ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: БОЯН ИВАНОВ СТОЙЧЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Ръководител, катедра
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Технически колеж - ловеч
Катедра: Машиностроене, компютърни системи и електротехника
Кабинет(и): 1127, 1215
Служебен тел.: (066 827)+314, 372
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (5)
Книги (2)
Публикации (22)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Динамично изследване на хипоциклоидни бутални
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 год.
Бр.заети: 5

Име на проект: №2 Структурен анализ и метричен синтез на eпициклоидни бутални машини (трета година)
Година: 2009
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 5

Име на проект: №3 Структурен анализ и метричен синтез на eпициклоидни бутални машини (втора година)
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 5

Име на проект: №4 Изследване на умора при комбинирано натоварване
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 1

Име на проект: №5 Изследване на умора при въртеливо огъване с постоянно усукване
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 3


Публикации
Публикация: №1 Стийчев Б., Ст. Стефанов, Ив. Георгиев, Ръководство по учебна практика, част II Машиностроене, УИ "Васил Априлов" Габрово, 2019, ISBN 978-954-683-592-5
Издателство: УИ "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Боян Стойчев. Справочно помагало по съпротивление на материалите. Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2009
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Стойчев Б., Изследване на напреженията и деформациите в носеща конзола, Научна конференция TechCO-Lovech, 2019, Сборник доклади, Том I, УИ "Васил Априлов", Габрово, ISSN 2535-079Х
Издателство: УИ "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №4 Маринов М. Й., Синтез на противоударна защита приложен в специални механизми посредством фрикционен демпфер.
Издателство: Механика на машините Варна 2016г. бр. 118
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №5 Маринов М. Й, Компютърно моделиране и геометричен анализ на Click-Clack механизми.
Издателство: Механика на машините Варна 2017 бр.118
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 Автор, Стойчев Б., Моделиране и анализ на click-clack механизъм, Сборник доклади на Международна научна конференция "УНИТЕХ'15"- Габрово, 2015, том III, стр. III 51-53. ISSN 1313-230Х.
Издателство: Международна научна конференция "УНИТЕХ'15"- Габрово, Сборник доклади том III, стр. III 51-53
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Автор, Стойчев Б., Устройство за навиване на ротори, Сборник доклади на Международна научна конференция "УНИТЕХ'15"- Габрово, 2015, том III, стр. III 54-56. ISSN 1313-230Х.
Издателство: Сборник доклади на Международна научна конференция "УНИТЕХ'15"- Габрово, том III, стр. III 54-56
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Стойчев Б. И. “Тестване на устройство за изпитване на умора”, UNITECH 2011, Габрово 19-20.XI.2011, сборник том II (стр. II-109 - II-112)
Издателство: UNITECH 2011, Габрово 19-20.XI.2011, сборник том II (стр. II-109 - II-112)
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Стойчев Б. И. Методика за работа с устройство за изпитване на умора. Известия на Техническия университет Габрово, том 41/2011 (стр. 26 - 31)
Издателство: Известия на Техническия университет Габрово, том 41/2011 (стр. 26 - 31)
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Стойчев Б. И., С. Х. Стефанов. Изследване на напреженията и де-формациите в спиците на торзионен тензометричен преобразувател с помощта на Solid Works. Механика на машините, год. XIX, книга 2, Варна, 2011 (стр. 39 - 42 )
Издателство: Механика на машините, год. XIX, книга 2, Варна, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №11 Стойчев Б. И. Изследване на устройство за изпитване на умора с помощта на Solid (Cosmos) Works. Сборник доклади на Международна научна конференция "УНИТЕХ ’10", 19 -20 ноември, Габрово 2010, том II (стр. II-98 - II-102)
Издателство: Сборник доклади на Международна научна конференция "УНИТЕХ ’10", 19 -20 ноември, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Стефанов С., Б. Стойчев. Върху изчисляването на огъвани спици на колела с приложение при торзионен тензометричен преобразувател - част II. Механика на машините, год. XVIII, книга 3, Варна, 2010 (стр.17 -20)
