ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА БАЛАБАНОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Комуникационна техника и технологии
Кабинет(и): 2202
Служебен тел.: (066 827)+375
E-mail1:
E-mail2:
Съдържание:
Проекти (14)
Книги (11)
Публикации (110)
Докторанти (2)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Разработване на ИКТ-базирани системи за изследване и мониторинг на трафика и потребителския достъп с Изкуствен интелект
Година: 2023
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основните дейности по проекта се състоят в интеграция на концепциите "Изкуствен интелект и Дълбоко обучение", "Машинно обучение" и "Оптимизация" при проектиране и разработване на ИКТ приложения в модулни системи за планиране на трафичното натоварване, администриране на входящия и изходящия трафик, контрол на достъпа до информационни трафични ресурси чрез гласов анализ, лицево разпознаване и пръстова биометрия с насоченост към клиенти на бизнеса и индустрията.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 19

Име на проект: №2 Синтез на интелигентни системи за разпознаване на обекти в информационно-комуникационни структури
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Обект на изследване са аномалии, неоторизиран достъп, тенденции в опериране с Интернет съдържание, генериран трафик от различни информационни и телекомуникационни системи. Основен аспект е насочен към виртуалните и WEB – базирани системи с отдалечен достъп за лицево разпознаване, пръстова биометрия и контрол на достъпа в административни, бизнес и индустриални учреждения, както и системи за разпознаване на текстово съдържание и системи „Интелигентен дом“.
Позиция в проекта: Ръководител на проект
Бр.заети: 12

Име на проект: №3 Синтез и изследване на модели за разпознаване на реч, изображения и биометрична информация, оценка и оптимизация при предаването на телетрафични данни в информационно-комуникационните системи
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Предметът на дейност е насочен към разработка и внедряване на методики за Data Mining за обработка и оценка на информационни масиви от различен обем и формат, както ѝ синтез на модели за идентификация и прогнозен анализ с изследване на взаимовръзки между различни групи и нива. Ключово направление също е планирането и оптимизирането на натоварването на обслужващи сървърни звена за подобряването на качеството на обслужване и обезпечаване на цялостта на предаваните данни спрямо смущаващи влияния в информационни и телекомуникационни системи.
Позиция в проекта: Ръководител на проект
Бр.заети: 14

Име на проект: №4 Обработване на информацията, изследване на основни процеси и повишаване на сигурността в комуникационните системи
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Анализ и прогнозиране на трафика в телекомуникационните системи и Интернет мрежата по отношение на контрол на достъпа и информационната защита; контрол на качеството и оптимизация при обработването на информация с наличието на шумове и смущаващи въздействия; разпознаване на тонове, човешка реч и гласови команди въз основа на анализ на звука в интелигентни и биомедицински информационни системи; синтез и изследване на цифрови модулационни устройства, на генератори и квадратурни генератори.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 14

Име на проект: №5 Моделиране и изследване на параметри и оптимизиране на процеси в телекомуникационните мрежи и системи
Година: 2019
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основнaтa цел на проекта e: моделиране и изследване на параметри и оптимизиране на процеси в телекомуникационните мрежи и системи, и по-конкретно извършването на синтез, проектиране, моделиране и изследвания на модели за идентификация на типа и нивото на шумове към аналогови и цифрови сигнали, вериги на Марков, цифрови модулационни устройства и изследване на модулационна схема за 5G мобилни комуникации, генератори и квадратурни генератори, както и изследване на характеритиките на протокола IPv6.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 14

Име на проект: №6 Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни
Година: 2018
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът предвижда създаване на Център за компетентност за "Дигитализация наикономиката в среда на Големи данни" в приоритетно направление на ИСИС "Информатика и ИКТ". Центърът ще бъде ИКТ комплексна инфраструктура с интегрирани научно-изследователски организационни структури и със специален фокус върху прилагане на научните резултати в различни бизнес области на България. Научноизследователският комплекс ще бъде базиран върху най-съвременните научни и технологически световни достижения, международни и индустриални стандарти и най-добри бизнес практики, базирайки го върху водещите световни технологии. ЦК-ДИГД ще извършва от една страна научни изследвания, а от друга ще създава иновативни решения, които ще осигуряват развитието на фирмите и организациите в България да осъществяват дигитализация на своята дейност с прилагане на ИКТ в среда на Големи данни. Дигитализирането на основни икономически области с прилагане на ИКТ средства и Големи данни ще създаде огромен национален потенциал за увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 10

Име на проект: №7 Оптимизиране на параметри и изследване на основни процеси в телекомуникационните мрежи и системи
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основнaтa цел на проекта e: извършването на синтез, проектиране, моделиране и изследвания, свързани с радиочестотното планиране, цифровите модулационни устройства и квадратурните генератори, цифровата филтрация и цифровите филтри в телекомуникационните мрежи и системи, както и изследване на характеритики на протокола IPv6.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 20

Име на проект: №8 „Оптимизиране на параметри и изследване на основни процеси в телекомуникационните мрежи и системи”
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: УЦНИТ
Позиция в проекта: 6
Бр.заети: 5

Име на проект: №9 „Процедура за съставяне на методика за планиране на насложени мрежи и контрол на качеството на обслужване"
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Участват и студенти и докторанти
Позиция в проекта: УЦНИТ
Бр.заети: 18

Име на проект: №10 Проект Е-1408–2014г. Тема: „Процедура за съставяне на методика за планиране на насложени мрежи и контрол качеството на обслужване”
Година: 2014
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №11 Договор Е 1408 (2014-2016г.)- Процедура за съставяне на методика за планиране на насложени мрежи и контрол на качеството на обслужване.
Година: 2014
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: участват и студенти и докторанти
Позиция в проекта: Университетски проект
Бр.заети: доц. Пенчо Пенчев,

Име на проект: №12 Проект Е1102-/2012/2013 „Повишаване ефективността и качеството на обслужване в учрежденска телефонна мрежа”
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №13 Проект Е-1102 – Тема: „Повишаване ефективността и качеството на обслужване в учрежденска телефонна мрежа”
Година: 2010
Уч. година: 2010
Описание: Ръководител: доц. П. Пенчев Преподаватели: 1.д-р И. Балабанова 2.ас. К.Ангелов инж. И. Патев

Име на проект: №14 Проект Е904/2009 "Повишаване ефективността и качеството на обслужване в широколентови ховишаване ефективността и качеството на обслужване в широколентови хибридни кабелни телевизионни мрежи "
Година: 2009
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проект Е904/2009 "Повишаване ефективността и качеството на обслужване в широколентови хибридни кабелни телевизионни мрежи " към УЦНИТ към Технически университет – Габрово, Продължителност: 2009г. – 2011г.Сума: 8 400 лв.
Период: 2009-2011


Публикации
Публикация: №1 Балабанова И., Георгиев Г., „Мултиплексни оптични системи и мрежи“. Специализиран учебник по „Оптични комуникации“ в електронен формат, Университетско издателство „Васил Априлов“, 161 стр., ISBN: 978-954-683-694-6, 2023.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов“
Изд.год.: 2023
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Балабанова И., Георгиев Г., „Моделиране и изследвания на процеси в бизнеса и индустрията с изкуствен интелект и машинно обучение“. Ръководство за лабораторни упражнения в електронен формат, Габрово, 1-153 стр., 2021.
Издателство: Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Балабанова И., Г. Георгиев. Моделиране и анализ на телетрафични процеси в комуникациите. Ръководство за лабораторни упражнения по Теория на телетрафика., ISBN:978-954-683-622-9, изд. "В.Априлов", Габрово, 2020.
Издателство: изд. "В.Априлов", Габрово,2020
Изд.год.: 2020
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Балабанова И., Георгиев Г., „Ръководство за лабораторни упражнения по телекомуникационни преносни линии и оптични комуникации“. Изд. „Васил Априлов“, Габрово, 246 стр.,ISBN: 978-954-683-608-3, 2019.
Издателство: Ръководство за лабораторни упражнения. Изд. „Васил Априлов“
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Балабанова И.С. Идентификация на сигнали с насложени шумове в комуникационните системи. Монографичен труд. Изд. „В. Априлов“, ISBN:978-954-683-596-3, 125стр., 2019.
Издателство: Изд. „В. Априлов"
Изд.год.: 2019
Вид: Монография

Публикация: №6 Балабанова И., Георги Георгиев. Проектиране и изследване на цифрови филтри и модели за сигнална идентификация. Методично ръководство за лабораторни упражнения. Изд. "Васил Априлов" 2018, ISBN:978-954-683-582-6
Издателство: Учебно пособие, Изд. "Васил Априлов" 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Садинов С., И. Неделчев, И. Балабанова, К. Ангелов, Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране по комуникационни вериги, Университетско издателство „Васил Априлов”, ISBN 978-954-683-519-2, 143 стр.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №8 Балабанова И, М. Славов, П. Пенчев. Ръководство за лабораторни упражнения по Комутационна и мултиплексна техника.ISBN: 978-954-683-522-2, изд. "В. Априлов", 2014.
Издателство: "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №9 Койчев, К., С. Садинов, И. Балабанова, К. Ангелов. Комуникационни вериги. Ръководство за решаване на курсови задачи и лабораторни упражнения. Изд. Алма матер интернационал, Габрово, 2010.
Издателство: Алма Матер Интернационал, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №10 Колев, И.С. и И.С. Стоева. Оптоелектроника и оптични комуникации. Ръководство за лабораторни упражнения. Унив. изд. “В. Априлов” – Габрово, 2003, ISBN 954-683-202-2.
Издателство: Ръководство за лабораторни упражнения. Унив. изд. “В. Априлов” – Габрово, 2003.
Изд.год.: 2003
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №11 Колев, И.С. и И.С. Стоева. Оптоелектронни системи. Ръководство за лабораторни упражнения. Унив. изд. “В. Априлов” – Габрово, 2003, ISBN 954-683-204-9.
Издателство: Ръководство за лабораторни упражнения. Унив. изд. “В. Априлов” – Габрово
Изд.год.: 2003
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №12 Balabanova I., Zhorova T., Georgiev G., “Internet Traffic Zone Identification by Backpropagation and Probabilistic Neural Networks”. Rezekne Academy of Technologies Publishing, Proc. of 14th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources” (ETR 2023), 15 – 16 June 2023, Rezekne, Latvia, pp. 1-6, 2023, Online ISSN: 2256-070X, (Scopus, SJR 0.113). In print!
Издателство: Rezekne Academy of Technologies, 14th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources” (ETR 2023)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №13 Balabanova I., Sidorova K., Georgiev G., “Voice Profile Identification Using FFT, Multilayer PNN and FFNN Approach”. AIP Publishing, Proc. of International Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science (EEPES 2023), 21 – 23 June 2023, Kavala, Greece, pp. 1-10, 2023, (Scopus, SJR 0.19). In print!
Издателство: AIP Publishing, Proc. of International Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science (EEPES 2023)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №14 Balabanova I., Zhorova T., Georgiev G., “Amplitude Noise Level Prediction in Signals with Noises by Statistics Extraction and CFNN Techniques”. AIP Publishing, Proc. of International Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science (EEPES 2023), 21 – 23 June 2023, Kavala, Greece, pp. 1-10, 2023, (Scopus, SJR 0.19). In print!
Издателство: AIP Publishing, Proc. of International Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science (EEPES 2023)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №15 Balabanova I., „Network Traffic Monitoring an Urban Environment by Multilayer CFNNs”, International Scientific Conference UNITECH 2023, 17 - 18 November 2023, Gabrovo, vol. I, I-228 – I-232, ISSN 1313-230X.
Издателство: International Scientific Conference UNITECH 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Balabanova I., Georgiev G., Zhorova T. WEB Traffic Monitoring by Descriptive Statistics and Multilayer Neural Networks. Proceedings of University of Ruse, 27-28 October 2023, Ruse, Bulgaria, vol. 62, pp. 1-9, 2023. (ROAD Database), ISSN 1311-3321. In print!
Издателство: Proceedings of University of Ruse 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Balabanova I., Georgiev G. Forecasting of Teletraffic Performance Using Regression Analysis, FFNN, GRNN and CFNN. MDPI Engineering Proceedings, Journal of 4th International Conference on Communications, Informatics, Electronic and Energy Systems, 2023, vol. 1(2023), pp. 1-7, ISSN 2673-4591. In print!
Издателство: MDPI Engineering Proceedings
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №18 Balabanova I., Georgiev G., “Categorization and Predictive Analysis of Finance Indices by Machine Learning”. Journal of Informatics and Innovative Technologies (JIIT), № 1(4), pp. 1-5, 2022. (Scopus) In print!
Издателство: Journal of Informatics and Innovative Technologies (JIIT)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 Balabanova I., Georgiev G., “Predictive Economic Data Analysis by Statistics and Artificial Intelligence Techniques”. Proceedings of 30th National Conference with International Participation Telecom’2022, 27 – 28 October 2022, Sofia, Bulgaria, pp. 1-4, 2022. (IEEE, Scopus). In print!
Издателство: 30th National Conference with International Participation Telecom’2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Balabanova I., Georgiev G., “Traffic Load Prediction in Markov Chains Using Artificial Intelligence Techniques”. Proceedings of International Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES 2022), 24 – 26 November 2022, Veliko Tarnovo, Bulgaria, pp. 1-6, 2022. (IEEE, Scopus). In print!
Издателство: Proceedings of International Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES 2022)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Balabanova I., Zhorova T., Georgiev G., “Internet Traffic Analysis by ANFIS, k-Nearest Neighbors and Decision Tree Approach“. Proceedings of University of Ruse, vol. 61, pp. 1-7, 2022. (ROAD database). In print!
Издателство: Proceedings of University of Ruse 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Balabanova I., Zhorova T., “Traffic Information Analysis Using Deep Learning Artificial Neural Networks“. Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’22, 18 – 19 November 2022, Gabrovo, Bulgaria, pp. 1-6, 2022. In print!
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’22
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Balabanova I., Sidorova K., “Recognition of Fingerprints by Discrete Cosine Transform and Artificial Intelligence“. Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’22, 18 – 19 November 2022, Gabrovo, Bulgaria, pp. 1-6, 2022. In print!
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’22
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Balabanova I., Kostadinova S., Markova V., Kogias P., Daskalaki D., Sadinov S., Georgiev G., “Identification of Noises and Speech Signals by Artificial Neural Networks”. Journal of Engineering Science and Technology Review (JESTR), vol. 15, № 3, pp. 193-196, 2022. (Scopus).
Издателство: Journal of Engineering Science and Technology Review (JESTR)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №25 Balabanova I., Georgiev G., “Image Recognition by FFT, Artificial Intelligence and k-Nearest Neighbors Approach”. IOP Publishing, Journal of Physics: Conference Series - EEPES’22, vol. 2339, pp. 1-8, 2022. (Scopus).
Издателство: IOP Publishing, Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Kostadinova S., Markova V., Kostov N., Balabanova I., Georgiev G., “Latency Analysis for 5G Optical Transport Network”. IEEE International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), 2 - 4 June 2022, Varna, Bulgaria, pp. 1-4, 2022. (IEEE Xplore, Scopus). In print!
Издателство: IEEE International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Balabanova I., Kostadinova S., Georgiev G., “Recognition of Noises and Noise Speech Signals by Artificial Neural Networks”. IEEE International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), 2 - 4 June 2022, Varna, Bulgaria, pp. 119-122, 2022. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: IEEE International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Balabanova I., Kostadinova S., Georgiev G., “Stress Recognition Using Sound Analysis, k NN, Decision Tree and Artificial Intelligence Approach”. IEEE International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), 2 - 4 June 2022, Varna, Bulgaria, pp. 123-126, 2022. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: IEEE International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 И. Балабанова, С. Садинов, Д. Даскалаки, Г. Георгиев, Прогнозиране на комуникационното трафично натоварване посредством изкуствени невронни мрежи., Международна научна конференция UNITECH 2021, 19 ноември 2021, Габрово, България, том. 1, стр. I-183-188, 2021, ISSN: 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Balabanova, I.S., Kostadinova, S.S., Markova, V.I., Sadinov, S.M., Georgiev, G.I. Statistical techniques to determine of optimal and acceptable noise levels. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1032(1), 012006
Издателство: Journal of Engineering Science and Technology Review, Kavala, Greecе
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №31 Balabanova I., Georgiev G., “Face Recognition by Wavelet Transformation, Deep FFNN and ANFIS Approach”. 29th National Conference with International Participation (TELECOM), 28-29 October 2021, Sofia, Bulgaria, pp. 1-4, 2021. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: 29th NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "TELECOM 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Balabanova I., Georgiev G., “Speech Profile Recognition by Fourier Spectral, FFNN and ANFIS Techniques”. 29th National Conference with International Participation (TELECOM), 28-29 October 2021, Sofia, Bulgaria, pp. 1-4, 2021. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: 29th NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "TELECOM 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Balabanova I., Karapenev B., Rankovska V., Georgiev G., “Design of ICT Prototype for Big Data Economic Analysis”. AIP Publishing, International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES), 25-79 November 2021, Ruse, Bulgaria, pp. 1-8, 2021. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Balabanova I., Sadinov S., Daskalaki D., Georgiev G., “Synthesis of Classification and Predictive FFNN Models on the Basis of Tenzoresistive Transducer Data”. AIP Publishing, International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES), 25-79 November 2021, Ruse, Bulgaria, pp. 1-7, 2021. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Balabanova I., Georgiev G., Karapenev B., Rankovska V., “Voice Analysis for Personal Identification Using FFT, Machine Learning and AI Techniques”. AIP Publishing, International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES), 25-79 November 2021, Ruse, Bulgaria, pp. 1-8, 2021. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Balabanova I., Georgieve G., “Forecast Analysis of Traffic Load in Telecommunication System by ANFIS, FFNN and GRNN”. Proceedings of University of Ruse, 5-6 November 2021, Ruse, Bulgaria, vol. 60, pp. 1-9, 2021. (ROAD Database).
