ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ГЕОРГИ ИВАНОВ МИХАЛЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Автоматика,информационна и управляваща техника
Съдържание:
Публикации (6)


Публикации
Публикация: №1 Михалев Г., С. Йорданов, „Размит ПИДД2 регулатор за управление на вибрационен захранващ модул “, Международна научна конференция “Унитех’17” – Габрово, Сборник доклади, Том II, стр.336-341, Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “Унитех’17”
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Михалев Георги ,“PC-базирана система за машинно зрение използваща изкуствена невронна мрежа с променяща се структура“, Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово, I-434-440, Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Mihalev G., S. Jordanov, Study the simulation model behavior of vibratory feeder device, Proceedings of Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science SFITES 2015,29-30 May 2015, Kavala, pp 114-118
Издателство: Proceedings of Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science SFITES 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №4 Тодоров, Т., Йорданов, Ст., Михалев, Г., Окачествяване на хранителни продукти с невронна мрежа, Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, I-292-297. Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Йорданов, Ст., Михалев, Г., Тодоров, Т., Използване на система за машинно следене плаването на печат, Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, I-286-291. Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Михалев Г., С. Йорданов, „Интелигентна система за ориентиране на детайли“, Международна научна конференция “Унитех’12” – Габрово, Сборник доклади, Том І, стр.592-596, Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “Унитех’12” – Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я