КАТЕДРИ
Автоматика, информационна и управляваща техника
Езиково и специализирано обучение
Електроника
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Енергийна техника
Икономика
Индустриален дизайн и текстилна техника
Индустриален мениджмънт
Компютьрни системи и технологии
Комуникационна техника и технологии
Математика
Математика, информатика и природни науки
Материалознание и механика на материалите
Материалознание и технология на материалите
Машинни елементи и техническо чертане
Машиностроене и уредостроене
Машиностроене, компютърни системи и електротехника
Машиностроителна техника и технологии
Мениджмънт
Основи на електротехниката и електроенергетиката
Приложна информатика
Публична администрация
Социални и стопански науки
Социални науки
Текстилна техника и технологии
Управление и маркетинг
Физика
Физика, химия и екология
Физическо възпитание и спорт
Финанси
Химия и екология