Издателство: 60-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV"
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Balabanova I., Sadinov S., Daskalaki D., Georgiev G., “Prediction of Communication Traffic Load by Artificial Neural Networks”. International Scientific Conference Unitech’2021, Gabrovo, Bulgaria, pp. 1-6, 2021.
Издателство: International Scientific Conference Unitech'21 - Gabrovo
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Балабанова И., Садинов С., Даскалаки Д., Георгиев Г., „Прогнозиране на сили върху детайли чрез приложение на изкуствен интелект“. Сборник доклади на V-та Националната научна конференция с Международно участие „TechCо 2021“, 2-3 Юли 2021, Ловеч, България, 66-70 стр., 2021.
Издателство: V-та Националната научна конференция с Международно участие „TechCо 2021"
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №39 Balabanova I., Kostadinova S., Markova V., Georgiev G., “Identification of Tones with Noises by Artificial Intelligence”. Proc. 28-th National Conference with International Participation "Telecom 2020", October 29 - 30, 2020, Sofia, Bulgaria, pp. 1-4, 2020
Издателство: Telecom 2020
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Balabanova I., Markova V., Kostadinova S., Georgiev, G., “Comparative Analysis between Machine Learning Methods in Tones Classification”. Proc. 28-th National Conference with International Participation "Telecom 2020", October 29 - 30, 2020, Sofia, Bulgaria, pp. 1-4, 2020.
Издателство: Telecom 2020
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Balabanova I., Kostadinova S., Markova V., Sadinov S., Georgiev, G., “Voice Control and Management in Smart Home System by Artificial Intelligence”. International Scientific Conference of Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2020, 26 -28 November 2020, Borovets, Bulgaria, pp. 1-6
Издателство: CIEES 2020
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Balabanova I., Kostadinova S., Markova V., Sadinov S., Georgiev, G., “Statistical Techniques to Determine of Optimal and Acceptable Noise Levels”. International Scientific Conference of Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2020, 26 -28 November 2020, Borovets, Bulgaria, pp. 1-6
Издателство: CIEES 2020
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Balabanova V., Georgiev G., “Voice Classification by Artificial Neural Networks with LM and SCG Algorithms”. Proceedings of 59th Annual Science Conference of Ruse University “New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the Feature III”, 12 – 13 November 2020, Ruse, Bulgaria, vol. 59, pp. 1-10, 2020. ISSN: 2603-4123 (on-line)
Издателство: Conference of Ruse University
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №44 Balabanova V., Kogias P., Kostadinova S., Markova V., Daskalaki D., Sadinov S., Georgiev G., “Identification of Noises and Speech Signals with Noises by Artificial Neural Networks”. Journal of Engineering Science and Technology Review, Kavala, Greecе, 2020.
Издателство: Journal of Engineering Science and Technology Review, Kavala, Greecе
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №45 Balabanova I., Kostadinova S., Markova V., Georgiev G., "Speech Stress Recognition by Sound Analysis and Multilayer Artificial Neural Networks". 2020 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), Varna, Bulgaria, pp. 77-80, 2020. IEEE Xplore - doi: 10.1109/BIA50171.2020.9244508, (Scopus).
Издателство: International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), Varna
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Balabanova I., Kostadinova S., Markova V., Georgiev G., "Synthesis of Prediction Models for Levels of Noises in Electrical Signals". 2020 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), Varna, Bulgaria, pp. 149-152, 2020. IEEE Xplore - doi: 10.1109/BIA50171.2020.9244489, (Scopus).
Издателство: International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), Varna
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Balabanova I ; S. Kostadinova ; V. Markova ; G. Georgiev. Categorization of Markov Chains M/ M /c/k by Feed-forward Neural Networks. 2019 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), DOI: 10.1109/BIA48344.2019.8967461,IEEE-Xplore.,pp(1-5).
Издателство: IEEE-Xplore.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №48 Balabanova I., S. Kostadinova ; V. Markova ; G. Georgiev. Analysis and Categorization of Traffic Streams by Artificial Intelligence. International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA) 2019, Page(s): 1 - 5, Date Added to IEEE Xplore: 27 January 2020 ISBN Information: DOI: 10.1109/BIA48344.2019.8967461 ,IEEE-X-plore
Издателство: IEEE, Proceedings of International Conference on Biomedical Innovations and Application (BIA)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №49 Kogias P, Balabanova I., Malamatoudis M., Georgiev G., Sadinov S., “Reduction and identification of noise signals using artificial neural networks with various activation functions. Proc. of papers, 2019 International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM), 12 – 14 September, Kavala, Greece, 2019, ISSN 2367-8437, pp.78-82.
Издателство: Proc. of papers, 2019 International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №50 Balabanova I., S.Sadinov, G. Georgiev. APPLICATION OF REGRESSION ANALYSIS AT PREDICTION OF TELETRAFFIC PARAMETERS. Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи, том III, ISSN 2367-8437,2019,p. (31-35)
Издателство: Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи, том III
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №51 Balabanova I, S. Sadinov, G Georgiev. INVESTIGATION OF DISCRIMINANT MODELS FOR SIGNAL IDENTIFICATION.Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи, том III, ISSN 2367-8437, p.( 36-40)
Издателство: Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи, том III
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №52 Balabanova I., Georgiev G, Kostadinova S., “Signal Analysis with Application of k-Nearest Neighbors Method”. Proceedings of 54th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), 27 – 29 June, Ohrid, North Macedonia, Issue 1, pp. 146-149, 2019. ISSN: 2603-3267.
Издателство: Proceedings of 54th International Scientific Conference on Information
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №53 Iliev M., Balabanova I., Kostadinova S., Georgiev G., “Processing and Analysis of Signals with Superposed Noises by Artificial Neural Networks”. IEEE, Proceedings of 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), 4 – 6 September, Ruse, Bulgaria, pp. 1-8, 2019.
Издателство: IEEE, Proceedings of 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Iliev M., Balabanova I., Kostadinova S., Georgiev G., “Statistical Processing and Quality of Service for Incoming Traffic in Markov Chains”. IEEE, Proceedings of 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), 4 – 6 September, Ruse, Bulgaria, pp. 1-7, 2019.
Издателство: IEEE, Proceedings of 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №55 Balabanova I., Kostadinova S., Karapenev B., Georgiev G., “Application of Discriminant Analysis for Signals Identification in Communication Systems”. Scopus, SJR-0.160, Conference on Telecommunications, Informatics and Energy Systems (TIEM), 12 – 14 September, Kavala, Greece, 2019. In print!
Издателство: Conference on Telecommunications, Informatics and Energy Systems (TIEM)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №56 Balabanova I., Kostadinova S., Georgiev G., “Regression Analysis and Optimization of Teletraffic Models for Parameters Forecasting”. Scopus, SJR-0.160, Conference on Telecommunications, Informatics and Energy Systems (TIEM), 12 – 14 September, Kavala, Greece, 2019. In print!
Издателство: Conference on Telecommunications, Informatics and Energy Systems (TIEM)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №57 Iliev M., Balabanova I., Georgiev G., Karapenev B., “Optimization of Models for Traffic Prediction in Markov Chains”. ROAD, Proceedings of 58th Annual Science Conference of Ruse University “New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the Feature II”, 24 – 26 October, Ruse, Bulgaria, Vol. 58, Book 3.2, 2019. ISSN: 2603-4123. In print!
Издателство: ROAD, Proceedings of 58th Annual Science Conference of Ruse University “New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the Feature II”
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №58 Iliev M., Balabanova I., Georgiev G., Karapenev B., “Analysis of the Quality of Customer Traffic in Markov Chains”. ROAD, Proceedings of 58th Annual Science Conference of Ruse University “New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the Feature II”, 24 – 26 October, Ruse, Bulgaria, Vol. 58, Book 3.2, 2019. ISSN: 2603-4123. In print!
Издателство: ROAD, Proceedings of 58th Annual Science Conference of Ruse University “New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the Feature II”
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №59 Georgiev G., I. Balabanova, P. Kogias, S. Sadinov and S. Kostadinova. Research Article Identification of Sine, Squire, Triangle and Sawtooth Waveforms with Uniform White and Inverse F Noises by Adaptive Neuro - Fuzzy Interface System. ISSN: 1791 - 2377, Journal of Engineering Science and Technology Review 11 (3) ( 2018) pp.128 - 132
Издателство: Journal of Engineering Sc ience and Technology Review 11 (3) ( 2018) 128 - 1 32
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №60 Balabanova I, G. Georgiev, S. Kostadinova. WEB Design of Digital Filters in LabVIEW and Connection with MSSQL and MySQL Databases. Proc. XXVII International Scientific Conference Electronics - ET2018, September 13 - 15, 2018, 978-1-5386-6691-3, IEEE,Sozopol,2018, pp. 51-54
Издателство: Proc. XXVII International Scientific Conference Electronics - ET2018, September 13 - 15, 2018, Sozopol, Bulgaria
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 Balabanova I, G. Georgiev, S. Sadinov S., Kostadinova. Synthesizing of Models for Identification of Teletraffic Markov Chains by Artificial Neural Networks and Decision Tree Method. SCOPUS ELSEVIER, Journal of ELECTRICAL ENGINEERING (Slovakia), vol. 69, No (5), 2018, ISSN: 1335-3632. IMPACT FACTOR: 0.549, pp. 379-384.
Издателство: SCOPUS ELSEVIER, Journal of ELECTRICAL ENGINEERING (Slovakia), vol. 69, No (5), 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №62 Илиев M., И. Балабанова, Г. Георгиев. Регресионни модели за прогнозиране на параметри на трафика на верига на Марков M/M/1/k. 57-Научна конференция РУ§СУ 18, Русе, 2018, Серия „Комуникационни системи и мрежови технологии“, p. (31-40) .ISSN: 1311-3321.
