ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: АНТОАНЕТА ИВАНОВА ХИНОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Технически колеж - ловеч
Катедра: Машиностроене, компютърни системи и електротехника
Съдържание:
Проекти (9)
Книги (2)
Публикации (40)
Учебни материали (2)
Написани рецензии (17)
Зададени ДР (37)Завършени проекти
Име на проект: №1 Изследване на автомобилни мехатронни модели и устройсtва
Година: 2023
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Предлаганият за финансиране научно-изследователски проект има за цел да се проектират и разработят модели и стендове за научно-изследователски и лабораторни изследвания, под формата на отделни тематично свързани модули. Те ще се използват в учебната и научната дейност в ТК - Ловеч за моделиране, симулиране и изследване на определени видове мехатронни елементи и устройства (МЕУ), с основно предназначение в автотранспортната техника. Разработката е продължение на дейността на преподавателският състав на колежа по проучване, разработване и развитие на резултати от досегашни изследвания в областта на електромеханичните устройства.
Позиция в проекта: 7
Бр.заети: 11

Име на проект: №2 Модели и стендове за виртуално и физическо изследване на мехатронни устройства
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Предлаганият за финансиране научно-изследователски проект има за цел да се проектират и разработят модели и стендове за научно-изследователски виртуални и физически, лабораторни изследвания, под формата на отделни тематично свързани модули. Те ще се използват в учебната и научната дейност в ТК - Ловеч за моделиране, симулиране и изследване на определени видове мехатронни устройства (МУ), с основно предназначение в автотранспортната техника. Разработката е продължение на дейността на преподавателският състав на колежа по проучване, разработване и развитие на резултати от досегашни изследвания в областта на електромеханичните и мехатронни устройства .
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 12

Име на проект: №3 Изследване и внедряване на ИКТ решения за ефективно дистанционно обучение
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да се изследват и внедрят в реалния процес на обучение възможни ИКТ базирани решения за дистанционно обучение, включващо лекции, лабораторни упражнения и изпити.
Позиция в проекта: 5
Бр.заети: 9

Име на проект: №4 Иновативни образователни технологии, дискретни структури и web-достъпност
Година: 2020
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проектът има три основни цели:1. Продължение на научните изследвания в областта на иновативните образователни технологии. Разработване и използване на иновативни образователни подходи в инженерното образование.2. Да се продължат изследванията, свързани с достъпността на публичните сайтове от хора с увреждания.
Позиция в проекта: 2
Бр.заети: 9

Име на проект: №5 Проектиране и разработка на научно-приложни и учебно-изследователски стендове и модули;
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да се разработят лабораторни макети по базисните учебни дисциплимни на специалностите по трите направления.
Позиция в проекта: 9
Бр.заети: 13

Име на проект: №6 Създаване на тренировъчни стендове за добиване на знания и умения за работа с електромеханични системи
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изпаботване на учебни стендове и лабораторни макети за нуждите на уяебния процес по дисциплините Електрозадвижване, СОТ , Електромеханиюни устройства и др.
Позиция в проекта: 8
Бр.заети: 17

Име на проект: №7 Разработка и внедряване на ИКТ базирани иновационни технологии в обучението
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Създавне на електронни модули за обучение по учебни дисциплини като Електроматериалознание, Теоретични основи на електротехниката, Токозахранващи устройства, Инженерна графика
Позиция в проекта: 9
Бр.заети: 10

Име на проект: №8 Разработка на гама модули за изследване на енергийните характеристики на електромеханични съоръжения, Стенд за изследване на регулируемо електрозадвижване
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на научно-изследователския проект е да се проектират и изработят гама стендове за научно-изследователски и лабораторни изследвания, под формата на отделни тематично свързани модули. Стендовете се използват в учебната и научната дЦейност в ТК - Ловеч за изпитване и изследване на определени видове енергомеханични съоръжения. Разработката е продължение на дейността на преподавателският състав на колежа по проучване, разработване и развитие на резултати от досегашни изследвания в областта на енергоефективни задвижвания, електроинструменти и електромеханични устройства. Ще се направи оценка за приложимостта на техническата диагностика на енергомеханични устройства. Изработените стендове и получените резултати се използват в обучение по професионални направления 5.1.”Машиностроене” и 5.2.”Електротехника, електроника и автоматика”. Изработените стендове и получените резултати подпомагат да се подобри и обнови лабораторната база на колежа. Дейността по проекта и получените резултати ще подпомогнат също завършването на дисертационни трудове на част от колектива и са основа за следващи изследвания и оформяне на концепции за други подобни изследователски дейности. При изпълнението на целта дейността се осъществи на модулен принцип по следните модули: Стенд за изследване на енергийните показатели на електроинструменти, Стенд за изследване на енергийните показатели на енергоефективни електрозадвижвания, Аналитично и експериментално изследване приложението на високоефективни еднофазни колекторни двигатели в битови електроуреди, Стенд за изследване на енергийните показатели на двигатели с вътрешно горене, Система за изпитване и диагностика на автомобил, Статистически подход при оптимизиране на режимите на рязане при струговане.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 23

Име на проект: №9 Система за оценяване на подготовката на студенти по техническите дисциплини в ТУ-Габрово
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: По модул І:"Разработка, анализ и изследване на енергийно ефективни електроинструменти и електромеханични устройства" 1. Направен е анализ на достъпни фирмени и литературни източници за производството на ръчни електроинструменти, Ясно е , че енергийните показатели на РЕИ кореспондират пряко с тяхната цена, качество и ресурс. Световните фирми-производители на РЕИ пазят стриктно фирмена тайна по отношение на конструктивни и технологични нововъдения в тях, вкл. патентна чистота и защита. Налице е силно противоречива тенденция - качествени и скъпи РЕИ с ниска енергоемкост,от една страна, и евтини и ненадеждни енергоемки, масови, дори долнокачествени РЕИ, от друга, иидващи от Далечния Изток с неуточнен произход . Това доказва необходимостта от задълбочаване на изследванията относно енергийната ефективност, ергономичност, дълготрайност и ресурс на електроинструментите, вкл. произвежданите в гр.Ловеч 2. Направен е аналитичен преглед и обзор на инженерни методи, методики, алгоритми, заместващи схеми и модели за определяне на консумираните мощности и на компонентите на загубите и на системи за енергоикономично регулиране и управление на елктродвигатели за електроинсрументи. Запазват се тенденциите за продължаващи изследвания относно оптимизационни решения на геометрията на активните части, на бобинажните данни при минимизация разхода на проводник и прилагане на изолационни материали с по-висок топлинен клас. 3. Рразработена е подробна методика и програмен продукт за ресурсни механични , електромагнтни и топлинни изчисления на електроинструменти. 4. Натрупаният опит от екипа позволява разработването и в бъдеще на подобни методики, програми и приложни продукти в областта на ръчните електроинструменти. 5. Получените до момента резултати, представени на научни форуми в областта на електромеханичните устройства, в частност електроинструментите, са предпоставка за научното развитие на членовете на колектива. 6. Постигнатото до момента е основа за следващи разработки в областта на техническата диагностика, енергийната ефективност, ресурсните изследвания и др. при различни електромеханични системи и устройства. Направени са изследвания относно подготовката на на студентите и са публикувани в доклад на тема:Хинова А., Относно подобряване на качеството на практическото обучение в неелектронните специалности, ISSN 1312-3920, сп. Известия на ТУ-Сливен; кн.№ 6, 2012, стр. 53-57
Позиция в проекта: iизследовател
Бр.заети: 13


Публикации
Публикация: №1 Хинова А. Някои практически решения в МАТLAB, Унив.изд. "В.Априлов" -Габрово, 2021, ISBN 978-954-683-657-1
Издателство: Унивеситетско изд. "Васил Априлов"- Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Абстракт: Настоящото ръководство е сборник от решени примери и задачи. Теоретичните обяснения са сведени до минимум. Целта е с помощта на преподавател или самостоятелно, обучаемият да придобие практически умения за работа в програмната среда на Матlab. Примерите са съобразени с програмата за обучението на професионален бакалавър по дисциплините „Автоматизация на проектирането” в специалността „Компютърни системи и технологии” и „Автоматизирано конструиране и проектиране“ на специалност „ Електротехника”. Ръководството може да се ползва от всички, които желаят да се упражняват и да придобият увереност за работа в този вид програмна среда.
Web: https://epublish.tugab.bg/uchebni-materiali?task=download.send&id=101&catid=29&m=0

Публикация: №2 Хинова А. Електронни модели за подпомагане на обучението в техническото и професионалното образование, Авнгард Прима, С.2015
Издателство: изд. Авангард Прима, София
Изд.год.: 2015
Вид: Книга (бълг.издание)
Абстракт: Пособието е предназначено за всички, на които се налага да придобият основни знания по електронни модели. Обясняват се предимствата на електронното моделиране, което е предназначено за улесняване на все по-разширяващата се електронизация на учебния процес. Дават се задачи,свързани с методиката на практическото изучаване на цифрови и логически схеми посредством програмируем логически контролер.Схемотехническите примери са предназначени за ученици, студенти, учители-специалисти и преподаватели във всички технически специалности на професионални гимназии, колежи и университети. Разглеждат се примери , илюстриращи значението на електронното обучение в изследователската и проектантската дейност, възможното приложение на програмни продукти за електроника в автоматизацията на инженерния труд и в неелектронните специалности като електротехника, електрообзавеждане, мехатроника, зелена енергетика, възобновяеми енергийни източници и др. (под редакцията На проф. Каров, рецензент доц. д-р инж. В. Чобанов)

Публикация: №3 Хинова А., Разширяване на възможностите на изследователя в Simulink, Knowledge International Scientific Journal,Scopje,2023,vol.56,№4,стр.433-438,ISSN 2545-4439; ISSN1857-923X
Издателство: Knowledge International Scientific Journal,Scopje,NM
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №4 Хинова А. Източнци на геотермална енергия в България и по света,Доклад от VІI-та международна научна конференция „TechCo 2023“, 30 Юни 2023, Ловеч, секция „Педагогика, икономика и управление“,стр.172-176 , ISSN 2535-079Х
Издателство: Теch Co '23 lЛовеч
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The report examines the sources of geothermal energy in the country and the world. The aim of the research is the possibilities for applying geothermal energy for electrical purposes. A comparison has been made with world experience. The application of geothermal energy for non-electric needs in domestic, local and central heating installations is also notedts

Публикация: №5 Хинова А., Р. Каров, Моделиране с подсистеми, Състояние, възможности и перспективи на АИР в условията на пандемията, Сцорник със статии, становища и предложения, София,22,февруари, 2022, стр...222-228 , ISBN 978-619-91298-6-9
Издателство: Списание на Академията за иновации и развитие
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The creation of models with subsystems in the middle of Simulink, a Matlab software application without the use of high-level languages, is discussed in detail. Specific schemes explain the methods of creating subsystems, their operation in the overall device, and how to start and reset. Specific conclusions have been made about the advantages of working with subsystems when creating a model for the simulation of an electronic device.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №6 Хинова А.,М. Станчев, Избор на програмна среда за спектрален анализ,Сборник доклади от НК "ТеchCo-Lovech" 2-3 юли.2021, стр.42-46, Унив, Изд,"В.Априлов"-Габрово,ISSN:2535-079X
Издателство: Университетско издателство " Б. Априлов" Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №7 М. Славов, Д. Генков, А. Хинова Сравнителен анализ на системи за електронно провеждане на изпити, TechCo 2021, pp 135-140
Издателство: TechCo 2021, V-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2 - 3 Юли 2021, ЛОВЕЧ
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №8 Жилевска М., Дочев М., Хинова А., Основни направления при проектирането на металорежещи машини с ЦПУ, VІІ МНК „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ“ 2019, 29 МАЙ - 1 ЮНИ 2019, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, VІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „ETES 2019“, PROCEEDING, V.1, s.40-42, ISSN 2525-0315 (Print), ISSN 2532-0323 (Online)
Издателство: ВТУ - Велико Търново
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Жилевска М.,:М..Дочев,А.Хинова,(2019) Основни направления при проектирането на металорежещи машини с ЦПУ,VII internationalscientific conference, том1,стр.40-45,ISSN2535-0315
Издателство: VII internationalscientific conference,В. Търново
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper shows a classification of machine tools according to a number of essential criteria. The main elements of architecture and control of the machines are presented. The main stages in the designing of machine tools with digital program control are studied. The research held as well as the results obtained can be used in the development of different classes of machine tools.

Публикация: №10 Hinova A. Analytical assessment of logical risk rejection schemes, Scientific Research of the SCO countries: Synergy and Integration»11-12.02.2019, Minzu University.Beijimg , China p.166, ISBN 978-5-905695-93-3; 2019
Издателство: Scientific Research of the SCO countries: Synergy and Integration»11-12.02.2019, Minzu University.Beijimg , China p.166
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №11 Hinova A. Synthesis and Simulation of Combination Summers through the Basic Functions of a Programmable Logic Controller, ISSN2545-4439(for printed version), ISSN 1857-923X(for e-version) ; KNOWLEDGE - International Journal: Technical and technological sciences, Vol. 32.3, Skopje 2019, pp.373-379
Издателство: KNOWLEDGE - International Journal: Technical and technological sciences, Vol. 32.3, Skopje 2019, pp.373-379
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Целта на настоящата статия е да подпомогне и обогати с предварителни сведения, примери и решени задачи лабораторната и учебна практика в техническото и професионалното образование. Обясняват се предимствата на електронното моделиране, което е предназначено за улесняване на все по-разширяващата се електронизация на учебния процес. Синтезът на комбинационни суматори е задача, свързана с методиката на практическо изучаване на цифрови и логически схеми посредством програмируем логически контролер. Схемотехническите примери са предназначени за ученици, студенти, учители – специалисти и преподаватели във всички технически специалности на професионални гимназии, колежи и университети. Разглеждат се примери, илюстриращи предимствата на електронното моделиране в изследователската и проектантската дейност, възможното приложение на програмни продукти за електроника в автоматизацията на инженерния труд и в неелектронните сцециалности като eлектротехника, електрообзавеждане, мехатроника и други. Програмируемият логически контролер „LOGO” на Siemens e лесно преносим, достатъчно опростен за изучаване на програмирането с него и освен това виртуалната симулация на схемите може да се наблюдава на всеки етап от действието им. Учебната практика показва, че съчетаванието на програмната среда на ПЛК” LOGO” и изучаването на синтеза на комбинационни суматори в тази среда дава най- бързи и най-високи резултати в учебния процес, особено в неелектронните специалности. Методът може успешно да се прилага и в проектантската практика. Модулът на Siemens LOGO е високо функционален и лесен за опериране. Стартира се и работи под Windows, Linux, MacOSX. Програмите могат да се тестват, записват, принтират и архивират независимо от контролера. LOGO на модулен принцип е лесно преносим, нуждае се от по-малко аксесоари и може да се разшири при необходимост. Други негови предимства са простия монтаж, и лесното програмиране. Kонтролерът LOGO запомня програмата постоянно, тя не се изтрива при изключване на захранването. Програмата остава запаметена, докато не се изтрие със съответната команда. Програмната част може да се използва за компютърни симулации на синтезираните схеми и без физическото присъствие на контролера. Най-добър резултат в сравнение с другите симулатори се получава с контролера на Сименс , поради основните негови предимства на визуализация на работната среда. Простотата на инсталация и деинсталация, невисоките изисквания към компютъра, възможността за наблщдение и запис на всички варианти на симулация и отделните прозорци са разгледани в този материал
Web: http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/

Публикация: №12 Hinova A.,SYNTHESIS OF LOGIC CIRCUITS WITH PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ,ISSN2545-4439(for printed version), ISSN 1857-923X(for e-version) ; the 21st International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE - TF - 2019, 7-9 .06.2019, Budva, Montenegro KNOWLEDGE - International Journal, Vol. 31.3,pp.747-753
Издателство: he 21st International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE - TF - 2019, 7-9 .06.2019, Budva, Montenegro KNOWLEDGE - International Journal, Vol. 31.3,pp.747-753
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The features of synthesis and simulation of logic circuits in the programmable logic controller of Siemens - LOGO are considered. The idea is particularly suitable for the study of logic circuits in non-electronic technical specialties, because of the specifics of working in the programming environment of this type of controllers and the visibility of the simulation. . The LOGO logic controller software environment with its eight basic logic functions and 33 special functions allows learning and mastering logic circuits, even without the physical use of the controller. This is one of the simple controllers that gives examples and can be successfully replaced with similar ones. analogues of other companies. Access to the information could be password protected. The range includes models with power supply - DC 12 V; AC / DC 24 V and 115/230 V. For some models in the series, the operating voltage limits are very wide, for example, LOGO! 12 / 24RC operates at voltages from 10.8 to 28.8 VDC, and LOGO! 230RC with voltages from 85 to 265 VAC. The logic module features 8 digital inputs, and for the LOGO! 12 / 24RC and LOGO! 12 / 24RC models, two of the inputs can be configured as analog inputs with a range of 0-10 V. In case signal processing is required 4-20 mA, it is necessary to add a precision resistor in parallel to the corresponding input. The resistor must be installed in the immediate vicinity of the terminals of the module, if possible on their own. With a resistor of 250 Ohm / 0.250 W / 0.1%, the input voltage will vary from 1 to 5 V. Other features of the series are: 4 relay outputs (for LOGO! 24 transistors, with built-in short circuit protection; operating temperature range from 0 to + 55 ° C; 80 hours of internal clock operation in case of power failure; 8 logic functions). Siemens LOGO controller! satisfies the requirements of a logic controller for learning purposes on the one hand and the basic criteria for selecting a controller on the other. A compact programmable logic controller is used in automation as a replacement for relays. It costs no more than a few relays and its programming is just as flexible as connecting the relays. Its only drawback is the fixed number of inputs and outputs and the small memory for programs and data, but it is especially suited for learning about logic circuits when training in non-electronic technical specialties.

Публикация: №13 Жилевска М., Дочев М., Хинова А., Основни направления при проектирането на металорежеши машини с ЦПУ, ISSN 2535-0315(Print);ISSN 2535-0323(Online)VII international scientific conference Engineering, technologies, education, security, 29may-1june, Veliko-Tarnovo, Bulgaria
Издателство: VII international scientific conference Engineering, technologies, education, security, 29may-1june, Veliko-Tarnovo, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper shows a classification of machine tools according to a number of essential criteria. The main elements of architecture and control of the machines are presented. The main stages in the designing of machine tools with digital program control are studed. The research held as well as the results obtained can be used in the dewelopment of different clases of machine tools.

Публикация: №14 Хинова А,.С.Иванова, Нанотехнологиите и характеристиките на съвременните монитори,сборник доклади от НК TechCo-Lovech 2018,pp.117-123,ISSN2535-079X
Издателство: Научна конференция Techko -2018 ,Технически колеж Ловеч
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Анализ на различията на три съвременни типа монитори. За да се разбере, по какво се различават тези типове монитори и да сеизясни кой от тях е най пригоден за цифрови сигнали, е нужно да серазгледат преимуществаъюта и недостатъците на технологиите на LED, OLED, QLED и как нанотехнологиите подобряват изображенията,В доклада се разглеждат видовете подсветки на основата на светодиодите и квантовите точки.

Публикация: №15 Хинова А. Д. Недялков Предимства на микроконтролери в схеми за управление, Сборник доклади от НК TechCo-Lovech 2018,pp.117-123,ISSN2535-079X
Издателство: Научна конференция Techko -2018 ,Технически колеж Ловеч
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №16 Хинова А,.С.Иванова, Нанотехнологиите и характеристиките на съвременните монитори,Сборник доклади от НК TechCo-Lovech 2018,pp.117-123,ISSN2535-079X
Издателство: Сборник доклади от НК TechCo-Lovech
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Анализ на различията на три съвременни типа монитори. За да се разбере, по какво се различават тези типове монитори и да сеизясни кой от тях е най пригоден за цифрови сигнали, е нужно да серазгледат преимуществаъюта и недостатъците на технологиите на LED, OLED, QLED и как нанотехнологиите подобряват изображенията,В доклада се разглеждат видовете подсветки на основата на светодиодите и квантовите точки.

Публикация: №17 Hinova А.Оptimization of the parametres of a prototype for essential tremor attenuation, Unitech-2017,Gabrovo pp..222-226,ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech-2017,Gabrovo
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Хинова А.Оptimization of the parametres of a prototype for essential tremor attenuation, Unitech-2017,Gabrovo pp..222-226,ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference,"Unitech-2017-Gabrovo
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Numerical method are employed for achieving the solution of the optimization problem of setting parametres in a prototype for Essencial Tremor attenuation. The model is prezented in Matlab, based on the available data for empirical studies. The prototype is under development and can be used for new simulation prognoses related to the madical condition. The task at hand and the final results are described.As a conclution, methodological recommendations are provided for future scientifics study in this field.

Публикация: №19 Хинова А.И. Анализ электронных схем в матричной лаборитории.Cборник материалов XXXIV МНПК “Приоритетныe научныe направления: от теории к практике”часть i , Россия,Новосибирск,28.12.2016,SBN 978-5-00068-749-9 (Част1)
Издателство: Cборник материалов XXXIV МНПК “Приоритетныe научныe направления: от теории к практике”часть i , Россия,Новосибирск,28.12.2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: В докладе рассматриваются преимущества раннего применения про-граммного обеспечения для анализа и синтеза электронных схем. Сравниваются особенности продуктов Pspice и Matlab в процессе ус-ваивания основ электротехники. Используется конкретный пример на-хождения основных электрических параметров рабочей среде оба ме-тода. Сделаны конкретные выводы об их эффективности использова-ния в процессе обучения и дизайна. Ключевые слова: анализ, Pspice, матрицы, электронные
Web: http://zrns.ru/conference/arkhiv-conference/prioritetnye-nauchnye-napravleniya-ot-teorii-k-praktike/

Публикация: №20 Хинова А. И. и др. Моделиране, синтез и изследване на микропроцесорна система за управление на постояннотоков двигател при отчитане на параметричната неопределеност, Известия на съюза на учените-Сливен,том 29, книга 2, 2015гСливен,стр.73-76
Издателство: Известия на съюза на учените- Сливен,т.29,кн.2,2015,Сливен
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Хинова А.И. и др. Технологично –ориентиран подход в електронно-геометричното моделиране на прибори и устройства, МНТК-«Унитех» 22-23 ноември, 2014г. , Габрово
Издателство: МНТК-«Унитех» 22-23 ноември, 2014г. , Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Хинова А. И. Електронни средства и модели при практическо обучение на неелектронни технически специалности, 2013, ТУ-София, ИПФ -Сливен
Издателство: ТУ-София
Изд.год.: 2013
Вид: Дисертация
Абстракт: Приложение на числени методи , ПЛС контролери и Програмни продукти за електроника в практическото обучение на неелектронни технически специалности

Публикация: №23 Хинова А.И и др. Автоматизиране на процеса на броене и подреждане на капачки на буркани XXII MНПК"Автоматизация на Дискретното производство" Созопол,2013
Издателство: XXII MНПК"Автоматизация на Дискретното производство" Созопол,2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Хинова А. И, Каров Д. Електронен преобразувател в MATLAB среда. Сборник доклади от Международна Научно-практическа конференция, Сливен , 2013
Издателство: ИПФ- Сливен
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Хинова А., Относно подобряване на качеството на практическото обучение в неелектронните специалности, ISSN 1312-3920, сп. Известия на ТУ-София,ИПФ-Сливен; кн.№ 6, 2012, стр. 53-57
Издателство: Известия на ТУ-София, ИПФ-Сливен
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №26 Хинова А. И. и др. Създаване на обобщен модел на вятърен генератор, Сборник доклади от Четвърта Балканска научна конференция ,,Науката, образованието и изкуството през 21-век'' , Благоевград, 30.09-01.10.2012г., стр.421-427
Издателство: Сборник доклади от Четвърта Балканска научна конференция ,,Науката, образованието и изкуството през 21-век'' , Благоевград, 30.09-01.10.2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Хинова А. И. Электронныe ресурсы в области практического обучения. ISBN 978-5-7782-1779-6;Сборник материалов 16 международной научно-практической конференции „Наука и современность”, Новосибирск, 24 май, 2012.,стр.335-339.
Издателство: ;Сборник материалов 16 международной научно-практической конференции „Наука и современность”,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №28 Хинова А.И. Оценка на използваните електронни ресурси в практическото обучение на неелектронни специалности, ISSN-1313-5236, Годишник 'Науката, обтразованието и изкуството през 21-ви век», Благоевград, 2012, том VI,. част I, стр. 435-442
Издателство: Годишник 'Науката, обтразованието и изкуството през 21-ви век», Благоевград, 2012, том VI,. част I, стр. 435-442
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Хинова А.И. Интелигентен одход за избор на електронни ресурси в практическото обучение на неелектронни специалности, ISSN 1312-3920, "Известия на ТУ-Сливен", № 2, 2012, стр.20-25.
Издателство: Известия на ТУ-Сливен,№2
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Каров Р., А. Хинова, Приложение на МАТLAB модел на вятърен генератор в практическото обучение на неелектронни технически специалности”, ISSN 1312-5702,“Инженерни науки”-БAН, No.3, 2012, стр. 24-29
Издателство: сп. Инженерни науки-БАН, № 3
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Хинова А.И и др. Микропроцесорна система за управление и мониторинг на електроинструмент, Съюз на учените в България-клон Благоевград, ISSN-1313-5236, Годишник 'Науката, обтразованието и изкуството през 21-ви век», Благоевград,2012 том VI. част I, стр. 435-442Съюз на учените в България-клон Благоевград
Издателство: Годишник 'Науката, обтразованието и изкуството през 21-ви век», Благоевград,2012 том VI. част I, стр. 435-442Съюз на учените в България-клон Благоевград, ISSN-1313-5236,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Hinova A. I., Dotchev M. ,Zhilevska M. , Zhilevski M. Steuerungssystem fur Formierung der sinus-, trapez- ind dreieckigen Geschwindigkeitsdiagrammen, ISSN1437-7624, Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule Mittweida, Nr.5, 2011,s. 56-58
Издателство: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule Mittweida, Nr.5, 2011,s. 56-58
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №33 Хинова А.И. и др. „Индикатор на натиска при ръчни електроинструменти”, Сборник доклади от Тринадесета международна научна конференция „Смолян-2011”, Смолян, 2 юли, 2011.
Издателство: Сборник доклади от Тринадесета международна научна конференция „Смолян-201
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 .Hinova A.I., Tsanov L.V., Zhilevska M.V. Application of the Software Product for Elektronics Orcad in Drawing Block and function Schemes of Elektrical Installations; ISSN 2029-4557, V International conference selected papers /Competence of contemporary specialist: the unity of theory and practice/ Lithuania, Kaunas, 7 april, 2011, p.60-63
Издателство: V International conference selected papers /Competence of contemporary specialist: the unity of theory and practice/ Lithuania, Kaunas, 7 april, 2011, p.60-63
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №35 Хинова А.И. и др. Автоматизирана почистваща машина на събирателни скари на ВЕЦ-мултимедиен продукт за обучение по автоматизация на производството, ISBN 13: 978-954-683-353-2, сб. доклади от международна научна конференция „Унитех11”, Габрово, 18-19 ноември, 2011. стр. 308-310
Издателство: Сборники доклади от международна научна конференция „Унитех11”, Габрово, 18-19 ноември, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Хинова А. Применение метода „ Транспортной задачи”в практическом обучении колледжа; ISBN 978-5-7782-1778-2;Сборник материалов I МНПК „Проблемы реформирования системы образования”, Новосибирск, 5октомври, 2011.,стр.76-80.
Издателство: Сборник материалов I МНПК „Проблемы реформирования системы образования”, Новосибирск, 5октомври, 2011.,стр.76-80.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №37 Xинова А.И. и др. Приложение на мобилните телефони в практическото обучение, ISSN 1313-3985, ISSN 1313-3985, Сборник доклади oт Нац Сборник доклади oт Национална конференция с международно участие „Електроника 2010”, 28 май,2010г., С. Национален дом на науката и техниката, стр.354-366,
Издателство: , Сборник доклади oт Национална конференция с международно участие „Електроника 2010”, 28 май,2010г., С.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Хинова А.И. Нанотехнологиите като база за изграждане на процесори; ISSN 1312-3920 „Известия на ТУ-Сливен”, No.4,2009г., стр.51-58
Издателство: Известия на ТУ-Сливен,№2,2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №39 Хинова А.И. Електротехническата промишленост в Ловешка област и някои от задачите във връзка с развитието й ; ISSN 1312-3920 „Известия на ТУ- Сливен”,No.2, 2009г.,стр. 31 -38,2009.
Издателство: Ивестия на ТУ-Сливен №2
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №40 Hinova A. Analytical assessment of logical risk rejection schemes, Scientific Research of the SCO countries: Synergy and Integration»11-12.02.2019, Minzu University.Beijimg , China p.166, ISBN 978-5-905695-93-3; 2019
Издателство: Scientific Research of the SCO countries: Synergy and Integration»11-12.02.2019, Minzu University.Beijimg , China p.166,
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The method is used in designing electronic circuts. The effect of the propagation time of the signal in the individual elements of the circuit in the transition processes in the logic circuts is examined. An analytical analysis of failure rezalting from these time delays is proposed. An example is also used to combat failures by improving the optic element base


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0021,0,Автоматизация на инженерния труд (р. о., бакалавър)
Дисциплина 2: 2199,0,Електроматериалознание (р. о., бакалавър)


Написани рецензии на дипломни работи
Стефан Стефанов Тодоров
(фак.№:130422):
Oсобености при асемблиране на компютърна система
Павел Карол Петков
(фак.№:180418):
Изграждане на домашна свързаност към Интернет
Ивайло Анатолиев Иванов
(фак.№:180419):
Изграждане на безжична свързаност
Теодор Кънчев Кънчев
(фак.№:180224):
Системи за непрекъсваемо електричвско захранване на чувствителни консуматори
Пламен Пламенов Найденов
(фак.№:190412):
Транзакциите при електронното банкиране
Преслав Красимиров Иванов
(фак.№:52093103):
Видове компютърни вируси. Начини на действие и борба с тях
Иваничка Милиева Иванова
(фак.№:52093106):
Приложение на интерактивните бели дъски
Нина Георгиева Попова
(фак.№:52093118):
Проектиране на локална компютърна мрежа
Ариян Ибрахим Тауфик
(фак.№:170417):
Изграждане на мрежа с разделяне на трафика
Даниела Николаева Стоева
(фак.№:52193130):
Организация на локална мрежа за учебен компютърен кабинет
Eмилия Руменова Джамбазова
(фак.№:52193104):
Основни принципи и работа с Joomla
Мария Иванова Нанкинска
(фак.№:52193123):
Същност и свойства на алгоритмите
Анита Емилова Христова
(фак.№:52193123):
Въведение в CISCO компютърни мрежи
Стефан Стефанов Стефанов
(фак.№:52193106):
Системно и мрежово администриране на WINDOWS SERVER 2022
Александър Стефанов Стефанов
(фак.№:52193127):
Защита и мрежа на WiINDOWS SERWER 2022
Марияна Руменова Вълева
(фак.№:52193106):
Основни принципи и работа с WordPress
Ванеса Пламенова Иванова
(фак.№:180405):
Лазерни принтери и отстраняване на дефектите при лазерния печат


Задания на дипломни работи /успешно защитени/
Ценка Величкова Цанкова
(фак.№:140431):
Неуправляем токоизправител. Лабораторен модел
Станимир Тонев Голийков
(фак.№:150417):
Особености при разработката на WEB сайт
Ивелин Цветанов Минчев
(фак.№:150420):
Стратегия за създаване на сайт за електронна търгавия
Кадир Джелилов Мюмюнов
(фак.№:150226):
Времеви анализ на цифрови схеми
Симеон Миленов Славчев
(фак.№:150222):
Проектиране на информационна система, обслужваща център за работа с деца
Елена Светославова Койчева
(фак.№:110406):
Структура и оценка на Web сайт
Недрета Минкова Георгиева
(фак.№:170413):
Система за контрол на достъпа до банков офис
Цветелина Красимирова Николова
(фак.№:120401):
Проектиране и разработване на WEB приложение за електронна търговия
Момчил Александров Славов
(фак.№:180407):
Проектиране на електронни устройства с помощта на компютърни програми
Йоанна Детелинова Георгиева
(фак.№:180420):
Техники за създаване на WEB сайт
Наталия Милчева Пълевска-Йорданова
(фак.№:180422):
Разработване на приложение в Интернет за реклама и новини
Габриела Мирославова Михайлова
(фак.№:180426):
Особености на изготвяне на WEB сайт на музей
Анелия Анатолиева Светлинова
(фак.№:180427):
Сравнителен анализ на програми за генериране на фрактали
Зорница Минчева Маринова
(фак.№:170405):
Програмиране на кодове за достъп на охранителна система
Цветелина Христофорова Миронова
(фак.№:190417):
Aвтоматизирано осветление за охрана на жилищна сграда
Габриел Албенов Пацов
(фак.№:190401):
Сравнителен анализ на памети
Иван Иванов Хлебаров
(фак.№:170408):
Индустриални компютри
Петя Радославова Николова
(фак.№:180417):
Файлови формати
Ивайло Стоилов Петров
(фак.№:190408):
Сателитно приемане на телевизионен сигнал
Десислава Цветанова Андреева
(фак.№:190419):
Конфигуриране на виртуална памет
Захарина Валентинова Райкова
(фак.№:190426):
Идеен проект за създаване на мобилно приложение
Петя Йорданова Тотева
(фак.№:190407):
Сравнителен анализ на дисплеи
Ивайло Светославов Павлов
(фак.№:190427):
Изграждане на действащ макет на компютърна система
Снежанка Георгиева Георгиева
(фак.№:190403):
Ранна диагностика на дънна платка
Митко Митков Мичев
(фак.№:180406):
Web страница на магазин за мобилни телефони
Саша Румянова Христова
(фак.№:52093102):
Компютърни вируси
Гергана Василева Андреева
(фак.№:52093108):
Облачни технологии в професионалното образование
Николай Владимиров Маврудиев
(фак.№:52093132):
Тестер за анализ на грешки при стартиране на компютърни системи
Памела Пенкова Монева
(фак.№:52093129):
Web сайт на група за предучилищно възпитание
Ичо Иванов Петров
(фак.№:52093119):
Kомпютърна анимация чрез програмния продукт Photoshop
Ралица Пламенова Василева
(фак.№:52193103):
Oсобености на DDR паметите
Преслав Пламенов Петров
(фак.№:52183115):
Оптични комуникации в компютърната техника
Деница Веселинова Венциславова
(фак.№:52193118):
Лазерни принтери
Памела Тихомирова Хинкова
(фак.№:52193101):
Звукови карти
Кямиле Нуриева Мехмедова
(фак.№:52193117):
Индустриален едноплатков компютър
Християн Владимиров Дачев
(фак.№:52193112):
Компютърни клавиатури
Нурджан Аянов Мехмедов
(фак.№:52193120):
Компресиране на файлове