ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ИРИНА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен секретар, администрация
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Машиностроителна техника и технологии
Кабинет(и): 6302
Служебен тел.: (066 827)+285
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (12)
Книги (5)
Публикации (66)
Докторанти (8)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Нови инструменти и технологии в машиностроенето
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Създаване на нова конструкция режещо-деформационен метчик с помощта на технология чрез 3D принтер. Изследване на качествата и параметрите на получената с инструменти по този метод резба и сравняването й с такава, получена чрез конвенционални инструменти; Технологическа оптимизация на процеса формообразуване на вътрешни резби на различни материали по параметрите производителност, трайност и качество на обработената повърхнина; Оптимален избор на инструмент за получаване на вътрешни резби при механично обработване. Проектиране, изработване, създаване на условия за приложение на зъбостругови инструменти в процеса зъбоструговане. Автоматизирано проектиране на затягащи устройства в приспособления за установяване на заготовките при механично обработване.
Позиция в проекта: член на научния колектив
Бр.заети: 15

Име на проект: №2 Повишаване на иновационната дейност в „Адтех“ ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) – Система за лазерно маркиране
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Дефиниране на концепруален модел и на основни технически параметри на Система за лазерно маркиране с използването на иновативно оптимизирани решения, чрез които да се повиши ресурсната ефективност, надеждността на произвежданите елементи, както и на цялата система. Създаване и изследване на виртуален модел на Система за лазерно маркиране с цел функционална оптимизация. Концептуално формоизграждане, изследване и създаване на прототипен образец на Системата за лазерно маркиране за функционални тестове на технологията. Експериментални изследвания на основни параметри на експериментални образци (качествени параметри на маркиране, процеси и детайлност на маркирането). Анализ на експерименталните резултати и дефиниране на корекции с цел спестяване на енергия, време за маркиране, производствени разходи и повишаване на надеждността при безконтактното маркиране.
Позиция в проекта: ръководител, научен програмен колектив
Бр.заети: 8

Име на проект: №3 Повишаване на иновационната дейност в „Адтех“ ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) – Система за лазерно маркиране
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Дефиниране на концепруален модел и на основни технически параметри на Система за лазерно маркиране с използването на иновативно оптимизирани решения, чрез които да се повиши ресурсната ефективност, надеждността на произвежданите елементи, както и на цялата система. Създаване и изследване на виртуален модел на Система за лазерно маркиране с цел функционална оптимизация. Концептуално формоизграждане, изследване и създаване на прототипен образец на Системата за лазерно маркиране за функционални тестове на технологията. Експериментални изследвания на основни параметри на експериментални образци (качествени параметри на маркиране, процеси и детайлност на маркирането). Анализ на експерименталните резултати и дефиниране на корекции с цел спестяване на енергия, време за маркиране, производствени разходи и повишаване на надеждността при безконтактното маркиране.
Позиция в проекта: ръководител, научен програмен колектив
Бр.заети: 8

Име на проект: №4 Нови инструменти и технологии в машиностроенето
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Икономическа оптимизация на процеса еластично абразивно отрязване на стомани С45 и 42Cr4 по параметрите производителност и технологична себестойност. Автоматизиран избор на оптимална схема на установяване на заготовките при механично обработване.
Позиция в проекта: член на научния колектив
Бр.заети: 15

Име на проект: №5 Нови инструменти и технологии в машиностроенето
Година: 2020
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработване на методика и проектиране на зъбостругови инструменти. Многоцелева оптимизация на процеса еластично абразивно отрязване на стомани С45 и 42Cr4 по метода на обобщената функция на полезност.
Позиция в проекта: член на научния колектив
Бр.заети: 16

Име на проект: №6 Нови инструменти и технологии в машиностроенето
Година: 2019
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Моделиране и изследване на специални режещи инструменти за обработване на профилни повърхнини по метода на центроидното обхождане. Моделиране и изследване на нова конструкция режещо-деформационни метчици с повишена якост и надеждност, съчетаващи двата метода на формообразуване - рязане и пластична деформация, и създаващи възможности за интензифициране на процеса на обработване на вътрешни резби при повишаване на качеството им. Моделиране и оптимизация на процеса еластично абразивно отрязване с цел осигуряване на условия за увеличаване на трайността на инструмента, интензивността на процеса рязане и качеството на обработените повърхнини.
