ВХОД
МАТЕРИАЛИ (3)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (Р. О., БА"
(задочно обучение, ОКС "бакалавър")

Вид материал: Учебник
Описание: Курсът “Стопанско управление” е тясно свързан с теорията и практиката на основи на управлението, общия мениджмънт на предприятието, производствения мениджмънт, логистиката, стратегическия мениджмънт, финансовия мениджмънт, с икономиката и организацията на предприятието, маркетинга, управление на човешки ресурси и др. Обучението по дадената учебна дисциплина цели студентите да придобият знания и умения, необходими при приемането на широк спектър решения във връзка с управлението и организацията на предприятието и стопанството. Учебната програма по дисциплината е съобразена с посочените цели. Дисциплината успешно се вписва в образователните цели на бакалавърската програма на студентите от Факултет "ЕЕ" на Технически университет - Габрово за придобиване на компетенции с профилиран характер.
Материал: 5e7375bc04c0d_Stopansko_upravlenie_inj_2014.pdf // от 19/03/2020
Преподавател: ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА

Вид материал: Конспект
Описание: Конспект по учебната дисциплина "Стопанско управление" и литература за студентите редовно и задочно обучение на Факултет "ЕЕ" на Технически университет - Габрово.
Материал: // от 11/11/2012
Преподавател: ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА

Вид материал: Примерен тест
Описание: Задание на примерен тест за учебната дисциплина "Стопанско управление" с 23 тестови въпроса и две задачи. Верните отговори на въпрос могат да са повече от един, но няма въпрос без верен отговор. Представени са два вида задачи от инвестиране, с цел усвояване на знания при реализация в индустриалните организации, иновационни отдели и т.н.
Материал: 509ff1501f667_test_SU_2012-ZADANIE.doc // от 19/03/2020
Преподавател: ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА