ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ХРИСТИНА СВЕТОСЛАВОВА СТОЙЧЕВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Катедра: Комуникационна техника и технологии
Кабинет(и): 2208
E-mail1:
Съдържание:
Публикации (18)


Публикации
Публикация: №1 Йорданов С., Г. Михалев, С. Иванов, Х. Стойчева. Интелигентна система за управление на събирането на твърди отпадъци, сп. АВТОМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, Година LVI, № 1/2023, стр. 23-30, ISSN 0861-7562 Print,ISSN 2683-1279 Online
Издателство: сп. АВТОМАТИКА и ИНФОРМАТИКА
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №2 Г. Михалев, С. Йорданов, Х. Стойчева, "ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЛГОРИТМИ ЗА СЕГМЕНТИРАНЕ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА 3D СЦЕНА ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ", 31-ми Международен симпозиум УТЕОС, 2023. гр. София
Издателство: 31-ми Международен симпозиум УТЕОС
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Г. Михалев, С. Йорданов, Х. Стойчева, "СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЧЕЛНИ КОШЕРИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПРИЛАГАНЕ В ПЧЕЛАРСТВО ", сп. АВТОМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, Година LVI, № 2/2023, стр. 37-43, ISSN 0861-7562 Print,ISSN 2683-1279 Online
Издателство: сп. АВТОМАТИКА и ИНФОРМАТИКА
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №4 Михалев Г., Йорданов Ст., Стойчева Хр., Система за мониторинг състоянието на пчелни кошери предназначена за прилагане в прецизното пчеларство, 30-ми Международен симпозиум УТЕОС, 2022. гр. София.
Издателство: 30-ти Международен симпозиум Управление на енергийни, индустриални и екологични системи 10.11 – 11.11.2022 г., София
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Mihalev G.,S. Yordanov, H. Stoicheva, “Application of artificial neural networks to predict beehive honey yield”. Journal of Informatics and Innovative Technologies (JIIT), № 4(4), pp. 59-67, 2022, ISSN: 2683-0930.
Издателство: Journal of Informatics and Innovative Technologies (JIIT), № 4(4)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 Yordanov S., Mihalev G., Stoycheva H., Vladimirov V. Laboratory multi-agent traffic management system. International Scientific Conference UNITECH 2022 - Gabrovo, Proceedings, 18-19 November 2022, vol. I, pp. 380-386, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH 2022 - Gabrovo, Proceedings, 18-19 November 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Chantov, D., H. Stoycheva. Design of synchronization schemes with identical, anti- and hybrid synchronization for a fifth-order chaotic model. Journal of the Technical University of Gabrovo, Bulgaria, Vol. 64'2022, pp.62-68
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Йорданов Ст., Михалев Г., Стойчева Хр. , Интелигентна система за управление събирането на твърди отпадъци, 29-ми Международен симпозиум УТЕОС, 11-12.11.2021, гр. Банкя, приет
Издателство: 29-ми Международен симпозиум УТЕОС
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Д. Чантов, Х. Стойчева. Мащабирана анти-синхронизация между две хаотични системи от трети ред с двойни атрактори. Межд, научна конф. Унитех 2021, 19-20.11.2021 г. Габрово, България, стр. 298-303.
Издателство: Сборник доклади от Межд, научна конф. Унитех 2021, 19-20.11.2021 г. Габрово,
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Бонев Е., К. Ангелов, Х. Стойчева, К. Траманзас, Разработка и изследване на Raspberry Pi-базиранa платформа за IP телефония в локална компютърна мрежа. Международна научна конференция UNITECH 2021, 19 ноември 2021, Габрово, България, том. 1, стр. I-169-174, 2021, ISSN: 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади отмеждународна научна конференция UNITECH 2021, том 1
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Stoycheva, H., D. Chantov. Design of chaotic synchronization system based on combined type of synchronization with application to secure communications. Journal of Informatics & Innovative Technologies. ISSN 2682-9517. No 4(2), 2020, pp. 33-39.
Издателство: Journal of Informatics & Innovative Technologies
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №12 Stoycheva, H., D. Chantov, Design of chaotic synchronization system combining projective, marginal and hybrid synchronization with application to image encryption. IEEE International Conference Automatics and Informatics ‘2020, 1-3.10.2020, Varna, Bulgaria
Издателство: IEEE International Conference Automatics and Informatics ‘2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Стойчева Х., Д. Чантов, Проектиране на хаотична синхронизационна система, съчетаваща мащабирана, изместена и хибридна синхронизация, Сб. доклади от межд. научна конф. "Автоматика и информатика" 2019, София, 2019, стр.39-42, ISSN 1313-1850
Издателство: Сб. доклади от межд. научна конф. "Автоматика и информатика" 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №14 Чантов, Д., Х. Стойчева, Получаване на осцилираща синхронизация между две хаотични системи на Van der Pol, Сб. доклади от межд. научна конф. Унитех '19, Габрово, 2019, стр. 252-257, ISSN 1313-203X
Издателство: Сб. доклади от межд. научна конф. Унитех '19
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №15 Стойчева Х., Д. Чантов, Синтез на синхронизационна схема с мащабирана синхронизация между хиперхаотични системи от 4-ти ред, Сб. доклади от межд. научна конф. Унитех '19, Габрово, 2019, стр.258-262, ISSN 1313-230X
Издателство: Сб. доклади от межд. научна конф. Унитех '19
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №16 Стойчева Х., Г. Михалев, Имплементация на хаотични синхронизационни схеми в PC-базирано приложение за кодиране на изображения, Сборник доклади от международна научна конференция Автоматика и информатика ‘19, София, 2019, том 1, стр. 183-186,ISSN1313-1850
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Автоматика и информатика ‘19, София, 2019, том 1
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Стойчева Х., Г. Михалев, Приложение на изкуствена невронна мрежа и хаотични синхронизационни схеми в система за кодиране на изображения, Международна научна конференция „Изкуствен интелект и Е-лидерство” 10-11.10.2019 г.
Издателство: International Conference on "Artificial Intelligence and E-leadership, AIEL 2019, 10-11 October 2019, Plovdiv, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №18 Михалев Г. , Хр. Стойчева, СИНТЕЗ НА ЛИНЕЙНО КВАДРАТИЧЕН РЕГУЛАТОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИБРАЦИОНЕН ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ, списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, том 2, 2018, стр. 8- 13,ISSN 0861-7562
Издателство: списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание