ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ХРИСТО ХРИСТОВ ЯКИМОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Катедра: Машиностроителна техника и технологии
Кабинет(и): 1016 1331
Служебен тел.: 066827384
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (5)
Публикации (13)


Завършени проекти
Име на проект: №1 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Създаване на нова конструкция режещо-деформационен метчик с помощта на технология чрез 3D принтер. Изследване на качествата и параметрите на получената с инструменти по този метод резба и сравняването й с такава, получена чрез конвенционални инструменти; Технологическа оптимизация на процеса формообразуване на вътрешни резби на различни материали по параметрите производителност, трайност и качество на обработената повърхнина; Оптимален избор на инструмент за получаване на вътрешни резби при механично обработване. Проектиране, изработване, създаване условия за приложение наз ъбостругови инструменти в процеса зъбоструговане. Автоматизирано проектиране на затягащи устройства в приспособления за установяване на заготовките при механично обработване.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №2 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Икономическа оптимизация на процеса еластично абразивно отрязване на стомани С45 и 42Cr4 по параметрите производителност и технологична себестойност. Автоматизиран избор на оптимална схема на установяване на заготовките при механично обработване.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №3 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Година: 2020
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработване на методика и проектиране на зъбостругови инструменти. Многоцелева оптимизация на процеса еластично абразивно отрязване на стомани С45 и 42Cr4 по метода на обобщената функция на полезност.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 16

Име на проект: №4 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Година: 2019
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Моделиране и изследване на специални режещи инструменти за обработване на профилни повърхнини по метода на центроидното обхождане. Моделиране и изследване на нова конструкция режещо-деформационни метчици с повишена якост и надеждност, съчетаващ и двата метода на формообразуване - рязане и пластична деформация, и създаващи възможности за интензифициране на процеса на обработване на вътрешни резби, приповишаване на качеството им. Моделиране и оптимизация на процеса еластично абразивно отрязване с цел осигуряване на условия за увеличаване на трайносттa на инструмента, интензивността на процесарязане и качеството на обработените повърхнини.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №5 Център за компетентност „Интелигентни мехатрони, еко - и енергоспестяващи системи и технологии
Година: 2014
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 (ИСИС).
Позиция в проекта: Изследовател R1
Бр.заети: 185


Публикации
Публикация: №1 Якимов Х. „Качество на повърхнината на зъбите при образци от алуминиева сплав, получени посредством метода зъбоструговане I част “
Издателство: Година XIX, Книга 1, 2024
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Якимов Х. „Качество на повърхнината на зъбите при образци от алуминиева сплав, получени посредством метода зъбоструговане II част “.
Издателство: Година XIX, Книга 1, 2024
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Якимов Х, Митев Х. „Технологични възможности на металорежещи машини с цифрово програмно управление“
Издателство: Година XIX, Книга 1, 2024
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Yakimov, H., I. Aleksandrova, Y. Mitev. Machining of Tooth Profiles on CNC Machines. Journal of the Technical University of Gabrovo 2023, 66: 29-33, ISSN: 1310-6686.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №5 Радев Хр., Митев Х., Якимов Хр., ANALYSIS OF TAPPING TORQUE STUDIES WITH DIFFERENT TYPES OF TAPS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH 2022, GABROVO, pp.II 78-82, ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH 2022, Gabrovo, vol.II
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Thread forming is one of the most common technological tasks in mechanical engineering. The purpose of the article is to present an experimental comparative analysis of the torque obtained in the formation of internal threads with different designs of taps working by cutting, plastic deformation and a combination of the two methods.

Публикация: №6 Якимов Х. "Профилиране на зъбостругов инструмент в CAD/CAE среда II част"
Издателство: Машиностриене и машинознание 32
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №7 Якимов Х. "Профилиране на зъбостругов инструмент в CAD/CAE среда I част"
Издателство: Машиностроене и машинознание - гр. Варна
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №8 Якимов Х., Александрова И., Митев Й. "ЗЪБОСТРУГОВАНЕ-ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ". Машиностроене и машинознание - гр. Варна.Година 13, Книга 1, 2018
Издателство: Машиностроене и машинознание
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №9 Якимов Х. "Използване на програмата MATLAB в лабораторния практикум по физика" Национална конференция по въпросите на обучението по физика. Плевен 2018
Издателство: Просвета и Булвест - Анибус
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Якимов Х., Попова Л. "Стенд за определяне инерционен момент на тяло и дирекционен момент на нишка" Национална конференция по въпросите на обучението по физика. Плевен 2018
Издателство: Просвета и Булвест - Анибус
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №11 Якимов Х. "Определяне скоростта на рязане при зъбоструговане". Научна конференция TechCo -Ловеч 2018
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №12 Якимов Х. "Фактори влияещи върху скоростта на рязане при зъбоструговане". Научна конференция TechCo -Ловеч 2018
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №13 Якимов Х. "Регулиране на турбопомпи при съвместната им работа в хидрофорна уредба". Студентска научна сесия. ТУ-Габрово 2014
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово, 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание