conference Automatics and Informatics (ICAI)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Д. Динев, С. Йорданов , Р. Иванов, Г. Михалев, "НИСКОБЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЗДРАВЕТО НА БРЕМЕННИ ЖЕНИ",31-ми Международен симпозиум УТЕОС, 2023. гр. София
Издателство: 31-ми Международен симпозиум УТЕОС
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Г. Михалев, С. Йорданов, Х. Стойчева, "ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЛГОРИТМИ ЗА СЕГМЕНТИРАНЕ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА 3D СЦЕНА ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ", 31-ми Международен симпозиум УТЕОС, 2023. гр. София
Издателство: 31-ми Международен симпозиум УТЕОС
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Г. Михалев, С. Йорданов, Х. Стойчева, "СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЧЕЛНИ КОШЕРИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПРИЛАГАНЕ В ПЧЕЛАРСТВО ", сп. АВТОМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, Година LVI, № 2/2023, стр. 37-43, ISSN 0861-7562 Print,ISSN 2683-1279 Online
Издателство: сп. АВТОМАТИКА и ИНФОРМАТИКА
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 Михалев Г., Йорданов Ст., Стойчева Хр., Система за мониторинг състоянието на пчелни кошери предназначена за прилагане в прецизното пчеларство, 30-ми Международен симпозиум УТЕОС, 2022. гр. София.
Издателство: 30-ти Международен симпозиум Управление на енергийни, индустриални и екологични системи 10.11 – 11.11.2022 г., София
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Mihalev G.,S. Yordanov, H. Stoicheva, “Application of artificial neural networks to predict beehive honey yield”. Journal of Informatics and Innovative Technologies (JIIT), № 4(4), pp. 59-67, 2022, ISSN: 2683-0930.
Издателство: Journal of Informatics and Innovative Technologies (JIIT), № 4(4)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Yordanov S., Mihalev G., Stoycheva H., Vladimirov V. Laboratory multi-agent traffic management system. International Scientific Conference UNITECH 2022 - Gabrovo, Proceedings, 18-19 November 2022, vol. I, pp. 380-386, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH 2022 - Gabrovo, Proceedings, 18-19 November 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Mihalev G., Yordanov S., Ormandzhiev K., Kostov K., Mitev V. ,"Robust Control of Electro-Hydraulic Servo System", ICAI 2022, Varna, Bulgaria, 2022
Издателство: 2022 International Conference Automatics and Informatics (ICAI)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Yordanov S, K. Ormandzhiev, G. Mihalev, Comparative analysis of control quality between PI and FUZZY controller of experimental electrohydraulic servosystem, ICAI 2021, 30 September – 2 October 2021, Varna, приета за печат.
Издателство: NTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS’2021 (ICAI’21), 30 September-2 October 2021 , VARNA, BULGARIA
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Mihalev G., Yordanov S, Kinematic model and analysis of an anthropomorphic robotic finger, ICAI2021, 30 September – 3 October 2021, Sofia, pp. 322-327, ISBN:978-1-6654-2661-9
Издателство: 2021 International Conference Automatics and Informatics (ICAI)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Йорданов Ст., Михалев Г., Стойчева Хр. , Интелигентна система за управление събирането на твърди отпадъци, 29-ми Международен симпозиум УТЕОС, 11-12.11.2021, гр. Банкя, приет
Издателство: 29-ми Международен симпозиум УТЕОС
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Михалев Г., Йорданов Ст., Изследване и анализ на техники против интегрално насищане в системите за управление, Международна научна конференция УНИТЕХ ‘2021, 19-21.11.2021, Габрово,стр. 224-230, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ ‘2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Любенов А., Михалев Г., Представяне и сравнение на софтуерни платформи за машинно обучение, Международна научна конференция УНИТЕХ ‘2021, 19-21.11.2021, Габрово, приет
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ ‘2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Ormandzhiev K., Yordanov S, Mihalev G.,Kostov K., Parametric Optimization of Electrohydraulic Servo System, 25th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2020), In E3S Web of Conferences (Vol. 207, p. 04003). EDP Sciences.
