ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ДИМИТЪР АНДОНОВ ДИЧЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Заместник-декан
Научна степен: Доктор на науките, Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Машиностроене и уредостроене
Кабинет(и): 2412
Служебен тел.: (066 827)+416, 273
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (16)
Книги (5)
Публикации (110)
Докторанти (9)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Разработване на модели и алгоритми за активна компенсация на динамичните грешки, допускани в процеса на измерване на равнинни повърхнини
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на модели и алгоритми за активна компенсация на динамичните грешки, допускани в процеса на измерване на равнинни повърхнини.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 16

Име на проект: №2 Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - III част
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на необходимата теоретична база на измерванията в динамичен режим на параметри на движещи се обекти и създаване на тази основа на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 15

Име на проект: №3 Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - II част
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на необходимата теоретична база на измерванията в динамичен режим на параметри на движещи се обекти и създаване на тази основа на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 15

Име на проект: №4 Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - I част
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на необходимата теоретична база на измерванията в динамичен режим на параметри на движещи се обекти и създаване на тази основа на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 14

Име на проект: №5 Разработване, реализация и изследване на трикоординатна измервателна система с механичен модул във вид на делта-робот - III част
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване и реализация на трикоординатна измервателна система с механичен модул във вид на делта-робот. Целта на настоящия етап от проекта е да се проведе синтез на системата за управление на робота, избор на алгоритъм за управление, избор на задвижване, на преобразуватели за положение, захранване и др.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 15

Име на проект: №6 Разработване, реализация и изследване на трикоординатна измервателна система с механичен модул във вид на делта-робот II част
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване и реализация на трикоординатна измервателна система с механичен модул във вид на делта-робот. Целта на настоящия етап от проекта е да се разработят математическите модели, необходими за управлението на делта-робота, и да се реализира механичния модул на системата.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 7

Име на проект: №7 Разработване, реализация и изследване на три-координатна измервателна система с механичен модул във вид на делта-робот I
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване и реализация на трикоординатна измервателна система с механичен модул във вид на делта-робот.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 7

Име на проект: №8 Разработване на трикоординатна измервателна система с паралелна структура
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване и реализация на трикоординатна измервателна система с паралелна кинематика.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 7

Име на проект: №9 Изследване и разработване на нови методи и технологии за измерване на геометричните параметри на голямогабаритни детайли и съоръжения
Година: 2014
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е повишаване степента на метрологично осигуряване на дейностите по изграждане и експлоатация на високотехнологични научни комплекси чрез изследване и разработване на нови измервателни методи и технологии.
Позиция в проекта: партньор с ТУ-София
Бр.заети: 10

Име на проект: №10 Приложение на безжични модулни сензорни мрежи в системите за мониторинг и анализ на здравината на кораби и морски съоръжения
Година: 2013
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът изследва и обобщава информацията за съществуващи SHM технологии с увеличено внимание към така наречените “интелигентни” характеристики. Тези системи могат да осигурят непрекъснат мониторинг, дистанционен мониториг и самодиагностика и функции свързани с вземане на решения. В проекта се анализира приложимостта, способността и наличността на технологиите за ефективен краткосрочен и дългосрочен анализ на нови и съществуващи конструкции. Резултатът ое изследванията е сензорна мрежа за мониторинг изградена от иновативни сензори базирани на модела, безжични комуникационни технологии и инструменти за обработка и представяне на данните, осигурявайки нова среда за изследване на критичните въпроси свързани с анализа на конструкциите и подобряването на проектите от гледна точка на ефективността на корабите и морските съоръжения.
Позиция в проекта: партньор с ТУ-Варна
Бр.заети: 12

Име на проект: №11 Изследване на точностните характеристики на трикоординатна измервателна система
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е изследване и установяване на метрологичните характеристики на разработената трикоординатна измервателна система.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 7

Име на проект: №12 РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА 3D CNC РУТЕР
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на настоящия етап от разработката е формулирана в контекста на декларираната вече общата цел на проекта, която е свързана с проектиране и реализация на 3D CNC рутер. В този първоначален етап от работата целта е да се уточни конструкцията на механичния модул на рутера и да се проектира управлението по ос Y.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №13 "System partnerstvi na Technicke univerzite v Liberci"
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - международен

Име на проект: №14 Разработване и измерване на трикоординатна измервателна система
Година: 2011
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на проекта е разработване на трикоординатна измервателна система и установяване на точностните й характеристики.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 6

Име на проект: №15 РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРИКООРДИНАТНА ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА
Година: 2009
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на основните типови модификации на координатните измервателните системи, изработване на опитен образец, провеждане на експериментални изследвания за определяне на действителните метрологични характеристики, калибриране на произведения образец и проучване на пазара с цел разработване и продажба на външни клиенти.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 7

Име на проект: №16 Изследване и развитие на интегрирани системи за мониторинг на мореходните и якостни качества на корабите
Година: 2005
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово


Публикации
Публикация: №1 Дичев, Д., И. Железаров. Ръководство за лабораторни упражнения по метрология и измервателна техника. Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2019, ISBN: 978-954-683-603-8
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Дичев, Д. Метрология. Унив. изд. "В. Априлов", Габрово, 2016, 264 стр., ISBN 978-954-683-548-2
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Дичев, Д. Динамични измервания. Унив. изд. "В. Априлов", Габрово, 2016, ISBN 978-954-683-549-9
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Дичев, Д. Методи и средства за измерване на параметри на движещи се обекти. Унив. издателство "Васил Априлов", Габрово, 2016, 215 стр., ISBN 978-954-683-557-4
Издателство: Унив. издателство "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Монография

Публикация: №5 Дичев, Д. Ръководство за упражнения по метрология и измервателна техника. „ЕКС-ПРЕС”, Габрово, 2006, ISBN-10: 954-9442-62-4, ISBN-13: 978-954-9442-62-5
Издателство: „ЕКС-ПРЕС”, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №6 Kupriyanov, O., Trishch, R., Dichev, D., Hrinchenko, H. Experimental Studies on the Form Error Effect of the Part Mounting Surface on the Strength Quality Parameter of the Interference Fit Joints. In 5th Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes, 2023, August, Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 369-378. DOI: 10.1007/978-3-031-42778-7_34, SJR 0,160
Издателство: Lecture Notes in Mechanical Engineering
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №7 Dimitar Dichev; Iliya Zhelezarov; Dimitar Diakov; Ralitza Dicheva; Oleksandr Kupriyanov; Ivo Malakov; Kalin Anastasov; Stefan Valkov; Nikolay Petrov; Mathematical Model for Increasing Accuracy when Measuring Linear Quantities in Conditions of External Mechanical Impacts, 33rd International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, MMA 2023 33rd International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, MMA 2023 Sozopol7 September 2023 11 September 2023
Издателство: IEEE
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №8 Dichev, D., Zhelezarov, I., Anastasov, K., Dicheva, R., Kupriyanov, O., Malakov, I., Nikolova, H., Ormanova, M., Petrov, N. Increasing the accuracy of making threaded gauges based on statistical methods. In XXXIII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 2023, September. DOI: 10.1109/MMA59144.2023.10317905
Издателство: International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Dichev, D., Zhelezarov, I., Diakov, D., Dicheva, R., Kupriyanov, O., Malakov, I., Anastasov, K., Valkov, S., Petrov, N. Mathematical model for increasing accuracy when measuring linear quantities in conditions of external mechanical impacts. In XXXIII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 2023, September. DOI: 10.1109/MMA59144.2023.10317908
Издателство: International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Dichev, D., D. Diakov, R. Dicheva. Method for increasing the accuracy of linear measurements based on a measurement-computational approach. In Proceedings of the 47th international conference on application of mathematics in engineering and economics, AIP Conference Proceedings, volume 2505, issue 1, 2022
Издателство: AIP Conference Proceedings
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №11 Kupriyanov, O., Trishch, R., Dichev, D., Kupriianova, K., 2023. A General Approach for Tolerance Control in Quality Assessment for Technology Quality Analysis. 4th Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes, InterPartner 2022, Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2023, pp. 330-339.
Издателство: Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №12 Dichev, D., Diakov, D., Zhelezarov, I., Nikolova, H., Kupriyanov, O., Dicheva, R. Accuracy Evaluation of Flat Surfaces Measurements in Conditions of External Influences. XXXII International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2022", September, 2022
Издателство: International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance, IEEE
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №13 Kupriyanov O., R. Trishch, D. Dichev, T. Bondarenko. Mathematic Model of the General Approach to Tolerance Control in Quality Assessment. In 3rd Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes (InterPartner-2021), September 7-10, Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2021, pp. 415-423.
Издателство: Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №14 Dichev, D., D. Diakov, R. Dicheva, I. Zhelezarov, O. Kupriyanov. Analysis of instrumental errors influence on the accuracy of instruments for measuring parameters of moving objects. XXXI International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2021", September, 2021, Sozopol, Bulgaria, pp. 91-95, ISSN 1313-9126
Издателство: XXXI International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2021"
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Dichev, D., I. Zhelezarov, N. Madzharov. Dynamic error and methods for its elimination in systems for measurement of moving objects parameters. Transactions of Famena, vol. 45, issue 4, 2021, pp 55-70. DOI: 10.21278/TOF.454029721, IMPACT FACTOR 2020: 0.743
Издателство: Transactions of Famena, vol. 45, issue 4, 2021, pp 55-70. DOI: 10.21278/TOF.454029721
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №16 Dichev, D., I. Zhelezarov, R. Dicheva, D. Diakov, H. Nikolova, G. Cvetanov. Algorithm for estimation and correction of dynamic errors. XXX International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2020", September, 2020, Sozopol, Bulgaria, pp. 91-95, ISSN 1313-9126
Издателство: International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance"
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Dichev, D., R. Miteva, I. Zhelezarov, D. Diakov. A model of the dynamic error in the devices for measuring moving objects parameters. In Proceedings of the 45th international conference on application of mathematics in engineering and economics (AMEE’19), AIP Conf. Proc. volume number 2172, 2019, pp.1-7, ISBN: 978-0-7354-1919-3
Издателство: AIP Conf. Proc. 45th international conference on application of mathematics in engineering and economics (AMEE’19)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Dichev, D., I. Zhelezarov, N. Madzharov. System for Measuring the Attitude of Moving Objects, using a Kalman Filter and MEMS Sensors. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, vol. 72, No 11, pp. 1527-1536, 2019, ISSN 2367–5535
Издателство: Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №19 Dichev, D., I. Zhelezarov, T. Karadzhov, N. Madzharov, D. Diakov. Method for Measuring Motion Parameters of Moving Objects. In Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, Volume III, 2019, Rezekne, Latvia, pp. 27-31, ISSN: 2256-070X
Издателство: Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, Volume III
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №20 Dichev, D., I. Zhelezarov, D. Diakov, H. Nikolova, R. Miteva. A model of dynamic error within inertial impacts. XXIX International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2019", September, 2019, Sozopol, Bulgaria, 91-95, ISSN 1313-9126.
Издателство: Metrology and Metrology Assurance
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Dichev, D., F. Kogia, H. Nikolova, D. Diakov. A Mathematical Model of the Error of Measuring Instruments for Investigating the Dynamic Characteristics. Journal of Engineering Science and Technology Review. Volume 11, Issue 6, 2018, pp. 14-19, ISSN 1791-2377
Издателство: Journal of Engineering Science and Technology Review
