ВХОД
МАТЕРИАЛИ (22)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"ИНДУСТРИАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ"
(редовно обучение, ОКС "магистър")

Вид материал: Учебна програма
Резюме: Предмет на дисциплината са Web базирани информационни системи , като неделима част на съвременните автоматизирани системи за управление. Учебната дисциплина ИНДУСТРИАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ има за цел да формира знания за проектиране и разработка на Web базирани информационни системи за събиране и обработка на данни в съвременните автоматизирани системи за управление. Обучението има теоретико-приложен характер, като се отчита спецификата на специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника”. Отчетени са входните връзки с дисциплината „Програмиране и използване на компютри”. Разглеждат се бази данни на Microsoft Structured Query Language (MSSQL), проектиране на Web базирани бази данни, програмиране във Web среда, проектиране и разработка на примерна система за „Събиране и обработка на данни”. Основната цел на обучението е студентите да бъдат подготвени като проектанти и разработчици на Web базирани системи за приложимост в управлението на индустриални обекти
Web: http://aldeniz.hit.bg/IIS.htm
Прикачен файл: IndustrialniInformacionniSistemi.doc
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Характеристика
Описание: Характеристика на дисциплината
Материал: harakteristika_na_IIS.doc
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаборат. упр.1: Проектиране на Web базирана база данни.
Материал: lab1.rar // от 17/11/2008
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаборат. упр.2: MSSQL Server 2000. Enterprise Manager, Query Analyzer.DDL, създаване на БД, logins, users, таблици. Организиране и управление на потребители - DCL
Материал:
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаборат. упр.3: Манипулиране с данните в MSSQL сървър. Основни оператори и функции в Transact-SQL. Конструкции SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Съхранени процедури и потребителски функции.
Материал:
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаборат. упр.4: Apache Web сървър. Инсталиране и конфигуриране на Apache. Инсталиране и конфигуриране на PHP за работа с Apache и MSSQL. Тест на Apache+PHP+MSSQL.
Материал:
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаборат. упр.5: HTML. Таблици в HTML. HTML форми. Предаване на параметри към сървъра. JavaScript. JavaScript форми. Обработка на събития: ONSUBMIT, ONCLICK. Валидиране на полетата на формите. Пренасочване на формите с JavaScript.
Материал: lab5.rar
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаборат. упр.6: Връзка MSSQL - PHP. Настройки, конфигуриране. Функции за манипулации с таблици от БД.
Материал:
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаборат. упр.7: ПРОЕКТ И РАЗРАБОТКА НА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ.
Материал: lab_7.rar
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Упражнение 8: - цикъл XML-БД (Упр.XML-1) XML. XML-MS SQL Server
Материал: // от 20/11/2008
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Упражнение 9: - цикъл XML-БД (Упр.XML-2) Инсталиране на IIS. Конфигуриране на IIS за работа с XML-SQL решения
Материал: // от 20/11/2008
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Упражнение 10: - цикъл XML-БД (Упр.XML-3) Шаблонни (template) файлове при манипулации с БД
Материал: // от 20/11/2008
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Упражнение 11: - цикъл XML-БД (Упр.XML-4)
Материал: // от 20/11/2008
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Учебник
Описание: Лекции: Разпространяват се в университетската книжарница (сграда ректорат) - "Web базирани индустриални информационни системи", автор Алдениз Рашидов, издадена 2005г.
Вж.АНОТАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Учебник
Описание: Разпространяват се в университетската книжарница (сграда ректорат) - "Инсталиране и конфигуриране на Web сървъри под Linux и Windows", автор Алдениз Рашидов, издадена 2012 г.
Вж.АНОТАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Конспект
Описание: Конспект по дисциплината
Материал: 52b89cc787277_Vyprosnik21.doc // от 23/12/2013
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Примерен тест
Описание: Примерен тест (краен)
Материал: 52b89d12891e4_test_2012_1.doc // от 23/12/2013
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Пример
Описание: Пример 01. Дефиниране на клас за връзка с БД на MSSQL, MySQL и PgSQL. Пример за използване на клас за връзка с БД на MSSQL, MySQL и PgSQL.
Материал: class_db.zip // от 18/11/2009
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Пример
Описание: Пример 02.Търсене, обработка и печат на данни от таблица в БД на MSSQL Server
Виж кода
Виж пример
Материал: login_edit.rar // от 18/11/2009
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Пример
Описание: Пример 03. Манипулации с E-MAIL. Изпращане на html e-mail с прикрепен файл
Виж кода
Материал: email_test.rar // от 18/11/2009
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Пример
Описание: Пример 04. Манипулации с FTP. DOWNLOAD FILE FROM FTP SERVER
Материал: ftp_example1.zip // от 18/11/2009
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Пример
Описание: Пример 05. Манипулации с FTP. UPLOAD FILE IN FTP SERVER
Материал: ftp_example2.zip // от 18/11/2009
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