ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ МАНЧЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Асистент, висше училище
Катедра: Комуникационна техника и технологии
Кабинет(и): 2216
Служебен тел.: 066 827 55
E-mail1:
E-mail2:
Съдържание:
Проекти (2)
Публикации (7)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Станция за броене на велосипеди (камера-брояч)
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Изготвяне на прототип на станция за броене на велосипеди (камера-брояч), както и необходимата техническа документация, софтуерни и хардуерни компоненти.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 2

Име на проект: №2 Изграждане на софтуер и хардуер за вендинг машина
Година: 2021
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Създаване на софтуер и хардуер за управление на вендинг автомат
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 2


Публикации
Публикация: №1 Ташев П., Н. Манчев, К. Ангелов, Изследване и сравнителен анализ на производителността на LoRa крайни устройства за мониторинг на улично осветление, Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2022, стр. 47 – 52, 2022 (ISSN: 2535-079X).
Издателство: Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Web: https://www.tugab.bg/images/tk-lovech/Techco-Lovech-22.pdf

Публикация: №2 Manchev N., Angelov K., Karapenev B., “Energy Performance Analysis of LoRaWAN End Device with Autonomous Power Supply”. 31st International Scientific Conference Electronics, ET 2022 - Proceedings, Sozopol, Bulgaria, 13-15 September 2022, pp. 1-6. (ISBN 978-166549878-4, DOI: 10.1109/ET55967.2022.9920213).
Издателство: XXXI International Scientific Conference Electronics (ET)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85141545359&doi=10.1109%2fET55967.2022.9920213&origin=inward&txGid=1c6d71953ed075ade1419d3b6da077

Публикация: №3 Manchev N., B. Karapenev, K. Angelov, “Design and Development of Smart Home Electrical Management and Switching Panel”. XXX International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, pp. 1-4, 2021, (DOI: 10.1109/ET52713.2021.9580002). (Scopus)
Издателство: XXX International Scientific Conference Electronics (ET)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://ieeexplore.ieee.org/document/9580002

Публикация: №4 Ташев П., К. Ангелов, Н. Манчев, Изследване и анализ на производителността на IoT комуникационни протоколи, Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2021, стр. 71 – 76, 2021 (ISSN: 2535-079X).
Издателство: Сборник доклади от научна конференция TechCo – Lovech 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Web: https://www.tugab.bg/images/tk-lovech/Techko-Lovech-2021.pdf

Публикация: №5 Ташев П., К.Ангелов, Н. Манчев, Сравнителен анализ на производителността на LoRa модулация за приложения в IoT. Международна научна конференция UNITECH 2021, 19 ноември 2021, Габрово, България, том. 1, стр. I-163-168, 2021, ISSN: 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади отмеждународна научна конференция UNITECH 2021, том 1
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Ангелов К., Манчев Н., Садинов С., Иванов Т., „Планиране и изследване на зона на радиопокритие в LoRaWAN комуникационна мрежа“. Международна научна конференция UNITECH 2020, 20-21 ноември 2020, Габрово, Том I, стр. I-263-268, 2020, ISSN: 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади, Том 1, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Angelov K., N. Manchev, P. Kogias and S. Sadinov, Design and Development of a Platform for Test Applications in LoRa/LoRaWAN, Journal of Engineering Science and Technology Review (JESTR), Kavala Institute of Technology, ISSN: 1791-9320, E-ISSN:1791-2377, 2019, pp. 17-21 (Scopus, SJR 0,189)
Издателство: Journal of Engineering Science and Technology Review (JESTR), Kavala Institute of Technology, Greece
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание