ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА КУКЕНСКА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Компютьрни системи и технологии
Кабинет(и): 3407
Служебен тел.: (066 827)+456
E-mail1:
E-mail2:
Месторождение: гр. Габрово
Постоянен aдрес: ул. Осми март 26
Web страница: www.kst.tugab.bg
Съдържание:
Проекти (7)
Книги (2)
Публикации (29)
Водени дисциплини (7)
Докторанти (5)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Компютърно моделиране на архитектури
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Компютърно моделиране на архитектури на обекти свързани с гр. Габрово и област Габрово, моделиране на архитектури на програмируеми логически схеми, разработка на модули за обучение по компютърно моделиране и компютърни графични системи
Позиция в проекта: 2
Бр.заети: 6

Име на проект: №2 Компютърно моделиране за автоматизирано проектиране
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Е 1406 „Компютърно моделиране за автоматизирано проектиране“ 2 050 лв. доц. В. Кукенска гл. ас. П. Радева, ас. П. Минев, хон. ас. инж. Г. Кондев И. Върбов, И. Тодоров, Г. Цанев
Период: 1 година
Позиция в проекта: Ръоводител

Име на проект: №3 Система за кариерно развитие на академичния състав на ТУ – Габрово
Година: 2014
Описание: Проект BG051PO001-3.1.09-0017-C0001„Система за кариерно развитие на академичния състав на ТУ – Габрово”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирани от Европейския социален фонд 51 595 лв. доц. д-р М. Пенев доц. д-р Валентина Кукенска гл. ас. д-р Делян Генков гл. ас. П. Радева, ас. П. Минев
Период: 1 година

Име на проект: №4 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: BG051PO001-4.3.04-0051 „Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово" Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 520 312 лв. Проф. Р. Иларионов доц. д-р Валентина Кукенска доц. д-р М. Симеонов гл. ас. д-р Делян Генков ас. П. Минев
Период: 2 години
Позиция в проекта: Функционален експерт по дейност 9.3

Име на проект: №5 Моделиране на обекти и процеси в компютърните системи
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Е 1303 - „Моделиране на обекти и процеси в компютърните системи”, 2 500 лева доц. В. Кукенска гл. ас. инж. П. Радева ас. П. Минев ас. И. Тодоров инж. Г. Кондев инж. Илиян Върбов Мария Стоянова
Период: 1 година
Позиция в проекта: Ръководител

Име на проект: №6 Моделиране и изследване на компоненти на компютърни системи
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Е1210 "Моделиране и изследване на компоненти на компютърни системи" 2 700 лв. доц. В. Кукенска гл. ас. П. Радева, ас. П. Минев ас. И. Тодоров Ил. Върбов М. Стоянова
Период: 1 година
Позиция в проекта: Ръководител

Име на проект: №7 Моделиране на архитектурата на интегрални схеми с програмуруема логика
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: № НИХ–237 “Моделиране на архитектурата на интегрални схеми с програмуруема логика” 1250 лв. доц. Валентина Кукенска ас. Петър Минев
Период: 1 година
Позиция в проекта: Ръководител


Публикации
Публикация: №1 Кукенска В., П. Минев, Операционни системи. Ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2013.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Кукенска В., П. Минев, Автоматизация на инженерния труд. Ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2008.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Кукенска В., П. Минев, Създаване на модели на бизенс процеси в областта на техническото обслужване на производствените мощности, Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех 2020, Том 2, Габрово, 20-21 ноември 2020, стр. 174-181, ISSN: 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех 2020, Том 2, Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Динев М., В. Кукенска, Класификация на алгоритми за декомпозиция, Международна научна конференция Unitech’2019 – Габрово, 15-16 ноември 2019, том II, стр. 127-130, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Unitech’2019 – Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Kukenska V.,M. Dinev, P. Minev, I. Varbov, Process modeling in the LINUX operating system, International Scientific Conference UNITECH'2019-Gabrovo, 15-16 november 2019, Vol. II,pp.131-134, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH'2019-Gabrovo
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Динев М., В. Кукенска, Сравняване на алгоритмите за декомпозиция, V - научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии", Варна, 28-29 септември 2018, ISSN 1312-3335
Издателство: V - научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии"
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №7 Динев М., В. Кукенска, П. Минев, Сложност на алгоритъм за декомпозиция, Международна научна конференция Unitech’2018 – Габрово, 16-17 ноември 2018, том II, стр. 151-155, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Unitech’2018 – Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Кукенска В., П. Минев, М. Динев, Обучение по автоматизирано проектиране на цифрови схеми, Сборник избрани доклади от Международна научна конференция Унитех 2018 – Габрово, 16-17 ноември 2018, стр. 490-494, ISSN: 2603-378X
Издателство: Сборник избрани доклади от Международна научна конференция Унитех 2018 - Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Динев М., В. Кукенска, Програмно приложение за структурна декомпозиция, Международна научна конференция "Техника, Технологии, Образование" ICTTE 2017, Ямбол, 19-20 октомври 2017, стр.190-197,ISSN 1314-9474
Издателство: Международна научна конференция "Техника, Технологии, Образование" ICTTE 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Dinev M., V.Kukenska, Matlab application for decomposition of graphs, XII International Conference Strategy of Quality in Industry and Enducation, Bulgaria, Varna, May 30 - June 2, 2016, pp 537-542, ISBN 978-966-2752-71-7
Издателство: XII International Conference Strategy of Quality in Industry and Enducation
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Radeva P., V. Kukenska, P. Minev, Interactive modules for computer graphics learning, 12th International Conference on Informatics and Information technologies, Macedonia, Skopje, April 23-26, 2015
Издателство: 12th International Conference on Informatics and Information technologies
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №12 Kukenska V., P. Radeva, P. Minev, E-learning Module for Digital Design Courses, 12th International Conference on Informatics and Information technologies, Macedonia, Skopje, April 23-26, 2015
Издателство: 12th International Conference on Informatics and Information technologies
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №13 Кукенска В., П. Минев, Статистически анализ на модел на логическата архитектура, Международна научна конференция Унитех'15 - Габрово, 20 – 21 ноември 2015, том II, стр. II-172-II-177.
Издателство: Сборник доклади Международна научна конференция Унитех'15 - Габрово, том II, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Кукенска В., П. Минев, Ил. Върбов, Валидиране на модел на логическата архитектура, Международна научна конференция Унитех'14 - Габрово, 21 – 22 ноември 2014, том II, cтр. 308 - 311. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади Международна научна конференция Унитех'14 21 – 22 ноември 2014 Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Върбов Ил., П. Минев, В. Кукенска, VHDL модел на flash памет, Международна научна конференция Унитех'14 - Габрово, 21 – 22 ноември 2014, том II, cтр. 308 - 311. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция Унитех'14 - Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №16 Kukenska V., P. Minev, I. Varbov, Hardware Implementation of Algorithm for Flash Memory Testing, Annual Journal of Electronics, Sofia, 2012, Vol.6, Number 1, pp 152–155, ISSN 1314-0078.
Издателство: Annual Journal of Electronics, Sofia
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Кукенска В., И. Върбов, П. Минев, “Моделиране и изследване на интерфейсен модул за клавиатура”, Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, 16 – 17 ноември, 2012, том I, cтр. 419 - 422. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Върбов И., П. Минев, В. Кукенска, “Моделиране и изследване на памет с произволен достъп”, Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, 16 – 17 ноември, 2012, том I, cтр. 414 - 418. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Върбов И., П. Минев, В. Кукенска, “Моделиране на последователен входно-изходен интерфейс”, Международна научна конференция “УНИТЕХ’11” – Габрово, 18 – 19 ноември, 2011, том I, cтр. 388 - 392. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’11” – Габрово, том I
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Minev P., V. Kukenska, Modeling FPGA Logic Architecture, Proc. Of XLV International Scientific Conference iCEST 23-26 June 2010 Ohrid, Volume 2, Bitola, 2010, pp. 807-810, ISBN 978-9989-786-58-7.
Издателство: Proc. Of XLV International Scientific Conference iCEST 23-26 June 2010 Ohrid, Volume 2, Bitola
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №21 Kukenska V., P. Minev, A Study into the Interconnections of Parameters in the Logic Architecture of FPGA Devices, Proc. of 54th ETRAN Conference 7 – 10 june 2010 Donji Milanovac, CD, Beograd, 2010, pp. RT2.4-1-4. ISBN 978-86-80509-65-5
Издателство: Proc. of 54th ETRAN Conference 7 – 10 june 2010 Donji Milanovac, CD, Beograd
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №22 Кукенска В., П. Минев, Метод за определяне на еквивалентните паразитни параметри в MOS транзистор, X Юбилейна международна научна конференция “УНИТЕХ’10”, Габрово, 19 – 20 Ноември, 2010, том І, стр. 389-392. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от X Юбилейна международна научна конференция “УНИТЕХ’10”, Габрово, том І
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Минев П., В. Кукенска, Моделиране на времезакъсненията в логическия блок на FPGA устройства, Международна научна конференция “УНИТЕХ’10”, Габрово, 19 – 20 Ноември, 2010, том І, стр. 360-364. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’10”, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Minev P., V. Kukenska, The Virtex-5 Routing and Logic Architecture, Annual Journal of Electronics, Sofia, 2009, Vol.3, Number 2, pp 107–110, ISSN 1313-1842.
Издателство: Annual Journal of Electronics, Sofia, 2009, Vol.3, Number 2
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Минев П., В. Кукенска, Изследване влиянието на параметрите на логическата архитектура върху закъсненията и площта на FPGA схемите, Международна научна конференция “УНИТЕХ’09”, Габрово, 21 – 22 Ноември, 2009, том І, стр. 415-423.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’09”, Габрово, том І
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Минев П., В. Кукенска, Обучение по VHDL за студенти от специалност КСТ, Сборник доклади от Научна конференция, Стара Загора, 17 – 18 март, 2007, стр. 160 – 164.
Издателство: Сборник доклади от Научна конференция, Стара Загора, 17 – 18 март, 2007.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Минев П., В. Кукенска, Моделиране и синтез на крайни автомати с VHDL, Сборник доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’07”, Габрово, 23–24 Ноември, 2007, том I, cтр. 361–365.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’07”
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Simeonov, I., V. Kukenska, R. Ilarionov. Realization of a State Machine with CPLD Device. The Fourteen International Scientific & Applied Science Conference Electronics ET’ 2005., 21-23 September, Sozopol 2005
Издателство: The Fourteen International Scientific & Applied Science Conference Electronics ET’ 2005., 21-23
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Цеков, Л., П. Андреева, В. Кукенска, Р. Иларионов. Модулни системи за автоматизация на проектирането в технически университет. „Първа балканска регионална конференция по инженерно образование”, 20-23 септември 1998, София, България
Издателство: Първа балканска регионална конференция по инженерно образование”, 20-23 септември 1998, София, Бълга
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Водени дисциплини
Дисциплина: 0021,0,Автоматизация на инженерния труд (р. о., бакалавър)
Резюме: Курсът по дисциплината има за цел да даде на студентите знания за формализация, алгоритмизация и решаване на инженерни задачи от проекто-конструктурската и технологична дейност, както и за основните принципи на действие и построяване на системите за автоматизация на инженерния труд. В практически план дисциплината трябва да създаде умения и навици у студентите за решаване на електроинженери задачи с помощта на специализирани програмни системи (CAD/CAM/CAE).
Web: http://kst.tugab.bg/syllabus/39.pdf

