Функции и предмет на дейност на сектор ИО

»  Отговаря за работоспособността и правилната експлоатация на програмното осигуряване и базите от данни (БД) на ТУ - Габрово;
»  Организира, координира и контролира внедряване, развитие и обслужване на информационни системи в Технически университет - Габрово;
»  Организира обучението на персонала за работа с информационните системи;
»  Разработва предложения по усъвършенстване и осигуряване на нормалната работа на информационните системи в ТУ - Габрово;
»  Проектира програмното осигуряване и БД на ТУ - Габрово;
»  Разработва предложения във връзка с дейността на звената и секторите с цел установяване на достоверността на въвежданите и на вече въведените данни;
»  Поддържа постоянен контакт със звената и секторите, които отговарят за данните в БД;
»  Организира и провежда работни срещи във връзка с информационното осигуряване със звената и секторите;
»  Предлага внедряване на нови информационни технологии свързани с автоматизиране работата в звената и секторите в университета.