Съдържание:
Проекти (3)
Книги (1)
Публикации (22)
Написани рецензии (1)
Зададени ДР (3)Завършени проекти
Име на проект: №1 Разработка на гама модули за изследване на енергийните характеристики на електромеханични съоръжения, Стенд за изследване на регулируемо електрозадвижване
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на научно-изследователския проект е да се проектират и изработят гама стендове за научно-изследователски и лабораторни изследвания, под формата на отделни тематично свързани модули. Стендовете се използват в учебната и научната дЦейност в ТК - Ловеч за изпитване и изследване на определени видове енергомеханични съоръжения. Разработката е продължение на дейността на преподавателският състав на колежа по проучване, разработване и развитие на резултати от досегашни изследвания в областта на енергоефективни задвижвания, електроинструменти и електромеханични устройства. Ще се направи оценка за приложимостта на техническата диагностика на енергомеханични устройства. Изработените стендове и получените резултати се използват в обучение по професионални направления 5.1.”Машиностроене” и 5.2.”Електротехника, електроника и автоматика”. Изработените стендове и получените резултати подпомагат да се подобри и обнови лабораторната база на колежа. Дейността по проекта и получените резултати ще подпомогнат също завършването на дисертационни трудове на част от колектива и са основа за следващи изследвания и оформяне на концепции за други подобни изследователски дейности. При изпълнението на целта дейността се осъществи на модулен принцип по следните модули: Стенд за изследване на енергийните показатели на електроинструменти, Стенд за изследване на енергийните показатели на енергоефективни електрозадвижвания, Аналитично и експериментално изследване приложението на високоефективни еднофазни колекторни двигатели в битови електроуреди, Стенд за изследване на енергийните показатели на двигатели с вътрешно горене, Система за изпитване и диагностика на автомобил, Статистически подход при оптимизиране на режимите на рязане при струговане.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 23

Име на проект: №2 Система за оценяване на подготовката на студенти по техническите дисциплини в ТУ-Габрово
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: По модул І:"Разработка, анализ и изследване на енергийно ефективни електроинструменти и електромеханични устройства" 1. Направен е анализ на достъпни фирмени и литературни източници за производството на ръчни електроинструменти, Ясно е , че енергийните показатели на РЕИ кореспондират пряко с тяхната цена, качество и ресурс. Световните фирми-производители на РЕИ пазят стриктно фирмена тайна по отношение на конструктивни и технологични нововъдения в тях, вкл. патентна чистота и защита. Налице е силно противоречива тенденция - качествени и скъпи РЕИ с ниска енергоемкост,от една страна, и евтини и ненадеждни енергоемки, масови, дори долнокачествени РЕИ, от друга, иидващи от Далечния Изток с неуточнен произход . Това доказва необходимостта от задълбочаване на изследванията относно енергийната ефективност, ергономичност, дълготрайност и ресурс на електроинструментите, вкл. произвежданите в гр.Ловеч 2. Направен е аналитичен преглед и обзор на инженерни методи, методики, алгоритми, заместващи схеми и модели за определяне на консумираните мощности и на компонентите на загубите и на системи за енергоикономично регулиране и управление на елктродвигатели за електроинсрументи. Запазват се тенденциите за продължаващи изследвания относно оптимизационни решения на геометрията на активните части, на бобинажните данни при минимизация разхода на проводник и прилагане на изолационни материали с по-висок топлинен клас. 3. Рразработена е подробна методика и програмен продукт за ресурсни механични , електромагнтни и топлинни изчисления на електроинструменти. 4. Натрупаният опит от екипа позволява разработването и в бъдеще на подобни методики, програми и приложни продукти в областта на ръчните електроинструменти. 5. Получените до момента резултати, представени на научни форуми в областта на електромеханичните устройства, в частност електроинструментите, са предпоставка за научното развитие на членовете на колектива. 6. Постигнатото до момента е основа за следващи разработки в областта на техническата диагностика, енергийната ефективност, ресурсните изследвания и др. при различни електромеханични системи и устройства. Направени са изследвания относно подготовката на на студентите и са публикувани в доклад на тема:Хинова А., Относно подобряване на качеството на практическото обучение в неелектронните специалности, ISSN 1312-3920, сп. Известия на ТУ-Сливен; кн.№ 6, 2012, стр. 53-57
Позиция в проекта: iизследовател
Бр.заети: 13

Име на проект: №3 Разработка и внедряване на ИКТ базирани иновационни технологии в обучението
Година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Създавне на електронни модули за обучение по учебни дисциплини като Електроматериалознание, Теоретични основи на електротехниката, Токозахранващи устройства, Инженерна графика
Позиция в проекта: 9
Бр.заети: 10


Публикации
Публикация: №1 Хинова А. Електронни модели за подпомагане на обучението в техническото и професионалното образование, Авнгард Прима, С.2015
Издателство: изд. Авангард Прима, София
Изд.год.: 2015
Вид: Книга (бълг.издание)
Абстракт: Пособието е предназначено за всички, на които се налага да придобият основни знания по електронни модели. Обясняват се предимствата на електронното моделиране, което е предназначено за улесняване на все по-разширяващата се електронизация на учебния процес. Дават се задачи,свързани с методиката на практическото изучаване на цифрови и логически схеми посредством програмируем логически контролер.Схемотехническите примери са предназначени за ученици, студенти, учители-специалисти и преподаватели във всички технически специалности на професионални гимназии, колежи и университети. Разглеждат се примери , илюстриращи значението на електронното обучение в изследователската и проектантската дейност, възможното приложение на програмни продукти за електроника в автоматизацията на инженерния труд и в неелектронните специалности като електротехника, електрообзавеждане, мехатроника, зелена енергетика, възобновяеми енергийни източници и др. (под редакцията На проф. Каров, рецензент доц. д-р инж. В. Чобанов)

Публикация: №2 Хинова А.И. Анализ электронных схем в матричной лаборитории.Cборник материалов XXXIV МНПК “Приоритетныe научныe направления: от теории к практике”часть i , Россия,Новосибирск,28.12.2016,SBN 978-5-00068-749-9 (Част1)
Издателство: Cборник материалов XXXIV МНПК “Приоритетныe научныe направления: от теории к практике”часть i , Россия,Новосибирск,28.12.2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: В докладе рассматриваются преимущества раннего применения про-граммного обеспечения для анализа и синтеза электронных схем. Сравниваются особенности продуктов Pspice и Matlab в процессе ус-ваивания основ электротехники. Используется конкретный пример на-хождения основных электрических параметров рабочей среде оба ме-тода. Сделаны конкретные выводы об их эффективности использова-ния в процессе обучения и дизайна. Ключевые слова: анализ, Pspice, матрицы, электронные
Web: http://zrns.ru/conference/arkhiv-conference/prioritetnye-nauchnye-napravleniya-ot-teorii-k-praktike/

Публикация: №3 Хинова А. И. и др. Моделиране, синтез и изследване на микропроцесорна система за управление на постояннотоков двигател при отчитане на параметричната неопределеност, Известия на съюза на учените-Сливен,том 29, книга 2, 2015гСливен,стр.73-76
Издателство: Известия на съюза на учените- Сливен,т.29,кн.2,2015,Сливен
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Хинова А.И. и др. Технологично –ориентиран подход в електронно-геометричното моделиране на прибори и устройства, МНТК-«Унитех» 22-23 ноември, 2014г. , Габрово
Издателство: МНТК-«Унитех» 22-23 ноември, 2014г. , Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Хинова А. И. Електронни средства и модели при практическо обучение на неелектронни технически специалности, 2013, ТУ-София, ИПФ -Сливен
Издателство: ТУ-София
Изд.год.: 2013
Вид: Дисертация
Абстракт: Приложение на числени методи , ПЛС контролери и Програмни продукти за електроника в практическото обучение на неелектронни технически специалности

Публикация: №6 Хинова А.И и др. Автоматизиране на процеса на броене и подреждане на капачки на буркани XXII MНПК"Автоматизация на Дискретното производство" Созопол,2013
Издателство: XXII MНПК"Автоматизация на Дискретното производство" Созопол,2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Хинова А. И, Каров Д. Електронен преобразувател в MATLAB среда. Сборник доклади от Международна Научно-практическа конференция, Сливен , 2013
Издателство: ИПФ- Сливен
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Хинова А., Относно подобряване на качеството на практическото обучение в неелектронните специалности, ISSN 1312-3920, сп. Известия на ТУ-София,ИПФ-Сливен; кн.№ 6, 2012, стр. 53-57
Издателство: Известия на ТУ-София, ИПФ-Сливен
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №9 Хинова А. И. и др. Създаване на обобщен модел на вятърен генератор, Сборник доклади от Четвърта Балканска научна конференция ,,Науката, образованието и изкуството през 21-век'' , Благоевград, 30.09-01.10.2012г., стр.421-427
Издателство: Сборник доклади от Четвърта Балканска научна конференция ,,Науката, образованието и изкуството през 21-век'' , Благоевград, 30.09-01.10.2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Хинова А. И. Электронныe ресурсы в области практического обучения. ISBN 978-5-7782-1779-6;Сборник материалов 16 международной научно-практической конференции „Наука и современность”, Новосибирск, 24 май, 2012.,стр.335-339.
Издателство: ;Сборник материалов 16 международной научно-практической конференции „Наука и современность”,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №11 Хинова А.И. Оценка на използваните електронни ресурси в практическото обучение на неелектронни специалности, ISSN-1313-5236, Годишник 'Науката, обтразованието и изкуството през 21-ви век», Благоевград, 2012, том VI,. част I, стр. 435-442
Издателство: Годишник 'Науката, обтразованието и изкуството през 21-ви век», Благоевград, 2012, том VI,. част I, стр. 435-442
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Хинова А.И. Интелигентен одход за избор на електронни ресурси в практическото обучение на неелектронни специалности, ISSN 1312-3920, "Известия на ТУ-Сливен", № 2, 2012, стр.20-25.
Издателство: Известия на ТУ-Сливен,№2
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №13 Каров Р., А. Хинова, Приложение на МАТLAB модел на вятърен генератор в практическото обучение на неелектронни технически специалности”, ISSN 1312-5702,“Инженерни науки”-БAН, No.3, 2012, стр. 24-29
Издателство: сп. Инженерни науки-БАН, № 3
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Хинова А.И и др. Микропроцесорна система за управление и мониторинг на електроинструмент, Съюз на учените в България-клон Благоевград, ISSN-1313-5236, Годишник 'Науката, обтразованието и изкуството през 21-ви век», Благоевград,2012 том VI. част I, стр. 435-442Съюз на учените в България-клон Благоевград
Издателство: Годишник 'Науката, обтразованието и изкуството през 21-ви век», Благоевград,2012 том VI. част I, стр. 435-442Съюз на учените в България-клон Благоевград, ISSN-1313-5236,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Hinova A. I., Dotchev M. ,Zhilevska M. , Zhilevski M. Steuerungssystem fur Formierung der sinus-, trapez- ind dreieckigen Geschwindigkeitsdiagrammen, ISSN1437-7624, Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule Mittweida, Nr.5, 2011,s. 56-58
Издателство: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule Mittweida, Nr.5, 2011,s. 56-58
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №16 Хинова А.И. и др. „Индикатор на натиска при ръчни електроинструменти”, Сборник доклади от Тринадесета международна научна конференция „Смолян-2011”, Смолян, 2 юли, 2011.
Издателство: Сборник доклади от Тринадесета международна научна конференция „Смолян-201
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 .Hinova A.I., Tsanov L.V., Zhilevska M.V. Application of the Software Product for Elektronics Orcad in Drawing Block and function Schemes of Elektrical Installations; ISSN 2029-4557, V International conference selected papers /Competence of contemporary specialist: the unity of theory and practice/ Lithuania, Kaunas, 7 april, 2011, p.60-63
Издателство: V International conference selected papers /Competence of contemporary specialist: the unity of theory and practice/ Lithuania, Kaunas, 7 april, 2011, p.60-63
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №18 Хинова А.И. и др. Автоматизирана почистваща машина на събирателни скари на ВЕЦ-мултимедиен продукт за обучение по автоматизация на производството, ISBN 13: 978-954-683-353-2, сб. доклади от международна научна конференция „Унитех11”, Габрово, 18-19 ноември, 2011. стр. 308-310
Издателство: Сборники доклади от международна научна конференция „Унитех11”, Габрово, 18-19 ноември, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Хинова А. Применение метода „ Транспортной задачи”в практическом обучении колледжа; ISBN 978-5-7782-1778-2;Сборник материалов I МНПК „Проблемы реформирования системы образования”, Новосибирск, 5октомври, 2011.,стр.76-80.
Издателство: Сборник материалов I МНПК „Проблемы реформирования системы образования”, Новосибирск, 5октомври, 2011.,стр.76-80.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №20 Xинова А.И. и др. Приложение на мобилните телефони в практическото обучение, ISSN 1313-3985, ISSN 1313-3985, Сборник доклади oт Нац Сборник доклади oт Национална конференция с международно участие „Електроника 2010”, 28 май,2010г., С. Национален дом на науката и техниката, стр.354-366,
Издателство: , Сборник доклади oт Национална конференция с международно участие „Електроника 2010”, 28 май,2010г., С.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Хинова А.И. Нанотехнологиите като база за изграждане на процесори; ISSN 1312-3920 „Известия на ТУ-Сливен”, No.4,2009г., стр.51-58
Издателство: Известия на ТУ-Сливен,№2,2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Хинова А.И. Електротехническата промишленост в Ловешка област и някои от задачите във връзка с развитието й ; ISSN 1312-3920 „Известия на ТУ- Сливен”,No.2, 2009г.,стр. 31 -38,2009.
Издателство: Ивестия на ТУ-Сливен №2
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Написани рецензии на дипломни работи
Стефан Стефанов Тодоров
(фак.№:130422):
Особености при асемблиране на компютърна система


Задания на дипломни работи /успешно защитени/
Ценка Величкова Цанкова
(фак.№:140431):
Неуправляем токоизправител. Лабораторен модел
Станимир Тонев Голийков
(фак.№:150417):
Особености при разработката на WEB сайт
Ивелин Цветанов Минчев
(фак.№:150420):
Стратегия за създаване на сайт за електронна търгавия