ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ МАНЧЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Асистент, висше училище
Катедра: Комуникационна техника и технологии
Кабинет(и): 2216
Служебен тел.: 066 827 55
E-mail1:
E-mail2:

Съдържание:
Проекти (2)
Публикации (8)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Станция за броене на велосипеди (камера-брояч)
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Изготвяне на прототип на станция за броене на велосипеди (камера-брояч), както и необходимата техническа документация, софтуерни и хардуерни компоненти.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 2

Име на проект: №2 Изграждане на софтуер и хардуер за вендинг машина
Година: 2021
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Създаване на софтуер и хардуер за управление на вендинг автомат
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 2


Публикации
Публикация: №1 Ташев П., Н. Манчев, К. Ангелов, Изследване и сравнителен анализ на производителността на LoRa крайни устройства за мониторинг на улично осветление, Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2022, стр. 47 – 52, 2022 (ISSN: 2535-079X).
Издателство: Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Web: https://www.tugab.bg/images/tk-lovech/Techco-Lovech-22.pdf

Публикация: №2 Manchev N., Angelov K., Karapenev B., “Energy Performance Analysis of LoRaWAN End Device with Autonomous Power Supply”. 31st International Scientific Conference Electronics, ET 2022 - Proceedings, Sozopol, Bulgaria, 13-15 September 2022, pp. 1-6. (ISBN 978-166549878-4, DOI: 10.1109/ET55967.2022.9920213).
Издателство: XXXI International Scientific Conference Electronics (ET)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85141545359&doi=10.1109%2fET55967.2022.9920213&origin=inward&txGid=1c6d71953ed075ade1419d3b6da077

Публикация: №3 Манчев Н., "Изследване и оценка на обхвата и качеството на безжично радиопокритие в LoRaWAN комуникационна мрежа", Международна научна конференция Unitech’2022 – Габрово, 19-20 ноември 2022, том I, стр. 206-211, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Unitech'2022, Международна научна конференция Unitech’2022 – Габрово, 19-20 ноември 2022, том I, стр. 206-211, ISSN 1313-230X
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper discusses the specifics of radio coverage planning for narrowband communication in the LoRaWAN network. This type of communication is used in the deployment of Internet of Things and Industrial Internet of Things networks in smart cities, smart factories, etc., as well as for industrial communications. Data transmission is possible over long distances at low speeds and extremely low levels of transmitted signals. This defined the LoRa link as very reliable. In the second part of the article, based on simulation models predicting the range of wireless coverage and real measurements in the same area, the quality of the already implemented telecommunications network is evaluated.
Web: https://unitech2022.tugab.bg/images/c2022/ct/p128.pdf

Публикация: №4 Manchev N., B. Karapenev, K. Angelov, “Design and Development of Smart Home Electrical Management and Switching Panel”. XXX International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, pp. 1-4, 2021, (DOI: 10.1109/ET52713.2021.9580002). (Scopus)
Издателство: XXX International Scientific Conference Electronics (ET)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://ieeexplore.ieee.org/document/9580002

Публикация: №5 Ташев П., К. Ангелов, Н. Манчев, Изследване и анализ на производителността на IoT комуникационни протоколи, Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2021, стр. 71 – 76, 2021 (ISSN: 2535-079X).
Издателство: Сборник доклади от научна конференция TechCo – Lovech 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Web: https://www.tugab.bg/images/tk-lovech/Techko-Lovech-2021.pdf

Публикация: №6 Ташев П., К.Ангелов, Н. Манчев, Сравнителен анализ на производителността на LoRa модулация за приложения в IoT. Международна научна конференция UNITECH 2021, 19 ноември 2021, Габрово, България, том. 1, стр. I-163-168, 2021, ISSN: 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади отмеждународна научна конференция UNITECH 2021, том 1
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Ангелов К., Манчев Н., Садинов С., Иванов Т., „Планиране и изследване на зона на радиопокритие в LoRaWAN комуникационна мрежа“. Международна научна конференция UNITECH 2020, 20-21 ноември 2020, Габрово, Том I, стр. I-263-268, 2020, ISSN: 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади, Том 1, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Angelov K., N. Manchev, P. Kogias and S. Sadinov, Design and Development of a Platform for Test Applications in LoRa/LoRaWAN, Journal of Engineering Science and Technology Review (JESTR), Kavala Institute of Technology, ISSN: 1791-9320, E-ISSN:1791-2377, 2019, pp. 17-21 (Scopus, SJR 0,189)
Издателство: Journal of Engineering Science and Technology Review (JESTR), Kavala Institute of Technology, Greece
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание