ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ХРИСТО ЦВЕТАНОВ РАДЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Асистент, висше училище
Катедра: Машиностроителна техника и технологии
Кабинет(и): 1333
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (3)
Публикации (4)


Завършени проекти
Име на проект: №1 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Създаване на нова конструкция режещо-деформационен метчик с помощта на технология чрез 3D принтер. Изследване на качествата и параметрите на получената с инструменти по този метод резба и сравняването й с такава, получена чрез конвенционални инструменти; Технологическа оптимизация на процеса формообразуване на вътрешни резби на различни материали по параметрите производителност, трайност и качество на обработената повърхнина; Оптимален избор на инструмент за получаване на вътрешни резби при механично обработване. Проектиране, изработване, създаване условия за приложение на зъбостругови инструменти в процеса зъбоструговане. Автоматизирано проектиране на затягащи устройства в приспособления за установяване на заготовките при механично обработване.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №2 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Икономическа оптимизация на процеса еластично абразивно отрязване на стомани С45 и 42Cr4 по параметрите производителност и технологична себестойност. Автоматизиран избор на оптимална схема на установяване на заготовките при механично обработване.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №3 Active Learning Community for Upskilling Technicians and Engineers
Година: 2020
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Development of 14 courses for upskilling technicians and engineers employed in the sector of Machine Building and Mechatronics Development of Active Learning Community Platform.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 9


Публикации
Публикация: №1 Радев, Х., И. Александрова. Аналитично определяне на диаметъра на предварително обработения отвор при формообразуване на резби с режещо-деформиращи метчици. Машиностроене и машинознание, 2024, 34(1), 3-8, ISSN; 1312-8612..
Издателство: Машиностроене и машинознание, т 34, бр. 1
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №2 Радев, Х., И. Александрова. Изследване на въртящия момент при формообразуване на резби с режещо-деформиращи метчици. Машиностроене и машиносзнание, 2024, 34 (1), 9-13, .ISSN: 1312-8612.
Издателство: Машиностроене и машинознание, т 34, бр. 1
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №3 Радев Хр., Митев Х., Якимов Хр., ANALYSIS OF TAPPING TORQUE STUDIES WITH DIFFERENT TYPES OF TAPS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH 2022, GABROVO, pp.II 78-82, ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH 2022, Gabrovo, vol.II
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Thread forming is one of the most common technological tasks in mechanical engineering. The purpose of the article is to present an experimental comparative analysis of the torque obtained in the formation of internal threads with different designs of taps working by cutting, plastic deformation and a combination of the two methods.

Публикация: №4 Радев Хр.,FORMATION OF INTERNAL THREADS WITH TAPS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH 2021, GABROVO, pp.II 48-53, ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH 2021, GABROVO, vol.II
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Taps are the most widely used tools for processing internal fastening threads with diameters up to 12 mm. The article examines the constructions of cutting and deforming taps, as well as taps forming the threaded surface by combining two methods of shaping - cutting and plastic deformation. Based on the analysis and comparison of the advantages and disadvantages of the presented tools, the expediency of using combined cutting-deforming taps has been proved, as well as the need to optimize their constructive and geometric elements and the processing conditions of materials with different physicomechanical properties.