ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ГАЛЯ ВЕЛИКОВА ДУНЧЕВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Професор, висше училище
Научна степен: Доктор на науките, Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Материалознание и механика на материалите
Кабинет(и): 1112
Служебен тел.: (066 827)+363
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (3)
Книги (7)
Публикации (131)
Докторанти (4)


Завършени проекти
Име на проект: №1 ПОВИШАВАНЕ НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОСРЕДСТВОМ ДИАМАНТНО ЗАГЛАЖДАНЕ
Година: 2020
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: В настоящия проект е оценена ефективността на процеса диамантно заглаждане за повишаване на износоустойчивостта на бронзови лагерни втулки от еднофазен бронз CuAl9Fe3. За целта са проведени серия тестове от вида "sliding wear" според кинематична схема "неподвижен бронзов сегмент - въртящо се стоманено контра-тяло" в условията на сухо триене и гранично триене. На база на сравнение с конвенционалния случай за обработване на бронзови втулки чрез рязане е доказана ефективността на процеса диаматно заглаждане за многократно повишаване на износоустойчивостта им.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 11

Име на проект: №2 ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ППД С ТОРОИДАЛНА РОЛКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УМОРНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА АЛУМИНИЕВА СПЛАВ 2024-Т3
Година: 2019
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: В научния проект е оценена ефективността на процеса ППД с тороидална деформираща ролка върху основни характеристики на surface integrity (SI) и уморното поведение на алуминиева сплав 2024-Т3 в корелация с основните параметри на процеса (деформираща сила, радиус на закръгление на външната тороидална повърхнина на ролката, подаване и скорост на плъзгане) и допълнителните параметри (брой на преходите и вид на работната схема- еднопосочна или разнопосочна). Оценката е направена на основата на S-N криви, базирани върху уморни тестове на въртеливо огъване и измерване на остатъчните напрежения чрез X-ray diffraction анализ.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 12

Име на проект: №3 Устройство за повърхностно пластично деформиране в условията на триене при търкаляне
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научният проект е насочен към разработване на устройство за повърхностно пластично деформиране в условията на триене при търкаляне, адаптирано за приложение върху конвенционални стругови машини и такива с ЦПУ. Устройството е снабдено с комплект деформиращи елементи тип "тороидална ролка". Устройството е ефективно за повишаване на експлоатационните характеристики на динамично натоварени цилиндрични компоненти от високояка алуминиева сплав 2024-Т3, намираща широко приложение в самолетостроенето и за отговорни компоненти в метални конструкции.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 9


Публикации
Публикация: №1 Галя В. Дунчева, Surface Integrity през прозмата на Surface Engineering, Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2023, ISBN: 978-954-683-691-5
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2023
Вид: Монография

Публикация: №2 Максимов ЙТ, Дунчева ГВ, Амуджев ИМ, Анчев АП, Дунчев ВП. Диамантно заглаждане. ЕксПрес, Габрово, 2021
Издателство: ЕксПрес, Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Монография

Публикация: №3 Дунчева Г.В., Ненчев П.Н., Ръководство за курсово проектиране по машинни елементи, УИ "Васил Априлов" Габрово (2019) ISBN:978-954-683-605-2
Издателство: УИ "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP. Fatigue Life Increase of 2024-T3 Aluminium Alloy by Slide Burnishing. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2017
Издателство: LAP Lambert Academic Publishing
Изд.год.: 2017
Вид: Монография
Абстракт: This monograph is devoted to slide burnishing of components made of high-strength aluminium alloy 2024-T3. It has been proved that the desired fatigue behavior of the burnished component can be ensured by means of appropriate selection of the slide burnishing process parameters. The monograph is intended for engineers working in the field of metal processing and development of manufacturing methods for enhancement of fatigue life of metal structural components. Also, the book can be useful for students from technical universities.

Публикация: №5 Максимов Й., Г. Дунчева, А. Анчев. Компютърни методи за инженерен анализ. Част 3 Устойчивост и линейна динамика. Екс-Прес, Габрово, 2010.
Издателство: Екс-Прес
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Максимов Й., Г. Дунчева, А. Анчев. Компютърни методи за инженерен анализ. Част 1 Линейна статика на гредови конструкции. Експрес, Габрово, 2008
Издателство: Екс-Прес
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №7 Максимов Й., Т., Дунчева Г. В., Анчев А. П. Компютърни методи за инженерен анализ. Част 2 Линейна статика на негредови конструкции. Екс-Прес, Габрово, 2005
Издателство: Екс-Прес
Изд.год.: 2005
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №8 Maximov, J.M.; Duncheva, G.V.; Anchev, A.P.; Dunchev, V.P.; Anastasov, K.; Daskalova, P.H. Effect of Roller Burnishing and Slide Roller Burnishing on Surface Integrity of AISI 316 Steel: Theoretical and Experimental Comparative Analysis. Machines, 2024, 12, 51
Издателство: MDPI
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №9 Maximov, J.; Duncheva, G.; Anchev, A.; Dunchev, V.; Argirov, Y. Improvement in Fatigue Strength of Chromium–Nickel Austenitic Stainless Steels via Diamond Burnishing and Subsequent Low-Temperature Gas Nitriding. Appl. Sci. 2024, 14, 1020
Издателство: MDPI
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №10 Maximov, J.M.; Duncheva, G.V.; Anchev, A.P.; Dunchev, V.P.; Daskalova, P.H. Modified Split Mandrel Method and Equipment to Improve the Fatigue Performance of Structural Components with Fastener Holes. Metals 2024, 14, 303.
Издателство: MDPI
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №11 Maximov, J.M.; Duncheva, G.V. Effects of Cryogenic- and Cool-Assisted Burnishing on the Surface Integrity and Operating Behaviour of Metal Components: A Review and Perspectives. Machines 2024, 12, 312.
Издателство: MDPI
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №12 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VD, Todorov VP, Argirov YB. Influence of an ageing heat treatment on the mechanical characteristics of iron-aluminium bronzes with beta-transformation obtained via centrifugal casting: modeling and optimisation. Metals, 13, 1930
Издателство: MDPI
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №13 Maximov JT, Duncheva GV. The correlation between surface integrity and operating behaviour of slide burnished components – a review and prospects. Applied Sciences, 2023, 13, 3313
Издателство: MDPI
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №14 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP, Argirov YB, Nikolova MP. Effects of heat treatment and diamond burnishing on fatigue behaviour and corrosion resistance of AISI 304 austenitic stainless steel. Applied Sciences, 2023, 13, 2570
Издателство: MDPI
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №15 Duncheva G, Maximov J, Anchev A, Dunchev V, Argirov Y, Velkov S, Modeling and Optimization of Surface Integrity and Sliding Wear Resistance of Diamond-Burnished Holes in Austenitic Stainless Steel Cylinder Lines. Machines 11 872
Издателство: MDPI
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №16 Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Argirov YB, Ganev N, Drumeva DK. Improvement of surface integrity of CuAl8Fe3 bronze via diamond burnishing. Int J Adv Manuf Technol (2022) DOI: 10.1007/s00170-022-08664-9
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The single-phase CuAl8Fe3 aluminum bronzes possess good strength and resistance to fatigue as well as high corrosion and wear resistance. Since this alloy contains less than 8.5% aluminum, it cannot be heat treated. Therefore, improvements in surface integrity (SI) can only be achieved via mechanical surface treatment. This article investigates the influence of the basic diamond burnishing (DB) process, as well as additional factors, on the SI characteristics of CuAl8Fe3 bronze. Using experiments and regression analyses, a multi-objective optimization of the DB process has been accomplished via non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II) and optimal values of the factors have been established. Using these factor values, the SI characteristics of diamond-burnished CuAl8Fe3 specimens have been quantified. The conclusion has been reached that the DB of CuAl8Fe3 bronze can be implemented as mixed burnishing, i.e., DB results in a favorable combination of the height and shape parameters for the surface texture, very low roughness (nearly mirror surfaces), large (in absolute value) residual hoop and axial stresses at depths greater than 0.8 mm, high surface micro-hardness and strongly expressed grain-refined microstructures at depths of up to 0.15 mm. These SI characteristics suggest a significant increase in fatigue strength and wear resistance of CuAl8Fe3 bronze finished via DB.
Web: https://doi.org/10.1007/s00170-022-08664-9

Публикация: №17 Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Argirov YB, Ganev N, Drumeva DK. Improvement of surface integrity of CuAl8Fe3 bronze via diamond burnishing. Int J Adv Manuf Technol (2022) DOI: 10.1007/s00170-022-08664-9
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №18 Duncheva G.V., Maximov J.T. , Anchev A.P. , V.P. Dunchev V.P. , Argirov Y.B., Kandeva-Ivanova M., Enhancement of the wear resistance of CuAl9Fe4 sliding bearing bushings via diamond burnishing. Wear 510–511 (2022) 204491.
Издателство: Elsevier, Wear
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №19 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP, Argirov YB. Effect of Diamond Burnishing on Fatigue Behaviour of AISI 304 Chromium-Nickel Austenitic Stainless Steel. Materials. 2022; 15(14):4768. https://doi.org/10.3390/ma15144768
Издателство: MDPI
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №20 Maximov JT, Dikova TD, Duncheva GV, Georgiev GP. Influence of factors in the photopolymerization process on dental composites microhardness. Materials 2022, 15, 6459, https://doi.org/10.3390/ma15186459
Издателство: MDPI
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №21 Г. Дунчева, А. Анчев, Д. Друмева. Ефективност на процеса диамантно заглаждане за повишаване износоустойчивостта на лагерни втулки от бронз CuAl8Fe3. Известия на Технически университет-Габрово 62 (2021) 3-10, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на Технически университет-Габрово 61
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: In this article, the object of the experimental study is wear resistance of sliding bearing bushings made of CuAl8Fe3 bronze after diamond burnishing. Tribological studies were performed under boundary lubricant conditions and dry friction conditions. In order to evaluate the efficiency of the diamond burnishing process, a comparison of the wear characteristics of three groups of specimens was made: treated only by cutting, subjected to diamond burnishing with one pass; subjected to diamond burnishing with six passes. It has been proved that under boundary lubricant conditions, the specimen subjected to diamond burnishing with six passes has 2.27 times higher wear resistance compared to the wear resistance of the specimen treated by cutting, and 1.42 times higher wear resistance than that of the specimen subjected to diamond burnishing with one pass. Under dry friction conditions, the specimen subjected to diamond burnishing with one pass has 2.45 times higher wear resistance than the wear resistance of the specimen treated by cutting, and lower wear resistance than that of the specimen subjected to diamond burnishing with six passes. Applying of diamond burnishing with six passes leads to 2.3 times higher wear resistance under dry friction conditions compared to the conventional case of holes machining.

Публикация: №22 Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Atanasov TP, Capek J. Finite element and experimental study of the residual stresses in 2024-T3 Al alloy treated via single toroidal burnishing. J Braz Soc Mech Sci Eng (2021) DOI: 10.1007/s40430-020-02775-8
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №23 Maximov JT, Duncheva GV, Anhev AP, Dunchev VP, Capec J. A cost-effective optimization approach for improving the fatigue strength of diamond-burnished steel components. J Braz Soc Mech Sci Eng 43(1), 33 (2021)
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №24 Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Atanasov TP, Improvement in Fatigue Performance of 2024-T3 Al Alloy Via Single Toroidal Roller Burnishing. Journal of Materials Engineering and Performance (2021) DOI:10.1007/s11665-021-05535-4
Издателство: Springer
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №25 Maximov JT, Duncheva GV, Dunchev VP, Anchev AP. Different strategies for finite element simulations of static mechanical surface treatment processes—a comparative analysis. J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. 43, 371 (2021). https://doi.org/10.1007/s40430-021-03085-3
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №26 Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Argirov Ya. B., Improvement in Wear Resistance Performance of CuAl8Fe3 Single-Phase Aluminum Bronze via Slide Diamond Burnishing. Journal of Materials Engineering and Performance (2021) doi.org/10.1007/s11665-021-06389-6
Издателство: Springer
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №27 Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Argirov Ya.B,, Multi-objective optimization of the internal diamond burnishing process. Materials and Manufacturing Processes (2021) DOI: 10.1080/10426914.2021.1981937
Издателство: Taylor & Francis
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №28 Duncheva, GV, Maximov, JT, Anchev, AP, Dunchev VP, Argorov YB, Ganev N, Capek J, Fatigue strength improvement in CuAl8Fe3 bronze via diamond burnishing. J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. 43, 569 (2021). https://doi.org/10.1007/s40430-021-03296-8
Издателство: Springer
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №29 Duncheva GV, Maximov JT, Ganev N, Anchev AP, Fatigue Life Enhancement of a D16AT Aluminum Alloy for Aircraft Components with Fastener Holes. Strength of Materials 52 (1) 2020 1-15. DOI 10.1007/s11223-020-00144-3.
Издателство: Springer
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №30 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP. Slide burnishing versus deep rolling – a comparative analysis. Int J Adv Manuf Technol 110 (2020) 1923-1939
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №31 Duncheva GV, Maximov JT, Dunchev VP, Anhev AP, Atanasov TP, Capec J. Single toroidal roller burnishing of 2024T3 Al alloy implemented as mixed burnishing process. Int J Adv Manuf Technol (2020) DOI: 10.1007/s00170-020-06350-2.
Издателство: Springer
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №32 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP. Crack resistance enhancement of joint bar holes by slide diamond burnishing using new tool equipment. Int J Adv Manuf Technol 102 (2019) 3151-3164
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №33 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP. A temperature-dependent, non-linear kinematic/isotropic hardening material constitutive model of the surface layer of 37Cr4 steel subjected to slide burnishing. Arabian Journal for Science and Engineering 44(6) (2019) 5851-5862
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №34 Дунчева Г.В., Атанасов Т.П., Анчев А.П., Крайно-елементно моделиране на деформираното състояние на повърхностния слой на алуминиева сплав 2024-Т3, подложена на ППД с деформиращи ролки. Национална конференция по машиностроене и машинознание, Дни на механиката във Варна, 8-10 септември 2018
Издателство: Национална конференция по машиностроене и машинознание, Дни на механиката във Варна, 8-10 септември 2018
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №35 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Ganev N, Dunchev VP. Effect of cyclic loading on fatigue performance of slide burnishing components made of low-alloy medium carbon steel. Fatigue Fract Eng Mater Struct 42(6) (2019) 1414-1425
Издателство: WILEY
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №36 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Amudjev IM. New method and tool for increasing fatigue life of a large number of small fastener holes in 2024-T3 Al-alloy. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2019) DOI:10.1007/s40430-019-1709-8
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №37 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Ichkova MD. Slide burnishing – review and prospects. Int J Adv Manuf Technol 104 (2019) 785-801
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №38 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP. Smoothing, deep or mixed diamond burnishing of low-alloy steel components – optimization procedures. Int J Adv Manuf Technol 106 (2020) 1917-1929
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Diamond burnishing (DB) is a static mechanical surface treatment based on severe surface plastic deformation aimed at significant improvement in the surface integrity and operating properties of the treated component. Very often, DB is unjustifiably perceived of as typical smoothing burnishing. In the present article, it is shown that DB can be conducted as smoothing, deep or mixed burnishing depending on the particular combination of process governing factors employed. Optimizations of the DB process for 41Cr4 steel under different criteria are conducted in order to obtain the optimal parameters of different DB processes. The choices of governing factors and objective functions (roughness and fatigue limits), which are obtained on the basis of planned experiments and regression analyses, are fully justified. By means of one-objective optimizations, the uncompromising optimum values of the objective functions and the corresponding optimum values of the governing factors of smoothing and deep DB processes are obtained. A new optimization procedure for solving a multi-objective optimization task is developed in order to obtain compromise optimal values simultaneously with the objective functions and governing factors of the mixed DB process. In order to highlight the advantages of the proposed optimization procedure, the multi-objective task solution is compared with the results obtained via some known methods, i.e., the compromise weight vector and function of the losses methods.

Публикация: №39 Maximov J.T., Duncheva G.V., Anchev A.P., Ganev N., Amudjev I. M., Dunchev V. P. Effect of slide burnishing method on the surface integrity of AISI 316Ti chromium-nickel steel. J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. (2018) 40: 194. https://doi.org/10.1007/s40430-018-1135-3
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №40 Maximov JT, Anchev AP, Duncheva GV, Ganev N, Selimov KF, Dunchev VP. Impact of slide diamond burnishing additional parameters on fatigue behaviour of 2024-T3 Al alloy. Fatigue Fract Eng Mater Struct. 42(1) (2019) 363-373
Издателство: WILEY
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №41 Maximov J, Anchev A, Duncheva G, Ganev N, Selimov K. Influence of the process parameters on surface roughness, micro-hardness and residual stresses in slide burnishing of high-strength aluminium alloys. J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. 39(8) (2017) 3067-3078
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: It is well known that apart from compressive residual stresses, smooth surface and microstructuring of the surface and sub-surface layers are beneficial for enhancement of fatigue strength and load-carrying capacity of structural and machine components. This complex of properties can be achieved by using surface severe plastic deformation. For symmetric rotational components made of high-strength aluminum alloys, slide burnishing is appropriate because of its simplicity and easy realization. The effect of the process parameters on the surface roughness, micro-hardness and residual stresses obtained in slide burnishing of D16T aircraft aluminum alloy has been analyzed. The optimal values of the basic governing factors, which ensure minimum roughness (up to Ra=0.05), have been established on the basis of a one-factor-at-the-time method, followed by a planned experiment and additional experiments. With the established combination of optimal values, the effect of number of passes and lubricant-cooler on the roughness, micro-hardness and residual stresses in the surface being treated has been studied for two working schemes. In order to establish residual stress – depth profiles depending on the tool radius and burnishing force, FEM analysis of the slide burnishing process has been conducted. Thus, an evaluation of the effectiveness of slide burnishing as “mixed burnishing” has been made.

Публикация: №42 Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Ganev N, Duncheva GV, Selimov KF. Effect of slide burnishing basic parameters on fatigue performance of 2024-T3 high-strength aluminium alloy. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 40(11) (2017) 1893-1904
Издателство: John Wiley & Sons Ltd
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The effect of slide burnishing (SB) on the high cycle fatigue performance (HCF) of 2024-T3 high-strength aluminum alloy has been studied. After SB with optimum basic process parameters under “minimum roughness” criterion, the cycles fatigue strength increases with - from to , fatigue life is increased more than 50 times and the roughness obtained reaches up to . Further, various combinations of burnishing force and deforming element radius have been applied to reach maximum HCF performance despite roughness obtained. It has been established that with the optimum combination under “maximum HCF performance” criterion, cycles fatigue strength increases with - from to as the roughness obtained is . This significant enhancement in the HCF performance is due to introduced beneficial residual compressive stresses. They shift the fatigue crack initiation site from surface to subsurface layers and, as a result, the nucleation and propagation of the first-mode fatigue cracks are retarded. In order to establish the fatigue limit (based on cycles), a combined approach, based on limited Wöhler’s curve and Locati’s method, has been applied. The fatigue limit of 2024-T3 high-strength aluminum alloy can be increased up to using SB with optimal basic parameters under “maximum HCH performance” criterion.

Публикация: №43 Дунчева Г. В., Максимов Й. Т., Амуджев Ив. М., Ненчев П. Н., Технологични ъзможности на нов метод за студено разширение на отвори. Машиностроене и машинознание, Издателство на ТУ- Варна. 2017, ГОДИНА XII, КНИГА 1, 71-76. ISSN 1312-8612.
Издателство: Издателство на ТУ- Варна (спис. Машиностроене и машинознание)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The article presents results from an experimental study of the technological capabilities of an innovative method for cold expansion of holes. The method is based on the idea for modifying the method Split Mandrel Cold Working by means of transforming the cold expansion to a process that is independent from the tolerance of the diameter of previously drilled holed. The main advantage of the innovative method is that it provides one and the same interference fit in the conditions of relatively wider tolerance of the diameter of the previously drilled hole. This allows to reduce the number of operations in the technological cycle for cold expansion and to eliminate the countersinking operation after drilling of holes. For implementation of the novel method a special tool and hydraulic power device are designed and produced. The effectiveness of the method is studied experimentally by geometric criterion. For that purpose set of round specimens are made from 2024-T3 aluminum alloy as the holes are processed only by drilling. The nominal diameter of hole is 8 mm. A column drilling machine is used, since the objective is to provide a relatively wider dispersion of the drilled holes diameters. The alteration of the holes diameters is studied after drilling, after cold expansion and after final reaming. The diameters of the holes are measured in three planes the entrance face in respect to the axial feed of the drill (and reamer), the middle plane and the exit face. In terms of tool insertion into the holes practical significance are the minimum values of the diameters in the three sections. Because of that, on the basis of the measured minimal values the range of drilled holes is determined: ; . The empirical results for the dispersion of the holes diameters after drilling are generalized by a histogram. The specimens are subjected to the cold expansion through the produced special tool and device, as they are orientated towards the front surface of the support flange in the same way. This orientation corresponds to the case for which all operations (drilling, cold expansion and final reaming) are performed in one-sided access. In order to determine the tool diameter for final reaming, the holes diameters after cold expansion of three specimens are measured – respectively with minimum diameter, maximum diameter and average diameter after drilling. The measured values of the geometric parameters of the specimens with maximum and minimum diameter shows that the differences between them are very close to the scattering of the holes diameters after drilling. In this way it is confirmed the effectiveness of the new method with respect to the possibility to compensate the tolerance of holes diameter after drilling. For a finishing processing of the holes is selected reamer diameter of . The final reaming is performed on Haas Mini Mill machining center at the Technical University of Gabrovo. After a systematization of measurement results for the final diameters of the holes, histograms are built visualizing scattering in three sections the entrance face, the middle plane and the exit face. Relatively biggest dispersion is observed on the front face of the specimens corresponding to the entrance face of cold expansion tool and least dispersion – on the exit face. The main reason for this effect is the heterogeneous stressed and strained state in the different sections in respect to the thickness of the specimens. In the points from entrance face the stressed state is two-dimentional and the strained state is three-dimentional. The points from the middle plane are in a state which is very close to plane strain. In the points from the exit face which are in contact with the support flange, the stressed state is three-dimentional. The described stressed and strained state leads to larger holes diameters in the entrance face of the specimens. Considering the function of the treated holes using the new method (rivets holes), it is concluded that the different dispersion of the final diameters in the three sections have not practical significance. This is proved by a comparison between the average values and corresponding dispersion of the final diameters in the three sections. On this basis it is concluded that the probability distribution center for deviation from cylindricity of the treated holes is 0.008 mm, which corresponds to the average value of deviation for seventh and eighth degrees of accuracy.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №44 Duncheva G.V., MaximovJ.T., Ganev N. A new conception for enhancement of fatigue life of large number of fastener holes in aircraft structures. Fatigue and Failure of Engineering Materials and Structures 40(2) (2017) 176-189
Издателство: Wiley and Sons
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: A new conception for increasing fatigue life of large number of fastener holes in aircraft structures is developed. It is accomplished by a new method, called friction stir hole expansion (FSHE). This method not only reduces labour and time consumption, but it also decreases the overall cost for processing a large number of holes in structures made of aerospace grade 2024-T3 aluminium alloy. FSHE combines the advantages of friction stir processing with these of mandrel cold working methods in two ways: a micro effect, expressed in hole surface modification, and a macro effect, expressed by the introduction of beneficial compressive residual macro stresses. The effectiveness of the method has been assessed by fatigue tests. Finite element simulations have been carried out. It has been proven that the greater fatigue life of fastener holes, processed by FSHE, is a consequence of the obtained micro effect.

Публикация: №45 В. Тодоров, Г. Дунчева, М. Атанасова, Г. Рашев. Моделиране, изследване и оптимизиране на износоустойчивостта на карбидо-бейнитни чугуни при абразивно износване и сухо триене
Издателство: Известия на Технически университет Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №46 Дунчева Г.,Вл. Тодоров, М. Атанасова,Г.Рашев. Моделиране, изследване и оптимизиране на механичните характеристики на карбидо-бейнитни чугуни
Издателство: Известия на Технически университет Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №47 Duncheva G. V., Experimental study of fatigue life and residual stresses after friction stir hole expansion in amuninum alloy D16AT. Technological Complexes №1 (13), 2016 106-115. ISSN 2304-4519
Издателство: “Technological complexes”
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This paper presents the outcomes from experimental study of fatigue life and residual hoop stresses after Friction Stir Hole Expasion (FSHE). FSHE is directed to fatigue life enhancement of structural components with holes in aluminum alloys. The object of study is high-strength aluminum alloy D16AT. The fatigue life has been estimated trough fatigue tests upon a testing machine Instron -1332. The residual hoop stresses after FSHE have been measured by non-destructive method X-ray diffraction. The outcomes obtained confirm that the FSHE process is more effective when it is implemented with a relatively smaller rotating speed with lubrication.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №48 Duncheva G. V., Experimental study of axial force and torque during the process Friction Stir Hole Expansion in aluminum alloy D16AT. Вісник КрНУ імені Михайла Остро¬град-ського. Випуск 4/2016 (99) 61-68, UDC 621.791.052. ISSN 1995-0519
Издателство: Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №49 Maximov JT, Duncheva GV, Amudjev IM, Anchev AP, Ganev N. A new approach for pre-stressing of rail-end-bolt holes. Proc. IMechE, Part C: J. Mechanical Engineering Science 231 (12) (2017) 2284-2290
Издателство: SAGE
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Bolted joint railroad is the subject matter of this paper. Rail joint elements are subjected to cyclic and impact loads as a result of the passage of trains, which causes the origination and growth of fatigue cracks occurring, in most cases, around the bolt holes. Fatigue failure around rail-end-bolt holes is particularly dangerous because it leads to derailment of trains and, consequently, to inevitable accidents. Moreover, the cracking at rail-ends, which starts from bolt hole surface, causes premature rails replacement. The presence of residual compressive hoop stresses around the bolted holes, which is achieved by prestressing of these holes, extends the fatigue life of bolted joint railroads. This article presents an innovative technology for pre-stressing of rail-end-bolt holes, implemented on a vertical machining centre of Revolver vertical (RV) type. Two consecutive operations are involved in the manufacturing technology process: formation of the hole by drilling, reaming and making of a chamfer through a new combined cutting tool; cold hole working by spherical motion cold working through a new tool equipment, which minimizes the axial force on the reverse stroke. The new technology introduces beneficial residual compressive stresses around the bolted holes thereby preventing the fatigue cracks growth and increasing the fatigue life of these openings.

Публикация: №50 Дунчева Г.В., Петков Д., Максимов Й.Т., Метод и инструмент за повишаване на уморната дълготрайност на конструкционни елементи от алуминиева сплав 2024-Т3. Машиностроене и машинознание 26 (2016) 74-77.
Издателство: Издателство на ТУ-Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №51 Дунчева Г., Марчев Н., Експериментално изследване и многоцелева оптимизация на движението на каруселна система за пренос на течности в пакетиращи машини. Известия на Технически университет -Габрово 52 (2016) 45-52.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №52 Дунчева Г., М. Атанасова, Ан. Анчев, Ив. Амуджев. Определяне на оптималните стойности на технологичните параметри и стегнатостта на процеса "Сферично дорноване" при обработване на отвори от месинг CuZn20Al2.
Издателство: "Машиностроене и машинознание", книга 1, година XI
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №53 Дунчева Г., М. Атанасова, Ив. Амуджев. Разработване на Специализиран технологичен софтуер (Електронен справочник) за потребителите на новата уякчаваща технология, реализираща метода "Сферично дорноване".
Издателство: 'Известия",vol. 52, Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №54 Дунчева Г.В. Систематизиране на подходите за повишаване на уморната дълготрайност на метални конструкционни елементи с отвори. Част I: Макро-подход. Известия на ТУ – Габрово 51 (2015) 11-31.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №55 Дунчева Г.В. Систематизиране на подходите за повишаване на уморната дълготрайност на метални конструкционни елементи с отвори. Част II: Микро-подход. Известия на ТУ – Габрово 51 (2015) 32-37.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №56 Дунчева Г.В. Систематизиране на подходите за повишаване на уморната дълготрайност на метални конструкционни елементи с отвори. Част III: Комбиниран подход. Известия на ТУ – Габрово 51 (2015) 38-43.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №57 Duncheva GV, MaximovJT, Ganev N, Ivanova M. Fatigue life enhancemenet of welded stiffened S355 steel plates with noncircular openings. Journal of Constructional Steel Research 112 (2015) 93-107.
Издателство: Elsevier
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The paper is devoted to fatigue life enhancement of S355 steel welded stiffened plate containing T-shaped stiffeners and girders with non-circular openings. Its rounded corners are natural stress concentrators and potential places for initiation and growth of first-mode fatigue cracks. To slow down this process, beneficial residual compressive stresses are introduced around the non-circular opening corners through mandrel cold working of preliminarily drilled round holes in the corners' zone. The creation through cutting of the non-circular openings and subsequent welding of the T-shaped girders generates residual stress redistribution. The latter is studied both experimentally and numerically. X-ray diffraction method has been employed for residual stress analysis. The mandrel coldworking process and subsequent cutting to form the non-circular opening have been simulated through a nonlinear finite element method (FEM) analysis. In order to simulate the residual stress redistribution due to welding of the T-shaped girders with non-circular openings, a sequentially coupled thermal-stress FEM analysis has been carried out. In order to identify the optimal value of the mandrel cold working interference fit (the difference between the mandrel diameter and the initial hole diameter) and welding sequence, a multi-objective optimization task is set and solved. The optimization has been based on a planned numerical experiment. The optimal value of the interference fit and the welding sequence have been found, which ensure high intensity and homogeneity of the residual compressive field around the opening roundings.

Публикация: №58 А.. Анчев, M. Атанасова, И. Амуджев, Г. Дунчева. Влияние на смазките върху осовата сила при пластично деформиране на отвори с деформираща сфера. Машиностроене и Машинознание т.23 стр. 16-19, Варна 2015, ISSN 1312-8612.
Издателство: Машиностроене и Машинознание т.23
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №59 M. Атанасова, А.. Анчев, И. Амуджев, Г. Дунчева. Изледване на осовата сила при пластинчо деформиране на отвори с дефорираща сфера. Машиностроене и Машинознание т.23 стр. 20-23, Варна 2015, ISSN 1312-8612.
Издателство: Машиностроене и Машинознание
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №60 Анчев А,. Г. ДУнчева, В. Кузманов. Експериментално изследване на триенето при диамантно заглаждане. Известия на ТУ-Габрово, т.49 рр.29-33, ISSN 1310-6686, 2015.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово,
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №61 Maximov JT, Anchev AP, Duncheva GV. Modeling of the friction in tool-workpiece system in diamond burnishing process. Coupled Systems Mechanics 4 (4) (2015) 279-295
Издателство: TECHNO-PRESS
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The article presents a theoretical-experimental approach developed for modeling the coefficient of sliding friction in the dynamic system tool-workpiece in slide diamond burnishing of low-alloy unhardened steels. The experimental setup, implemented on conventional lathe, includes a specially designed device, with a straight cantilever beam as body. The beam is simultaneously loaded by bending (from transverse slide friction force) and compression (from longitudinal burnishing force), which is a reason for geometrical nonlinearity. A method, based on the idea of separation of the variables (time and metric) before establishing the differential equation of motion, has been applied for dynamic modeling of the beam elastic curve. Between the longitudinal (burnishing force) and transverse (slide friction force) forces exists a correlation defined by Coulomb's law of sliding friction. On this basis, an analytical relationship between the beam deflection and the sought friction coefficient has been obtained. In order to measure the deflection of the beam, strain gauges connected in a “full bridge” type of circuit are used. A flexible adhesive is selected, which provides an opportunity for dynamic measurements through the constructed measuring system. The signal is proportional to the beam deflection and is fed to the analog input of USB DAQ board, from where the signal enters in a purposely created virtual instrument which is developed by means of Labview. The basic characteristic of the virtual instrument is the ability to record and visualize in a real time the measured deflection. The signal sampling frequency is chosen in accordance with Nyquist-Shannon sampling theorem. In order to obtain a regression model of the friction coefficient with the participation of the diamond burnishing process parameters, an experimental design with 55 experimental points is synthesized. A regression analysis and analysis of variance have been carried out. The influence of the factors on the friction coefficient is established using sections of the hyper-surface of the friction coefficient model with the hyper-planes.
Пълен текст:

Публикация: №62 Maximov J.T., Duncheva G.V., Anchev A.P., Amudjev I.M., Kuzmanov V.T. Enhancement of fatigue life of rail-end-bolt holes by slide diamond burnishing. Engineering Solid Mechanics 2(4) (2014) 247-264
Издателство: Growing Science
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: he fatigue failure around rail-end-bolt holes is particularly dangerous since it leads to derailment of trains and consequently to inevitable accidents. It is well-known that the fatigue life of structural holed components, subjected to cyclic load, can be increased by generating compressive hoop stresses around the holes. These beneficial residual compressive stresses significantly reduce the maximum values of the operating tensile stresses arising at the critical points of the components and thus impede the formation of first mode cracks. A new approach to enhancement of fatigue life of rail-end-bolt holes has been developed. The approach involves sequential drilling and reaming through a new combined tool and then slide diamond burnishing by a new device. The technology implementation was carried out on machine tool. The process of creating residual stresses has been studied both experimentally and numerically. The experimental study was conducted by means of a modified split ring method. A reliable finite element modeling approach to the slide diamond burnishing process was developed. On this basis, the process was optimized by means of a genetic algorithm. As a result, the optimal combination of the governing process parameters is established, which ensures both maximum depth of the compressive zone and maximum absolute values of the residual stresses
Пълен текст:

Публикация: №63 Maximov J. T., Duncheva G. V., Anchev A. P. An approach to modeling time-depending creep and residual stress relaxation around cold worked hoels in aluminium alloys at room temperature. Engineering Failure Analysis 45 (2014) 1-14
Издателство: ELSEVIER
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Creep behaviour of aluminium alloys is also observed at room temperature. As a result, a relaxation occurs of deliberately introduced beneficial residual stresses around fastener holes, before the relevant structural component is subjected to exploitation. Therefore, to adequately asses the life-time of the component with cold worked holes, it is necessary to quantify this relaxation. In this paper a combined iterative approach for building a timedependent creep constitutive model of aluminium alloys at room temperature has been developed in order to be used in finite element (FE) simulations of the cold hole working process. The approach is based on an experimental study of the change in diameters of cold worked holes through mandrel cold working method and a subsequent series of FE simulations of the cold working process and of the following creep behaviour to determine the necessary equivalent stresses in the constitutive model. The obtained creep constitutive model has been founded on the power-law model. The model parameters A, n and m have been determined on the basis of a developed by the authors algorithm. The approach has been illustrated on D16T aluminium alloy widely used in the airspace industry. The material behaviour in the plastic field has been described by the nonlinear kinematic hardening model, obtained through a uniaxial tensile test. Both constitutive models have been used in FE simulations of the cold working processes and of subsequent residual stress relaxation around the cold worked open holes due to creep at room temperature. On the base of the FE results, mathematical models describing the residual stress relaxation have been obtained. Thus, the residual stresses are adequately evaluated immediately before introducing the structural component in operation
Пълен текст:

Публикация: №64 Maximov J. T., Duncheva G. V., Anchev A. P., Ichkova M. D. Modelling of strain hardening behaviour of 2024T3 aluminium alloy at room and high temperatures. Computational Materials Science 83 (2014) 381-393
Издателство: ELSEVIER
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: In this paper constitutive models of 2024-T3 aluminium alloy have been developed at room and high temperatures in order to be used in finite element simulations of cold hole working process. The material behaviour in the plastic field has been described by the non-linear kinematic hardening on the basis of uniaxial tensile test (half cycle) at 8 different temperatures in the range between 25 C and 200 C. The dependence of the yield stress at zero plastic strain and the kinematic hardening modulus C on the temperature have been established when the material parameter c is equal to 10. The latter determines the rate at which C decreases with increasing plastic deformation. The constitutive model authenticity has been proved by finite element simulations of the uniaxial tensile tests. The creep behaviour of the 2024-T3 aluminium alloy at high temperatures (150–200 C) has been described by the power-law model. The model material parameters A, n and m have been determined as functions of the temperature on the basis of uniaxial creep test. The constitutive model authenticity has been proved experimentally and by finite element simulations of the creep test. The obtained constitutive models have been used in finite element simulations of residual stress relaxation around cold worked open holes due to thermal overloading.
Пълен текст:

Публикация: №65 Maximov J. T., Duncheva G. V., Ganev N., Amudjev I. M. Modeling of Residual Stress Distribution around Fastener Holes in Thin Plates after Symmetric Cold Expansion. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 36(2) (2014) 355-369
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The fatigue failure around fastener holes in metal structures is particularly dangerous, since it leads to inevitable accidents. The presence of residual compressive hoop stresses around these holes, imparted by means of mandrel cold working methods closes the existing cracks and impedes the formation of new ones and thereby extends the fatigue life of corresponding component. Although this type of pre-stressing of fastener holes has been of great advantage over recent years it has some disadvantages: significant and nonsymmetrical with respect to the plate middle plane axial gradient of the residual hoop stresses due to axial force flow passing through the plate, considerable surface upset, etc. The article presents a patented method and a tool ensuring symmetric cold hole expansion— introducing near-uniform residual hoop stresses around the hole along its axis having minimized and symmetric gradient with respect to the plate middle plane. Finite element (FE) simulations of the new process have been carried out. The residual stresses and out-of-plane deformations (surface upset) have been analyzed and compared with those obtained by mandrel cold working method and thus the advantages of the patented method have been shown. The symmetric cold expansion process has been realized experimentally and modeling of residual stress distribution around cold expanded holes in carbon steel specimens has been made. The residual hoop stresses have been measured by means of X-ray diffraction technique. The obtained generalized empirical mathematical model of the residual hoop stress distribution is polynomial with respect to the distance from the hole edge and has ‘‘coefficients’’ that are functions of the governing factors. On the basis of the information obtained from FE simulations, suitable fractional factorial experimental design has been synthesized and used for obtaining the polynomial ‘‘coefficients’’. The verifications of the generalized model prove its authenticity.
Пълен текст:

Публикация: №66 Дунчева Г.В., Иванова М.Д., Ичкова М., Ганев Н., Експериментално и крайно-елементно моделиране на разпределението на остатъчните напре¬жения около некръгли отвори. Механика на машините 105 (2014), 25-30, Варна. ISSN 0861-9727.
Издателство: Издателство на ТУ-Варна
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №67 Иванова М., Дунчева Г., Крайно-елементно моделиране и оптимизиране на заварена стоманена носеща конструкция с некръгли отвори. UNITECH’14, 21-22 септември (2014) III-84 III-100.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №68 Maximov JT, Duncheva GV, Innovative methods, devices and tools for enhancement of fatigue life of structural components with natural concentrators. Journal of the Technical University of Gabrovo 50 (2014) (3-16).
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The article presents the results of many years of work of the authors and their collaborators in the field of enhancement of fatigue life of steel structural members with natural stress concentrators through introduction and control of beneficial residual stresses around the stress concentrators. Innovative methods, devices and tools for pre-stressing of fastener holes, rail-end-bolt holes, external cylindrical surfaces have been developed and patented. They can be used in aircraft industry, railway transport and other.

Публикация: №69 Дунчева Г., Максимов Й., Кузманов В., Анчев А. Диамантно заглаждане на наставови отвори - крайно-елементна симулация. Известия на Технически университет - Габрово 46 (2013) 17-24.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №70 Максимов Й. Т., Дунчева Г. В., Анчев А. П., Ичкова М. Д. Математично моделиране на уякчаването и пълзенето на алуминоева сплав 2024-Т3 при стайна и висока температура. Известия на ТУ-Габрово 45 (2013) 17-32.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №71 Дунчева Г.В., Иванова М.Д., Крайно-елементни симулации на нов метод за повишаване на уморната дълготрайност на метални конструкционни елементи с некръгли отвори. Известия на ТУ-Габрово, 45 (2013) 38-44.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №72 Duncheva G. V., Maximov J. T. A new approach to enhancemenet of fatigue life of rail-end-bolt holes. Engineering Failure Analysis 29 (2013) 167-179.
Издателство: Elsevier
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The object of this paper is bolted joint railroads as the accent is put on the material behaviour around the bolted holes. The fatigue failure around rail-end-bolt holes is particularly dangerous, since it leads to derailment of trains and consequently, to inevitable accidents. Moreover, the cracking at rail-ends, which starts from bolt hole surface, causes premature rails replacement. It is well-known that the presence of residual compressive hoop stresses around the bolted holes closes the existing first mode cracks and impedes the formation of new ones and thereby extends the fatigue life of the holed components. In this article a new approach to enhancement of fatigue life of rail-end-bolt holes has been developed on the basis of a novel method and tool for cold expansion (CE) of holes, patented by the authors. The major advantage of the method is in imparting around the holes of beneficial residual compressive hoop stresses which are symmetric toward the middle longitudinal plane of the rail and thus the axial stress gradient is minimum. The developed approach consists in setting and solving a multi-objective optimization task of the CE of the railend- bolt holes. Because of the specificity of the studied problem, the optimal solution has been found by finite element (FE) simulations. For that purpose generalized FE model of the object has been developed. Through this model the critical point around the outside holes has been localized and the cycle of variation of hoop stresses has been determined taking into consideration assembly stresses. On the basis of adapting the generalized FE model of the rail joint to simulating the CE process, a comparison between the cases with and without CE of rail-end-bolt holes has been made. On this basis the optimal degree of CE and the successive hole treatment have been found. After simulating the CE process by the determined optimal degree of CE, the beneficial effect of implementing the new approach has been proved.

Публикация: №73 Анчев А., М. Иванова, П. Иванов, Г. Дунчева. Изследване на механичните характеристики на конструкционни стомани в зависимост от температурата. Топлотехника 4, рр 3-6. Варна. ISSN 1314-2550.
Издателство: Издателство на ТУ-Варна
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №74 Maximov J. T., Duncheva G. V., Amudjev I. M. A novel method and tool which enhance the Fatigue life of structural components with fastener holes. Engineering Failure Analysis 31 (2013) 132-143
Издателство: ELSEVIER
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The fatigue failure around fastener holes in metal structures is particularly dangerous, since it leads to inevitable accidents. The presence of residual compressive hoop stresses around these holes, imparted by means of mandrel coldworking methods (including split sleeve cold expansion and split mandrel coldworking) closes the existing cracks and impedes the formation of new ones and thereby extends the fatigue life of corresponding component. Although this type of pre-stressing of fastener holes has been of great advantage over recent years it has some disadvantages: significant and nonsymmetrical with respect to the plate middle plane axial gradient of the residual hoop stresses due to axial force flow passing through the plate, considerable surface upset, etc. This article presents a novel patented method and a tool ensuring ‘‘pure’’ radial cold hole expansion – introducing nearly uniform residual hoop stresses around the hole along its axis having a minimized and symmetric gradient with respect to the plate middle plane. Because of this advantage, the method has been called by the authors ‘‘symmetric cold expansion’’. Another advantage of the method is that it ensures one-sided process like the split sleeve and split mandrel. The carried out finite element (FE) simulations proved that the residual stresses in the novel method are much more uniformly distributed in comparison with the mandrel coldworking methods. The fatigue life improvement of the novel method in comparison with mandrel coldworking methods has been proved experimentally through fatigue cyclic test.
Пълен текст:

Публикация: №75 Maximov J. T., Duncheva G. V., Ganev N. Enhancement of fatigue life of net section in fitted bolt connections. Journal of Constructional Steel Research 74 (2012) 37-48.
Издателство: ELSEVIER
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The basic idea of this paper underscores enhancement of fatigue life of the net section in bolted connections by means of the developed method whereby beneficial residual hoop compressive stresses, distributed almost uniformly along the hole axis, are created around the bolt hole. Since the method includes bolt hole cutting up to a precise size after preliminarily cold hole expansion, it is especially appropriate for fitted bolt connections. In the case of conventional cold hole expansion the residual compressive hoop stresses are characterized by significant axial gradient and a tensile field sometimes arises on the hole entrance face. The proposed method homogenizes the compressive field around the bolt hole in an axial direction by means of residual hoop stress redistribution. These stresses significantly reduce the operating tensile stresses at the net section points. Due to the tensile operating load, the resultant hoop normal stresses (superposition from residual compressive and operating tensile stresses) at the net section points are significantly smaller in comparison with the conventional case. The developed method has been studied both experimentally, by X-ray diffraction technique, and numerically, by finite element (FE) simulations. Four FE models have been developed for investigation and optimization of the proposed approach. Application of this approach enhances the fatigue life of the net section in bolted connections due to operating tensile stress reduction.
Пълен текст:

Публикация: №76 Maximov J. T., Duncheva G. V., Amudjev I. M., Kuzmanov T. V. Modelling the power parameters of the spherical motion burnishing. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 226(2) (2012) 498-510
Издателство: SAGE
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This article presents the outcomes from analytical and experimental modelling, the power parameters of new burnishing of external cylindrical surfaces called spherical motion burnishing. The axes of the workpiece and the ring-shaped tool having toroidal acting surface intersect at an angle of 2. The tool motion is superposition from a spherical motion and a rectilinear translation with respect to the workpiece. The method is implemented on lathes. The tool transfer angular velocity is assigned by the lathe spindle, and the relative one is a consequence from unknown manufacturing resistance. Analytical models of the power parameters of the new burnishing process have been obtained. The unknown manufacturing intensities in these models have been determined experimentally. For proving the authenticity of the proposed semi-analytical models a comparison of the results obtained for the axial force with the experimental ones has been made. For that purpose, the axial force has been measured by means of a strain gauge system. The comparison shows a good agreement.
Пълен текст:

Публикация: №77 Maximov J. T., Duncheva G. V. Finite Element Analysis and optimization of spherical motion burnishing of low-alloy steel. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 226(1) (2012) 161-176
Издателство: SAGE
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: A reliable finite element modelling (FEM) approach to the spherical motion burnishing (SMB) process is developed with a view to gaining a fundamental understanding of the process and its optimization. SMB is a patented method for mechanical surface treatment of external cylindrical faces aimed at the enhancement of the fatigue life of the metallic component as well as its roughness, micro-hardness, depth hardening, wear, and corrosion resistance. A special feature of SMB is its kinematics: the tool motion is a superposition of a spherical movement and a rectilinear translation with respect to the workpiece. In order to decrease the FEM problem size, an approximated kinematic theory for the SMB is developed. In accordance with this theory the tool motion is approximated with a series of planar movements. As a result, a plane strain SMB FEM model is developed. The initial roughness is modelled in order to to achieve a more realistic representation of the workpiece geometry. To establish the flow stress and sliding friction coefficient, a combined approach is developed which contains mechanical tests, sensitivity FEM analysis, and inverse FE analysis of the corresponding pushing process. A planned numerical experiment is carried out on the basis of the created SMB FEM model. Six regression models of the treated layer characteristics are obtained and analysed on the basis of the FEM simulations. The FEM results are evaluated and compared to the experimental ones and their validity is proved. Finally, the regression models are used as objective functions in a multiobjective optimization problem formulation of the SMB process. As a result, the optimal combination of the governing SMB parameters is established.
Пълен текст:

Публикация: №78 Дунчева Г., Приложение на метода Pad Stress Coining за повишаване на уморната дълготрайност на болтови съединения, Известия на ТУ – Габрово, 43, (2012) 17-22.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №79 Дунчева Г. В., Крайно-елементен подход за изследване на товароносимостта на болтови съединения с предварително затягане. звестия на ТУ-Габрово43 (2012) 10-16.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №80 Левичаров Г., Г. Дунчева, И. Амуджев. Моделиране на остатъчните напрежения и дълбочината на натисковата зона при процеса SMB върху заготовки от стомана 40Х. Известия на ТУ-Габрово, т. 41, 2011, стр. 3-11.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, т. 41
Изд.год.: 2011
Вид: Друга

Публикация: №81 Дунчева Г., Максимов Й. Подход за повишаване на уморната дълготрайност на наставов възел от жп релси. Механика на машините 93 (2011) 22-26.
Издателство: Издателство на ТУ-Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №82 Duncheva G. V., Maximov J.T. Spherical motion burnishing - mathematical modelling of the process. Journal of the Technical University of Gabrovo 42 (2011) 7-15.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №83 Максимов Й. Т., Дунчева Г. В., Кузманов Т. В., Амуджев И. М., Метод за обработване на цилиндрични отвори. Заявка за Патент за изобретение: вх. номер 110660/ 25.05.2010 г. (Официален бюлетин на Патентното ведомство, бр. 11 от 30.11.2011 г., стр. 11-12).
Издателство: Патентното ведомство РБ
Изд.год.: 2011
Вид: Друга

Публикация: №84 Duncheva G.V., Nenchev P., Anchev A., Influence of closed cell elastomer scale factor on the passing power flow transformation, The Eighth International Congress in Material Science and Engineering ISSIM’ 2011
Издателство: The Eighth International Congress in Material Science and Engineering ISSIM’ 2011, Yasi,Romania
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №85 Дунчева Г.В., Ненчев П. Н., Многоцелева оптимизация на геометрията на еластомер в затворена камера, Известия на ТУ- Габрово 42,2011, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ- Габрово 42
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №86 Дунчева Г., Ичкова М. Моделиране на уякчаването на алуминиева сплав 2024 Т3 Известия на ТУ-Габрово 40 (2010) 7-13
Издателство: Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №87 Максимов Й. Т., Кузманов Т. В., Дунчева Г. В., Амуджев И. М. Метод и инструмент за обработване на външни цилиндрични повърхнини. Патент за изобретение: № 65819/29.01.2010 г. (с приоритет от 25/07/2006 г.).
Издателство: Патентното ведомство РБ
Изд.год.: 2010
Вид: Друга

Публикация: №88 Крумов К. К., Дунчева Г. В., Амуджев И. М., Кузманов Т. В. Моделиране на остатъчните напрежения при процеса ППД чрез събиране на въртения около кръстосани оси. Известия на ТУ-Габрово, т. 40, 2010, Г., с. 26-31.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, т. 40, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Друга

Публикация: №89 Maximov J. T., G. V. Duncheva, I. M. Amudjev, K. K. Krumov, T. V. Kuzmanov. A new single-roller burnishing technique decreasing roughness obtained. Journal of Materials Science and Engineering with Advanced Technology 2 (2) (2010) 177-202.
Издателство: Scientific Advances Publishers
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This article presents outcomes from comprehensive study of a new single-roller burnishing technique of external cylindrical surfaces, directed to achieving smaller roughness of workpieces made of low alloyed constructional steel. The method differs from the conventional roller burnishing because it is performed in conditions of tangential and axial skid between the deforming roller having toroidal operating surface and the workpiece being burnished. This positive effect for roughness has been achieved by a single-roller burnishing device, allowing crossing of the roller and the burnished workpiece axes, as well as adjusting the crossing angle. The process has been studied experimentally by an optimal composed-second-order experimental design. The levels of the burnishing parameters have been determined by means of a preliminary experiment and a one-factor-at-a-time method has been employed to this purpose. On the basis of a conducted analysis of variance (ANOVA) and analysis of regression the optimal burnishing parameters for obtaining minimal roughness have been determined. Using the obtained optimum parameters, an additional experiment has been carried out with 10 types of lubricants. It has been found that the roughness obtained is minimum when the liquid lubricants Blasocut 2000 and cerosine were used. By means of an additional experiment conducted with the optimum burnishing parameters and using Blasocut 2000 it has been found that the optimal number of passes is three, and the minimum roughness has been obtained.

Публикация: №90 Крумов К. К., Амуджев И. М., Дунчева Г. В., Максимов Й. Т. Моделиране на получаваната грапавост при процеса ППД чрез събиране на въртения около кръстосани оси. Част I: Сканиране на факторното пространство. Известия на Технически университет Габрово 39 (2010) 16-23.
Издателство: УИ “В. Априлов”, ТУ Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №91 Амуджев И. М., Крумов К. К., Дунчева Г. В., Максимов Й. Т. Моделиране на получаваната грапавост при процеса ППД чрез събиране на въртения около кръстосани оси. Част II: Планиран експеримент. Известия на Технически университет Габрово 39 (2010) 24-29
Издателство: УИ “В. Априлов”, ТУ Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №92 Дунчева Г. В., Крумов К. К., Амуджев И. М., Кузманов Т. В. КЕ моделиране на дълбочината на уякчения слой при процеса ППД чрез събиране на въртения около кръстосани оси. UNITECH’10, 19-20 ноември, Г., 2010, том II, с. 70-78.
Издателство: UNITECH’10, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №93 Максимов Й. Т., Дунчева Г. В., Кузманов Т. В., Амуджев И. М. Инструмент за довършващо обработване на външни цилиндрични повърхнини. Патент за полезен модел: № 1360/30.09.2010 г. (с приоритет от 25.05.2010 г.).
Издателство: Патентното ведомство на РБ
Изд.год.: 2010
Вид: Друга

Публикация: №94 Левичаров Г. М., Дунчева Г. В., Максимов Й. Т. Крайно-елементни симулации на пластично деформиране на външни цилиндрични повърхнини с отчитане на началния микро-профил. Част I. Крайно-елементен модел. Механика на машините 86 (2) 2010 42-47
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №95 Амуджев И., Г. Левичаров, Г. Дунчева, Й. Максимов. Силови параметри на процеса SMB на външни цилиндрични повърхнини на заготовки от стомана 40Х. Известия на Технически университет Габрово 38 (2009) 28-40
Издателство: УИ “В. Априлов”, ТУ Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №96 Maximov JT, Duncheva GV, Mitev IN. Modelling of residual stress relaxation around cold expanded holes in carbon steel. Journal of Constructional Steel Research 65(4) (2009) 909-917
Издателство: ELSEVIER
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: In cases of cold expanded holes, taking residual compressive stresses into account in strength estimation, without considering their relaxation under cyclic load, leads to inaccurate mathematical models for the prediction of fatigue life of structural components. This article presents the outcomes from experimental and numerical investigations of residual stress relaxation around cold expanded holes in medium-carbon steel under cyclic tension. An approach to experimental modelling of the relaxation is proposed. This approach reduces to minimum the volume of the experiment and at the same time provides a relatively simplified mathematical model applicable to engineering practice. A generalized mathematical model of residual stress relaxation has been obtained and it predicts the relaxation as a function of the number of cycles, parameters of the cycle and hole expansion rate. A metallographic analysis has been made for clarifying the physical nature of the residual stress relaxation. On this basis two FE models have been developed for quantitative estimation of the errors from the basic formulations in the study as well as for estimation of the residual stress relaxation. The experimental and the numerical outcomes are in a good agreement.
Пълен текст:

Публикация: №97 Дунчева Г.В., Термомеханичен анализ на процеса студено разширение на отвори, Известия на ТУ – Габрово, 37, (2009) 3-10.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №98 Дунчева Г. В., Крумов К. К., Максимов Й. Т., Рашев Г. Е. Крайно-елементна симулация на остатъчните напрежения в повърхностния слой на заготовки, подложени на ППД. Известия на ТУ-Габрово, т. 38, 2009, Г., с. 41-51.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, т. 38, Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Друга

Публикация: №99 Левичаров Г. М., Дунчева Г. В., Кузманов Т. В. Крайно-елементен анализ на взаимодействията в системата „инструмент-заготовка” при пластично деформиране на външни цилиндрични повърхнини. Известия на ТУ-Габрово, т. 38, Г., 2009, с. 9-15.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, гр. Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Друга

Публикация: №100 Левичаров Г. М., Дунчева Г. В., Кузманов Т. В. Енергийни аспекти на процеса spherical motion burnishing. Известия на ТУ-Габрово, т. 38, Г., 2009, с. 3-8.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, гр. Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Друга

Публикация: №101 Амуджев И. М., Левичаров Г. М., Дунчева Г. В., Кузманов Т. В. Влияние на параметрите на процеса spherical motion burnishing върху получаваната грапавост. UNITECH’09, 21-22 ноември, Г. 2009, том II, с. 206-211.
Издателство: UNITECH’09 - Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №102 Maximov JT, Kuzmanov TV, Duncheva GV, Ganev N. Spherical motion burnishing implemented on lathes. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 49 (11) (2009) 824-831
Издателство: ELSEVIER
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This paper presents a new method of mechanical surface treatment of external cylindrical surfaces and it is called ‘‘Spherical motion burnishing’’ (SMB). The axes of the workpiece and ring-shaped tool having toroidal acting surface intersect at angle y ¼ 21. The tool motion is superposition from a spherical motion and rectilinear translation with respect to the workpiece. The contact between the surface treated and its enveloped-tool acting surface is one of sliding friction in the presence of a lubricant. The method can be implemented on conventional machine tools, in particular on lathes by means of a relatively simple device and tool. To evaluate the manufacturing potentials of the SMB method a designed experiment has been carried out. The quality of the treated surfaces of workpieces made of low- and medium-carbon steel has been investigated experimentally. Mathematical models of the roughness and the residual axial normal stresses have been obtained on the basis of a planned experiment. The authenticity of the models has been proved on the basis of four extra tests. The method can be classified as mixed burnishing because it combines the advantages of hardening, dimensional burnishing and smoothing burnishing.
Пълен текст:

