ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: АНГЕЛ ПЕТРОВ АНЧЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Ръководител, катедра
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Материалознание и механика на материалите
Кабинет(и): 1226
Служебен тел.: (066 827)+306
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (8)
Книги (14)
Публикации (126)
Написани рецензии (8)
Докторанти (1)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Разработване и изследване на комбиниран метод за определяне на якостта на адхезия в би-материални дентални конструкции
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основна цел на проектното предложение е да се разработи и изследва ефективността на комбиниран метод (натурен експеримент и КЕ анализи) за изследване на якостта на адхезия между субстрат от титанова сплав Ti-6Al-4V и дентален порцелан. Методът (на ниво идеен проект) вклюва следната последователност: • Експериментално определяне на зависимостта сила - преместване (по направление на силата ), и определяне на (големината на силата , при която се получава пукнатината между металния субстрат и порцелана), съгласно стандарт БДС EN ISO 9693:2019; • Инверсни КЕ анализи (създава се КЕ модел на експерименталния тест, с физическа линейност и с геометрическа нелинейност) за калибриране (последователно) на модулите на еластичност на метала и порцелана. Критерий за успешно калибриране е постигане на минимално отклонение на зависимостта сила-преместване, получена от експеримента и от КЕ анализ. • КЕ анализ на експерименталния тест с калибрирани модули на еластичност на метала и порцелана, и анализ на напрегнатото и деформирано състояние във възела, съответстващ на мястото на зараждане на пукнатината между метала и порцелана. • Количествено определяне на напрежението, съответстващо на якостта на адхезия.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 13

Име на проект: №2 Влияние на началната микроструктура на стомана 35ХГС върху якостта на умора след ППД
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: В процеса на експлоатация на машинните и конструкционни метални компоненти най-натоварени са повърхностните им слоеве. Съвременен подход за удължаване на жизнения цикъл и надеждността по време на експлоатация на металните компоненти е модифициране на повърхностните им слоеве в посока ниска грапавост, висока микротвърдост, въведени полезни остатъчни напрежения на натиск и издребнена и хомогенизирана микроструктура (но без рязък градиент в дълбочина). Един от най-икономичните процеси за постигане на такова модифициране е статичното повърхностно пластично деформиране (ППД) с контакт триене при плъзгане. За да се мултиплицира полезният ефект от прилагане на ППД върху стомана 35ХГС за увеличаване на якостта й на умора, е необходимо да се постигне оптимална начална (преди ППД) микроструктура. Последното е постигнато чрез подходяща термична обработка.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 12

Име на проект: №3 Изследване на процеси и структурни промени при електронно-лъчево заваряване на метали и сплави с различни термофизични свойства
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Основна цел на този проект е да бъдат изучени механизма и структурните промени при електроннолъчево заваряване на метали с различни термо физични свойства. Предвижда се изследването на структурата и механичните свойства на заваръчния шев в зависимост от технологичните условия (въвежданата в образците линейна енергия, вид и честота на сканиране на електронния сноп и отместване на (офсет) на електронния сноп спрямо заваръчната междина) на електроннолъчево заваряване. Също така ще бъде изследван механизма на формиране на интерметални фази, тяхната структура, свойства и влияние върху механичните свойства на заваръчни шевове. Ще бъдат изследвани различни подходи за контролиране на структурата и свойствата на интерметалните фази в заваръчния шев чрез оптимизиране на технологичните параметри на заваряване. Ще бъдат изследвани възможностите за формиране на структури с определени свойства на заваръчните междини чрез въвеждане на легиращи елементи чрез PVD методи.
Позиция в проекта: Ръководител от страна на партньорска организация
Бр.заети: 2

Име на проект: №4 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“
Година: 2018
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Създаване на център за компетентност
Позиция в проекта: изследовател R3
Бр.заети: -

Име на проект: №5 Изследване на влиянието на цикличното уякчаване на повърхностния и подповърхностните слоеве на средно-въглеродни стомани върху якостта на умора.
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследване на влиянието на цикличното уякчаване на повърхностния и подповърхностните слоеве на средно-въглеродни стомани върху якостта на умора.
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 8

Име на проект: №6 167126-LLP-1-2009-1-IT-KA1-KA1ECETB. Международен проект „Химията навсякъде около нас”. Пилотен проект по програма Леонардо да Винчи.
Година: 2010
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - международен
Период: 12 м
Web: http://www.chemistry-is.eu/

Име на проект: №7 Метод и устройства за повишаване на уморната дълготрайност на метални конструкции” - №М920/27.02.2009
Година: 2009
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 36 м
Позиция в проекта: изследовател

Име на проект: №8 Повишаване на уморната дълготрайност на цилиндрични повърхнини посредством управление на създаването на остатъчни напрежения в тях”
Година: 2007
Уч. година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 24 м
Позиция в проекта: изследовател


Публикации
Публикация: №1 Максимов Й., А. Анчев, Вл. Тодоров. Металознание и термична обработка Част II Термична обработка на металите. УИ В. Априлов. Габрово. 2022. ISBN 978-954-683-664-9
Издателство: УИ В. Априлов
Изд.год.: 2022
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)
Web: https://epublish.tugab.bg/uchebni-materiali/category/33-metaloznanie-i-termichna-obrabotka

Публикация: №2 Максимов ЙТ, Дунчева ГВ, Амуджев ИМ, Анчев АП, Дунчев ВП. Диамантно заглаждане. ЕксПрес, Габрово, 2021
Издателство: ЕксПрес, Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Монография

Публикация: №3 Анчев А., Ръководство за решаване на задачи по динамика. УИ В. Априлов. Габрово. 2021. ISBN 978-954-683-633-5
Издателство: УИ В. Априлов
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Web: https://epublish.tugab.bg/uchebni-materiali/category/20-dinamika

Публикация: №4 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP. Fatigue Life Increase of 2024-T3 Aluminium Alloy by Slide Burnishing. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2017
Издателство: LAP Lambert Academic Publishing
Изд.год.: 2017
Вид: Монография
Абстракт: This monograph is devoted to slide burnishing of components made of high-strength aluminium alloy 2024-T3. It has been proved that the desired fatigue behavior of the burnished component can be ensured by means of appropriate selection of the slide burnishing process parameters. The monograph is intended for engineers working in the field of metal processing and development of manufacturing methods for enhancement of fatigue life of metal structural components. Also, the book can be useful for students from technical universities.

Публикация: №5 Максимов Й., Г. Дунчева, А. Анчев. Компютърни методи за инженерен анализ. Част 3 Устойчивост и линейна динамика. Екс-Прес, Габрово, 2010.
Издателство: Екс-Прес
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Тепавичаров Хр., Д. Валачев, А. Анчев, "Въпроси и задачи за самоподготовка по Механика",УИ "В. Априлов", Габрово,2010.
Издателство: УИ "В. Априлов"
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Тепавичаров Хр., Д. Валачев, А. Анчев, "Курсови задачи по Механика I",УИ "В. Априлов", Габрово,2009.
Издателство: УИ "В. Априлов"
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №8 Тепавичаров Хр. Д., Д. Д. Валачев, А. П. Анчев. Ръководство за решаване на задачи по Статика. УИ В. Априлов. Габрово 2009.
Издателство: УИ В. Априлов 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №9 Максимов Й., Г. Дунчева, А. Анчев. Компютърни методи за инженерен анализ. Част 1 Линейна статика на гредови конструкции. Експрес, Габрово, 2008
Издателство: Екс-Прес
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №10 Бояджийски Г. А., Д. С. Василев, А. П. Анчев. Методи и техники за подобряване на резултатите. УИ В. Априлов. Габрово 2008. ISBN 978-954-683-392-1
Издателство: УИ В. Априлов. Габрово 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №11 Тепавичаров Хр., Д. Валачев, А. Анчев, "Курсови задачи по статика", УИ "В. Априлов", Габрово,2008
Издателство: УИ "В. Априлов
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №12 Тепавичаров Хр., Д. Валачев, А. Анчев, "Курсови задачи по кинематика",УИ "В. Априлов", Габрово,2008.
Издателство: УИ "В. Априлов"
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №13 Бояджийски Г. А., А. П. Анчев, Д. С. Василев, Стандартизация и системи за управление. УИ В. Априлов. Габрово 2007. ISBN 978-954-683-385-3.
Издателство: УИ В. Априлов. Габрово 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №14 Максимов Й., Т., Дунчева Г. В., Анчев А. П. Компютърни методи за инженерен анализ. Част 2 Линейна статика на негредови конструкции. Екс-Прес, Габрово, 2005
Издателство: Екс-Прес
Изд.год.: 2005
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №15 A. Anchev. Influence of the process parameter on the micro-hardness obtained of diamond burnished AISI 304L stainless steel. Journal of Technical University Gabrovo. 64 (2022) 45-49. ISSN 1310-6686.
Издателство: УИ В. Априлов
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Argirov YB, Ganev N, Drumeva DK. Improvement of surface integrity of CuAl8Fe3 bronze via diamond burnishing. Int J Adv Manuf Technol (2022) DOI: 10.1007/s00170-022-08664-9
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №17 Kaisheva, D.; Anchev, A.; Valkov, S.; Dunchev, V.; Kotlarski, G.; Stoyanov, B.; Ormanova, M.; Atanasova, M.; Petrov, P. Influence of Beam Power on Structures and Mechanical Characteristics of Electron-Beam-Welded Joints of Copper and Stainless Steel. Metals 2022, 12, 737
Издателство: Metals 2022, 12, 737
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: In this study, we present the results of electron-beam welding of joints with 304-L stainless steel and copper. The influence of the beam’s power on the structures and mechanical properties of the welded joints was studied; the experiments were realized at a beam deflection of 0.3 mm to the Cu plate and beam powers of 2400, 3000, and 3600W. The phase compositions of the obtained welded joints were studied by using X-ray diffraction (XRD); the microstructure and chemical composition were investigated by scanning electron microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), respectively. The mechanical properties were studied by using tensile experiments and microhardness investigations. The phase compositions of the welded joints were in the forms of substitutional solid solutions between Fe, Cu, and pure copper and remained unchanged in terms of power. It was found that the microstructures changed gradually with the application of different values of the power of the electron beam. The results of the tensile tests showed higher tensile strengths at lower beam powers (i.e., 2400 and 3000 W) that dropped at 3600W. The relative elongations rose with increases in the power of the electron beam. Moreover, it was found that the microhardnesses strongly depended on the applied technological conditions (defined by the electron beam’s power) and the corresponding microstructures of the welded joints.
Web: https://doi.org/10.3390/met12050737
Пълен текст:

Публикация: №18 Kaisheva D., A. Anchev, V. Dunchev, B. Stoyanov, S. Valkov, M. Ormanova , G. Kotlarski, V. Todorov, M. Atanasova, P. Petrov. Welding of copper and 304L stainless steel with continuous electron beam. Bulgarian Chemical Communications, 54 (B2) (2022) 78-81
Издателство: БАН Институт по Инженерна Химия
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 Duncheva G.V., Maximov J.T. , Anchev A.P. , V.P. Dunchev V.P. , Argirov Y.B., Kandeva-Ivanova M., Enhancement of the wear resistance of CuAl9Fe4 sliding bearing bushings via diamond burnishing. Wear 510–511 (2022) 204491.
Издателство: Elsevier, Wear
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №20 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP, Argirov YB. Effect of Diamond Burnishing on Fatigue Behaviour of AISI 304 Chromium-Nickel Austenitic Stainless Steel. Materials. 2022; 15(14):4768. https://doi.org/10.3390/ma15144768
Издателство: MDPI
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №21 Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Argirov YB, Ganev N, Drumeva DK. Improvement of surface integrity of CuAl8Fe3 bronze via diamond burnishing. Int J Adv Manuf Technol (2022) DOI: 10.1007/s00170-022-08664-9
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The single-phase CuAl8Fe3 aluminum bronzes possess good strength and resistance to fatigue as well as high corrosion and wear resistance. Since this alloy contains less than 8.5% aluminum, it cannot be heat treated. Therefore, improvements in surface integrity (SI) can only be achieved via mechanical surface treatment. This article investigates the influence of the basic diamond burnishing (DB) process, as well as additional factors, on the SI characteristics of CuAl8Fe3 bronze. Using experiments and regression analyses, a multi-objective optimization of the DB process has been accomplished via non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II) and optimal values of the factors have been established. Using these factor values, the SI characteristics of diamond-burnished CuAl8Fe3 specimens have been quantified. The conclusion has been reached that the DB of CuAl8Fe3 bronze can be implemented as mixed burnishing, i.e., DB results in a favorable combination of the height and shape parameters for the surface texture, very low roughness (nearly mirror surfaces), large (in absolute value) residual hoop and axial stresses at depths greater than 0.8 mm, high surface micro-hardness and strongly expressed grain-refined microstructures at depths of up to 0.15 mm. These SI characteristics suggest a significant increase in fatigue strength and wear resistance of CuAl8Fe3 bronze finished via DB.
Web: https://doi.org/10.1007/s00170-022-08664-9

Публикация: №22 Kaisheva D, Anchev A, Dunchev V, Kotlarski G, Stoyanov B, Ormanova M, Valkov S. Electron-Beam Welding Cu and Al6082T6 Aluminum Alloys with Circular Beam Oscillations. Crystals. 2022; 12(12):1757.
Издателство: MDPI
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №23 Dikova Ts., A. Anchev, V. Dunchev, D. Dzhendov, Y. Gagov. Experimental investigation of adhesion strength of dental ceramic to Ti6Al4V alloy fabricated by milling and selective laser melting. Procedia Structural Integrity, 42 (2022) 1520-1528. ISSN 2452-3216
Издателство: Elsevier
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №24 Г. Дунчева, А. Анчев, Д. Друмева. Ефективност на процеса диамантно заглаждане за повишаване износоустойчивостта на лагерни втулки от бронз CuAl8Fe3. Известия на Технически университет-Габрово 62 (2021) 3-10, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на Технически университет-Габрово 61
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: In this article, the object of the experimental study is wear resistance of sliding bearing bushings made of CuAl8Fe3 bronze after diamond burnishing. Tribological studies were performed under boundary lubricant conditions and dry friction conditions. In order to evaluate the efficiency of the diamond burnishing process, a comparison of the wear characteristics of three groups of specimens was made: treated only by cutting, subjected to diamond burnishing with one pass; subjected to diamond burnishing with six passes. It has been proved that under boundary lubricant conditions, the specimen subjected to diamond burnishing with six passes has 2.27 times higher wear resistance compared to the wear resistance of the specimen treated by cutting, and 1.42 times higher wear resistance than that of the specimen subjected to diamond burnishing with one pass. Under dry friction conditions, the specimen subjected to diamond burnishing with one pass has 2.45 times higher wear resistance than the wear resistance of the specimen treated by cutting, and lower wear resistance than that of the specimen subjected to diamond burnishing with six passes. Applying of diamond burnishing with six passes leads to 2.3 times higher wear resistance under dry friction conditions compared to the conventional case of holes machining.

Публикация: №25 Kaisheva D., A. Anchev, V. Dunchev, B. Stoyanov, S. Valkov, M. Ormanova, G. Kotlarski, V. Todorov, M. Atanasova, S. Rabadzhiyska and P. Petrov, „Study of the structure and mechanical properties of electronbeam-welded dissimilar joints of copper and stainless steel with and without offset“, VEIT-2021, Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing, 2022
Издателство: VEIT-2021, Journal of Physics
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: We present the results of an investigation of the structure and mechanical properties of dissimilar joints of copper and 304L stainless steel formed by electron-beam welding. The samples studied were welded without a beam offset and with a beam offset towards either welded materials to a distance of 0.3 mm. The phase composition was determined via X-ray analysis. The structure was investigated using scanning electron microscopy. The mechanical properties, including hardness and tensile strength, were measured. The phase composition of the considered specimens consisted of a double-phase structure of face-centered cubic (fcc) and body-centered cubic (bcc) phases. The sample welded without offset exhibited the highest yield strength and tensile strength values. The microhardness of all samples increased in the fusion zone on the steel side and decreased in the fusion zone on the copper side compared to the initial hardness of the two materials.
Web: http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2240/1/012006
Пълен текст:

Публикация: №26 Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Atanasov TP, Improvement in Fatigue Performance of 2024-T3 Al Alloy Via Single Toroidal Roller Burnishing. Journal of Materials Engineering and Performance (2021) DOI:10.1007/s11665-021-05535-4
Издателство: Springer
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №27 Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Atanasov TP, Capek J. Finite element and experimental study of the residual stresses in 2024-T3 Al alloy treated via single toroidal burnishing. J Braz Soc Mech Sci Eng (2021) DOI: 10.1007/s40430-020-02775-8
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №28 Maximov JT, Duncheva GV, Dunchev VP, Anchev AP. Different strategies for finite element simulations of static mechanical surface treatment processes—a comparative analysis. J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. 43, 371 (2021). https://doi.org/10.1007/s40430-021-03085-3
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №29 Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Argirov Ya. B., Improvement in Wear Resistance Performance of CuAl8Fe3 Single-Phase Aluminum Bronze via Slide Diamond Burnishing. Journal of Materials Engineering and Performance (2021) doi.org/10.1007/s11665-021-06389-6
Издателство: Springer
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №30 Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Argirov Ya.B,, Multi-objective optimization of the internal diamond burnishing process. Materials and Manufacturing Processes (2021) DOI: 10.1080/10426914.2021.1981937
Издателство: Taylor & Francis
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №31 Duncheva, GV, Maximov, JT, Anchev, AP, Dunchev VP, Argorov YB, Ganev N, Capek J, Fatigue strength improvement in CuAl8Fe3 bronze via diamond burnishing. J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. 43, 569 (2021). https://doi.org/10.1007/s40430-021-03296-8
Издателство: Springer
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №32 A. Anchev. Enhancement of fatigue strength of bronze CuAl9Fe4 via diamond burnishing. Journal of Technical University Gabrovo. 62 (2021) 24-28. ISSN 1310-6686.
Издателство: Journal of Technical University Gabrovo
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №33 A. Anchev. Effect of diamond burnishing process on the treated surface topography of specimens made of CuAl8Fe3 aluminium bronze. Journal of Technical University Gabrovo. 62 (2021) 29-33. ISSN 1310-6686
Издателство: Journal of Technical University Gabrovo
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №34 A. Anchev. D. Drumeva. Experimental study of friction coefficient in diamond burnishing of CuAl8Fe3 bronze. Journal of Technical University Gabrovo. 62 (2021) 34-37. ISSN 1310-6686.
Издателство: Journal of Technical University Gabrovo
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №35 Maximov JT, Duncheva GV, Anhev AP, Dunchev VP, Capec J. A cost-effective optimization approach for improving the fatigue strength of diamond-burnished steel components. J Braz Soc Mech Sci Eng (2020) DOI: 10.1007/s40430-020-02723-6
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №36 Duncheva GV, Maximov JT, Ganev N, Anchev AP, Fatigue Life Enhancement of a D16AT Aluminum Alloy for Aircraft Components with Fastener Holes. Strength of Materials 52 (1) 2020 1-15. DOI 10.1007/s11223-020-00144-3.
Издателство: Springer
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №37 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP. Slide burnishing versus deep rolling – a comparative analysis. Int J Adv Manuf Technol 110 (2020) 1923-1939
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №38 Duncheva GV, Maximov JT, Dunchev VP, Anhev AP, Atanasov TP, Capec J. Single toroidal roller burnishing of 2024T3 Al alloy implemented as mixed burnishing process. Int J Adv Manuf Technol (2020) DOI: 10.1007/s00170-020-06350-2.
Издателство: Springer
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №39 Т. П. Атанасов, А. П. Анчев, Вл. П. Дунчев, Експериментално изследване на получената грапавост в образци от алуминиева сплав 2024-Т3, подложени на ППД с тороидална ролка, Машиностроене и машинознание 30 (2020) 44-48
Издателство: Машиностроене и машинознание
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №40 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP. Crack resistance enhancement of joint bar holes by slide diamond burnishing using new tool equipment. Int J Adv Manuf Technol 102 (2019) 3151-3164
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №41 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP. A temperature-dependent, non-linear kinematic/isotropic hardening material constitutive model of the surface layer of 37Cr4 steel subjected to slide burnishing. Arabian Journal for Science and Engineering 44(6) (2019) 5851-5862
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №42 Дунчева Г.В., Атанасов Т.П., Анчев А.П., Крайно-елементно моделиране на деформираното състояние на повърхностния слой на алуминиева сплав 2024-Т3, подложена на ППД с деформиращи ролки. Национална конференция по машиностроене и машинознание, Дни на механиката във Варна, 8-10 септември 2018
Издателство: Национална конференция по машиностроене и машинознание, Дни на механиката във Варна, 8-10 септември 2018
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №43 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Ganev N, Dunchev VP. Effect of cyclic loading on fatigue performance of slide burnishing components made of low-alloy medium carbon steel. Fatigue Fract Eng Mater Struct 42(6) (2019) 1414-1425
Издателство: WILEY
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №44 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Amudjev IM. New method and tool for increasing fatigue life of a large number of small fastener holes in 2024-T3 Al-alloy. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2019) DOI:10.1007/s40430-019-1709-8
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №45 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Ichkova MD. Slide burnishing – review and prospects. Int J Adv Manuf Technol 104 (2019) 785-801
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №46 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP. Smoothing, deep or mixed diamond burnishing of low-alloy steel components – optimization procedures. Int J Adv Manuf Technol 106 (2020) 1917-1929
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Diamond burnishing (DB) is a static mechanical surface treatment based on severe surface plastic deformation aimed at significant improvement in the surface integrity and operating properties of the treated component. Very often, DB is unjustifiably perceived of as typical smoothing burnishing. In the present article, it is shown that DB can be conducted as smoothing, deep or mixed burnishing depending on the particular combination of process governing factors employed. Optimizations of the DB process for 41Cr4 steel under different criteria are conducted in order to obtain the optimal parameters of different DB processes. The choices of governing factors and objective functions (roughness and fatigue limits), which are obtained on the basis of planned experiments and regression analyses, are fully justified. By means of one-objective optimizations, the uncompromising optimum values of the objective functions and the corresponding optimum values of the governing factors of smoothing and deep DB processes are obtained. A new optimization procedure for solving a multi-objective optimization task is developed in order to obtain compromise optimal values simultaneously with the objective functions and governing factors of the mixed DB process. In order to highlight the advantages of the proposed optimization procedure, the multi-objective task solution is compared with the results obtained via some known methods, i.e., the compromise weight vector and function of the losses methods.

Публикация: №47 V. P. Dunchev, A. P. Anchev, Experimental study of the roughness of low carbon, medium carbon and tool steel after diamond burnishing, Journal of the Technical University of Gabrovo, 58 2019) 26-32
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №48 Anchev A., Improvement of surface micro-hardness of 41Cr4 steel by means of surface plastic deformation. Journal of Technical University Gabrovo. 58 (2019) 16-19. ISSN 1310-6686
Издателство: УИ В. Априлов
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №49 Анчев А., Микроструктурни изменения на високояка алуминиева сплав 2024-Т3, подложена на диамантно заглаждане. Машиностроене и машинознание т.28, Варна, 2018, стр. 75-79. ISSN 1312-8612.
Издателство: Национален комитет по теория на машините и механизмите
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №50 Maximov J.T., Duncheva G.V., Anchev A.P., Ganev N., Amudjev I. M., Dunchev V. P. Effect of slide burnishing method on the surface integrity of AISI 316Ti chromium-nickel steel. J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. (2018) 40: 194. https://doi.org/10.1007/s40430-018-1135-3
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №51 Maximov JT, Anchev AP, Duncheva GV, Ganev N, Selimov KF, Dunchev VP. Impact of slide diamond burnishing additional parameters on fatigue behaviour of 2024-T3 Al alloy. Fatigue Fract Eng Mater Struct. 42(1) (2019) 363-373
Издателство: WILEY
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №52 Maximov J, Anchev A, Duncheva G, Ganev N, Selimov K. Influence of the process parameters on surface roughness, micro-hardness and residual stresses in slide burnishing of high-strength aluminium alloys. J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. 39(8) (2017) 3067-3078
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: It is well known that apart from compressive residual stresses, smooth surface and microstructuring of the surface and sub-surface layers are beneficial for enhancement of fatigue strength and load-carrying capacity of structural and machine components. This complex of properties can be achieved by using surface severe plastic deformation. For symmetric rotational components made of high-strength aluminum alloys, slide burnishing is appropriate because of its simplicity and easy realization. The effect of the process parameters on the surface roughness, micro-hardness and residual stresses obtained in slide burnishing of D16T aircraft aluminum alloy has been analyzed. The optimal values of the basic governing factors, which ensure minimum roughness (up to Ra=0.05), have been established on the basis of a one-factor-at-the-time method, followed by a planned experiment and additional experiments. With the established combination of optimal values, the effect of number of passes and lubricant-cooler on the roughness, micro-hardness and residual stresses in the surface being treated has been studied for two working schemes. In order to establish residual stress – depth profiles depending on the tool radius and burnishing force, FEM analysis of the slide burnishing process has been conducted. Thus, an evaluation of the effectiveness of slide burnishing as “mixed burnishing” has been made.

Публикация: №53 Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Ganev N, Duncheva GV, Selimov KF. Effect of slide burnishing basic parameters on fatigue performance of 2024-T3 high-strength aluminium alloy. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 40(11) (2017) 1893-1904
Издателство: John Wiley & Sons Ltd
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The effect of slide burnishing (SB) on the high cycle fatigue performance (HCF) of 2024-T3 high-strength aluminum alloy has been studied. After SB with optimum basic process parameters under “minimum roughness” criterion, the cycles fatigue strength increases with - from to , fatigue life is increased more than 50 times and the roughness obtained reaches up to . Further, various combinations of burnishing force and deforming element radius have been applied to reach maximum HCF performance despite roughness obtained. It has been established that with the optimum combination under “maximum HCF performance” criterion, cycles fatigue strength increases with - from to as the roughness obtained is . This significant enhancement in the HCF performance is due to introduced beneficial residual compressive stresses. They shift the fatigue crack initiation site from surface to subsurface layers and, as a result, the nucleation and propagation of the first-mode fatigue cracks are retarded. In order to establish the fatigue limit (based on cycles), a combined approach, based on limited Wöhler’s curve and Locati’s method, has been applied. The fatigue limit of 2024-T3 high-strength aluminum alloy can be increased up to using SB with optimal basic parameters under “maximum HCH performance” criterion.

Публикация: №54 Дунчева Г., М. Атанасова, Ан. Анчев, Ив. Амуджев. Определяне на оптималните стойности на технологичните параметри и стегнатостта на процеса "Сферично дорноване" при обработване на отвори от месинг CuZn20Al2.
Издателство: "Машиностроене и машинознание", книга 1, година XI
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №55 Maximov JT, Duncheva GV, Amudjev IM, Anchev AP, Ganev N. A new approach for pre-stressing of rail-end-bolt holes. Proc. IMechE, Part C: J. Mechanical Engineering Science 231 (12) (2017) 2284-2290
Издателство: SAGE
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Bolted joint railroad is the subject matter of this paper. Rail joint elements are subjected to cyclic and impact loads as a result of the passage of trains, which causes the origination and growth of fatigue cracks occurring, in most cases, around the bolt holes. Fatigue failure around rail-end-bolt holes is particularly dangerous because it leads to derailment of trains and, consequently, to inevitable accidents. Moreover, the cracking at rail-ends, which starts from bolt hole surface, causes premature rails replacement. The presence of residual compressive hoop stresses around the bolted holes, which is achieved by prestressing of these holes, extends the fatigue life of bolted joint railroads. This article presents an innovative technology for pre-stressing of rail-end-bolt holes, implemented on a vertical machining centre of Revolver vertical (RV) type. Two consecutive operations are involved in the manufacturing technology process: formation of the hole by drilling, reaming and making of a chamfer through a new combined cutting tool; cold hole working by spherical motion cold working through a new tool equipment, which minimizes the axial force on the reverse stroke. The new technology introduces beneficial residual compressive stresses around the bolted holes thereby preventing the fatigue cracks growth and increasing the fatigue life of these openings.