Издателство: 25th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2020)
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Ormandzhiev K., Yordanov S, Mihalev G.,Kostov K., Identification and synthesis of PI controller for electrohydraulic servo system, ICAI2020,1-3 October Sofia, 2020, pp. 1-5, ISBN:978-1-7281-9308-3
Издателство: 2020 International Conference Automatics and Informatics (ICAI)
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Михалев. Г., А. Любенов, "Относно използването на суперклъстери в автоматизацията", Международна научна конференция UNITEX 2020, 20-21 ноември, 2020, Габрово, Сборник доклади, стр. 298-303 ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Йорданов Ст. , К. Орманджиев, Г. Михалев, Някои възможности за робастно управление на двойнодействаща водна турбина, списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, том 3, 2019, стр. 3-11, ISSN 0861-7562 Print,ISSN 2683-1279 Online
Издателство: АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2019 г.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 S.Yordanov , K. Ormandzhiev, G. Mihalev, Robust Control of Cross-flow Water Turbine, International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.49-52, ISSN1313-1850
Издателство: International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №20 Mihalev G, S. Yordanov, T.Todorov, InteStudy of Calibration Process of Camera Through Industrial Robot – Part 1 rnational Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.111-114 ISSN1313-1850
Издателство: International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.111-114
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №21 Mihalev G, S. Yordanov, T.Todorov, Study of Calibration Process of Camera Through Industrial Robot – Part 2, International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.115-118, ISSN1313-1850
Издателство: International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №22 S. Yordanov, S.Ivanov , T.Todorov, G. Mihalev,, Intelligent System for Qualification of Food Products Based on Esp32 and Gass Sensors, International Conference on "Artificial Intelligence and E-leadership, AIEL 2019, 10-11 October 2019, Plovdiv, Bulgaria, ISSN 2682-9517
Издателство: International Conference on "Artificial Intelligence and E-leadership, AIEL 2019, 10-11 October 2019, Plovdiv, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №23 Mitev V., S. Yordanov, G. Mihalev, Process Controller with Integrated Autotunig Module, International Scientific Conference UNITEX 2019, 15 – 16 November 2019, Gabrovo, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITEX 2019, 15 – 16 November 2019, Gabrovo,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №24 Mihalev G, S. Yordanov ,Model predictive control of vibratory bowl feeder, International Scientific Conference UNITEX 2019, 15 – 16 November 2019, Gabrovo, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITEX 2019, 15 – 16 November 2019, Gabrovo
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Стойчева Х., Г. Михалев, Имплементация на хаотични синхронизационни схеми в PC-базирано приложение за кодиране на изображения, Сборник доклади от международна научна конференция Автоматика и информатика ‘19, София, 2019, том 1, стр. 183-186,ISSN1313-1850
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Автоматика и информатика ‘19, София, 2019, том 1
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Стойчева Х., Г. Михалев, Приложение на изкуствена невронна мрежа и хаотични синхронизационни схеми в система за кодиране на изображения, Международна научна конференция „Изкуствен интелект и Е-лидерство” 10-11.10.2019 г.
Издателство: International Conference on "Artificial Intelligence and E-leadership, AIEL 2019, 10-11 October 2019, Plovdiv, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №27 Йорданов С., Г. Михалев, Приложение на ESP32 в система за отчитане производителността на труда в реално време. Международна конференция автоматика и информатика ‘2018, София 4-6 октомври 2018, том 1 стр.
Издателство: Международна конференция автоматика и информатика ‘2018, София 4-6 октомври 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Йорданов С., С. Иванов, Г. Михалев, Система за отчитане производителността на труда в реално време, Международна научна конференция UNITEX 2018, 16-17 ноември, 2018, Габрово, I-293-298 , Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2018, 16-17 ноември, 2018, Габрово,
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Йорданов Ст. , Г. Михалев, Система за отчитане на производителността на труда в реално време, базирана на контролер ESP32, списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, том 4, 2018, стр. 10-18, ISSN 0861-7562 Print,ISSN 2683-1279 Online
Издателство: списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Михалев Г. , Хр. Стойчева, СИНТЕЗ НА ЛИНЕЙНО КВАДРАТИЧЕН РЕГУЛАТОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИБРАЦИОНЕН ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ, списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, том 2, 2018, стр. 8- 13,ISSN 0861-7562
Издателство: списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Михалев Г., С. Йорданов, „Размит ПИДД2 регулатор за управление на вибрационен захранващ модул “, Международна научна конференция “Унитех’17” – Габрово, Сборник доклади, Том II, стр.336-341, Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “Унитех’17”
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Йорданов С.Й., Г. Михалев, Синтез на µ управляващо устройство за вибрационен захранващ модул, Международна научна конференция UNITEX 2016, 18-19 ноември, 2016, Габрово, I-328-333 , Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITEX
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Йорданов С.Й., Г.Михалев ,Методика за избор на селектираща позиция на система за машинно зрение интегрирана към управлението на вибробункер, Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово, I-418-421, Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Владимиров И., С. Иванов, С. Йорданов, Aрхитектура на система за управление на компресорни станции, Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово, I-429-433, Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Михалев Георги ,“PC-базирана система за машинно зрение използваща изкуствена невронна мрежа с променяща се структура“, Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово, I-434-440, Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Mihalev G., S. Jordanov, Study the simulation model behavior of vibratory feeder device, Proceedings of Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science SFITES 2015,29-30 May 2015, Kavala, pp 114-118
Издателство: Proceedings of Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science SFITES 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №37 Тодоров, Т., Йорданов, Ст., Михалев, Г., Окачествяване на хранителни продукти с невронна мрежа, Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, I-292-297. Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Йорданов, Ст., Михалев, Г., Тодоров, Т., Използване на система за машинно следене плаването на печат, Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, I-286-291. Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Йорданов С., Г. Михалев, „Използване на алгоритми за филтриране на изображението в система за машинно зрение“, Международна конференция по автоматика и информатика ‘14, София 3-7 октомври 2014. стр. I63-67
Издателство: Международна конференция по автоматика и информатика ‘14, София 3-7 октомври 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Михалев Г., С. Йорданов, „Интелигентна система за ориентиране на детайли“, Международна научна конференция “Унитех’12” – Габрово, Сборник доклади, Том І, стр.592-596, Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “Унитех’12” – Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я