ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: БОЯН ИВАНОВ СТОЙЧЕВ
Кабинет(и): 1127, 1215
Служебен тел.: (066 827)+314, 372
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (5)
Книги (2)
Публикации (23)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Динамично изследване на хипоциклоидни бутални
Година: 2012
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 год.
Бр.заети: 5

Име на проект: №2 Структурен анализ и метричен синтез на eпициклоидни бутални машини (трета година)
Година: 2009
Уч. година: 2011
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 5

Име на проект: №3 Структурен анализ и метричен синтез на eпициклоидни бутални машини (втора година)
Година: 2009
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 5

Име на проект: №4 Изследване на умора при комбинирано натоварване
Година: 2009
Уч. година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 1

Име на проект: №5 Изследване на умора при въртеливо огъване с постоянно усукване
Година: 2008
Уч. година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 3


Публикации
Публикация: №1 Стийчев Б., Ст. Стефанов, Ив. Георгиев, Ръководство по учебна практика, част II Машиностроене, УИ "Васил Априлов" Габрово, 2019, ISBN 978-954-683-592-5
Издателство: УИ "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Боян Стойчев. Справочно помагало по съпротивление на материалите. Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2009
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Недялков П. В., Грънчаров Т. Д., Стойчев Б. И.
Издателство: УИ "В. Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The report presents the work on the realization of an idea for creating a machine for mechanized cold bending of profiles with different cross section and length. Known constructions of machines and bending devices are analyzed. The sequence for making, assembling and adjusting the main components of a made prototype is described and illustrated. The results of its functionality tests and bending capabilities are shown. Conclusions and recommendations for appropriate use of the created machine are given.

Публикация: №4 Стойчев Б., Изследване на напреженията и деформациите в носеща конзола, Научна конференция TechCO-Lovech, 2019, Сборник доклади, Том I, УИ "Васил Априлов", Габрово, ISSN 2535-079Х
Издателство: УИ "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №5 Маринов М. Й., Синтез на противоударна защита приложен в специални механизми посредством фрикционен демпфер.
Издателство: Механика на машините Варна 2016г. бр. 118
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 Маринов М. Й, Компютърно моделиране и геометричен анализ на Click-Clack механизми.
Издателство: Механика на машините Варна 2017 бр.118
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №7 Автор, Стойчев Б., Моделиране и анализ на click-clack механизъм, Сборник доклади на Международна научна конференция "УНИТЕХ'15"- Габрово, 2015, том III, стр. III 51-53. ISSN 1313-230Х.
Издателство: Международна научна конференция "УНИТЕХ'15"- Габрово, Сборник доклади том III, стр. III 51-53
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Автор, Стойчев Б., Устройство за навиване на ротори, Сборник доклади на Международна научна конференция "УНИТЕХ'15"- Габрово, 2015, том III, стр. III 54-56. ISSN 1313-230Х.
Издателство: Сборник доклади на Международна научна конференция "УНИТЕХ'15"- Габрово, том III, стр. III 54-56
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Стойчев Б. И. “Тестване на устройство за изпитване на умора”, UNITECH 2011, Габрово 19-20.XI.2011, сборник том II (стр. II-109 - II-112)
Издателство: UNITECH 2011, Габрово 19-20.XI.2011, сборник том II (стр. II-109 - II-112)
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Стойчев Б. И. Методика за работа с устройство за изпитване на умора. Известия на Техническия университет Габрово, том 41/2011 (стр. 26 - 31)
Издателство: Известия на Техническия университет Габрово, том 41/2011 (стр. 26 - 31)
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №11 Стойчев Б. И., С. Х. Стефанов. Изследване на напреженията и де-формациите в спиците на торзионен тензометричен преобразувател с помощта на Solid Works. Механика на машините, год. XIX, книга 2, Варна, 2011 (стр. 39 - 42 )
Издателство: Механика на машините, год. XIX, книга 2, Варна, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №12 Стойчев Б. И. Изследване на устройство за изпитване на умора с помощта на Solid (Cosmos) Works. Сборник доклади на Международна научна конференция "УНИТЕХ ’10", 19 -20 ноември, Габрово 2010, том II (стр. II-98 - II-102)
Издателство: Сборник доклади на Международна научна конференция "УНИТЕХ ’10", 19 -20 ноември, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Стефанов С., Б. Стойчев. Върху изчисляването на огъвани спици на колела с приложение при торзионен тензометричен преобразувател - част II. Механика на машините, год. XVIII, книга 3, Варна, 2010 (стр.17 -20)
Издателство: Механика на машините, год. XVIII, книга 3, Варна, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 B. I. Stoychev, S.H. Stefanov. Rotating bending with constant torsion and rotated bending with constant or variable torsion. The 9th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture (ICMFF9), 7th to 9th June, 2010 - Parma, Italy, pp 349 - 356
Издателство: The 9th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture (ICMFF9), 7th to 9th June, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №15 Stoychev B. (Gabrovo - Bulgaria) & Stefanov S. (Sofia - Bulgaria). An Additional Mechanism for Torsion to the New Device for Fatigue Testing Under Rotated Bending Combined With Torsion. RaDMI 2009, 16-19 September 2009, Vrnjacka Banja, Serbia, pp 390-
Издателство: 9th International conference "Research and Development in Mechanical Industry"- RaDMI 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №16 Стефанов, С. Х, Б. Стойчев. Върху изчисляването на огъвани спици на колела и приложение при торзионен тензометричен преобразувател. Механика на машините, год. XVII, книга 2, Варна, 2009 (стр. 57 - 60)
Издателство: Механика на машините, год. XVII, книга 2, Варна, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Стойчев, Б. И., С. Х. Стефанов. Напрежения при комбинирано уморно натоварване. Сборник доклади на Международна научна конференция “УНИТЕХ‘ 08”, 21 – 22 ноември, Габрово 2008, том II (стр. II-45 - II-48)
Издателство: Сборник доклади на Международна научна конференция “УНИТЕХ‘ 08”, 21 – 22 ноември, Габрово 2008, том
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Петров М., И. Ангелов, Б. Стойчев, В. Христов. Лабораторни упражнения по съпротивление на материалите. Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2009
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №19 Stoychev B., S. Stefanov. A new device for fatigue testing under rotating (now "rotated") bending combined with torsion. RaDMI 2008, 14-17. September 2008, Užice, Serbia (стр. 361 - 366)
Издателство: 8th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" RaDMI 2008,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №20 Стойчев, Б. И., С. Х. Стефанов. Конструиране на преобразувател на сила. Сборник доклади на Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘08”, 21 – 22 ноември, Габрово 2008, том II (стр. II-49 ÷ II-52)
Издателство: Сборник доклади на Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘08”, 21 – 22 ноември, Габрово 2008, том
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Стефанов С., Г.Вуков, М.Петров, Б.Стойчев. Върху някои теми по съпротивление на материалите – деформациите по различни направления и обобщения закон на хук. ТУ-Варна, Механика на машините год XVI книга 3 Стр. 9-12, 2008.
Издателство: Механика на машините год XVI книга 3
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: В работата се предлага нов, дедуктивен начин за извеждане на втората част на обобщения закона на Хук и на зависимостите за деформациите по различни направления. В сравнение с използвания досега традиционен индуктивен начин той е по-изчистен, по-стриктен и по-привлекателен математически и методически, защото се отнася направо за общото напрегнато състояние. Използването му би улеснило студентите при усвояването на дисциплината.

Публикация: №22 Стойчев, Б. И., М. С. Петров, С. Х. Стефанов. Тестване на преобразувател на усукващ момент. Международна научна конференция УНИТЕХ ’06, 24-25 ноември, Габрово 2006 (стр. II-113чII-115)
Издателство: УНИТЕХ ’06, 24-25 ноември, Габрово 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper presents results from testing of a new torque transducer designed and produced at Technical University of Gabrovo. It is used for application to a unique machine for fatigue testing under rotating bending combined with constant torsion, based on a statically indeterminate shaft system (initial stressing of a closed force contour).

Публикация: №23 Стойчев, Б. И., С. Х. Стефанов, М. С. Петров. Методика за изпитване на умора при комбинирано натоварване. Международна научна конференция УНИТЕХ ’06, 24-25 ноември, Габрово 2006 (стр. II-116чII-121)
Издателство: УНИТЕХ ’06, 24-25 ноември, Габрово 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The paper presents method of fatigue testing of specimens under combined loading of rotating bending and constant tor-sion using a new unique testing machine designed and produced at Technical University of Gabrovo. The testing machine is based on a statically indeterminate shaft system (initial stressing of a closed force contour)