ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ ТОМОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Катедра: Комуникационна техника и технологии
Кабинет(и): 2204
Служебен тел.: 066827414
E-mail1:
E-mail2:

Съдържание:
Проекти (1)
Публикации (9)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Създаване на иновативни информационно-базирани образователни модули за обучение по комуникационна техника и технологии
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Въвеждането на ИКТ технологии и използването им в процеса на обучение на студенти и докторанти по Комуникационна техника и технологии налага като първа стъпка да се направи систематизиране и обобщаване на информацията, необходима за изграждане на информационно-базирани модули за обучение и информационни масиви. Предвижда се да се генерира план-програма задаваща вида, формата и съдържанието на модулите. Основните модули ще бъдат ориентирани по дисциплини „Осигурителна техника“, „Радиокомуникационна техника“, „Сателитна и наземна телевизия“, „Аудио- и видео техника“, „Телевизионна техника“, „Мобилни клетъчни комуникации“, „Системи за защита на информацията“, влизащи в бакалавърските и магистърските учебни планове по специалности „Комуникационна техника и технологии“ и „мобилни и сателитни комуникации“.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 15


Публикации
Публикация: №1 Tomov, M.B., Kogias, P.G., Sadinov, S.M., Malamatoudis, M.N., Comparative criteria for objective evaluation of the efficiency of RF power amplifiers, Journal of Physics: Conference Series, 2022, 2339(1), 012031
Издателство: Journal of Physics: Conference Series, 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №2 Мюмюнали С., Х. Христов, М. Томов, К. Ангелов, Разработка и изследване на SDR-базиран честотен понижаващ преобразувател за сателитен приемник по стандарт DVB-S2, Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2022, стр. 59 – 64, 2022 (ISSN: 2535-079X).
Издателство: Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Web: https://www.tugab.bg/images/tk-lovech/Techco-Lovech-22.pdf

Публикация: №3 Баланс на ефективност и качествени показатели в радиочестотен усилвател клас F
Издателство: UNITECH 2021 Gabrovo
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Баланс на показателите за ефективност и качество в RF усилвател клас F: Този документ представя резултати и анализи на изследване на мощни RF клас F усилватели при оптимален баланс между енергийна ефективност и качество на обработения сигнал се изисква. Усилвател от клас F е симулиран като активна двупортова мрежа и оптимизира стойности на параметрите на електронните компоненти на определена радиочестота от 3,5 MHz на мощен RF усилвател, за да постигане на приемлив компромис между ефективността и качеството на преобразуването на сигнала на изхода. Симулациионният модел, разработен като софтуерен инструмент за бъдещо проектиране и изследване на подобни устройства, но в различни честотни ленти и DC захранвания, е описано тук. Може да бъде полезно както за дизайнери, така и за студенти да синтезират дизайнсхеми на нови RF устройства или за оптимизиране на някои съществуващи схеми за оптимална цялостна производителност.

Публикация: №4 Алгоритъм за проектиране на мощно крайно усилвателно стъпало клас F
Издателство: Международна научна конференция - УНИТЕХ'2019 - Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Design Algorithm Of Powerful Last RF Amplifying Stage Class F: This paper synthesizes description of an algorithm for software-automated methodology of powerful RF class F amplifier design. This approach explores the amplifier as an active two-port network by development, testing and optimizing the schematic topology and components’ parameter values of a particular radio frequency power amplifier in order to achieve the desired output efficiency. A specific unit scheme has been chosen and its programming model, developed as a software tool for future design purposes, is described here. The work with the automated software module could be useful either for designers or students to synthesize design schematics of new RF devices or to optimize some existing schemes for a better overall performance.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №5 Оптимизация на общоприети модели на активния елемент в радиочестотен усилвател според целите на изследване
Издателство: Международна научна конференция - УНИТЕХ'2017 - Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Approaches for optimization of known active element models as per the purposes of the exploration: This paper synthesizes description of a methodology for practical application of the original data sheet values of a transistor converting them into the electrical parameters of known equivalent schematic models to achieve a better approximation of V-A characteristics for the particular purposes of exploration of RF power amplifiers. The work with the automated software module could be useful either for designers or students to synthesize design schematics of new RF devices or to optimize some existing schemes for a better overall performance.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №6 Оптимизация на високоефективни мощни радиочестотни усилвателни схеми чрез автоматизиран S-матричен анализ
Издателство: Научна конференция на РУ "А.Кънчев" 2016, Научни трудове на Русенски университет - 2016,
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Optimization Of High Efficient RF Power Amplifying Schematics By Automated S-matrix Analysys: The object of this publication is synthesized description of software-automated methodology for practical application of the S-matrix method for testing the amplifier as an active two-port network through the development and testing of highly efficient radio frequency power amplifier upon preset output parameters. A specific unit scheme has been chosen and its programming model, developed for training purposes, has been described. The work with the module could be useful for designers and students to synthesize new design schematics of particular RF devices.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №7 Постигане оптимален коефициент на усилване при КПД над 90% и минимизиран шум при мощни радиочестотни усилватели чрез S-параметрична корекция
Издателство: Международна научна конференция - УНИТЕХ'2016 - Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Optimized Gain Achievement At Efficiency Over 90% And Minimized Noise Of RF Power Amplifiers By S-parametric correction: This paper synthesizes description of a software-automated methodology for practical application of the scattering parameters matrix of equations for analysis of a particular radio frequency power amplifier (S-matrix method). This approach explores the amplifier as an active two-port network by development, testing and optimizing the schematic topology and components’ parameter values of a particular radio frequency power amplifier in order to achieve the desired output efficiency. A specific unit scheme has been chosen and its programming model, developed as a software tool for future design purposes, is described here. The work with the automated software module could be useful either for designers or students to synthesize design schematics of new RF devices or to optimize some existing schemes for a better overall performance.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №8 Мощен радиочестотен усилвател клас Е паралелна схема
Издателство: Международна научна конференция - УНИТЕХ'2016 - Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper presents power RF amplifier analysis of parallel class E topology of LC circuit and series filter. Using the accurate calculations results design method is developed for obtaining the load circuit components. The non-overlapping drain voltage and current shape are proving the possibility of 100% efficient operation. Power RF amplifier applications are proved via simulations. Switching type power amplifiers using parallel class E circuit are having advantages in the up-to-date RF and microwave amplifiers in the radio communication equipment providing efficient operation.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №9 Проектиране на мощен радиочестотен усилвател клас А
Издателство: Международна научна конференция - УНИТЕХ'2015 - Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The power amplifiers class A are used as low power drivers of power amplifiers and as a linear power amplifiers. Their consumed power is relatively small part of the power of the transmitter. They have a wide application in the super high frequency devices, where their usage is the most appropriate compared with other amplifiers. This paper presents a method for practical designing of RF power amplifiers class A with impedance matching circuit and such amplifier is designed with the following parameters: output power P0=5W ; working frequency f0=430 MHz ; frequency bandwidth BW = 10 MHz ; supply voltage UDC=12V.
Пълен текст: Изтегли