ВХОД
МАТЕРИАЛИ (12)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"БАЗИ ОТ ДАННИ В ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ"
(редовно обучение, ОКС "бакалавър")

Вид материал: Учебна програма
Резюме: Предмет на дисциплината са базите от данни, като неделима част на съвременните автоматизирани системи за управление. Учебната дисциплина Бази от данни в индустриални системи има за цел да формира знания за проектиране и разработка на системи за управление на индустриални обекти с бази от данни. Дисциплината има теоретико-приложен характер, като се отчита спецификата на специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника”. За изучаването на дисциплината е необходимо студентите да са получили знания по „Програмиране и използване на компютри” и „Обектно ориентирано програмиране”. Разглеждат се бази от данни на Microsoft Structured Query Language (MSSQL), методика на проектиране на бази от данни за управление на индустриални обекти, проектиране на системи за управление на индустриални обекти с бази от данни. Основната цел на обучението е студентите да получат знания за проектиране и разработване на бази от данни в системи за управлението на индустриални обекти.
Прикачен файл: BDIS.rar
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Лекция
Описание: Лекции на мобилно устройство Get it on Google Play
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаборат. упр.1: - цикъл XML-БД (Упр.XML-1) XML. XML-MS SQL Server
Материал: // от 06/08/2010
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаборат. упр.2: - цикъл XML-БД (Упр.XML-2) Инсталиране на IIS. Конфигуриране на IIS за работа с XML-SQL решения
Материал: // от 20/11/2008
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаборат. упр.3: - цикъл XML-БД (Упр.XML-3) Шаблонни (template) файлове при манипулации с БД
Материал: // от 20/11/2008
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаборат. упр.4: - цикъл XML-БД (Упр.XML-4) КОНФИГУРИРАНЕ НА PHP-ISAPI С IIS
Материал: // от 20/11/2008
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Учебник
Описание: Лекции: Разпространяват се в университетската книжарница (сграда ректорат) - "Бази от данни в индустриални системи", автор Алдениз Рашидов, издадена 2007г.
Вж.АНОТАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Ръководство
Описание: Лаб. упр.1,..11: Разпространяват се в унив.книжарница - "Бази от данни в индустриални системи. Ръководство за лабораторни упражнения", автор А.Рашидов, 2007г.
Вж.АНОТАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Конспект
Описание: Въпросник по дисциплината
Материал: Vyprosnik_BDIS.rar
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Примерен тест
Описание: Примерен тест (краен)
Материал: KraenTest_2006.rar
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Пример
Описание: Пример 01. Дефиниране на клас в PHP за връзка с БД на MSSQL, MySQL и PgSQL. Пример за използване на клас за връзка с БД на MSSQL, MySQL и PgSQL.
Материал: class_db1.zip // от 18/11/2009
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Пример
Описание: Пример 02.Търсене, обработка и печат на данни от таблица в БД на MSSQL Server от PHP
Виж кода
Виж пример
Материал: login_edit1.rar // от 18/11/2009
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