Издателство: Механика на машините, год. XVIII, книга 3, Варна, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №13 B. I. Stoychev, S.H. Stefanov. Rotating bending with constant torsion and rotated bending with constant or variable torsion. The 9th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture (ICMFF9), 7th to 9th June, 2010 - Parma, Italy, pp 349 - 356
Издателство: The 9th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture (ICMFF9), 7th to 9th June, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №14 Stoychev B. (Gabrovo - Bulgaria) & Stefanov S. (Sofia - Bulgaria). An Additional Mechanism for Torsion to the New Device for Fatigue Testing Under Rotated Bending Combined With Torsion. RaDMI 2009, 16-19 September 2009, Vrnjacka Banja, Serbia, pp 390-
Издателство: 9th International conference "Research and Development in Mechanical Industry"- RaDMI 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №15 Стефанов, С. Х, Б. Стойчев. Върху изчисляването на огъвани спици на колела и приложение при торзионен тензометричен преобразувател. Механика на машините, год. XVII, книга 2, Варна, 2009 (стр. 57 - 60)
Издателство: Механика на машините, год. XVII, книга 2, Варна, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Стойчев, Б. И., С. Х. Стефанов. Напрежения при комбинирано уморно натоварване. Сборник доклади на Международна научна конференция “УНИТЕХ‘ 08”, 21 – 22 ноември, Габрово 2008, том II (стр. II-45 - II-48)
Издателство: Сборник доклади на Международна научна конференция “УНИТЕХ‘ 08”, 21 – 22 ноември, Габрово 2008, том
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Петров М., И. Ангелов, Б. Стойчев, В. Христов. Лабораторни упражнения по съпротивление на материалите. Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2009
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №18 Stoychev B., S. Stefanov. A new device for fatigue testing under rotating (now "rotated") bending combined with torsion. RaDMI 2008, 14-17. September 2008, Užice, Serbia (стр. 361 - 366)
Издателство: 8th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" RaDMI 2008,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №19 Стойчев, Б. И., С. Х. Стефанов. Конструиране на преобразувател на сила. Сборник доклади на Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘08”, 21 – 22 ноември, Габрово 2008, том II (стр. II-49 ÷ II-52)
Издателство: Сборник доклади на Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘08”, 21 – 22 ноември, Габрово 2008, том
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Стефанов С., Г.Вуков, М.Петров, Б.Стойчев. Върху някои теми по съпротивление на материалите – деформациите по различни направления и обобщения закон на хук. ТУ-Варна, Механика на машините год XVI книга 3 Стр. 9-12, 2008.
Издателство: Механика на машините год XVI книга 3
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: В работата се предлага нов, дедуктивен начин за извеждане на втората част на обобщения закона на Хук и на зависимостите за деформациите по различни направления. В сравнение с използвания досега традиционен индуктивен начин той е по-изчистен, по-стриктен и по-привлекателен математически и методически, защото се отнася направо за общото напрегнато състояние. Използването му би улеснило студентите при усвояването на дисциплината.

Публикация: №21 Стойчев, Б. И., М. С. Петров, С. Х. Стефанов. Тестване на преобразувател на усукващ момент. Международна научна конференция УНИТЕХ ’06, 24-25 ноември, Габрово 2006 (стр. II-113чII-115)
Издателство: УНИТЕХ ’06, 24-25 ноември, Габрово 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper presents results from testing of a new torque transducer designed and produced at Technical University of Gabrovo. It is used for application to a unique machine for fatigue testing under rotating bending combined with constant torsion, based on a statically indeterminate shaft system (initial stressing of a closed force contour).

Публикация: №22 Стойчев, Б. И., С. Х. Стефанов, М. С. Петров. Методика за изпитване на умора при комбинирано натоварване. Международна научна конференция УНИТЕХ ’06, 24-25 ноември, Габрово 2006 (стр. II-116чII-121)
Издателство: УНИТЕХ ’06, 24-25 ноември, Габрово 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The paper presents method of fatigue testing of specimens under combined loading of rotating bending and constant tor-sion using a new unique testing machine designed and produced at Technical University of Gabrovo. The testing machine is based on a statically indeterminate shaft system (initial stressing of a closed force contour)