Издателство: 57-Научна конференция РУ§СУ 18, Русе, 2018, Серия „Комуникационни системи и мрежови технологии“
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №63 Илиев M., И. Балабанова, Г. Георгиев. Определяне на принадлежността на телетрафични модели на вериги на Марков с помощта на невронно-размит класификатор. 57-Научна конференция РУ§СУ 18, Русе, ISSN: 1311-3321, p. (15-22), 2018, Серия „Комуникационни системи и мрежови технологии“. In press!
Издателство: 57-Научна конференция РУ§СУ 18, Русе, 2018, Серия „Комуникационни системи и мрежови технологии“.
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 Sadinov S., I. Balabanova, G. Georgiev. Statistical models for predcting of teletraphic parameters of Marckov chains. International Journal 'Information Models and Analyses", ITHEA 2018, Volume 7, Numbe,ISSN: 1314-6416, 2018, pp (77-88)
Издателство: International Journal 'Information Models and Analyses", Volume 7, Number 1, 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №65 Balabanova I., Georgiev G., Kostadinova S. Artificial Neural Network for Identification of Signals with Superposed Noises. Proceedings of the Second International Scientific Conference “Intelligent Information Technologies for Industry” (IITI’17).ISBN: 978-3-319-68321-8, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 679., Springer, Cham, pp 488-495.
Издателство: Proceedings of the Second International Scientific Conference “Intelligent Information Technologies for Industry” (IITI’17)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №66 Балабанова И., Г. Георгиев, С. Костадинова. Идентифициране на сигнали с насложени шумове с приложение на дискриминантен анализ. Booklet of the 56-th Science Conference of Ruse University, Volume 56, book 3.2,FRI-2G.302-1-CSNT-01, Bulgaria, 2017. (9-14)стр.
Издателство: Booklet of the 56-th Science Conference of Ruse University
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №67 Balabanova I., G. Georgiev, S. Kostadinova. Modeling of Digital Filters by LabVIEW WEB Application for Education in Telecommunications., Booklet of the 56-th Science Conference of Ruse University, Bulgaria,ISBN: 978-954-712-733-3, 2017.FRI-2G.302-1-CSNT-01, Награда: „THE BEST PAPER“, Crystal Prize` 17, p.(92-96).
Издателство: Booklet of the 56-th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017.
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №68 Балабанова И., Г. Георгиев. Изследване на влиянието на параметри на телетрафичен модел на гласови услуги. Сп. "Известия" на ТУ - Габрово, Том 53, 2016,ISSN: 1310-6686, p.(1-7)
Издателство: Списание "Изветия" на Технически университет - Габрово, Том 53
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №69 Балабанова И., Г. Георгиев. Изследване на влиянието на интензивността на постъпване на повикванията и размера на опашката върху средното време за престой в системата и вероятността за загуби на телетрафичен модел на гласови източници. Списание „Известия на Технически университет - Габрово”, Том 53, 2016, ISSN: 1310-6686, (1-5)стр.
Издателство: Списание „Известия на Технически университет - Габрово”, Том 53, 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №70 G. Georgiev, I. Balabanova, S. Kostadinova, R. Dimova, “Structure Synthesis of ANFIS Classifier for Teletraffic System Resources Identification”, 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), Varna, Bulgaria, 2016.
Издателство: IEEE
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №71 I. Balabanova, G. Georgiev, P. Penchev, S. Kostadinova, R. Dimova, “Classification of Teletraffic Service Devices by K-NN, ANFIS and ANN Classificators”, 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), Varna, Bulgaria, 2016. Paper in Special Session!
Издателство: IEEE
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №72 I. Balabanova, G. Georgiev, R. Dimova, S. Kostadinova, “Teletraffic System Performance Evaluation based on LABVIEW Virtual Instruments Development”, 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), Varna, Bulgaria, 2016.
Издателство: IEEE
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №73 Балабанова И, Г. Георгиев, С. Костадинова. Компютърно моделиране и интегриране в WEB базирано приложение на цифрови IIR филтри с LabVIEW и изкуствени невронни мрежи. 55-Научна конференция РУ§СУ 16,ISSN: 1311-3321 Русе, 2016. (235-245)стр., "THE BEST PAPER". Кристален приз!
Издателство: Русенски университет - Международна научна конференция
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №74 Георгиев Г, И. Балабанова, П. Пенчев. Разработка на виртуален инструмент за филтриране, изследване и анализ на сигнали и шумове чрез IIR и FIR цифрови филтри в LabVIEW . TOM 55, Серия 3.2, РУ§СУ 16, ISSN: 1311-3321,Русе, 2016, p.(65-72)
Издателство: Меджународна научна конференция - Русе
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №75 Balabanova I, G. Georgiev, P. Kogias, S.Sadinov. "SELECTION OF PLAN OF EXPERIMENT BY STATISTICAL ANALYSIS OF THE PARAMETERS OF TELETRAFFIC MODEL WITH VOICE SERVICES”,ISSN: 1791-2377, JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY REVIEW 9(6)2016, SJR-0.160, P.76-81.
Издателство: JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY REVIEW Vol 9(6), Greece
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: www.jestr.org

Публикация: №76 Балабанова И., Г. Георгиев, С. Костадинова.Идентифициране на параметри на телетрафичен модел на гласови източници с приложение на ANN и ANFIS класификатори. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 3.2 , 2015, ISSN 1311-3321. p(67-72).
Издателство: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 3.2
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №77 Балабанова И., Г. Георгиев, П. Пенчев. Количествено идентифициране на телетрафични обслужващи устройства посредством дърво на решенията и ANN класификатор НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 3.2 , 2015, ISSN:1311-3321, p(9-16).THE BEST PAPER - Удостоен с награда!
Издателство: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 3.2
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №78 Колев И., Е. Колева, И. Балабанова. Едноелектроника и еднофотоника. Електронно списание "Компютърни науки и комуникации" Том 4, №2, БСУ-Бургас, ISSN 1314-7846, 2015, p.(59-66)
Издателство: Електронно списание "Компютърни науки и комуникации" Том 4, №2, БСУ-Бургас
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №79 Георгиев Г., И. Балабанова. Класифициране на телетрафични системи с явни загуби посредством изкуствена невронна мрежа. Електронно списание: „Компютърни науки и комуникации”, Том 4, №1 (2015), БСУ - Бургас, ISSN: 1314-7846, p(85-94).
Издателство: Електронно списание: „Компютърни науки и комуникации”, Том 4, №1 (2015), БСУ - Бургас
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №80 Георгиев Г., И. Балабанова. Класифициране на телетрафични системи с явни загуби посредством дърво на решенията. Електронно списание: „Компютърни науки и комуникации”, Том 4, №2 (2015), БСУ - Бургас, ISSN: 1314-7846, p(36-43).
Издателство: Електронно списание: „Компютърни науки и комуникации”, Том 4, №2 (2015), БСУ - Бургас
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №81 Ангелов К., И. Балабанова, Анализ на механизмите в DOCSIS стандарт за баланс на асиметрията в пропусканата честотна лента в кабелна телевизионна мрежа, Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 47, pp.47-53, ISSN 1310-6686, 2014.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 47
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №82 Георгиев Г., И. Балабанова, С. Костадинова. Определяне принадлежността на параметри на телетрафичен модел на гласови източници посредством k-nn класификатори. Списание „Известия на Съюза на учените - Русе”, Серия Технически науки, Том 11, 2014, ISSN: 1311-106Х, (29-35)стр.
Издателство: Известия на Съюза на учените - Русе”, Серия Технически науки, Том 11, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №83 Кънев Й., Садинов С., Балабанова И.. Трафична симулация на IPTV MPEG-4 видео сигнал в телекомуникационни мрежи. в: Международна научна конференция “УНИТЕХ’14”, сборник доклади том II, Габрово, 2014, стр. 137-140, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’14”, сборник доклади том II, Габрово, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №84 Karadzhov, Ts. V., I. S. Balabanova, M. S. Slavov, Multi-channel electronic device for temperature monitoring. Elektrotechnica & Elektronica, Vol. 48. No 1-2/2013, ISSN 0861-4717.
Издателство: Elektrotechnica & Elektronica
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №85 Балабанова И.С., Разработка на драйвери за управление на лазерните диоди., Електронно издание на центъра по информатика и технически науки към Бургаски Свободен Университет, КНК, брой 1, Март 2013, ISSN:1314-7846, p.(34-41).
Издателство: Електронно издание на центъра по информатика и технически науки към Бургаски Свободен Университет,
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №86 Балабанова И., Симулационно моделиране на трафика в телекомуникационните мрежи., сп. „Компютърни науки и комуникации”, Том 2, №2 (2013), БСУ, Бургас, ISSN:1314-7846, (11-20)стр.
Издателство: сп. „Компютърни науки и комуникации”, Том 2, №2 (2013), БСУ, Бургас
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №87 Ангелов К., И. Балабанова, Н. Върбанова, Изследване на вероятността за отказ от обслужване в мрежи със спектрално мултиплексиране, Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 44, pp.80-85, ISSN 1310-6686, 2012.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 44,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №88 Balabanova I.S., K.Angelov, N. Varbanova., Study of blocking probability in wavelength division multiplexed networks., Journal of the Technical University of Gabrovo, Volume 44’2012.pp (80-85)
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Volume 44’2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №89 Karadzhov, Ts. V., I. S. Balabanova. Illuminance-to-Frequency Converter also used for Conversion of the Ratio between two Illuminances into a Number of Pulses. ICEST’2011, Serbia, Nis, 29 June – 01 July, 2011, ISBN: 978-86-6125-033-0.
Издателство: ICEST’2011, Serbia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №90 Karadzhov Tsanko, I. Balabanova. Generator of synchronizing digital signals with Microcontroller PIC18F252, XLV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy System and Technologies, ICEST, 2010, Macedonia, Ohrid, June, 2010, Proceedings of Papers,Volume 2, p.(865-868).
Издателство: ICEST, 2010, Macedonia, Ohrid, June, 2010, Proceedings of Papers,Volume 2
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №91 Sadinov S., K. Angelov, K. Koitchev, I. Balabanova, Investigation of the impact of CSO/CTB/CNR parameters in designing and operating CATV networks, XLIV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST, 2009, June, 25 – 27, 2009, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Volume 3 , p. (129-134).
Издателство: ICEST, 2009, June, 25 – 27, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Volume 3
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №92 Balabanova I, K. Angelov, S. Sadinov, T. Iliev, Choice of Optical Node Configurations for Uniform Traffic Distribution in Hybrid Cable Television Networks, RU&USB’09, Proceedings, Vol. 48, book 3.2, pp.83-87, Ruse, 2009.
Издателство: RU&USB’09, Proceedings, Vol. 48, book 3.2
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №93 E.Koleva, I.Kolev, I.Balabanova, Simulation of Optoelectronic Analog Circuits with PSPICE package, Journal “Electronics and Electrical Engineering” 2009, Impact factor - 0,561 (Thomson Reuters), ISSN: 2029-5731, Lithuania, p.59-61
Издателство: Journal “Electronics and Electrical Engineering” 2009, Lithuania
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №94 Balabanova I. S. The fiber optic links with lineal, hipodyne, heterodyne detectors and dispersion – bandwidth measurement., Proceedings of the XVII International Scientific and Applied Science Conference Electronics; 2008, Bulgaria, Sozopol, September, 24 - 26, 2008, book 3, p. (43-48).
Издателство: Electronics' 2008, Bulgaria, Sozopol, September, book 3
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №95 Balabanova I., Prepar Measuring the Main Parameters of Optical Transfer Media – Optical Fibers and Cables, ICEST 2007, Ohrid, Makedonia, Volume 1, p.(111-112).
Издателство: Ohrid, CEST 2007, Makedonia, Volume 1
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №96 Балабанова И., Баланс на оптичните мощности в цифрова оптична мрежа.,UNITECH` 06, Volume 1, p.(271-274).
Издателство: UNITECH` 06-Vol.1
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №97 Колев И. С. и И. С. Стоева. Инфрачервена телефонна шайба. Списание „Електротехника и електроника”, 2004 №1.2, стр. 40-42
Издателство: Списание „Електротехника и електроника”
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №98 Kolev, I. S., I. Stoeva. Development of testers for indication of infrared radiation. ISSE 2004, Sofia, 13-16.05.2004, volume 24 B. A 12, p. 448÷450.
Издателство: Научна международна конференция ISSE 2004, Sofia,
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №99 Стоева, И. С. и И. Колев. Датчици с оптични влакна, работещи в инфрачервената част на спектъра., Науч. конф. с межд уч. “Електроника ‘2004’, София, 20-21.05.2004, в сб. на докл. стр. 17-20.
Издателство: Науч. конф. с межд уч. “Електроника ‘2004’, София
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №100 Kolev, I. S., I. Stoeva. Physical and Mathematical Modeling of an Optical Medium – Quartz Fiber. “ ICEST”, Bitola, Macedonia, 16-19.06.2004. Proceedings of papers v.2, p. 687 – 689.
Издателство: Международна научна конференция “ ICEST”, Bitola, Macedonia, 16-19.06.2004. Proceedings of papers v.2
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №101 Stoeva, I. S., I. S. Kolev, Circuit for control of solid - state analogues of infrared vision devices. Electronics ET’2004, sept. 22-24, Sozopol, 2004. Proceedings of the conference, book 2, p.128-133.
Издателство: Electronics ET’2004, sept. 22-24, Sozopol, 2004. Proceedings of the conference, book 2
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №102 Колев, И. С. и И. С. Стоева. Инфрачервени канали за предаване и управление по въздуха. Международен семинар и научна сесия по „Автоматика, Електроника, Информатика”, ФЕА, 2003. ТУ – София, филиал Пловдив, 20 юни, 2003. В сборник доклади част II, стр. 8÷11.
Издателство: Международен семинар и научна сесия по „Автоматика, Електроника, Информатика”, ФЕА,
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №103 Kolev, I., I. Stoeva. Infrared Channels for Control of Actuators. 12th International Scientific. Electronics ET’2003, sept. 24-26, Sozopol, 2003, Proceedings of the conference, book 1, p. 149-153.
Издателство: 12th International Scientific. Electronics ET’2003
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №104 Kolev, I. S., I. S. Stoeva. Laser Security Systems. ILLA /’LTL’ 2003, VIII International Conference Laser and Laser – Information Technologies, Plovdiv – Smolyan, Bulgaria, 27.10 – 1.11.2003, Proceedings of spie, p.136-143.
Издателство: ILLA /’LTL’ 2003, VIII International Conference Laser and Laser – Information Technologies, Plovdiv – Smolyan
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №105 Колев И. С. и И. С. Стоева. Предаване на аналогова информация по инфрачервени канали. Годишна научна сесия с международно участие. ТУ – Варна 9-11.10.2003, в годишник на ТУ – Варна, стр. 86-93
Издателство: Годишна научна сесия с международно участие. ТУ – Варна
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №106 Колев, И. С. и И. С. Стоева. Педагогически, методологически и психологически аспекти при обучението на студенти по оптоелектроника в технически университет – Габрово, Наша школа (Науково-методический журнал – Украйна), 2003, №5, 17-20.
Издателство: Наша школа (Науково-методический журнал – Украйна),
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №107 Стоева, И. С. и И. С. Колев, Двупосочно предаване на данни по едно оптично влакно. Межд. науч. конф. UNITEX, 2002, ТУ – Габрово, 2002, ISSN 1313-230X стр. 121-123.
Издателство: Межд. науч. конф. UNITEX
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №108 Колев, И. С. и И. С. Стоева, Инфрачервени локални мрежи. Науч. конф. с межд. уч. “Електроника”2002, София, 17-18.X.2002, 161-165.
Издателство: Науч. конф. с межд. уч. “Електроника”
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №109 Колев, И. С. и И. С. Стоева. Инфрачервенa клавиатура за персонален компютър. Науч. конф. с межд. уч. “Electronics", 2002, Созопол, 25-27 септ. 2002.
Издателство: Науч. конф. с межд. уч. “Electronics
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №110 Kolev I. S., Stoeva I. S. Bidirectional Infrared Interface for Point to Point Connection two Personal Computers. Нац. конф с межд. уч. Electronics, 2001, Sozopol, 26-28 September 2001, Book 4, 145-150p.
Издателство: Нац. конф с межд. уч. Electronics, 2001, Sozopol
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА ЖОРОВА ДЕЙСТВАЩ Мониторинг на трафика в комуникационни системи с изкуствен интелект
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА ДЕЙСТВАЩ Изследване и анализ на модели за разпознаване на биометрична информация в комуникационни системи