ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Технически колеж - ловеч
Катедра: Машиностроене, компютърни системи и електротехника
Кабинет(и): 1305
E-mail1:
E-mail2:
Съдържание:
Проекти (8)
Книги (4)
Публикации (29)
Написани рецензии (16)
Зададени ДР (17)Завършени проекти
Име на проект: №1 Разработка на модели и стендове за виртуално и физическо изследване на електромеханични устройства
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Предлаганата за финансиране разработка е предназначена да подпомогне академичния състав на Технически колеж - Ловеч за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания в професионалните направления, по които се извършва обучението: 5.1 „Машиностроене“, ”5.2. Електротехника, електроника и автоматика” и 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“. Основно резултатите от дейността ще са ориентирани към подпомагане на асистентския състав за зачисляване и защита на дисертационни трудове, както и засилване на публикационната дейност на членовете на катедрата. Съставът на катедра „МКСЕ“ в ТК – Ловеч кандидатства само с този проект. В този смисъл предлагания проект може да се счита и като инфраструктурен, с основна цел разработка, реализация и въвеждане в дейността ни на виртуални и физически модели, стендове, устройства и програмни продукти за обогатяване на материалната база на колежа.
Позиция в проекта: -
Бр.заети: 12

Име на проект: №2 РАЗРАБОТКА НА СТЕНДОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА НА РЪЧНИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на предлаганият за финансиране научно-изследователски проект е да се разработят стендове и програми за изследване и подобряване на енергоефективността на ръчни електроинструменти (РЕИ).
Позиция в проекта: -
Бр.заети: 13

Име на проект: №3 Проектиране и изработка на учебно-приложни и научно-изследователски стендове и модули
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта е да се проектират и изработят стендове за научно-изследователски и лабораторни изследвания
Позиция в проекта: -
Бр.заети: 13

Име на проект: №4 “СЪЗДАВАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИ СТЕНДОВЕ ЗА ДОБИВАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ“
Година: 2018
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Предлаганият за финансиране научно-изследователски проект има за цел да се проектират и разработят модели и стендове за научно-изследователски виртуални и физически, лабораторни изследвания, под формата на отделни тематично свързани модули. Те ще се използват в учебната и научната дейност в ТК - Ловеч за моделиране, симулиране и изследване на определени видове мехатронни устройства (МУ), с основно предназначение в автотранспортната техника. Разработката е продължение на дейността на преподавателският състав на колежа по проучване, разработване и развитие на резултати от досегашни изследвания в областта на електромеханичните и мехатронни устройства .
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №5 Оптимизиране технологията на заваряване на хром-никелови и цветни сплави
Година: 2015
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проучване , анализ и сравняване на методите на заваряване на хром-никелови и цветни сплави, проектиране на работно място, установяване на факторите влияещи на заваръчния процес, оптимизиране на работния процес.
Позиция в проекта: член
Бр.заети: 8

Име на проект: №6 Проектиране и изработка на стенд за индициране на оборотите на коляновия вал на ДВГ и изследване на ABS система на автомобила
Година: 2014
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: проучване , сравняване и анализ на сензорни системи, проектиране стенд, провеждане на изследвания, оптимизиране на работния процес
Позиция в проекта: член
Бр.заети: 11

Име на проект: №7 Моделиране, оптимизиране и препоръки към елктрозадвижвания на шевни машини.
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проектиране, конструиране иразработване на елктрозадвижвания на шевни машини.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 1

Име на проект: №8 Научно-експериментално изследване и мониторинг на енергийната ефективност на на някои типове електромеханични системи
Година: 2011
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследване и мониторинг на енергийната ефективност на на някои типове електромеханични системи
Позиция в проекта: ..
Бр.заети: 8


Публикации
Публикация: №1 Стойчев Ст. В., Ръководство за лабораторни упражнения по технологии за сглобяване и ремонт., Университетско издателство "В.Априлов "-Габрово 2020 ,ISBN 978-954-683-632-8
Издателство: Университетско издателство "В.Априлов "-Габрово 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Стойчев Ст. В., Ръководство за лабораторни упражнения по технология на заваряването., Университетско издателство "В.Априлов "-Габрово 2019 ,ISBN 978-954-683-611-3
Издателство: Университетско издателство "В.Априлов "-Габрово 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Стийчев Б., Ст. Стефанов, Ив. Георгиев, Ръководство по учебна практика, част II Машиностроене, УИ "Васил Априлов" Габрово, 2019, ISBN 978-954-683-592-5
Издателство: УИ "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Стойчев Ст. В., Тодоров Хр., Христов Хр., Ръководство по технология на машиностроителните материали, Издателство ”В.Априлов” Габрово, 2018г., ISBN 978-954-683-586-4
Издателство: Издателство ”В.Априлов” Габрово, 2018г., ISBN 978-954-683-586-4
Изд.год.: 2018
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Стойчев, Ст., Автосервиз на самообслужванее. Доклад от VІI-та международна научна конференция „TechCo 2023“, 30 Юни 2023, Ловеч, под печат, ISSN 2535-079Х.
Издателство: международна научна конференция „TechCo 2023“
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №6 Стойчев Ст. В., Избор на рационален метод за възстановяване на машинни детайли, Научна конференция TechCo 20, Ловеч, том I, стр. 114-118, ISSN 2535-079X
Издателство: Научна конференция TechCo 20, Ловеч, том I, стр. 114-118
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: When choosing a rational method for restoration of worn parts, it is necessary to approach in a complex way, according to the specific features and structural characteristics of the parts to be restored. In order to obtain a certain restoration coating with pre-set parameters, it is possible to use different variants with an appropriate combination of their technological modes.

Публикация: №7 Стойчев Ст. В., Анализ на трудовите разходи за ремонт и възстановяване на машинни детайли., Научна конференция TechCo 20, Ловеч, том I, стр. 118-122, ISSN 2535-079X
Издателство: Научна конференция TechCo 20, Ловеч, том I, стр. 118-122
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The analysis of the cost of repair and restoration expresses the technical part of choosing a rational way of restoring the details, while being able to consider the economic feasibility of one or the other method of recovery. Recovery methods are assessed in terms of the cost of repairing the parts.

Публикация: №8 Стойчев Ст. В.,Определяне на разхода на шевен конец, Научна конференция TechCo 20, Ловеч, том I, стр. 126-130, ISSN 2535-079X
Издателство: Научна конференция TechCo 20, Ловеч, том I, стр. 126-130
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The consumption of sewing thread must be known and agreed with the norms for the consumption of thread in the manufacture of clothing. A methodology for determining the amount of sewing thread used in sewing class 309 is presented. A mathematical formula for calculating the length of the sewing thread is derived, including the main indicators of the sewing stitch.

Публикация: №9 Стойчев Ст. В., Димитров Ст.. Особености в конструкцията на двумасов маховик на автомобил, Научна конференция TechCo 19, Ловеч, том I, стр. 145-149, ISSN 2535-079X
Издателство: Научна конференция TechCo 19, Ловеч, том I, стр. 145-149,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Двумасовият маховик се намира между двигателя и скоростната кутия. Основната функция на двумасовия маховик е намаляване на вибрациите и колебанията при предаване на въртящия момент от коляновия вал в автомобила. Двумасовият маховик винаги е съгласуван със съответния модел двигател и скоростна кутия

Публикация: №10 Стойчев Ст. В., Вибрации при ДВГ на празен ход ., Научна конференция TechCo 19, Ловеч, том I, стр. 150-154, ISSN 2535-079X
Издателство: Научна конференция TechCo 19, Ловеч, том I, стр. 150-154
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Докладът представя обзор на причините за настъпилите вибрации при ДВГ и дава насоки за тяхното отстраняване.

Публикация: №11 Стойчев Ст. В., Центробежен съединител за мотофреза , Научна конференция TechCo 19, Ловеч, том I, стр. 155-161, ISSN 2535-079X
Издателство: Научна конференция TechCo 19, Ловеч, том I,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Предлага се методика за изчисляване на центробежен триещ съединител при земеделска фреза, заместваща ремъчна предавка. Пресмятанията са съобразени с параметрите на използвания двигател с вътрешно горене.Промяната е предпоставка за прецизна и лека работа с машината.

Публикация: №12 Стойчев Ст. В. ,Шум и вибрации-фактор на работната среда , Научна конференция TechCo 19, Ловеч, том I, стр. 162-167, ISSN 2535-079X
Издателство: Научна конференция TechCo 19, Ловеч, том I
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Докладът представя обзор на причините за възникване на шум и вибрации на работното място и дава насоки за тяхното отстраняване.

Публикация: №13 Стойчев Ст. В., USING A TWO-MASS FLYWHEEL ON DRIVE SEWING MACHINES.,IKM, KNOWLEDGE, 2019, Vol. 31.3, pp. 753-758,ISSN 1857-9 23X, ISSN 2545-4439
Издателство: IKM, KNOWLEDGE, Vol. 31.3, pp. 753-758
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №14 Стойчев Ст. В., Дискова спирачна система, Научна конференция TechCo 18, Ловеч, том I, стр.157-162, ISSN 2535-079X
Издателство: Научна конференция TechCo 18, Ловеч, том I, стр.157-162, ISSN 2535-079X
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Предложена е методика за пресмятане на спирачка за автомобил по зададени входящи параметри, като маса на автомобила, въртящ момент, вид на спирачката, използвани материали.

Публикация: №15 Стойчев Ст. В., Хибридни автомобили, Научна конференция TechCo 18, Ловеч, том I, стр. 162-168, ISSN 2535-079X
Издателство: Научна конференция TechCo 18, Ловеч, том I, стр. 162-168, ISSN 2535-079X
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Направена е класификация на хибридните автомобили предлагани на пазара и да са определени техните силни и слаби страни в сравнение с тези задвижвани с ДВГ.

Публикация: №16 Стойчев Ст. В., Изследване и анализ на експлоатационна надеждност на скоростна кутия., Международна научна конференция UNITEX-17, Габрово, том 3,стр. 134-137, ISSN 1313-230Х
Издателство: Международна научна конференция UNITEX-17, Габрово, том 3
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Стойчев ст. В., Видове автомобилни акумулатори и перспективи за развитие, СНС 2017 при ТУ – Габрово, сборник доклади, том 1,стр. 142-146, ISSN 1313-3055
Издателство: СНС 2017 при ТУ – Габрово, сборник доклади, ISSN 1313-3055
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №18 Стойчев Ст. В., Проектиране на автомобилен съединител, Научна конференция TechCo 17, Ловеч, том I, стр. 137-142, ISSN 2535-079X
Издателство: Научна конференция TechCo 17, Ловеч, том I, стр. 137-142, ISSN 2535-079X
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Стойчев Ст. В., Проектиране на масленна помпа,Научна конференция TechCo 17, Ловеч, том I, стр.155-160, ISSN 2535-079X
Издателство: Научна конференция TechCo 17, Ловеч
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №20 Стойчев Ст. В., Тенденции в мебелното производство., Научна конференция TechCo 17, Ловеч, том I, стр.217-220, ISSN 2535-079X
Издателство: Научна конференция TechCo 17, Ловеч
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №21 Стойчев Ст. В., Технологичен процес за механична обработка на цилиндрови втулки за локомотивни двигатели., Научна конференция TechCo 17, Ловеч, том I, стр. 160-169, ISSN 2535-079X
Издателство: Научна конференция TechCo 17, Ловеч
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Стойчев Ст. В.,Определяне на статистичният съпротивителен момент на автомобилен двигател., СНС при ТУ – Габрово 2015, сборник доклади, стр. 313-317, ISSN 1313-3055
Издателство: СНС при ТУ – Габрово 2015, сборник доклади, стр. 313-317, ISSN 1313-3055
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №23 Стойчев Ст. , Определяне коефицента на полезно действие на скоростна кутия zomax D1 ,Unitex 2015, vol IIIq issn 1313-230x
Издателство: unitex 2015q vol III
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Стойчев Ст и др.,МЕТОДИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ШЕВНО ПРЕДПРИЯТИЕ.
Издателство: СНС при ТУ - Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Друга

Публикация: №25 Стойчев Ст и др., Определяне на статистичният съпротивителен момент на автомобилен двигател.
Издателство: СНС при ТУ - Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Друга

Публикация: №26 Стойчев С.,Иванов И.,Относно инерционният момент на шевна машина, Международната научна конференция УНИТЕХ 12 към Технически университет- Габрово, 16 и 17 ноември 2012 г.
Издателство: Международната научна конференция УНИТЕХ 12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Стойчев С., Дочев М., Тонкова С. Метод за техническа диагностика на работата на позиционното задвижване на шевни машини., МНК„ Смолян”, 2010 г. сборник доклади
Издателство: МНК„ Смолян”, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Стойчев С., Дочев М., Тонкова С.- Приложимост на функционално-логическата диагностика при задвижвания на шевни машини- Габрово, UNITEX-2010, том 2, стр. 372-378
Издателство: UNITEX-2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №29 Жилевска, М., С. Стойчев, М. Дочев. Приложимост на функционално-логическата диагностика при електроинструменти
Издателство: МНК”Смолян-2010”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Написани рецензии на дипломни работи
Ивелин Колев Найденов
(фак.№:150508):
Рециклиране на турбокомпресор
Димитър Георгиев Стаменов
(фак.№:150523):
Изчисляване на металообработващи инструменти
Тихомир Грънаров
(фак.№:170102):
Технологична разработка за изработване на възел с ротор
Михаил Георгиев
(фак.№:170104):
Диагностика и техническо обслужване на ходова част на лек автомобил
Бойко Чичев
(фак.№:170111):
Технология за изработване на детайл "Вал"
Цветан Стоев
(фак.№:170107):
Проектиране на червячен редуктор
Мариян Рачков
(фак.№:160511):
Времеви анализ на цифрови схеми
Магдалена Митова
(фак.№:180305):
Проект и конструктивна разработка на дамски костюм
Татяна Велчева
(фак.№:170304):
Художествено оформление на колекция дамски рокли
Цветомир Стоянов
(фак.№:1801108):
Техническо обслужване на спирачна система на автомобил
Радко Колев
(фак.№:180102):
Разработка на технологичен процес и управляваща програма за детайл"Вал роторен"
Марияна маринова
(фак.№:180312):
Влияние на начина на предене върху физико-механичните свойства на преждите
Дияна Колева
(фак.№:180306):
Проектиране на памучен плат за завеси
Ася Антонова
(фак.№:180302):
Проектиране и изработка на дамско сако с хастар
Ивайло Илиев
(фак.№:170512):
Технически обзор за производството на ротационни детайли
Любен Шошков
(фак.№:190110):
Техническо обслужване на спирачна система на автомобил


Задания на дипломни работи /успешно защитени/
Ивайло Методиев Илиев
(фак.№:150526):
Методи за намаляване на вредните емисии и шум при автомобила
Николай Ив. Николов
(фак.№:150504):
Пресмятане на барабанна дискова спирачка
Атанас Цветков
(фак.№:150501):
Системи за електронно управление на дизелови автомобили
Боряна Сл. Иванова
(фак.№:150116):
Центробежен съединител за моторна фреза
Станислав Генов Агушев
(фак.№:150117):
Диагностика на неизправни възли и системи при Фолксваген Транспортер
Мирослава Димитрова Белчева
(фак.№:150511):
Проектиране на лентов транспортьор
Емил Руменов Борисов
(фак.№:150524):
Диагностика и неизправности при съединител на автомобил
Деан Георгиев Илиев
(фак.№:150117):
Спирачка за паркиране
Георги Гергов
(фак.№:150503):
Проектиране на автомобил 4х4
Богомил Вълков
(фак.№:160514):
Вибрации в автомобила
Юксел Асков
(фак.№:160520):
Охладителна система в автомобила
Огнян Маринов
(фак.№:170502):
Диагностика и неизправности при лек автомобил
Емил Жечев
(фак.№:160516):
Пресмятане на спирачна система в автомбила
Александър Сашев
(фак.№:160509):
Проектиране на машина за белене на орех
Гълъбина Сашева
(фак.№:160510):
Технология за изработка на спирачен диск на автомобил
Владимир Йорданов
(фак.№:190103):
Изследване на газоразпределителен механизъм
Петко Йотов
(фак.№:150112):
Проектиране, диагностика и ремонт на двумасов маховик