Публикация: №56 Анчев А. П., Кузманов В. Т., Амуджев И. М. Моделиране на получаваната грапавост при обработване на наставови отвори върху вертикален машинен център. Известия на Технически университет Габрово 51 (2015), 6-10.
Издателство: Известия на Технически университет Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №57 А.. Анчев, M. Атанасова, И. Амуджев, Г. Дунчева. Влияние на смазките върху осовата сила при пластично деформиране на отвори с деформираща сфера. Машиностроене и Машинознание т.23 стр. 16-19, Варна 2015, ISSN 1312-8612.
Издателство: Машиностроене и Машинознание т.23
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №58 M. Атанасова, А.. Анчев, И. Амуджев, Г. Дунчева. Изледване на осовата сила при пластинчо деформиране на отвори с дефорираща сфера. Машиностроене и Машинознание т.23 стр. 20-23, Варна 2015, ISSN 1312-8612.
Издателство: Машиностроене и Машинознание
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №59 Анчев А,. Г. ДУнчева, В. Кузманов. Експериментално изследване на триенето при диамантно заглаждане. Известия на ТУ-Габрово, т.49 рр.29-33, ISSN 1310-6686, 2015.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово,
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №60 Илиев, Хр. Христов, А.Анчев. Експериментално изследване статичните характеристики на пропорционален пневматичен разпределител, UNITEX15, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 20 – 21 November 2015, GABROVO
Издателство: UNITEX15, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 20 – 21 November 2015, Volume III, GABROVO
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 Илиев, Г., Х. Христов, А. Анчев. Експериментално изследване честотните характеристики на електропневматична позиционираща система с безпрътов цилиндър. Топлотехника. V.2, 2015 p.63-66, ISSN 1314-2550
Издателство: Топлотехника
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №62 Maximov JT, Anchev AP, Duncheva GV. Modeling of the friction in tool-workpiece system in diamond burnishing process. Coupled Systems Mechanics 4 (4) (2015) 279-295
Издателство: TECHNO-PRESS
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The article presents a theoretical-experimental approach developed for modeling the coefficient of sliding friction in the dynamic system tool-workpiece in slide diamond burnishing of low-alloy unhardened steels. The experimental setup, implemented on conventional lathe, includes a specially designed device, with a straight cantilever beam as body. The beam is simultaneously loaded by bending (from transverse slide friction force) and compression (from longitudinal burnishing force), which is a reason for geometrical nonlinearity. A method, based on the idea of separation of the variables (time and metric) before establishing the differential equation of motion, has been applied for dynamic modeling of the beam elastic curve. Between the longitudinal (burnishing force) and transverse (slide friction force) forces exists a correlation defined by Coulomb's law of sliding friction. On this basis, an analytical relationship between the beam deflection and the sought friction coefficient has been obtained. In order to measure the deflection of the beam, strain gauges connected in a “full bridge” type of circuit are used. A flexible adhesive is selected, which provides an opportunity for dynamic measurements through the constructed measuring system. The signal is proportional to the beam deflection and is fed to the analog input of USB DAQ board, from where the signal enters in a purposely created virtual instrument which is developed by means of Labview. The basic characteristic of the virtual instrument is the ability to record and visualize in a real time the measured deflection. The signal sampling frequency is chosen in accordance with Nyquist-Shannon sampling theorem. In order to obtain a regression model of the friction coefficient with the participation of the diamond burnishing process parameters, an experimental design with 55 experimental points is synthesized. A regression analysis and analysis of variance have been carried out. The influence of the factors on the friction coefficient is established using sections of the hyper-surface of the friction coefficient model with the hyper-planes.
Пълен текст:

Публикация: №63 Maximov J.T., Duncheva G.V., Anchev A.P., Amudjev I.M., Kuzmanov V.T. Enhancement of fatigue life of rail-end-bolt holes by slide diamond burnishing. Engineering Solid Mechanics 2(4) (2014) 247-264
Издателство: Growing Science
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: he fatigue failure around rail-end-bolt holes is particularly dangerous since it leads to derailment of trains and consequently to inevitable accidents. It is well-known that the fatigue life of structural holed components, subjected to cyclic load, can be increased by generating compressive hoop stresses around the holes. These beneficial residual compressive stresses significantly reduce the maximum values of the operating tensile stresses arising at the critical points of the components and thus impede the formation of first mode cracks. A new approach to enhancement of fatigue life of rail-end-bolt holes has been developed. The approach involves sequential drilling and reaming through a new combined tool and then slide diamond burnishing by a new device. The technology implementation was carried out on machine tool. The process of creating residual stresses has been studied both experimentally and numerically. The experimental study was conducted by means of a modified split ring method. A reliable finite element modeling approach to the slide diamond burnishing process was developed. On this basis, the process was optimized by means of a genetic algorithm. As a result, the optimal combination of the governing process parameters is established, which ensures both maximum depth of the compressive zone and maximum absolute values of the residual stresses
Пълен текст:

Публикация: №64 Maximov J. T., Duncheva G. V., Anchev A. P. An approach to modeling time-depending creep and residual stress relaxation around cold worked hoels in aluminium alloys at room temperature. Engineering Failure Analysis 45 (2014) 1-14
Издателство: ELSEVIER
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Creep behaviour of aluminium alloys is also observed at room temperature. As a result, a relaxation occurs of deliberately introduced beneficial residual stresses around fastener holes, before the relevant structural component is subjected to exploitation. Therefore, to adequately asses the life-time of the component with cold worked holes, it is necessary to quantify this relaxation. In this paper a combined iterative approach for building a timedependent creep constitutive model of aluminium alloys at room temperature has been developed in order to be used in finite element (FE) simulations of the cold hole working process. The approach is based on an experimental study of the change in diameters of cold worked holes through mandrel cold working method and a subsequent series of FE simulations of the cold working process and of the following creep behaviour to determine the necessary equivalent stresses in the constitutive model. The obtained creep constitutive model has been founded on the power-law model. The model parameters A, n and m have been determined on the basis of a developed by the authors algorithm. The approach has been illustrated on D16T aluminium alloy widely used in the airspace industry. The material behaviour in the plastic field has been described by the nonlinear kinematic hardening model, obtained through a uniaxial tensile test. Both constitutive models have been used in FE simulations of the cold working processes and of subsequent residual stress relaxation around the cold worked open holes due to creep at room temperature. On the base of the FE results, mathematical models describing the residual stress relaxation have been obtained. Thus, the residual stresses are adequately evaluated immediately before introducing the structural component in operation
Пълен текст:

Публикация: №65 Maximov J. T., Duncheva G. V., Anchev A. P., Ichkova M. D. Modelling of strain hardening behaviour of 2024T3 aluminium alloy at room and high temperatures. Computational Materials Science 83 (2014) 381-393
Издателство: ELSEVIER
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: In this paper constitutive models of 2024-T3 aluminium alloy have been developed at room and high temperatures in order to be used in finite element simulations of cold hole working process. The material behaviour in the plastic field has been described by the non-linear kinematic hardening on the basis of uniaxial tensile test (half cycle) at 8 different temperatures in the range between 25 C and 200 C. The dependence of the yield stress at zero plastic strain and the kinematic hardening modulus C on the temperature have been established when the material parameter c is equal to 10. The latter determines the rate at which C decreases with increasing plastic deformation. The constitutive model authenticity has been proved by finite element simulations of the uniaxial tensile tests. The creep behaviour of the 2024-T3 aluminium alloy at high temperatures (150–200 C) has been described by the power-law model. The model material parameters A, n and m have been determined as functions of the temperature on the basis of uniaxial creep test. The constitutive model authenticity has been proved experimentally and by finite element simulations of the creep test. The obtained constitutive models have been used in finite element simulations of residual stress relaxation around cold worked open holes due to thermal overloading.
Пълен текст:

Публикация: №66 Амуджев И.М., Анчев А.П., Ненчев П.Н., Кузманов В.Т., Диамантно заглаждане на отвори в заготовки от стомана 41Cr4(1.7035)БДС EN 100083-1:2006, Машиностроене и машинознание, 20, Варна,2014,с.3-9, ISSN 1312-8612
Издателство: Машиностроене и машинознание, 20, Издателство на ТУ Варна
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №67 Амуджев И. М., Анчев А. П. Ненчев П. Н., Кузманов В. Т. Диамантно заглаждане на отвори в заготовки от стомана 41Cr4. Машиностроене и машинознание 1 (2014) 3-6.
Издателство: Машиностроене и машинознание
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №68 Iliev, G, A. Anchev, Hr. N. Hristov, Sv. Rachev.Stand For Experimental Study Of Dynamic Processes In Electro-Pneumatic Tracking System. XXII International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'14, Bor , Serbia 10 - 13 June 2014
Издателство: XXII International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'14, Bor , Serbia 10 - 13 Jun
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №69 Илиев, Г., Хр. Христов, А. Анчев, Експериментално изследване честотните характеристики на електропневматична позиционираща система, РУ-Ангел Кънчев, Русе, Научни трудове, т. 53. серия. 1.2, 2014, стр. 244 - 248
Издателство: Научна конф. РУ-Ангел Кънчев, Русе, 25-26 окт. 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №70 Максимов Й.Т., Анчев А.П., Кузманов В.Т. Изследване на динамичното поведение на гредова конструкция с геометрическа нелинейост. Известия на Технически университет Габрово 48 (2014) 9-14
Издателство: Издателство "Васил Априлов" - ТУ-Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №71 Цонева А., А. Анчев, Г. Бояджийски. Създаване на процедура за технологичен процес на прозиводството на оцет в съответствие със система за безопасност на храните. Габрово „Unitech 13”, vol.IV, p.122-126, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech 13
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №72 Цонева А., А. Анчев, Г. Бояджийски. Създаване на инструкция на работа за технологичен процес на бутилиране на оцет в съответствие със система за безопасност на храните. Габрово „Unitech 13”, vol.IV, p.127-129, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech 13
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №73 Анчев А., М. Иванова, П. Иванов, Г. Дунчева. Изследване на механичните характеристики на конструкционни стомани в зависимост от температурата. Топлотехника 4, рр 3-6. Варна. ISSN 1314-2550.
Издателство: Издателство на ТУ-Варна
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №74 Дунчева Г., Максимов Й., Кузманов В., Анчев А. Диамантно заглаждане на наставови отвори - крайно-елементна симулация. Известия на Технически университет - Габрово 46 (2013) 17-24.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №75 Максимов Й. Т., Дунчева Г. В., Анчев А. П., Ичкова М. Д. Математично моделиране на уякчаването и пълзенето на алуминоева сплав 2024-Т3 при стайна и висока температура. Известия на ТУ-Габрово 45 (2013) 17-32.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №76 Христов Хр. , Г. Илиев , А.Анчев Експериментално изследване силите на триене в пневматичен цилиндър UNITECH 12 ТУ-Габрово, 2012
Издателство: UNITECH 12 ТУ-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №77 Иванов П.Т., А.П.Анчев, М.Иванова, Стенд за изследване на механичните характеристики на стоманени образци в зависимост от температурата, ИЗВЕСТИЯ на ТУ-Габрово, том 44’2012, стр.34-36, ISSN 1310-6686
Издателство: ИЗВЕСТИЯ на ТУ-Габрово, том 44’2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №78 Цонева А., А. П. Анчев, Д. Василев, Г. Бояджийски. Управление на външните процеси във фирма, притежаваща сертифицирана система за УК съгласно БДС EN ISO 9001:2008. “”. voUnitech 12l.3. p.85-90. ISSN 1313-230x.
Издателство: Unitech 12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №79 Цонева А., А. П. Анчев, Г. Бояджийски. Методът „5П“ (5С) – средство за управление на работната среда на всяко конкретно работно място. “Unitech 12”. vol.3. p.91-95. ISSN 1313-230x
Издателство: Unitech 12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №80 Анчев А., Ичкова М. Крайно-елементен подход за определяне на коефициента на концентрация на напреженията при огъване. Механика на машините 97 (2012) 67-71
Издателство: Технически университет - Варна
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №81 Илиев Г., А. П. Анчев, Х. Н. Христов. Експериментално изследване на параметрите на силата от триене в пневматичен цилиндър. „UNITECH 12”, Габрово, т.II 277-280.
Издателство: Unitech 12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №82 Duncheva G.V., Nenchev P., Anchev A., Influence of closed cell elastomer scale factor on the passing power flow transformation, The Eighth International Congress in Material Science and Engineering ISSIM’ 2011
Издателство: The Eighth International Congress in Material Science and Engineering ISSIM’ 2011, Yasi,Romania
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №83 Анчев А., М. Ичкова, Определяне на коефициента на концентрация на напреженията при опън – натиск по МКЕ, Известия – ТУ Габрово, т.42 стр.28-33. 2011.
Издателство: Известия – ТУ Габрово, т.42 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №84 Анчев А., М. Ичкова, Крайно-елементен подход за определяне на концетрацията на напреженията при огъване, Механика на машините т. 97 , Варна. 2011, стр 67-71
Издателство: Механика на машините т. 97 , Варна. 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №85 А. Анчев, Дизайн и изпитване на тензометрично устройство за измерване на сила, Известия на ТУ – Габрово, 40 (2010) стр.14-17.
Издателство: Известия на ТУ – Габрово, 40 (2010)
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №86 Анчев А., Ц. Караджов, Измервателна система за определяне на собствени честоти на механична система с разпределени параметри, Известия на ТУ – Габрово, 40 (2010) стр.18-21.
Издателство: Известия на ТУ – Габрово, 40 (2010)
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №87 Koleva M., A. Anchev, A. Tsoneva, D. Vasilev, P. Stoychev, G. Boiadjiski, The educational conception for „lifelong learning” in Bulgaria, International scientific conference “UNITECH 10” vol.III, pp 316-321, ISSN: 1313-230Х
Издателство: International scientific conference “UNITECH 10", 2010 Gabrovo
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №88 Koleva M., A. Anchev, A. Tsoneva, D. Vasilev, P. Stoychev, G. Boiadjiski, EDUCATION IN CHEMISTRY IN THE CONTEXT OF LIFELONG LEARNING, “UNITECH 10” vol.3 стр.322-327 ISSN 1313-220x
Издателство: “UNITECH 10”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №89 Nenchev P., A. Anchev. Research of the relaxation processes observed during the work of hyper elastic material in closed cell. 10th International Conference “Research and development in mechanical industry”. Donji Milanovac, Serbia, 16-19.09.2010, v
Издателство: 10th International Conference “Research and development in mechanical industry”. Donji Milanovac, Se
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №90 Анчев А., С. Петков, Т. Кузманов, М. Ичкова. Експериментално изследване на осовата сила при метод за ППД на външни цилиндрични повърхнини. Машиностроене и Машинознание. Варна. Т5 стр.55-58.
Издателство: Машиностроене и Машинознание т.5
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №91 Кузманов Т., А. Анчев. Г. Дунчева, Й. Максимов. Полуаналитични модели на енерго-силовите параметри на метод за повърхностно пластична деформация на външни цилиндрични повърхнини Част I: Аналитични модели. Машиностроене и Машинознание 5 (2009) 59-61
Издателство: Машиностроене и Машинознание т.5
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №92 Кузманов Т., А. Анчев. Г. Дунчева, Й. Максимов. Полуаналитични модели на енерго-силовите параметри на метод за повърхностно пластична деформация на външни цилиндрични повърхнини Част II: определяне на технологичното съпротивление. Машиностроене и машинознание 5 (2009) 62-66
Издателство: ТУ Варна
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №93 А. Анчев, Измерване на сила и деформация чрез пълен тензо мост без допълнително усилване на сигнала, Механика на машините. Варна 2009. Т.86 стр. 58-61.
Издателство: Механика на машините. Т86 Варна
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №94 А. Анчев, Експериментални резултати от пълзенето на образци от хипереластични материали, Известия на ТУ – Габрово, 38 (2009) стр. 16-19.
Издателство: Известия на ТУ – Габрово, 38 (2009)
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №95 A. Анчев, Измерване на малки премествания чрез индукционен първичен преобразувател без допълнително усилване на сигнала. Известия на ТУ – Габрово, 38 (2009) стр.24-27.
Издателство: Известия на ТУ – Габрово, 38 (2009)
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №96 Анчев А., Експериментални резултати от измерване на осова сила при калиброване на ротационни детайли, Международна научна конференция „UNITECH 09” Габрово, т.II 87-91
Издателство: Международна научна конференция „UNITECH 09” Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №97 Анчев. А., Модулен инструментален комплект за ППД посредством Сферично дорноване, Международна научна конференция „UNITECH 09” Габрово т.II 92-98.
Издателство: Международна научна конференция „UNITECH 09” Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №98 Бояджийски, Г., Д. Василев, А. Анчев, Новата версия на стандарта БДС EN ISO 9001:2008 – принципи и подходи за въвеждането му, Международна конференция Преподаване, учене и качество във висшето образование 2009, 19-20 юни 2009 Правец
Издателство: Международна конференция Преподаване, учене и качество във висшето образование 2009, 19-20 юни 200
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №99 KUZMANOV, T.; BAKALOVA, T.; ANCHEV, A.; GANEV, N. Modelling of Residual Stress Field in External Cylindrical Surfaces after Surface Plastic Deformation. In: Machine Mechanics, 2009, v. IV, 1, pp. 67 – 70, ISSN 1312–8612
Издателство: Machine Mechanics, 2009, v. IV, 1
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The residual axial normal macro stresses in external cylindrical surfaces formed by means of method for surface plastic deformation are an object of modeling. Its determination has been carried out experimentally by means of then non destruction method x-ray diffraction. The function of the residual macro-stresses has been obtained on the basis of the Experiment planning.

Публикация: №100 Кузманов Т. В., Бакалова Т. Н., Анчев А. П., Ganev N., Моделиране на полето на остатъчните напрежения във външни цилиндрични повърхнини след ППД, XXXV Национален семинар по Динамика на механични системи, Варна, 8-10 септември, сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, т. 5, кн. 1, В., 2009, с. 67-70.
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №101 Петков С.И., Ненчев П., Анчев А.П., Дунчева Г.В., Експериментално изследване на коефициента на триене при взаимодействие между стомана и хипереластични материали, Механика на машините,ТУ Варна,2008,стр.5-19
Издателство: Механика на машините бр.73, ТУ- Варна
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №102 Ненчев Н.П., Анчев А.П., Експериментални резултати от поведението на хипереластични материали в затворена камера, Известия на ТУ- Габрово 36,2008,с.3-9,ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ- Габрово 36
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №103 Бояджийски Г., А. Анчев, Д. Василев, Изследване функцията на качеството във висшето образование. Международна научно-практическа конференция, 13-14 Юни 2008, Правец. p.272-278 ISBN 978-954-9432-31-2.
Издателство: Международна научно-практическа конференция, 13-14 Юни 2008, Правец
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №104 Бояджийски, Г., Д. Василев, А. Анчев, Процедура за управление на обучаващия екип по проект от програма Леонардо Да Винчи, Международна конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование 2008" 13-14 Юни 2008, Правец
Издателство: Международна конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование 2008" 13-1
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №105 Кузманов Т., А. Анчев, Математичен емперичен модел на получаваната грапавост след сферично прошиване на външни цилиндрични повърхнини. Международна научна конференция “UNITECH 08” Габрово т.2 177-180.
Издателство: Международна научна конференция “UNITECH 08” Габрово т.2
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №106 Дунчева Г., П. Ненчев, Й. Максимов, А. Анчев, Крайно-елементно изследване на поведението на хипереластични материали в затворена камера, Международна научна конференция UNITECH 08, Габрово, vol.II 87-98.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 08, Габрово, vol.II
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №107 Бояджийски, Г., А. Анчев, Д. Василев, Видове системи за управление – ключ към европейските пазари, Международна научно-практическа конференция "Съвременни измерения на дистанционното обучение" 15-16 Юни 2007, Правец
Издателство: Международна научно-практическа конференция "Съвременни измерения на дистанционното обучение&qu
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №108 Бояджийски Г., Д. Василев, А. Анчев. Оценяване и последваща оценка на доставчици, Международна научно-практическа конференция, 15-16 Юни 2007, Правец. p.245-250 ISBN 978-954-9432-23-7
Издателство: Международна научно-практическа конференция, 15-16 Юни 2007, Правец.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №109 Анчев А.П. ПОВИШАВАНЕ НА НОСЕЩАТА СПОСОБНОСТ И УМОРНАТА ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА КОНСТРУКЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ С ЦИЛИНДРИЧНИ ОТВОРИ ПОСРЕДСТВОМ СФЕРИЧНО ДОРНОВАНЕ. Д-я за ОНС Доктор. Габрово. 2006
Издателство: ТУ - Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Дисертация

Публикация: №110 Максимов Й.Т., А. П. Анчев, Г.В.Дунчева, Т.В. Кузманов. Моделиране на процеса студено разширение на отвори с транслационно движещ се инструмент Част:І Аналитичен подход. Механика на машините 64 (2006) 14-21
Издателство: ТУ Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №111 Максимов Й.Т., А. П. Анчев, Г.В.Дунчева, Т.В. Кузманов. Моделиране на процеса студено разширение на отвори с транслационно движещ се инструмент Част:ІI Крайно-елементен подход. Механика на машините 64 (2006) 22-26
Издателство: ТУ Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №112 Бояджийски, Г., А. Анчев, Д. Василев, Измерване удовлетво¬реността на клиента, Международна научно-практическа конференция "Конкурентни стратегии във висшето образо¬вание" 16-17 Юни 2006, Правец
Издателство: Международна научно-практическа конференция "Конкурентни стратегии във висшето образо¬вание&quo
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №113 Бояджийски, Г., Д. Василев, А. Анчев, Методика за оценяване качеството на обучение, Международна научно-практическа конференция "Конкурентни стратегии във висшето образо¬вание" 16-17 Юни 2006, Правец
Издателство: Международна научно-практическа конференция "Конкурентни стратегии във висшето образо¬вание&quo
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №114 Василев, Д., А. Анчев, Мониторинг и управление на каталитично окисление в поточно-циркулационен реактор, Международна научна конференция УНИТЕХ`06, 24-25 Ноември, Габрово, 2006
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ`06, 24-25 Ноември, Габрово, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №115 Maximov J. T., Kuzmanov T. V., Anchev A. P., Ichkova M. D. Finite element analysis of spherical mandrelling process of holes with cracks. Journal of Materials Processing Technology 171 (3) (2006) 459-466
Издателство: ELSEVIER
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Residual compressive circumferential normal stresses around fastener holes enhance the fatigue life of the service components in metal structures. Fastener holes are considered as potential crack initiation sites for structures that undergo cyclic fatigue loading because of the stress and strain concentration. However, the use of a cold holes expansion by means of spherical mandrelling process to introduce a compressive residual stress field in the material surrounding the hole can enhance the service life of stressed structural components. This paper presents the outcomes from finite element simulation of spherical mandrelling process of holes with cracks. Isotropic plastic hardening and Von Mises yielding criterion have been used in the analysis. Two cases of depth of the crack have been analyzed. A two-dimensional elastic–plastic coupled thermomechanical finite element analysis has been performed. A tensile stress is then applied to the cold-expanded pre-cracked hole to assess the benefit of the spherical mandrelling process.
Пълен текст:

Публикация: №116 Бояджийски, Г. А., Д. С. Василев, А. П. Анчев, Анализ на риска от химични опасности – примерна процедура от система за управление на безопасност на храни, Балканска конференция на младите учени, 16-18 Юни 2005, Пловдив
Издателство: Балканска конференция на младите учени, 16-18 Юни 2005, Пловдив
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №117 Бояджийски, Г. А., Д. С. Василев, А. П. Анчев, Нови елементи за обучението на мениджъри във връзка с присъединяването на България към европейския съюз, Международна научно-практическа конференция, 17-18 Юни 2005, Правец
Издателство: Международна научно-практическа конференция „Съвременното обучение по икономика и мениджмънт”, 17-18
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №118 Василев, Д., А. П. Анчев, Мониторинг на температура и рН в реактор за екологичен катализ, Международна научна конференция УНИТЕХ`05, 24-25 Ноември, Габрово, 2005
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ`05
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №119 Анчев А., Ичкова М., Максимов Й., Крайно-елементна симулация на процеса сферично дорноване на отвори при наличие на пукнатина. Межд. научна конференция UNITECH'04, Габрово, 2004, том ІІ, стр. 95-101
Издателство: УИ “В. Априлов”, ТУ Габрово
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №120 Калчев Г.М., Максимов Й.Т., Кузманов Т.В., Анчев А.П. Моделиране на критичното натоварване в устройства за сферично дорноване. Механика на машините 54 (2004) 97-103
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №121 Максимов Й.Т., Анчев А.П. Числени симулации на процеса сферично дорноване на близко разположени отвори. Част I: Моделиране на полето на остатъчните напрежения. Механика на машините 50 (2004) 132-138
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №122 Максимов Й.Т., Анчев А.П. Числени симулации на процеса сферично дорноване на близко разположени отвори. Част II: Моделиране на релаксацията на остатъчните напрежения. Механика на машините 50 (2004) 139-142
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №123 Максимов Й.Т., Анчев А.П. Числени симулации на процеса сферично дорноване на близко разположени отвори. Част III: Преразпределение на остатъчните напрежения под действие на външен товар. Механика на машините 50 (2004) 143-145
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №124 Петков С.И., Максимов Й.Т., Анчев А.П., Калчев Г.М. Експериментално определяне на големината на ротиращия вектор на момента на технологичното съпротивление при процеса сферично дорноване. Механика на машините 45 (2003) 3-6
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №125 Максимов Й.Т., Калчев Г.М., Анчев А.П. Напрегнато и деформирано състояние в устройства за сферично прошиване и дорноване. Механика на машините 45 (2003) 7-11
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №126 Maximov J. T., Anchev A. P. Modelling of residual stress field in spherical mandrellig. International Journal of Machine Tools and Manufacture 43 (12) (2003) 1241-1251
Издателство: ELSEVIER
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Fatigue life of structural elements with bolt holes depends mainly on residual stress distribution law around these holes. Residual compressive circumferential normal stresses around the hole reduce operating stress magnitudes to minimum values for cyclic tension and this enhances fatigue life and load-carrying capacity of structures. The presence of residual stresses is a result of the manufacturing process. Residual stresses can also be induced deliberately around the holes by means of appropriate working with suitably chosen parameters. Quantitative knowledge of residual stresses is necessary to model the stress field after applying an external load to a structural element in order to assess static or dynamic strength, fatigue strength including. This paper presents a combined approach consisting of experimental and numerical modelling of residual circumferential normal stress distribution when forming holes in workpieces of medium carbon steel by spherical mandrelling (SM). Since the object of study is residual macrostresses (stresses of first type), a mechanical method of their determination has been employed. On the basis of experimental outcomes, a mathematical model has been built and it predicts mean integral value distribution of residual circumferential normal stresses. Since the range of the experimental technique employed is limited by the wall thickness of the bushing being worked, numerical modelling of residual stresses by means of FE simulation has been performed. The numerical results obtained allow this mathematical model to be applied to various wall thicknesses by introducing correction factors for the polynomial coefficients. At the same time, the adequacy of the proposed FE model can be evaluated only by the experimentally obtained mathematical model. The SM efficiency for enhancing the load-carrying capacity of structural elements with cylindrical holes subjected to tension has been proved by means of FE simulation.


Написани рецензии на дипломни работи
Върбан Живков Иванов
(фак.№:20658602):
Изследване влиянието на емисиите от голям горивен източник върху качеството на атмосферния въздух
Никита Христов Иванов
(фак.№:10318025):
Използване на биогаза като възобновяем енергиен източник
Светослав Иванов Севов
(фак.№:10418125):
Имитационно моделиране чрез струен Гаусов модел
Николай Стоянов Корназов
(фак.№:10418131):
Определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни моторни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой
Дарина Тошкова Стратиева
(фак.№:20758603):
Изследване на проблемите от влошаване качеството на атмосферния въздух в община с голяма ТЕЦ
Мартин Милчев Францов
(фак.№:10502126):
Проектиране на домофонно устройство в среда на Solidworks
Мария Илиева Боярова
(фак.№:20758602):
Изследване на проблемите на устойчивото развитие на околната среда
Теодора Димитрова Павлова
(фак.№:10618120):
Приложение на регенерируеми и нерегенерируеми енергийни източници в процеса на сушене


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
СВЕТЛОЗАР ТОДОРОВ ВЕЛКОВ ДЕЙСТВАЩ Влияние на параметрите на повърхностната текстура върху трибологичното поведение на хромникелова аустенитна неръждаема стомана