Позиция в проекта: член на научния колектив
Бр.заети: 15

Име на проект: №7 Нови инструменти и технологии в машиностроенето
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Моделиране и изследване на нова конструкция режещо-деформационни метчици с повишена якост и надеждност, съчетаващи двата метода на формообразуване - рязане и пластична деформация, и създаващи възможности за интензифициране на процеса на обработване на вътрешни резби при повишаване на качеството им. Моделиране и изследване на специални режещи инструменти за струговане на профилни повърхнини по метода на центроидното обхождане. Изследване на характеристики на оборудване с паралелна кинематика съобразно технологичните му приложения, както и разработване на нови приложения, окомплектовка, оборудване и програмно осигуряване.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 19

Име на проект: №8 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът е финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Г. Дейността на лаборатория С1.3. “Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка” е свързана с проектиране и реализация на изделия чрез адитивни технологии, както и с проектиране, изследване, моделиране и оптимизиране на нови конструкции конвенционални и специални инструменти.
Позиция в проекта: ръководител на лабораторна секция
Бр.заети: -

Име на проект: №9 Изследване и оптимизиране на режещи инструменти, получени чрез инжекционно формоване
Година: 2015
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: -
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №10 Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии
Година: 2013
Период: две години
Бр.заети: 33

Име на проект: №11 Моделиране и оптимизиране на процеса еластично абразивно отрязване
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: две години
Бр.заети: 7

Име на проект: №12 Изследване на еластично абразивно отрязване на ротационни заготовки
Година: 2011
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: две години
Бр.заети: 11


Публикации
Публикация: №1 Александрова, И. Рязане на материалите. Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2015, ISBN 978-954-683-532-1.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Александрова, И. Технологии за довършващо обработване на машиностроенето. Университетско издателство „Васил Априлов”, 2013, 978-954-683-492-8.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Александров, А., И. Александрова. Теория на експеримента. Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2012.
Издателство: Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2012.
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Александрова, И.С., М.И. Николова. Техническа безопасност. Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2011. ISBN 978-954-490-199-8
Издателство: ЕКС-ПРЕС, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Ненков, Н.Г., И.С. Александрова. Технологични системи и процеси в машиностроенето. Габрово, Университетско издателство “Васил Априлов” , Габрово, 2006. ISBN 954-683-151-4
Издателство: Университетско издателство “Васил Априлов” , Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Радев, Х., И. Александрова. Аналитично определяне на диаметъра на предварително обработения отвор при формообразуване на резби с режещо-деформиращи метчици. Машиностроене и машинознание, 2024, 34(1), 3-8, ISSN; 1312-8612..
Издателство: Машиностроене и машинознание, т 34, бр. 1
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №7 Радев, Х., И. Александрова. Изследване на въртящия момент при формообразуване на резби с режещо-деформиращи метчици. Машиностроене и машиносзнание, 2024, 34 (1), 9-13, .ISSN: 1312-8612.
Издателство: Машиностроене и машинознание, т 34, бр. 1
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Kolev, N., I. Aleksandrova, H. Metev. Investigation of roughness in machining of 42CrMo4+QT steel on robot-feed CNC machines. In: International Scientific Conference UNITECH 2023, Proceedings, Gabrovo, 17-18 November 2023, II-80-II-85, ISSN: 1313-230X.
Издателство: International Scientific Conference UNITECH 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Yakimov, H., I. Aleksandrova, Y. Mitev. Machining of Tooth Profiles on CNC Machines. Journal of the Technical University of Gabrovo 2023, 66: 29-33, ISSN: 1310-6686.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Александрова, И., Х. Митев, К. Анастасов. Оптимизиране на темперираща система на шприцформи за инжекционно формоване на полимери. В: Международна научна конференция „Мехатроника, еко– и енергоспестяващи системи и технологии“. Габрово, май 2023, 88-91.
Издателство: Международна научна конференция „Мехатроника, еко– и енергоспестяващи системи и технологии“
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Kolev, N., I. Aleksandrova, H. Metev. Modeling and Optimization of Tool Life When Machining 42CrMo4+QT Steel on Swiss-Type CNC Lathes. In: 33rd International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, MMA 2023, Conference Proceedings, Sozopol, 7-11 September 2023, Code 194604, DOI: 10.1109/MMA59144.2023.10317927, ISBN: 979-835033810-2.
Издателство: 33rd International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, MMA 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Karlovski, G., K. Krumov, I. Aleksandrova. Selection of coolant and cutting based on statistical measurements when working with quick-change holders. In: 33rd International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, MMA 2023, Proceedings, Sozopol, 7-11 September 2023, 38-42, ISSN 1313-9126 (print) (online).
Издателство: 33rd International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, MMA 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Stoynova, A., I. Aleksandrova, A. Aleksandrov. Remote Nondestructive Thermal Control of Elastic Abrasive Cutting. Open access peer-reviewed chapter. Tribology of Machine Elements - Fundamentals and Applications, IntechOpen, 2022, 1-23, ISBN:978-1-83969-893-4, DOI: 10.5772/intechopen.10311.
Издателство: Tribology of Machine Elements - Fundamentals and Applications, IntechOpen
Изд.год.: 2022
Вид: Глави от книга (чужд. издание)

Публикация: №14 Karlovski, G., K. Krumov, I. Aleksandrova et al. Improving the hard turning process when machining bearing steels. In: 2022 XXXII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), Proceedings, Sozopol, 7-11 September, 2022, 63-65, ISSN 1313-9126 (print) (online).
Издателство: 2022 XXXII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Karlovski, G., K. Krumov, I. Aleksandrova et al. Selection of Instrumentation Based on Statistical Analysis. In: 2022 XXXII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), Conference Proceedings, Sozopol, 7-11 September, 2022, Code 185634, DOI: 10.1109/MMA55579.2022.9992429, ISBN 978-166548569-2
Издателство: 2022 XXXII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Belovski, I., K. Ivanov, A. Aleksandrov, I. Aleksandrova. Regression Model of a Thermoelectric Generator based on Peltier Modules. In: 2021 17-th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), 1-4 July 2021, Sofia, Bulgaria, ELMA 2021 - Proceedings, DOI: 10.1109/ELMA52514.2021.9503030, ISBN: 978-166543582-6
Издателство: 17-th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Aleksandrova I, Stoynova A, Aleksandrov A. Modelling and Multi-objective Optimization of Elastic Abrasive Cutting of C45 and 42Cr4 Steels. Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering 2021; 67(12): 635–648. DOI:10.5545/sv-jme.2021.7327, ISSN 0039-2480, ISSN 2536-3948 (online), Impact Factor (2020): 1.554
Издателство: Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering; 67(12)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №18 Aleksandrova, I., H. Hristov. Modelling and Optimizing the Tool Life of Zirconia Toughened Alumina Ceramic Cutting Tools during Turning. In: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, EE and AE 2020 - Proceedings, Ruse, Bulgaria, 2020, p. 1-4. DOI: 10.1109/EEAE49144.2020.9278780, ISBN: 978-172810362-4.
Издателство: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, EE and AE 2020 - Proceedings, Ruse, Bulgaria
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Aleksandrova, I., T. Hristov. Cutting performance of experimental alumina-based ceramic cutting tools in turning of C45, 42Cr4 and 100Cr6 steels. In: 2019 II International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech), Sofia, Bulgaria, 2019, p. 1-5. DOI: 10.1109/HiTech48507.2019.9128234, E-ISSN: 978-1-7281-4556, PoD ISBN: 978-1-7281-4557-0.
Издателство: 2019 II International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech), Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Aleksandrova, I., Т. Hristov. Optimization of the turning process with experimental alumina-based ceramic cutting tools using a generalized utility function. In: 2019 II International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech), Sofia, Bulgaria, 2019, p. 1-4. DOI: 10.1109/HiTech48507.2019.9128256, E-ISSN: 978-1-7281-4556, PoD ISBN: 978-1-7281-4557-0.
Издателство: 2019 II International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech), Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Aleksandrova I. Multi-Objective Optimization of the Dressing Parameters in Fine Cylindrical Grinding. Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, 65, 2019; No 2, 87–102. DOI: 10.5545/sv-jme.2018.5677, ISSN: 0039-2480, ISSN 2536-2948 (online), Impact Factor (2018): 1.139
Издателство: Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, vol. 65; No 2
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №22 Stoynova, A., I. Aleksandrova I, A. Aleksandrov. Modeling and Thermal Control of Elastic Abrasive Cutting Process. International Journal of Mechanics,13, 2019, 31–38. http://naun.org/cms.action?id=19940, ISSN: 1998-4448, SJR (2018) 0.282, CiteScore (2018) 1.00
Издателство: International Journal of Mechanics, vol. 13
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №23 Aleksandrova, I., G. Ganev, H. Hristov. Performance of Cut-off Wheels during Elastic Abrasive Cutting of Rotating Workpieces. Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 26, 2019, 3, 577–583. DOI: 10.17559/TV-20151223184850, ISSN: 1330-3651 (Print), ISSN: 1848-6339 (Online), Impact Factor (2018): 0.644.
Издателство: Tehnički vjesnik/Technical Gazette, vol. 26, No 3
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №24 Stoynova, A., I. Aleksandrova, A. Aleksandrov, G. Goranov. Non-Contact Measurement and Monitoring of Cut-off Wheel Wear. In: 28th International Scientific Conference Electronics, ET 2019 – Proceedings, 2019, Article number 8878321, DOI: 10.1109/ET.2019.8878321
Издателство: 28th International Scientific Conference Electronics, ET 2019 – Proceedings
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Belovski, I., I. Aleksandrova, A. Aleksandrov A. Regression Models of a Thermoelectric Cooling System Based on Multi-Stage Peltier Module. In: 28th International Scientific Conference Electronics, ET 2019 – Proceedings, 2019, Article number 8878324, DOI: 10.1109/ET.2019.8878324
Издателство: 28th International Scientific Conference Electronics, ET 2019 – Proceedings
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Николова-Пенчева, М., И. Александрова, Й. Митев. Влияние на мажещо-охлаждащите течности върху работоспособността на метчици. Машиностроене и машинознание, 29, 2019, 1, 34-39. ISSN 1312-8612.
Издателство: Машиностроене и машинознание, том 29, No 1
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №27 Христов, Т., И. Александрова. Режеща керамика – състояние, перспективи и приложение. Машиностроене и машинознание, 29 , 2019, 1, 40-44. ISSN 1312-8612.
Издателство: Машиностроене и машинознание, том 29, No 1
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №28 Stoynova A, Aleksandrova I., Aleksandrov A, Ganev G. Infrared Thermography for Elastic Abrasive Cutting Process Monitoring. MATEC Web of Conferences, vol. 210, 02018, 2018, E-ISSN:2261-236X
Издателство: MATEC Web of Conferences, vol. 210, 02018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №29 Якимов Х., Александрова И., Митев Й. "ЗЪБОСТРУГОВАНЕ-ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ". Машиностроене и машинознание - гр. Варна.Година 13, Книга 1, 2018
Издателство: Машиностроене и машинознание
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Николова-Пенчева, М., И. Александрова, Й. Митев. Методи и инструменти за формообразуване на вътрешни скрепителни резби. –Машиностроене и машинознание, 2018, т. 28, №1, 54-62, ISSN 1312-8612.
Издателство: Националната конференция по Машиностроене и машинознание, 9–10 септември 2017 г., Варна.
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Trifonov, P., K. Anastasov, H. Hristov, I. Aleksandrova. Regarding the Possibilities of Applying the Metal Injection Moulding Method in Bimetal Cutting Tools Production. - In:: Proceedings of the International Scientific conference UNITECH’17, University Publishing House „V. Aprilov” – Gabrovo, III, 117-121, ISBN: 978-954-683-383-9.
