ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ЙОСИФ МИТЕВ МИТЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Хоноруван преподавател, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Машиностроителна техника и технологии
Кабинет(и): 6104
Служебен тел.: (066 827)+386, 466
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (4)
Книги (1)
Публикации (18)
Водени дисциплини (4)
Докторанти (5)


Завършени проекти
Име на проект: №1 ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБОРУДВАНЕТО С ПАРАЛЕЛНА КИНЕМАТИКА
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Провеждане на систематични изследвания и разработки в областта на технологичните приложения на оборудване с паралелна кинематика, както и създаване на нова и осъвременяване на съществуващата материална база и програмно осигуряване.

Име на проект: №2 ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ С ПАРАЛЕЛНА КИНЕМАТИКА
Година: 2011
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Провеждане на систематични изследвания и разработки в областта на технологичното оборудване с паралелна кинематика, както и създаване на нова и осъвременяване на съществуващата материална база и програмно осигуряване.
Период: 1 г.
Бр.заети: 5

Име на проект: №3 СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ И ПРОГРАМИРАНЕ НА ОБРАБОТВАЩИ МАШИНИ
Година: 2011
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 5

Име на проект: №4 СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА МАШИНОСТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОТОТИПИРАНЕ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕТО
Година: 2009
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта е провеждане на систематични изследвания и разработки в разглежданите направления, както и създаване на нова и осъвременяване на съществуващата материална база и програмно осигуряване. За постигане на поставената цел трябва да бъдат решени следните основни задачи: 1. Разработване на методики за проектиране на изделия и технологическа екипировка. 2. Разработване и внедряване в учебния процес на програмни модули за автоматизирано проектиране на технологически процеси за механическа обработка. 3. Теоретични и експериментални изследвания в областта на програмното управление на обработващи машини.
Период: 2 г.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 8


Публикации
Публикация: №1 Найденов,А.П., Й. М. Митев. Металорежещи машини с цифрово програмно управление, ТУ-Габрово, 2010 г
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Yakimov, H., I. Aleksandrova, Y. Mitev. Machining of Tooth Profiles on CNC Machines. Journal of the Technical University of Gabrovo 2023, 66: 29-33, ISSN: 1310-6686.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №3 Николова-Пенчева, М., И. Александрова, Й. Митев. Влияние на мажещо-охлаждащите течности върху работоспособността на метчици. Машиностроене и машинознание, 29, 2019, 1, 34-39. ISSN 1312-8612.
Издателство: Машиностроене и машинознание, том 29, No 1
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №4 Якимов Х., Александрова И., Митев Й. "ЗЪБОСТРУГОВАНЕ-ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ". Машиностроене и машинознание - гр. Варна.Година 13, Книга 1, 2018
Издателство: Машиностроене и машинознание
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №5 Николова-Пенчева, М., И. Александрова, Й. Митев. Методи и инструменти за формообразуване на вътрешни скрепителни резби. –Машиностроене и машинознание, 2018, т. 28, №1, 54-62, ISSN 1312-8612.
Издателство: Националната конференция по Машиностроене и машинознание, 9–10 септември 2017 г., Варна.
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 Раев М , Метев Х., Митев Й. Семантика на моделите при автомаризирано проектиране на приспособления за установяване на заготовките при механично обработване. сп. „Машиностроене и машинознание“, Варна, бр.28, 2018 г. ISSN 1312-8612
Издателство: Машиностроене и машинознание, бр.28, Варна
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №7 Раев М , Метев Х., Митев Й. Структура на компановъчните твърдотелни модели при автоматизирано проектиране на приспособления за установяване на заготовките при механично обработване. сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.27, 2017 г., с.38-43, ISSN 1312-8612.
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.27, Варна
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Николова-Пенчева, М., И. Александрова, Й. Митев. 3D моделиране на режещо-деформационни метчици. – Известия на Технически университет – Габрово, 55, 2017, 3–6, ISSN: 1310-6686.
Издателство: Известия на Технически университет – Габрово, т. 55
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №9 Раев М., Метев Х., Митев Й. Система за автоматизирано проектиране на приспособления за установяване на заготовките при механично обработване. Национална научна конференция с международно участие „ Екология и здраве“, Пловдив, 2016, сб. докл. с. 466-471. ISSN 2367-9530
Издателство: Национална научна конференция с международно участие „ Екология и здраве“, Пловдив, 2016, сб. докл.
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №10 Raev M., Metev H., Mitev J. Analysis methods of design of arrangements for the estabilishment of the preparations for machining. International scientific conference UNITECH’15, Gabrovo, Bulgaria 2015г., vol.3. 101-106.ISSN 1313-230X
Издателство: International scientific conference UNITECH’15, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №11 Mitev H., Y. Mitev Някои структурни особености на машините с паралелна кинематика, Национална конференция по машиностроене и машинознание, Дни на механиката МДУ Ф. Ж. Кюри, курорт Св.св. Константин и Елена, 2014г, сп. Машиностроене и Машинознание, год. Х, Книга I,2015г., стр. 12-15.
Издателство: Дни на механиката МДУ Ф. Ж. Кюри, курорт Св.св. Константин и Елена, 2014г, сп. Машиностроене и Машинознание, год. Х, Книга I,2015г., стр. 12-15.
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Митев Х.,Й. Митев" Някои технологични особености на машините с паралелна кинематика тип "LINAPOD" ", UNITECH 2014 , Gabrovo 2014,pp III 170-174, ISSN1313-230X
Издателство: UNITECH 2014 , Gabrovo 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Метев Х., Раев М., Митев Й. Методика и алгоритъм за автоматизирано проектиране на приспособления за установяване на заготовките при механично обработване. сп. „Известия на ТУ – Габрово“, т.48,с. 35-39, 2014. ISSN 1310-6686.
Издателство: сп. „Известия" на ТУ – Габрово, т.48
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Митев Й., Х.Митев, Координатно пространство при машините с паралелна кинематика тип "LINAPOD", УНИТЕХ 2014 Габрово, pp III 179-183, ISSN 1313-230X
Издателство: УНИТЕХ 2014 Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Митев Й.М., Потребителски цикъл за фрезоване на повърхнини тип „джоб” чрез врязване, сп. „Машиностроене и Машинознание”
Издателство: сп. „Машиностроене и Машинознание”
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: При детайлите обработвани върху фрезови обработващи центри често се срещат вдлъбнати повърхнини тип джоб, обработката на които изисква отстраняването на значителен обем материал. Обработването по традиционния метод създава значителни проблеми свързани със стабилността на инструмента и машината. В работата е предложен подход и реализация на макропрограма, позволяваща лесно прилагане на съвременен високоефективен метод за фрезоване чрез врязване върху машини неразполагащи с подходящи програмни средства за реализирането му.

Публикация: №16 Митев Й.М. Уредба за активен контрол състоянието на режещи инструменти при металорежещи машини с цифрово програмно управление, сп. „Машиностроене и Машинознание”, год.VI, книга 2, 2011, стр. 72-75
Издателство: сп. „Машиностроене и Машинознание”, год.VI, книга 2, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Проведено е изследване с цел да се създаде методика и алгоритъм за динамично наблюдение на състоянието (износването и целостта) на режещи инструменти, анализ на състоянието им и сигнализация. Създадена е опитна уредба за косвен контрол на режещите инструменти при машините с ЦПУ посредством натоварването (тока) в двигателите

Публикация: №17 Митев Й.М. Контрол износването на инструментите при металорежещи машини с цифрово програмно управление в реално време, сп. „Машиностроене и Машинознание”, год.VI, книга 2, 2011, стр. 76-79
Издателство: сп. „Машиностроене и Машинознание”, год.VI, книга 2, 2011,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Потвърдена е експериментално възможността за мониторинг на силите на рязане без използване на специализирани динамометрични устройства. Установена е зависимост на тока в подавателното задвижване от параметрите на процеса рязане – подаване, дълбочина на рязане и състояние на режещия ръб [A1.8]. Тази зависимост позволява изграждането на специален алгоритъм и програмно осигуряване за самообучаваща се система за анализ и контрол на процеса рязане в реално време

Публикация: №18 Naydenov A., J.Mitev „AUTOMATIC CENTRE – DRILL RELIEVING MACHINE IZM 05”; Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 14, 2009 International Scientific Conference on Advanced Manufacturing Technologies Amtech’09 BULGARIA, стр.1-7.
Издателство: Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The operation relieving of center drills is realized by the method of the profile plunge grinding. The big variety of profiles and diameters of the center drills makes difficult the utilization of cam-levers automatic machine in The large number production. This is a reason for the designing of a new automatic machine for production of center drills, supped with CMC system, A subject of description in the paper is the system for control. The alder diagram is Include, typically for an automatic machine M-commands, coding and inserting into ROM-memory for programming controller of an automatic machine. 72 hours examinations have been made, after which an automatic machine is working in the regular production of a firm "INSTRUMENT AG'- Gabrowo.


Водени дисциплини
Дисциплина: 0001,0,Автоматизация на машиностроителното производство (р. о., бакалавър)
Резюме: Формира в студентите познания и умения за подходите, методите и техническите средства необходими за повишаване на производителността, качеството и културата на производството въобще и в частност в машиностроенето.

Дисциплина: 2137,0,Програмиране,настройване и експлоатация на машини с ЦПУ (р. о., бакалавър)
Резюме: Дисциплината дава необходимите знания и умения на завършилите специалността да разработват високопроизводителни технологически процеси за обработване на детайлите върху ММ с ЦПУ в условията на единичното и серийно производства; да разработват управляващи NC програми за обработване на детайлите; да използват автоматизирани системи за разработване на управляващите програми; да настройват, управляват и експлоатират ММ с ЦПУ.

Дисциплина: 0827,1,WOP системи за цифрово програмно управление (р. о., магистър)
Резюме:

Дисциплина: 0193,0,CAD/CAM системи в машиностроенето (р. о., бакалавър)
Резюме: Целта на дисциплината е да разшири познанията на студентите в областта на автоматизираното проектиране, като ги запознае с основните теоретични постановки и методологията за проектиране и подготовка на производството на машиностроителни изделия, заложени в съвременните CAD/CAM системи. Изясняват се методическите основи и идеологията на съвременните системи за параметрично SOLID моделиране, повърхнинно (Surface) моделиране и сглобяване на изделията, както и принципа на работа на системите за автоматизирано генериране на NC-програми (CAM – системи).


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ИВЕЛИН СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Прототипиране при производство на керамични изделия
МАДЛЕНА ВАСКОВА ЖИЛЕВСКА ДИПЛОМИРАН Модернизация на клас фрезови машини
ХРИСТО ХРИСТОВ ЯКИМОВ ДИПЛОМИРАН Обработване на зъбни профили върху машини с цифрово програмно управление
СТАНИМИР ЦВЕТАНОВ ВРАЖИЛОВ ОТЧИСЛЕН БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА Система модулни комбинирани инструменти за CNC машини
ИЛИАН АТАНАСОВ ЛЮТОВСКИ ОТЧИСЛЕН БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА Оптимизиране елементи на шприцформи посредством метод на 3D принтиране