Дисциплина: 1928,0,Информационни системи (р. о., бакалавър)
Резюме: Учебната дисциплина има за цел да създаде умения и практически навици у студентите за проектиране, създаване и използуване на автоматизирани информационни системи (АИС). Предмет на дисциплината са: общите принципи на информационното осигуряване на АИС; методиката за проектиране и изграждане на АИС, моделиране, анализ и синтез на АИС; развитието на структури от данни и знания в АИС; защита на информацията в АИС. Дисциплината има теоретико-приложен характер. Особено внимание при изложението на учебния материал и провеждането на учебните занятия се отделя на умението да се поставят и решават системно-програмни задачи.
Web: http://kst.tugab.bg/syllabus/28.pdf

Дисциплина: 2302,0,Компютърно моделиране (р. о., бакалавър)
Резюме: Курсът по “Компютъно моделиране” има за цел да запознае студентите с принципите, методите и средствата за изграждане на компютърни модели. Изучава се технологията на компютърното моделиране. Разглеждат се особеностите на различни компютърни модели и техните приложения. В обучението е включено и създаване на тестови установки за симулация и тестване на компютърните модели. Обучението завършва със самостоятелна работа на студентите, които имат за задача да изградят компютърен модел с конкретно предназначение, както и да го тестват.
Web: http://kst.tugab.bg/syllabus/41-1.pdf

Дисциплина: 1647,0,Операционни системи (р. о., бакалавър)
Резюме: Предмет на дисциплината е управлението на ресурсите на компютърните системи от операционната система. В практически аспект, курсът включва основните елементи и конкретните реализации на операционните системи в персоналните микрокомпютри. Изучават се основните принципи, заложени в операционните системи Windows’NT, Windows’2000/2003, Unix и Linux. Дисциплината има теоретико-приложен характер. Особено внимание при изложението на учебния материал и провеждането на учебните занятия се отделя на умението да се поставят и решават системно-програмни задачи. Основни модули от курса на обучение са: Управление на процесите в операционните системи; Управление на паметта; Управление на процесорите; Управление на устройствата в компютърната система.
Web: http://kst.tugab.bg/syllabus/32.pdf

Дисциплина: 0927,1,Мрежови операционни системи (р. о., магистър)
Резюме: Предмет на дисциплината са мрежовите операционни системи, тяхната структура и принципи на организация. В практически аспект, курсът включва основните елементи и конкретните реализации на мрежовите операционни системи, използвани в персонални микрокомпютри, сървъри и мрежов хардуер. Изучават се принципите, заложени в мрежовите операционните системи: Windows 2000/2003 Server, Novel NetWare и различните варианти на Unix и Linux системите. Дисциплината има теоретико-приложен характер и систематизира концепциите, принципите и моделите, формиращи мрежовите операционни системи. Практическата подготовка формира знания и умения за избора и приложението на мрежовите операционни системи за задачите на автоматизираната обработка на информация и автоматизираното управление. Особено внимание при изложението на учебния материал и провеждането на учебните занятия се отделя на умението да се поставят и решават системно-програмни задачи и системно-административни задачи. Основни модули от курса на обучение са: Мрежови операционни системи, Управление на процеси; Управление на разпределени ресурси.

Дисциплина: 0130,1,Проектиране на компютърни системи (р. о., магистър)
Резюме: урсът по “Проектиране на компютърни системи” има за цел да запознае студентите с апаратните и програмни компоненти на компютърните системи, с принципите и методите за автоматизирано проектиране на компонентите на компютърните системи, както и на самите компютърни системи. Разглеждат се нивата на описание на компютърните системи, основни конфигурации и възможности за използване в различни структури, както и езици за хардуерно описание като HDL, ABEL и VHDL. В практически аспект се разглеждат примери за автоматизирано проектиране на основни компоненти на компютърните системи.
Web: http://kst.tugab.bg/syllabus/m13.pdf

Дисциплина: 0349,1,Проектиране на схеми с програмируема логика (р. о., магистър)
Резюме: Курсът по “Проектиране на схеми с програмируема логика” има за цел да запознае студентите с програмируемата логика, с принципите и методите за автоматизирано проектиране на схеми с програмируема логика, както и с развойните среди и средства за това проектиране. Разглеждат се програмируемите логически матрици и техните архитектури (SPLD, CPLD, FPGA), както и езици за хардуерно описание като HDL, ABEL и VHDL. В практически аспект се разглеждат примери за автоматизирано проектиране на цифрови и логически схеми, на специализирани памети и други основни компоненти на компютърните системи.


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ПЕТЪР БОРИСОВ МИНЕВ ДИПЛОМИРАН Моделиране и изследване на FPGA архитектури
ПЕТЯ МАРИНОВА ВЕЛЕВА-ДОНЕВА ДИПЛОМИРАН Моделиране и изследване на качествени показатели на млечни продукти
ИЛИАН ЦВЯТКОВ ВЪРБОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Моделиране и симулиране на компоненти на компютърните системи
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване на графови модели и алгоритми
МАТЬО СТЕФАНОВ ДИНЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване на алгоритми за декомпозиция