Издателство: Proceedings of the International Scientific conference UNITECH’17, vol. III
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Александрова, И. Многоцелева оптимизация на работоспособността на диамантни профилиращи ролки при цилиндрично шлифоване. – Инженерни науки, 2017, No 1,19-38, ISSN: 1312-5702.
Издателство: Инженерни науки
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №33 Александрова, И. Многоцелева оптимизация на процеса струговане на чугуни с различна структура. – Машиностроене и машинознание, 2017, No 1, 44–50, ISSN: 1312-8612.
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №34 Николова-Пенчева, М., И. Александрова, Й. Митев. 3D моделиране на режещо-деформационни метчици. – Известия на Технически университет – Габрово, 55, 2017, 3–6, ISSN: 1310-6686.
Издателство: Известия на Технически университет – Габрово, т. 55
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №35 Aleksandrova, I. Optimization of the Dressing Parameters in Cylindrical Grinding Based on a Generalized Utility Function. – Chinese Journal of Mechanical Engineering, 29, 2016, No 1, 63–73, DOI: 10.3901/CJME.2015.1103.130, ISSN: 1000-9345 (print version), ISSN: 2192-8258 (electronic version), Impact Factor (2015): 0.531.
Издателство: Chinese Journal of Mechanical Engineering, vol. 29 (1)
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №36 Александрова, И., М. Николова-Пенчева. Оптимизиране на процеса еластично абразивно отрязване на ротационни заготовки от стомана С45. Известия на Технически университет – Габрово, 2016, том 53, 9-16. ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на Технически университет – Габрово, том 53
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №37 Александрова,И.. Моделиране и оптимизиране на процеси на рязане с дефиниран режещ ръб. Инженерни науки, 2016, №2, 44-55, ISSN 1312-5702
Издателство: Инженерни науки, №2
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №38 Aleksandrova, I., G.Ganev, H. Hristov. Cutting forces and power during elastic abrasive cutting of rotating workpieces. – Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 23, 2016, No 2, 343–348, DOI: 10.17559/TV-20131108115506, ISSN: 1330-3651 (Print), ISSN: 1848-6339 (Online)., Impact Factor (2015): 0.464.
Издателство: Tehniski vjesnik/Technical Gazette
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №39 Александрова, И. Изследване на възможностите за повишаване на икономическата ефективност на процеса шлифоване - част първа. – Машиностроене и електротехника, 2016, No 5–6, 26–38, ISSN: 0025-455X.
Издателство: – Машиностроене и електротехника
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №40 Александрова, И. Изследване на възможностите за повишаване на икономическата ефективност на процеса шлифоване - част втора. – Машиностроене и електротехника, 2016, No 7–8, 14–25, ISSN: 0025-455X.
Издателство: Машиностроене и електротехника
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №41 Александрова, И., Г. Ганев, Х. Христов. Изследване и моделиране на работоспособността на отрезни дискове при еластично абразивно отрязване на стомани. Инженерни науки, 2015, №4, 62-74. ISSN 1312-5702
Издателство: Инженерни науки, №4
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №42 Aleksandrova, I. Multi-objective Optimization of Turning Process of Carbon Steels with Different Structures. Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Proceedings of the Union of Scientist, Ruse, 2015, 266-277. ISSN 1311-9974
Издателство: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Proceedings of the Union of Scientist, Ruse
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Александрова, И., Г. Ганев, Х. Христов, А. Александров. Топлинни явления при еластично абразивно отрязване на въртящи се заготовки – част втора. Машиностроене и електротехника, 2015, №1, 42-45, ISSN 0025-455X
Издателство: сп. Машиностроене и електротехника, №1
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №44 Анастасов, К., И. Александрова. Изследване на трайността на металорежещи инструменти, създадени на база на метода „Metal Injection Moulding”. Известия на Технически университет – Габрово, 2014, том 48, 30-34. ISSN 1310-6686
Издателство: сп. Известия на Технически университет – Габрово, том 48
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №45 Александрова, И., Г. Ганев, Х. Христов. Топлинни явления при еластично абразивно отрязване на въртящи се заготовки – част първа. Машиностроене и електротехника, 2014, №12, 38-42, ISSN 0025-455X
Издателство: сп. Машиностроене и електротехника
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №46 Aleksandrova, I., G. Ganev. Combined Cutting-deforming Taps. – Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, 59, 2013, No 2, 106–111, DOI: 10.5545/sv-jme.2012.721, ISSN: 0039-2480, Impact Factor (2013): 0.776
Издателство: Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering vol. 59, №2
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №47 Anastasov, K., I. Aleksandrova. Research of the technological regime for obtaining of work pieses of steel M2 by the method of injection formation. International Scientific Conference UNITECH’13, Proceedings, Gabrovo, 2013, vol. III, 127-132, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’13, Proceedings, vol. III
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №48 Ганев, Г., И. Александрова, Х. Христов. Износване и трайност на абразивните инструменти при еластично абразивно отрязване на въртящи се заготовки. Машиностроене и електротехника, 2012, бр. 10-11, стр. 20-25, ISSN 0025-455Х
Издателство: Машиностроене и електротехника, бр. 10-11
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №49 Ганев, Г., И. Александрова, Х. Христов. Изследване и моделиране на времето за еластично абразивно отрязване на ротационни заготовки. Машиностроене и електротехника, 2012, №12, pp 26-31. ISSN 0025-455X
Издателство: Машиностроене и електротехника, №12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №50 Александрова, И. Моделиране и управление на качествените параметри на процеса шлифоване. Инженерни науки, 2012, №1, 60-72. ISSN 1312-5702
Издателство: сп. Инженерни науки, бр.1
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №51 Aleksandrova, I., H. Hristov, G.Ganev. Dynamic and Technological Characteristics of the Process Elastic Abrasive Cutting of Rotating Workpieces. Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, 2011, vol. 16, book 2, 123-128, ISSN 1310-8271.
Издателство: Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, vol 16, book 2
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №52 Aleksandrova, I., H. Hristov, G.Ganev. Determining Cutting Mode Elements of Elastic Abrasive Cutting of Rotating Workpieces. International Scientific Conference UNITECH’11, Proceedings, Gabrovo, 2011, vol. II, pp. 181-186. ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’11, Proceedings, vol. II, Gabrovo
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Alexandrova, I., K. Atanasov, Y. Atanasova. Structural Analysis of Fast-Cutting Tool Steel of Brand M2 Produced by the Method Metal Injection Moulding (MIM). International Scientific Conference UNITECH’11, Proceedings, Gabrovo, 2011, vol. II, pp. 257-262, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’11, Proceedings, vol. II, Gabrovo
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Александрова, И. Методика за моделиране, идентификация и управление на процеса шлифоване. Инженерни науки, 2010, №2, 60-72. ISSN 1312-5702
Издателство: сп. Инженерни науки, бр. 2
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №55 Aleksandrova, I., K. Anastasov. About Possibilities of Applying the Injection Moulding Method. International Scientific Conference UNITECH’10, Proceedings, Gabrovo, 2010, vol. II, pp. 184-188
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’10, Proceeding, vol. II, Gabrovo,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №56 Aleksandrova, I., K. Anastasov. Defects during Technological Process of Producing Parts by MIM Technology. Analysis, Planning and Prognosis. International Scientific Conference UNITECH’10, Proceedings, Gabrovo, 2010, vol. II, pp. 215-220
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’10, Proceedings, vol. II, Gabrovo
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №57 Александрова, И.С. Исследование возможностей для управления макрогеометрией режущей поверхности абразивных инструментов. -Вестник Национального технического университета Украины „КПИ”. Машиностроение, Киев, НТУУ „КПИ”, 2010, 58, 282-288
Издателство: Вестник Национального технического университета Украины „Киевский политехнический институт" , М
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №58 Aleksandrova, I. Optimization of the Cutting Process in Steel Turning - Part 1. International scientific conference UNITECH’09, Proceedings, Gabrovo, vol. II, 2009, pp. 179-185.