Публикация: №103 Кузманов Т., А. Анчев. Г. Дунчева, Й. Максимов. Полуаналитични модели на енерго-силовите параметри на метод за повърхностно пластична деформация на външни цилиндрични повърхнини Част I: Аналитични модели. Машиностроене и Машинознание 5 (2009) 59-61
Издателство: Машиностроене и Машинознание т.5
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №104 Кузманов Т., А. Анчев. Г. Дунчева, Й. Максимов. Полуаналитични модели на енерго-силовите параметри на метод за повърхностно пластична деформация на външни цилиндрични повърхнини Част II: определяне на технологичното съпротивление. Машиностроене и машинознание 5 (2009) 62-66
Издателство: ТУ Варна
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №105 Петков С.И., Ненчев П., Анчев А.П., Дунчева Г.В., Експериментално изследване на коефициента на триене при взаимодействие между стомана и хипереластични материали, Механика на машините,ТУ Варна,2008,стр.5-19
Издателство: Механика на машините бр.73, ТУ- Варна
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №106 Ненчев Н.П., Дунчева Г.В., Анализ и синтез на затягащи механизми, съдържащи елементи от хипереластични материали чрез прилагане на диференциално-морфологичният метод, Известия на ТУ- Габрово 36, с.15-22, 2008, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ- Габрово 36
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №107 Дунчева Г., П. Ненчев, Й. Максимов, А. Анчев, Крайно-елементно изследване на поведението на хипереластични материали в затворена камера, Международна научна конференция UNITECH 08, Габрово, vol.II 87-98.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 08, Габрово, vol.II
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №108 Maximov JT, Duncheva GV, Kuzmanov TV. Modelling of hardening behaviour of cold expanded holes in medium carbon steel. Journal of Constructional Steel Research 2008;64(3):261-267
Издателство: ELSEVIER
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Cold expansion is a well-known approach for the enhancement of the fatigue life of fastener holes in structural components by introducing residual compressive circumferential stresses around them. In this work, the hardening of a medium-carbon structural steel is studied experimentally and numerically from the point of view of the material behaviour during the cold expansion process of holes in structural steel components. Six material hardening models obtained on the basis of symmetric strain-controlled experiments and half-cycle test data from unidirectional tension experiments have been used in a two-dimensional axisymmetric finite element model of the process. Parallel with this an x-ray diffraction analysis of the residual stresses at the entrance and exit faces of the structural component has been carried out to prove the finite element result’s authenticity. It is established that the nonlinear kinematic hardening model obtained by a strain-controlled cyclic test to achieve a stabilized cycle for this steel secures finite element results close to the experimental ones. The constitutive hardening model obtained can be applied to a corresponding finite element model for stress analysis of steel structural component with cold expanded holes, subjected to an external load.
Пълен текст:

Публикация: №109 Максимов Й. Т., Кузманов Т. В., Дунчева Г. В., Самозатягащ патронник – Патент на полезен модел № 1030U1/14.05.2008.
Издателство: Патентното ведомство РБ
Изд.год.: 2008
Вид: Друга

Публикация: №110 Максимов Й., Дунчева Г., Ичкова М., Кузманов Т., 3D крайно-елементен анализ на студено разширени отвори с ъглова пукнатина. Механика на машините 73 (2008) 3-8
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №111 Maximov JT, Duncheva GV. A new 3D finite element model of the spherical Mandrelling process. Finite Elements in Analysis and Design 44 (6-7) (2008) 372-382.
Издателство: Elsevier
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №112 Максимов Й. Т., Дунчева Г. В., Амуджев И. М., Кузманов Т. В. Динамика на системата “инстру¬мент заготовка” при процеса сферично прошиване на външни ротационни повърхнини. Механика на машините 73 (2008) 20-25
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №113 Максимов Й. Т., Дунчева Г. В., Бакалова Т. Б., Ganev N. Изследване на полето на остатъч¬ните напрежения около студено разширени отвори след вторично въздействие чрез рязане, Механика на машините 73 (2008) 9-14
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №114 Дунчева Г., Максимов Й. 3-D крайно-елементен анализ на студено разширени отво¬ри с предварително съществуваща надлъжна пукнатина. Известия на Технически университет Габрово 35 (2007) 3-9
Издателство: УИ “В. Априлов”, ТУ Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №115 Максимов Й.Т., Дунчева Г.В., Кузманов Т.В., Амуджев И.М. Изследване на остатъчните напрежения върху цилиндрични повърхнини след сферично прошиване. Част I: Особености на крайно-елементния модел. Механика на машините 69 (2007) 24-27
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №116 Максимов Й.Т., Дунчева Г.В., Кузманов Т.В., Амуджев И.М. Изследване на остатъчните напрежения върху цилиндрични повърхнини след сферично прошиване. Част II: Резултати от крайно-елементната симулация. Механика на машините 69 (2007) 28-32
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №117 Ganev N., Бакалова Т. Н., Дунчева Г. Д., Максимов Й. Т. Влияние на механичните характеристики на стоманата върху остатъчните напрежения след сферично дорноване. Част II: Експериментални резултати. Механика на машините, 69, (2007) 49-51
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №118 Ganev N., Бакалова Т. Н., Дунчева Г. Д., Максимов Й. Т. Влияние на механичните характеристики на стоманите върху остатъчните напрежения след сферично дорноване. Част I: Постановка на експеримента. Механика на машините, 69, (2007) 43-48
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №119 Ичкова М.Д., Митев И., Дунчева Г.В., Максимов Й.Т. Структурни промени в средно-въглеродни стомани под действие на цикличен товар. Международна научна конференция AMTECH ’07, 23-24 Ноември, Габрово, 2007 г., с. I-108 – I-114
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №120 Максимов Й., Дунчева Г., Ичкова М., Моделиране на уякчаването на конструкционна стомана под действие на цикличен товар. Известия на Технически университет Габрово 34 (2007) 9-18
Издателство: Издателство "Васил Априлов" - ТУ-Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №121 Ganev N., Ичкова М., Дунчева Г., Максимов Й., Двукратно студено разширение на отвори. Част I: Експериментално определяне на остатъчните напрежения, Механика на машините, 69 (2007) 33-38
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №122 Максимов Й., Ичкова М., Дунчева Г., Ganev N., Двукратно студено разширение на отвори. Част II: Крайно-елементна симулация, Механика на машините, 69 (2007) 39-42
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №123 Дунчева Г., Ичкова М., Синтез и класификация на методи за създаване на зона с остатъчни натискови напрежения около скрепителни отвори с прилагане на диференциално-морфологичния подход. Международна научна конференция UNITECH'06, Габрово, 2006 Т2 146-152
Издателство: UNITECH'06
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №124 Ичкова М.Д., Дунчева Г.В., Максимов Й.Т. Крайно-елементно симулиране на процеса студено разширение на отвори чрез транслационно движещ се дорн. Известия на Технически университет Габрово 33 (2006) 15-23
Издателство: Издателство "Васил Априлов" - ТУ-Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №125 Максимов Й.Т., А. П. Анчев, Г.В.Дунчева, Т.В. Кузманов. Моделиране на процеса студено разширение на отвори с транслационно движещ се инструмент Част:І Аналитичен подход. Механика на машините 64 (2006) 14-21
Издателство: ТУ Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №126 Максимов Й.Т., А. П. Анчев, Г.В.Дунчева, Т.В. Кузманов. Моделиране на процеса студено разширение на отвори с транслационно движещ се инструмент Част:ІI Крайно-елементен подход. Механика на машините 64 (2006) 22-26
Издателство: ТУ Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №127 Ичкова М., Дунчева Г., Максимов Й., Кузманов Т., Крайно-елементен подход за оптимизиране на процеса StressWave. Механика на машините 64 (2006) 34-38
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №128 Дунчева Г. В, Максимов Й. Т., Кузманов Т. В. Крайно-елементно моделиране на точността на закрепване в самозатягащ патронник в аспект на GAP – contact. Механика на машините 64 (2006) 27-33
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №129 Дунчева Г. В., Максимов Й. Т. Крайно-елементно моделиране на отклонението от конусност на самозатягащи патронници. Известия на Технически университет Габрово 32 (2005) 25-29
Издателство: УИ “В. Априлов”, ТУ Габрово
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №130 Максимов Й. Т., Дунчева Г. В., Кузманов Т. В. Моделиране на права греда с винтови канали върху еластична основа с променяща се коравина. Част I: Теоретични основи. Механика на машините 55 (2005) 34-39
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №131 Максимов Й. Т., Дунчева Г. В., Кузманов Т. В. Моделиране на права греда с винтови канали върху еластична основа с променяща се коравина. Част ІI:Числено решение. Механика на машините 55 (2005) 40-42
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
МАРИЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА ДИПЛОМИРАН Повишаване на уморната дълготрайност на метални конструкционни елементи с некръгли отвори
МИЛКА ГРИГОРОВА АТАНАСОВА ДИПЛОМИРАН Технология за довършващо обработване на отвори, реализираща метода "сферично дорноване"
ТИХОМИР ПЕТРОВ АТАНАСОВ ДИПЛОМИРАН Повишаване на уморната дълготрайност на алуминиева сплав D16T посредством пластично деформиране в условията на триене при търкаляне
ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ДРУМЕВА ДИПЛОМИРАН Подобряване на трибологичното поведение на бронзови лагерни втулки посредством повърхностно пластично деформиране