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №22 Dichev, D., F. Kogia, H. Hristov, T. Karadzhov. Models for Investigating Nonlinearity Errors of Static Characteristics. Proceedings of University of Ruse, vol. 57, book 2.1, pp. 36-44, 2018, ISSN 1311-3321.
Издателство: Proceedings of University of Ruse
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №23 Dichev, D., Kirinov, M., Koev, H. Methods for Determining the Dynanic Characteristics of Instruments Measuring Parameters of Moving Objects. XXVII International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2017", September 8-12th, 2017, Sozopol, Bulgaria, 91-95, ISSN 1313-9126.
Издателство: XXVII International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2017"
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №24 Dichev, D., Koev, H., Diakov, D., Panchev, N., Miteva, R., Nikolova, H. Automated System for Calibrating Instruments Measuring Parameters of Moving Objects. 59th International Symposium ELMAR, September 18-20th, 2017, Zadar, Croatia, 219-224, ISSN 1334-2630.
Издателство: 59th International Symposium ELMAR, September 18-20th, 2017, Zadar, Croatia, IEEE
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №25 Madzharov, N. D., S. M. Hristov, D. A. Dichev, I. S. Zhelezarov, Some Problems at Dynamic Contactless Charging of Electric Vehicles, Acta Polytechnica Hungarica, ISSN 1785- 8860, IF 0,745 (Journal Citation Report®, Thomson Reuters)
Издателство: Acta Polytechnica Hungarica, ISSN 1785- 8860, IF 0,745
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №26 Dichev, D., Koev, H., Hristov, H., Kirinov, M. Methods for Investigating Accuracy Characteristics of Instruments Measuring Parameters of Moving Objects. Proceedings of University of Ruse, vol. 56, book 2, pp. 82-88, 2017. ISSN 1311-3321
Издателство: Proceedings of University of Ruse
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №27 Дичев Д., Ф. Когиа, Х. Коев. Модели за анализ на грешките от нелинейност на статичната характеристика. XXVI-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2016, 52-57, ISSN 1313-9126
Издателство: XXVI-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Дичев Д., А. Дончев. Обратна задача на кинематиката на делта-робот, предназначен за координатни измервания. XXVI-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2016, 66-72, ISSN 1313-9126.
Издателство: XXVI-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Дичев Д. Характеристики на динамичната грешка. XXVI-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2016, 59-65, ISSN 1313-9126
Издателство: XXVI-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Дичев, Д., Ф. Когиа, Х. Коев. Повишаване на точността на измерване чрез корекция на статичната характеристика. МНК „УНИТЕХ’16”, том 3, Габрово, Ноември 2016, 258-263. ISSN 1313-230X
Издателство: МНК „УНИТЕХ’16”
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Дичев, Д., Ф. Когиа. Модели за построяване на статичната характеристика на измервателните средства. МНК „УНИТЕХ’16”, том 3, Габрово, Ноември 2016, 283-288. ISSN 1313-230X
Издателство: МНК „УНИТЕХ’16”
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Dichev, D., Koev, H., Bakalova, T., Louda, P. An Algorithm for Improving the Accuracy of Systems Measuring Parameters of Moving Objects. Metrology and Measurement Systems. Volume 23, Issue 4, 2016, pp. 555-565, ISSN 0860-8229 (Online: ISSN 2300-1941), IMPACT FACTOR 2015: 1.14. (Journal Citation Report®, Thomson Reuters)
Издателство: Metrology and Measurement Systems
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №33 Dichev, D., F. Kogia, D. Diakov. Method of Analysis and correction of the Error from Nonlinearity of the Measurement Instruments. Journal of Engineering Science and Technology Review. Volume 9, Issue 6, 2016, pp. 116-121, ISSN 1791-2377
Издателство: Journal of Engineering Science and Technology Review
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №34 Dichev, D., Koev, H., Bakalova, T., Louda, P. А Меаsuring Method for Gyro-Free Determination of the Parameters of Moving Objects. Metrology and Measurement Systems, 23 (1), 2016, pp. 107-118, ISSN 0860-8229
Издателство: Metrology and Measurement Systems, Volume 23, Issue 1 (Mar 2016)
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The paper presents a new method for building measuring instruments and systems for gyro-free determination of the parameters of moving objects. To illustrate the qualities of this method, a system for measuring the roll, pitch, heel and trim of a ship has been developed on its basis. The main concept of the method is based, on one hand, on a simplified design of the base coordinate system in the main measurement channel so as to reduce the instrumental errors, and, on the other hand, on an additional measurement channel operating in parallel with the main one and whose hardware and software platform makes possible performing algorithms intended to eliminate the dynamic error in real time. In this way, as well as by using suitable adaptive algorithms in the measurement procedures, low-cost measuring systems operating with high accuracy under conditions of inertial effects and whose parameters (intensity and frequency of the maximum in the spectrum) change within a wide range can be implemented.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №35 Дичев, Д. Динамична грешка на датчици за вертикала. Сп. “Механика на машините”, кн. 1, ТУ – Варна, 2016, 66-70, ISSN 0861-9727
Издателство: Сп. “Механика на машините”, кн. 1, ТУ – Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №36 Dichev, D., Koev, H., Bakalova, T., Louda, P. A Kalman Filter-Based Algorithm for Measuring the Parameters of Moving Objects. Measurement Science Review, Issue 15, Vol. 1, 2015, 19-26, ISSN 1335-8871
Издателство: Measurement Science Review, Issue 5, Vol. 1
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: One of the most complex problems in measuring equipment is related to the provision of the required dynamic accuracy of measuring systems determining the parameters of moving objects. The present paper views an algorithm for improving the dynamic accuracy of such measuring systems. It is based on the Kalman method. The algorithm aims to eliminate the influence of a number of interference sources, each of which is of secondary significance. However, their total effect can cause considerable distortion of the measurement signal. The algorithm model is designed for gyro-free measuring systems. It is based on one of the most widely used elements in the dynamic systems, namely the physical pendulum, due to which measuring systems of high dynamic accuracy and low cost can be developed. The presented experimental results confirm the effectiveness of the proposed algorithm with respect to the dynamic accuracy of measuring systems of this type.
Web: http://www.degruyter.com/view/j/msr

Публикация: №37 Dichev, D., A. Donchev, H. Koev. A Three-Coordinate Measuring System with Parallel Kinematics. SFITES' 2015, Kavala, May 2015, 37-40, ISBN 978-954-8483-34-6
Издателство: SFITES' 2015, Kavala
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №38 Дичев, Д., А. Дончев, Х. Коев. Кинематика на делта-робот, предназначен за три-координатна измервателна система. МНК „УНИТЕХ’15”, Габрово, Ноември 2015, 282-287. ISSN 1313-230X
Издателство: МНК „УНИТЕХ’15”, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №39 Дичев, Д., П. Феодоров, Х. Коев. Разработване на система за координатни измервания на геометрични параметри. МНК „УНИТЕХ’15”, Габрово, Ноември 2015, 288-292. ISSN 1313-230X
Издателство: МНК „УНИТЕХ’15”, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Дичев Д., Х. Коев. Изследване влиянието на вибрационните смущения върху точността на измерване с махалови датчици за вертикала. XXV-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2015, 137-143
Издателство: Международна конференция “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Dichev, D. Gyroscope-free method for measuring the parameters of moving objects. Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 50, 2014, pp. 17-24. ISSN 1310-6686.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №42 Митева Р., Д. Дичев, Д. Дяков. Модел за реализиране на виртуална еталонна база за координатни измервания. XXIV-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2014, ISSN 1313-9126.
Издателство: Международна конференция “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Дичев Д., Х. Хасанов, Хр. Коев. Математическо моделиране на кинематиката на стендова апаратура за изследване на точностните характеристики на уреди за измерване на параметри на подвижни обекти. Сп. “Механика на машините”, кн. 1, ТУ – Варна, 2014, ISSN 0861-9727.
Издателство: Списание “Механика на машините”, кн. 1, ISSN 0861-9727
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №44 Dichev, D., H. Koev , T. Bakalova , P. Louda. A Model of the Dynamic Error as a Measurement Result of Instruments Defining the Parameters of Moving Objects. Measurement Science Review, Volume 14, No. 4, 2014, 183-189, ISSN: 1335-8871
Издателство: Measurement Science Review
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The present paper considers a new model for the formation of the dynamic error inertial component. It is very effective in the analysis and synthesis of measuring instruments positioned on moving objects and measuring their movement parameters. The block diagram developed within this paper is used as a basis for defining the mathematical model. The block diagram is based on the set-theoretic description of the measuring system, its input and output quantities and the process of dynamic error formation. The model reflects the specific nature of the formation of the dynamic error inertial component. In addition, the model submits to the logical interrelation and sequence of the physical processes that form it. The effectiveness, usefulness and advantages of the model proposed are rooted in the wide range of possibilities it provides in relation to the analysis and synthesis of those measuring instruments, the formulation of algorithms and optimization criteria, as well as the development of new intelligent measuring systems with improved accuracy characteristics in dynamic mode.
Web: http://www.degruyter.com/view/j/msr