Издателство: International scientific conference UNITECH’09, Proceedings, vol. II, Gabrovo
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №59 Aleksandrova, I. Optimization of the Cutting Process in Steel Turning - Part 2. International scientific conference UNITECH’09, Proceedings, Gabrovo, vol. II, 2009, pp. 186-192.
Издателство: International scientific conference UNITECH’09, Proceedings, vol. II, Gabrovo
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №60 Aleksandrova, I. Modeling and Control of the Cutting Ability of Abrasive Tools. International scientific conference AMTECH’09, Journal of Fundamental Sciences and Applications, Plovdiv, vol. 15, 2009, pp. 7-14. ISSN 1310-8271
Издателство: International scientific conference AMTECH’09, Journal of Fundamental Sciences and Applications, vol 15
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 Aleksandrova, I. Investigation, Modeling and Control of the Durability of Abrasive Tools. International scientific conference AMTECH’09, Journal of Fundamental Sciences and Applications, Plovdiv, vol. 15, 2009, pp. 15-22.
Издателство: International scientific conference AMTECH’09, Journal of Fundamental Sciences and Applications, vol
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №62 Aleksandrova, I. Modelling of the Macrogeometry of Abrasive Tools after Profiling. International Scientific Conference UNITECH’08, Proceedings, Gabrovo, 2008, vol. II, pp. 112-117.
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’08, Proceedings, vol. II, Gabrovo
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №63 Aleksandrova, I. Modelling and Control of the Wear Resistance of Diamond Profiling Rollers. International Scientific Conference UNITECH’08, Proceedings, Gabrovo, 2008, vol. II, pp. 165-171.
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’08, Proceedings, vol. II, Gabrovo
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 Александрова, И.С. Исследование возможностей для управления микрогеометрией режущей поверхности абразивных инструментов. Вестник Национального технического университета Украины „КПИ”. Машиностроение, Киев, НТУУ „КПИ”, 2008, 52, 214-221, ISSN 0201-744X, ISSN 0372-6053
Издателство: Вестник Национального технического университета Украины „Киевский политехнический институт”. Машиностроение, Киев, НТУУ „КПИ”, 52
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №65 Aleksandrova, I. Control of the Cutting Surface Relief of the Abrasive Tools – part 1. International Scientific Conference AMTECH’07, Proceedings, Gabrovo, 2007, vol. I, pp. I273-I278.
Издателство: International Scientific Conference AMTECH’07, Proceedings, vol. I, Gabrovo
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №66 Aleksandrova, I. Control of the Cutting Surface Relief of the Abrasive Tools – part 2. International Scientific Conference AMTECH’07, Proceedings, Gabrovo, 2007, vol. I, pp. I279-I284.
Издателство: International Scientific Conference AMTECH’07, Proceedings, vol. I, Gabrovo
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ РАДЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА
ГАНЧО НЕНКОВ ГАНЕВ ДИПЛОМИРАН Еластично абразивно отрязване на ротационни заготовки в машиностроенето
КАЛИН ВЛАДИМИРОВ АНАСТАСОВ ДИПЛОМИРАН Изследване работоспособността на режещи инструменти, създадени на база на метода инжекционно формоване
ПЛАМЕН МАРИНОВ ТРИФОНОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Работоспособност на биметални инструменти, получени чрез инжекционно формоване
МИГЛЕНА ИВАНОВА НИКОЛОВА-ПЕНЧЕВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване на режещо-деформационни метчици
ТРАЯН ПЕТКОВ ХРИСТОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Работоспособност на инструменти от режеща минералокерамика при струговане на стомани с различна твърдост
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ КАРЛОВСКИ ДЕЙСТВАЩ Изследване на параметрите на процеса струговане при работа с бързосменни инструментодържачи
НИКОЛАЙ ПЕНКОВ КОЛЕВ ДЕЙСТВАЩ Оптимизация на технологични процеси за обработване на детайли върху CNC машини при роботизирано захранване