Публикация: №45 Dichev, D., H. Koev, P. Louda. A Measuring System with an Additional Channel for Eliminating the Dynamic Error. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2014, Volume 44, Issue 1, 3-20, ISSN 0861-6663
Издателство: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The present article views a measuring system for determining the parameters of vessels. The system has high measurement accuracy when operating in both static and dynamic mode. It is designed on a gyro-free principle for plotting a vertical. High accuracy of measurement is achieved by using a simplified design of the mechanical module as well by minimizing the instrumental error. A new solution for improving the measurement accuracy in dynamic mode is offered. The approach presented is based on a method where the dynamic error is eliminated in real time, unlike the existing measurement methods and tools where stabilization of the vertical in the inertial space is used. The results obtained from the theoretical experiments, which have been performed on the basis of the developed mathematical model, demonstrate the effectiveness of the suggested measurement approach.
Web: http://www.degruyter.com/view/j/jtam

Публикация: №46 Dichev, D., T. Bakalova, P. Louda. A Gyro-Free System for Measuring the Parameters of Moving Objects. Measurement Science Review, 2014, Volume 14, No. 5, 263-269, ISSN 1335-8871
Издателство: Measurement Science Review
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The present paper considers a new measurement concept of modeling measuring instruments for gyro-free determination of the parameters of moving objects. The proposed approach eliminates the disadvantages of the existing measuring instruments since it is based, on one hand, on a considerably simplified mechanical module, and on the other hand, on the advanced achievements in the area of nanotechnologies, microprocessor and computer equipment. A specific measuring system intended for measuring the trim, heel, roll, and pitch of a ship has been developed in compliance with the basic principles of this concept. The high dynamic accuracy of this measuring system is ensured by an additional measurement channel operating in parallel with the main channel. The operating principle of the additional measurement channel is based on an appropriate correction algorithm using signals from linear MEMS accelerometers. The presented results from the tests carried out by means of stand equipment in the form of a hexapod of six degrees of freedom prove the effectiveness of the proposed measurement concept.
Web: http://www.degruyter.com/view/j/msr

Публикация: №47 Dichev D., H. Koev, T. Bakalova, P. Louda. An Algorithm for Improving the Dynamic Accuracy in Systems for Measuring the Parameters of Moving Objects. International Journal of Engineering, Business and Enterprises Applications (IJEBEA), 2013, Issue 5, Vol. 1, 1-9, ISSN 2279-0039
Издателство: International Journal of Engineering, Business and Enterprises Applications
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The present paper considers an algorithm for improving the dynamic accuracy of measuring systems which determine the parameters of moving objects. The algorithm is an additional tool that provides accuracy to systems that use a gyro-free principle for measuring the parameters determining the deviation of the moving object from the vertical in dynamic mode. It is based on the Kalman algorithm underlying the proposed dynamic mode of the sensitive element of the measuring system. As a result of the algorithm operation the influence of a number of inertial effects of random nature is eliminated. Thus the measurement accuracy in dynamic mode is improved without the use of expensive stabilizing elements and systems. The presented experimental results prove the effectiveness of the proposed algorithm in terms of the dynamic accuracy of similar measuring systems.

Публикация: №48 Коев, Хр., Д. Дичев, Х. Хасанов. Стендова апаратура за изследване точността на позициониране на линейни актуатори. МНК „УНИТЕХ’13”, Габрово, Ноември 2013. ISSN 1313-230X.
Издателство: МНК „УНИТЕХ’13”, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №49 Дичев Д., Х. Хасанов, Хр. Коев. Апаратно и програмно обезпечаване на стендова апаратура за контрол на измервателни уреди, работещи в динамичен режим. XXIII-ви ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2013, ISSN 1313-9126
Издателство: XXIII-ви ННС “Метрология и метрологично осигуряване”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №50 Дичев Д., Х. Хасанов, Хр. Коев. Стендова апаратура с паралелна структура за контрол на измервателни уреди, работещи в динамичен режим. XXIII-ви ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2013, ISSN 1313-9126
Издателство: XXIII-ви ННС “Метрология и метрологично осигуряване”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №51 Дичев Д., Х. Хасанов. Апаратура за обезпечаване на единството на измерванията на средства за определяне на параметри на подвижни обекти. МНК „УНИТЕХ’12”, Габрово, Ноември 2012. ISSN 1313-230X
Издателство: МНК „УНИТЕХ’12”
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №52 Дичев Д., Хр. Коев. Повишаване на динамичната точност в системи за измерване на параметри на подвижни обекти. XXII-ви ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2012. ISSN 1313-9126.
Издателство: XXII-ви ННС “Метрология и метрологично осигуряване”
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Дичев Д., С. Начев. Инструментална грешка при стендова апаратура за изследване на динамични характеристики. XXI-ви ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2011. ISSN 1313-9126
Издателство: ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №54 Дичев Д., С. Големанова, Х. Хасанов. Анализ на формирането на грешката в резултата при измерване в динамичен режим. XXI-ви ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2011. ISSN 1313-9126
Издателство: ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №55 Дичев Д., Хр. Коев. Параметричен синтез на предавателната характеристика на измервателни уреди с фотоелектрични кодови преобразуватели. МНК „УНИТЕХ’11”, Габрово, Ноември 2011. ISSN 1313-230X
Издателство: МНК „УНИТЕХ’11”, Габрово, Ноември 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №56 Dichev D., S. Nachev. Models and resources for analysis and accuracy of instruments for measurement of parameters on moving objects. XLVI International Scientific Conference on Information “Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2011”,
Издателство: XLVI International Scientific Conference on Information “Communication and Energy Systems and Techno
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №57 Dichev D., S. Nachev. Investigation of dynamic characteristic of sensor elements of micromechanical system. XLVI International Scientific Conference on Information “Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2011”, Nish, Serbia, 2011. ISBN
Издателство: XLVI International Scientific Conference on Information “Communication and Energy Systems and Techno
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №58 Коев Хр., Д. Дичев. Изследване на точностните характеристики на микроелектромеханични системи за измерване на кинематични параметри, XX МНТК „АДП-2011”, Созопол, 2011. ISSN 1310-3946.
Издателство: Издателство на ТУ София
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №59 Dichev D., Hr. Koev. Models for analysis of dynamic error for instruments, measuring parameters of moving objects. International virtual journal for science, technics and innovations for the industry MTM’ 2011, issue 9/2011. ISSN 1313-0226;
Издателство: International virtual journal for science, technics and innovations for the industry MTM
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №60 Дичев Д., Хр. Коев. Модели за изследване на динамичната грешка. Научни известия на ТУ-София, брой 4/124, АДП-2011, ISSN 1310-3946
Издателство: Научни известия на ТУ-София
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №61 Коев Хр., Д. Дичев. Стендова апаратура за изследване на динамичните характеристики на уреди за измерване на параметри на подвижни обекти. Научни известия на ТУ-София, брой 4/124, АДП-2011, 2011, ISSN 1310-3946
Издателство: Научни известия на ТУ-София
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №62 Дичев Д., С. Големанова. Динамични грешки при измерване на ускорение. Journal АМО, Issue 2, Vol. 1, 2010. ISSN 1313-4264
Издателство: АМО
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №63 Дичев Д., Хр. Коев. Влияние на параметричните колебания върху точността на измерване в динамичен режим. XX-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2010. ISSN 1313-9126
Издателство: ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 Дичев Д., С. Големанова. Характеристики на резултата при измерване на сигнали, представляващи случайни процеси. XX-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2010. ISSN 1313-9126
Издателство: ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2010.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №65 Дичев Д., Е. Колев, С. Начев, Фл. Бауер. Математичен модел на резултата от измерване при наличие на мултипликативна съставляваща на грешката. МНК „УНИТЕХ’10”, Габрово, Ноември 2010. ISSN 1313-230X
Издателство: МНК „УНИТЕХ’10”, Габрово, Ноември 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №66 Dichev D. Mathematical models of the additional error in the result of measuring instruments. 9th international conference “Research and development in mechanical industry” RaDMI 2009, vol. 2, Vrnjacka banja, Serbia, ISBN 978-86-6075-007-7
Издателство: RaDMI 2009, Vrnjacka banja, Serbia
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №67 Дичев Д. Модели за изследване на динамичната грешка на линейни измервателни системи. XIX-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2009, ISSN 1313-9126
Издателство: ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №68 Дичев Д. Модели на грешката в резултата при измерване в статичен и динамичен режим. XIX-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2009. ISSN 1313-9126
Издателство: ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №69 Dichev D., S. Petkov, H. Koev, A. Andreev. Vibration force excitation on dynamical behaviour of sensors and instruments for ships’ roll measurement. 13th Congress of Intl. Maritime Assoc. of Mediterranean IMAM 2009, İstanbul, Turkey, 12-15 Oct. 2
Издателство: Congress of Intl. Maritime Assoc. of Mediterranean IMAM 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №70 Petkov S., D. Dichev, H. Koev, P. Kolev. Operational deflection shape measurement and modal analysis. 13th Congress of Intl. Maritime Assoc. of Mediterranean IMAM 2009, Istanbul, Turkey, 12-15 Oct. 2009. ISBN 978-975-561-355-0
Издателство: IMAM 2009, Istanbul, Turkey
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №71 Дичев Д. Математически модели на параметрите, определящи режима на измерване. XVIII-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2008. ISBN 978-954-334-078-1
Издателство: ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №72 Дичев Д. Влияние на линейните вибрации върху точността на измервателни уреди, измерващи величини на подвижни обекти. XVIII-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2008. ISBN 978-954-334-078-1
Издателство: ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №73 Dichev D. Dynamic errors of measuring devices determining the parameters of movable objects. 31 Congress “HIPNEF 2008”, Vrnjacka banja, Serbia, October 2008. ISBN 978-86-80587-87-5
Издателство: 31 Congress “HIPNEF 2008”, Vrnjacka banja, Serbia
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №74 Дичев Д. Методики за сумиране на грешки, допускани при измерване. МНК „УНИТЕХ’08”, Габрово, Ноември 2008. ISSN 1313-230X
Издателство: МНК „УНИТЕХ’08”, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №75 Zhelezarov, I., H. Hristov, Management system of university laboratory for calibration of measuring means. SED 2008. Uzice, Serbia. 2008. ISBN 978-86-83573-07-3
Издателство: SED
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №76 Dichev, D. I. Zhelezarov. Interval estimate of constant quantity at known variance. 31 Congress “HIPNEF 2008”, Vrnjacka banja, Serbia, October 2008. ISBN 978-86-80587-87-5
Издателство: 31 Congress “HIPNEF 2008”, Vrnjacka banja, Serbia
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №77 Дичев, Д. А., Хр. Колев. Математически модели на статичните и динамичните характеристики на измервателни средства за линейни и ъглови величини. МК по МТТ “AMTEX-2007”, Габрово, 2007. ISBN 978-954-683-384-6
Издателство: МК по МТТ “AMTEX-2007”
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №78 Petkov S., D. Dichev, Chr.Koev. Estimation of bias error by modal testing of mechanical vibrating structures. Maritime Industry, Ocean Engineering and Coastal Resourses. Taylor&Francis Group, London, UK, 2007. ISBN 13-978-0-415-45523-7
Издателство: Taylor&Francis Group, London, UK
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №79 Дичев Д. Методи и алгоритми, използвани при решаване на задачата за адаптиране към условията на измерване. XVII-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2007, ISBN 978-954-334-061-3
Издателство: ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №80 Дичев Д., С. Петков. Показатели на динамична точност и критерии за оптималност на измервателните уреди и системи. XVII-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2007, ISBN 978-954-334-061-3
Издателство: ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №81 Дичев Д. Характеристики на инерционната съставляваща на динамичната грешка при средства за измерване на крен и диферент на кораб. МК по МТТ “AMTEX-2007”, Габрово, 2007. ISBN 978-954-683-384-6
Издателство: МК по МТТ “AMTEX-2007”
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №82 Дичев, Д. Анализ на съставляващата на инструменталната грешка на измервателни системи, предизвикана от силите на триене. сп. “Машиностроене и електротехника”, София, 2006, pp. 12-17,ISSN 0025-455X
Издателство: сп. “Машиностроене и електротехника”
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №83 Дичев, Д.А. Програмно обработване на резултатите от измерване, получени чрез компютърно-измервателна система. сп. CAD/CAM ТЕХНОЛОГИИ. Варна, 2006, ISSN 1312-0859
Издателство: CAD/CAM ТЕХНОЛОГИИ
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №84 Дичев Д. Анализ на динамичната точност на компютърно-измервателни системи, определящи положението на плаващи обекти. XVI-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2006. ISBN-10: 954-334-035-8
Издателство: ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №85 Дичев Д. Изследване на точността на измервателни средства, съдържащи инерционни елементи във вибрационна среда. XVI-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2006. ISBN-10: 954-334-035-8
Издателство: ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №86 Dichev D. Measuring system simulation for determination parameters characteristics of vessel position towards the sea level under dynamic excitation. Eighth international conference on marine sciences and technologies “Black Sea 2006”, Varna, 2006. ISBN-
Издателство: “Black Sea 2006”
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №87 Дичев, Д.А., И.С.Железаров. Решаване на основните видове задачи за определяне на доверителната вероятност и доверителния интервал в средата на Mathcad 12. сп. “Машиностроене и електротехника”, София, 2006, ISSN 0025-455X
Издателство: сп. “Машиностроене и електротехника”
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №88 Dichev, D., S. Petkov, Hr. Koev, G. Dimitriva. Measuring system simulation for determination parameters characteristics of vessel position towards the sea level under dynamic excitation. Eighth international conference on marine sciences and technologies “Black Sea 2006”, Varna, 2006, ISBN-10: 954-90919-9-6.
Издателство: Eighth international conference on marine sciences and technologies “Black Sea 2006”
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №89 Дичев, Д. А. Условия за осигуряване на единство на измерванията относно случайната грешка. МНК „УНИТЕХ’05”, Габрово, 2005.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’05
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №90 Дичев, Д. А., Хр. Коев. Изследване на характеристиките на динамичната грешка при уреди, измерващи крена на кораб. МК по МТТ “AMTEX-2005”, Русе, 2005
Издателство: сп. “Машиностроителна техника и технологии”
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №91 Дичев, Д. А., Хр. Коев. Анализ на влиянието на инструменталните неточности на цифров преобразувател върху точността на измерване на крен и диферент на кораб в динамичен режим. МК по МТТ “AMTEX-2005”, Русе, 2005
Издателство: Международна конференция "АМТЕХ-2005"
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №92 Дичев, Д. А. Систематични грешки на измервателни средства от махалов тип при резонансни колебания. XV-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2005
Издателство: Национален научен симпозиум “Метрология и метрологично осигуряване”
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №93 Дичев, Д. А., Хр. Коев. Характеристики на динамичната грешка при измерване с уреди и системи, съдържащи инерционни елементи. XV-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2005
Издателство: XV-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №94 Коев, Хр., Д. Дичев. Оптимизация геометричните параметри на съединители с винтови канали за ротационни преобразуватели. МК по МТТ “AMTEX-2005”, Русе, 2005.
Издателство: Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев"
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №95 Дичев, Д. А. Относно избора на измервателни средства при измерване на величини, характеризиращи положението на плаващи обекти. XIV-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2004
Издателство: XIV-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №96 Дичев, Д. А. Нормиране на динамичните характеристики на измервателни системи за определяне на положението на плавателни обекти. XIII-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2003
Издателство: XIII-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №97 Дичев Д. Измервателна система за контрол на положението на плавателни обекти. “AMTECH 2003”, сп. “Машиностроителна техника и технологии”, 2003, Изд. на ТУ – Варна, 117-119, ISSN 1312-0859
Издателство: сп. “Машиностроителна техника и технологии”
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №98 Дичев, Д. А. Грешка от систематичното отклонение на чувствителния елемент при фотоелектрични корабни диферентомери. XII-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2002
Издателство: XII-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване”
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №99 Дичев, Д. А. Методични грешки при измерване с фотоелектричен диферентомер. МК по МТТ “AMTEX-2001”, сп. “Машиностроителна техника и технологии”, Созопол, 2001
Издателство: сп. “Машиностроителна техника и технологии”
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №100 Дичев, Д. А. Изследване на метрологичната точност на измервателни системи, описвани от линейни диференциални уравнения от втори ред. МК по МТТ “AMTEX-2001”, сп. “Машиностроителна техника и технологии”, Созопол, 2001
Издателство: сп. “Машиностроителна техника и технологии”
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №101 Nikolov, I., D. Dichev. Fehler bei der Messung der Neigung beweglicher Objekte. “IWKM’98”, Mikrosystem- und Sensortechnik, Band E, Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule Mittweida, Mittweida, 1998, 267-272. ISSN 1430-3698
Издателство: “IWKM’98”
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №102 Nikolov, I., D. Dichev. Mez- und Analysesystem fur die Bewegung beweglicher Objekte. 47. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium – Technische Universitat Ilmenau, 1996, 620-625, ISSN 1430-1770
Издателство: Technical University Ilmenau
Изд.год.: 1996
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №103 Nikolov I., D. Ditschev. Neigungsmezmodul. Sensor’95, 7. Intern. Fachmesse mit Kongrez fur Sensoren, Mezaufnehmer & Systeme, Nurnberg, 1995, 791-794, ISSN 5521-7231
Издателство: Mezaufnehmer & Systeme, Nurnberg
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №104 Иванов, И. Н., Д. А. Дичев, Х. Д. Тепавичаров. Числен алгоритъм за определяне на равновесното положение. НК на ТУ-Габрово, Габрово, 1995, 66-71, ISBN 954-683-015-1
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №105 Иванов, И. Н., Д. А. Дичев. Бързи способи за определяне на равновесното положение на измервателно махало. Известия на ВМЕИ-Габрово, том XVIII, с. 60 – 64, Габрово, 1995, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ВМЕИ-Габрово
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №106 Иванов, И. Н., Д. А. Дичев. Методична грешка при осредняване показанията на уреди за измерване на наклон. Известия на ВМЕИ-Габрово, том XVII, с. 21 – 26, Габрово, 1994, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ВМЕИ-Габрово
Изд.год.: 1994
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №107 Иванов, И. Н., Д. А. Дичев, И. В. Василев. Метрологичен анализ при измерване на ъгли с фотоелектричен нивелир и корабен диферентомер. Известия на ВМЕИ-Габрово, том XVII, с. 27-30, Габрово, 1994, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ВМЕИ-Габрово
Изд.год.: 1994
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №108 Иванов, И. Н., Д. А. Дичев, Х. К. Христов. Корабен диферентомер. Известия на ВМЕИ-Габрово, том XVII, с. 31 – 36, Габрово, 1994, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ВМЕИ-Габрово
Изд.год.: 1994
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №109 Иванов, И. Н., Д. А. Дичев, П. М. Николов. Влиянието на крена при измерване на диферент чрез корабен диферентомер от фотоелектричен тип. Известия на ВМЕИ-Габрово, том XV, с. 33 – 37, Габрово, 1992, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ВМЕИ-Габрово
Изд.год.: 1992
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №110 Иванов, И. Н., Д. А. Дичев, П. М. Николов. Грешки при измерване на крен и диферент на кораб. Известия на ВМЕИ-Габрово, том XV, с. 38 – 42, Габрово, 1992, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ВМЕИ-Габрово
Изд.год.: 1992
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
СТЕФАН АТАНСОВ НАЧЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване и реализация на измервателна система за определяне на параметрите на подвижни обекти
ХАСАН БЕЙСИМОВ ХАСАНОВ ДИПЛОМИРАН Разработване и изследване на измервателна апаратура с паралелна структура за контрол на измервателни уреди, работещи в динамичен
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ ДОНЧЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване и реализация на измервателна система за геометрични параметри на базата на делта-робот
ФОТИНИ ГРИГОРИОС КОГИА ДИПЛОМИРАН Изследване и подобряване точностните характеристики на средства за измерване на енергиен капацитет
МОМЧИЛ ЛЮБЕНОВ КИРИНОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Разработване, реализация и изследване на система за измерване на параметри на движещи се обекти
НАТАЛИЯ МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА ОТЧИСЛЕН БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА Разработване и изследване на модели за измерване на отклоненията на формата и разположението
ХРИСТОФОР БОЖИДАРОВ КОВАЧЕВ ДЕЙСТВАЩ Методи и алгоритми за корекция на динамичната грешка на системи за измерване на ъгловата ориентация на движещи се обекти
КАЛОЯН ДЕНЧЕВ ЛИБЧЕВ ДЕЙСТВАЩ Разработка и метрологична оценка на системи за точно измерване и прогнозиране на движението на обекти във видео потоци
МИРОСЛАВ ЛЕВЕНТОВ КОКАЛАРОВ ДЕЙСТВАЩ Изследване и анализ на фотограметричния метод за контрол на голямогабаритни детайли и конструкции