ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: МИЛКО ГАНЧЕВ ДОЧЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Технически колеж - ловеч
Катедра: Машиностроене, компютърни системи и електротехника
Кабинет(и): 1301, 1207
E-mail1:
E-mail2:
Съдържание:
Проекти (20)
Книги (2)
Публикации (45)
Зададени ДР (43)Завършени проекти
Име на проект: №1 Изследване на автомобилни мехатронни елементи и устройства
Година: 2023
Уч. година: 2023
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Предлаганият за финансиране научно-изследователски проект има за цел да се проектират и разработят модели и стендове за научно-изследователски и лабораторни изследвания, под формата на отделни тематично свързани модули. Те ще се използват в учебната и научната дейност в ТК - Ловеч за моделиране, симулиране и изследване на определени видове мехатронни елементи и устройства (МЕУ), с основно предназначение в автотранспортната техника. Разработката е продължение на дейността на преподавателският състав на колежа по проучване, разработване и развитие на резултати от досегашни изследвания в областта на електромеханичните устройства.
Позиция в проекта: Зам. ръководител и координатор
Бр.заети: 11

Име на проект: №2 Модели и стендове за виртуално и физическо изследване на мехатронни устройства
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Предлаганият за финансиране научно-изследователски проект има за цел да се проектират и разработят модели и стендове за научно-изследователски виртуални и физически, лабораторни изследвания, под формата на отделни тематично свързани модули. Те ще се използват в учебната и научната дейност в ТК - Ловеч за моделиране, симулиране и изследване на определени видове мехатронни устройства (МУ), с основно предназначение в автотранспортната техника. Разработката е продължение на дейността на преподавателският състав на колежа по проучване, разработване и развитие на резултати от досегашни изследвания в областта на електромеханичните и мехатронни устройства .
Позиция в проекта: член
Бр.заети: 15

Име на проект: №3 Разработка на модели и стендове за виртуално и физическо изследване на електромеханични устройства
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Предлаганата за финансиране разработка е предназначена да подпомогне академичния състав на Технически колеж - Ловеч за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания в професионалните направления, по които се извършва обучението: 5.1 „Машиностроене“, ”5.2. Електротехника, електроника и автоматика” и 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“. Основно резултатите от дейността ще са ориентирани към подпомагане на асистентския състав за зачисляване и защита на дисертационни трудове, както и засилване на публикационната дейност на членовете на катедрата. Съставът на катедра „МКСЕ“ в ТК – Ловеч кандидатства само с този проект. В този смисъл предлагания проект може да се счита и като инфраструктурен, с основна цел разработка, реализация и въвеждане в дейността ни на виртуални и физически модели, стендове, устройства и програмни продукти за обогатяване на материалната база на колежа и повишаване качеството на лабораторните и научни изследвания, както и въвеждане на експериментални и виртуални лабораторни практики по посочените професионални направления.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 12

Име на проект: №4 РАЗРАБОТКА НА СТЕНДОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА НА РЪЧНИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ
Година: 2020
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на предлаганият за финансиране научно-изследователски проект е да се разработят стендове и програми за изследване и подобряване на енергоефективността на ръчни електроинструменти (РЕИ).
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 13

Име на проект: №5 ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА НА УЧЕБНО-ПРИЛОЖНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТЕНДОВЕ И МОДУЛИ
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Предлаганият за финансиране научно-изследователски проект има за цел да се проектират и изработят стендове за научно-изследователски и лабораторни изследвания, под формата на отделни тематично свързани модули. Стендовете ще се използват в учебната и научната дейност в ТК - Ловеч за изпитване и изследване на определени видове механични, електромеханични, електронни и компютърни системи и устройства. Разработката е продължение на дейността на преподавателският състав на колежа по проучване, разработване и развитие на резултати от досегашни изследвания в областта на електромеханичните устройства, механична, електронна и компютърна техника.
Позиция в проекта: Координатор
Бр.заети: 14

Име на проект: №6 СЪЗДАВАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИ СТЕНДОВЕ ЗА ДОБИВАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Предлаганият за финансиране научно-изследователски проект има за цел да се проектират и изработят стендове за научно-изследователски и лабораторни изследвания, под формата на отделни тематично свързани модули. Стендовете ще се използват в учебната и научната дейност в ТК - Ловеч за изпитване и изследване на определени видове електромеханични , електронни и компютърни устройства и системи. Разработката е продължение на дейността на преподавателският състав на колежа по проучване, разработване и развитие на резултати от досегашни изследвания в областта на електромеханичните устройства, ръчните електроинструменти, механична, електронна и компютърна техника. Изработените стендове, направените симулации и получените резултати ще помогнат да се подобри и обнови лабораторната база на колежа. Ще се създадат по-добри условия за изследователска и развойна дейност на преподаватели и студенти. Новосъздаденото стендово оборудване ще е предпоставка за създаване на нови лаборатории в колежа в съответствие с предписанията на НАОА за обновяване на материалната база. На базата на тези тренировъчни стендове студентите чрез многократна повтаряемост при условията на нарастваща сложност, ще реализират различни схемни решения, електромеханични конфигурации и електронни схеми. Така ще добият вещина и рутинност и съответно получаване на адекватни знания и умения за работа с такава техника. Дейността по проекта и получените резултати ще подпомогнат също завършването на дисертационни трудове на докторантите, членове на колектива и ще бъдат основа за следващи изследвания и оформяне на концепции за други подобни изследователски дейности. Новосъздаденото стендово оборудване и електромеханични системи ще могат да се използват за провеждането на национални състезания за ученици и студенти, в които ТК е организатор или съ-организатор , а също и за обучение и преподготовка на технически кадри за нуждите на фирми от региона.
Позиция в проекта: Координатор
Бр.заети: 17

Име на проект: №7 СЪЗДАВАНЕ НА СТЕНДОВЕ ЗА ВИРТУАЛНО И ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ И КОМПЮТЪРНИ УСТРОЙСТВА
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Предлаганият за финансиране научно-изследователски проект има за цел да се проектират и изработят стендове за научно-изследователски виртуални и лабораторни изследвания, под формата на отделни тематично свързани модули. Стендовете и модулите ще се използват в учебната и научната дейност в ТК - Ловеч за моделиране, изпитване и изследване на определени видове електромеханични и компютърни устройства и системи. Разработката е продължение на дейността на преподавателският състав на колежа по проучване, разработване и развитие на резултати от досегашни изследвания в областта на електромеханичните устройства, ръчните електроинструменти, механична, електронна и компютърна техника. Изработените стендове, направените симулации и получените резултати ще помогнат да се подобри и обнови лабораторната база на колежа. Ще се създадат по-добри условия за изследователска и развойна дейност на преподаватели и студенти. Новосъздаденото стендово оборудване ще е предпоставка за създаване на нови лаборатории в колежа в съответствие с предписанията на НАОА за обновяване на материалната база. Дейността по проекта и получените резултати ще подпомогнат също завършването на дисертационни трудове докторантите, членове на колектива и ще бъдат основа за следващи изследвания и оформяне на концепции за други подобни изследователски дейности. За изпълнението на целта дейността ще се осъществи на модулен принцип по конкретните тематики , посочени в заявката. Ръководител на проекта: Доц. д-р Пенчо Пенчев Зам.Ръководител и Координатор на проекта: гл.ас. д-р Милко Дочев
Позиция в проекта: Координатор
Бр.заети: 13

Име на проект: №8 ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ ЧРЕЗ ИЗСЛЕДВАНЕ ЕНЕРГИЯТА НА УДАРА
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на предлаганият за финансиране научно-изследователски проект е да се разработят методи и средства за изследване и оценка на енергията на удара на ръчни електроинструменти, както и математически модели и методики за проверочни изчисления на възли и системи от електроинструмента и разработването на енергоефективни РЕИ. Това ще подпомогне също обучението в специализиращите дисциплини по професионални направления 5.2. „Електротехника, електроника, автоматика” и 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” в ТК- Ловеч. Разработените методи, средства, модели и методики ще се обособят като учебно-приложни обучителни модули, основно в диалогов режим, адаптирани към изискванията на колежанската обучителна практика за формиране на знания и умения в студенти и преподаватели в практическо разработване на методи, технически средства и математически модели за оценка на динамични и енергийни процеси в електроинструментите и изследването им с подходящи компютърни програми. Разработката е продължение на дейността на преподавателският състав на колежа по проучване, разработване и развитие на резултати от досегашни изследвания в областта на електроинструментите и електромеханичните устройства. Тя ще подпомогне също развойната и изследователска дейност на специалисти в областта на разработката, производството и експлоатацията на ръчни електроинструменти. Получените резултати ще помогнат да се създадат по-добри условия за изследователска и развойна дейност на преподаватели и студенти в ТК- Ловеч.
Позиция в проекта: Координатор
Бр.заети: 4

Име на проект: №9 Динамика и диагностика на електроинструменти
Година: 2015
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на научно-изследователския проект бе да се разработят методи и средства за техническа диагностика и оценка на динамиката на електроинструменти, както и математически модели и методики за проверочни изчисления на възли и системи от електроинструмента. Разработката е продължение на дейността на преподавателският състав на колежа по проучване, разработване и развитие на резултати от досегашни изследвания в областта на ръчните електроинструменти . Получените резултати ще помогнат да се създадат по-добри условия за учебна , научно-изследователска и развойна дейност на преподаватели и студенти в ТК- Ловеч от професионални направления 5.2. „Електротехника, електроника, автоматика” и 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” в ТК- Ловеч. Изводи: 1. Направен е обстоен аналитичен анализ на структурата на електромеханичните системи, основните функционални зависимости между съставните им звена и са изведени математическите уравнения, описващи тези функционални връзки. 2. Разгледани са обстойно един клас електромеханични устройства, каквито са ръчните електроинструменти. 3. Разработен е и е изследван математически модел на електоинструмент с електронно управление. Получени са експериментални резултати и е направен сравнителрен анлиз на енергийните показатели на машината без и при наличието на регулатор. 4. Разработен е метод и е изработено и апробирано устройство за електроимпулсна диагностика на намотки за електроинструменти и микромашини 5. Разработено е и е изработено устройство за идентификация схемата на свързване на котвени намотки. 6. Всички постигнати до момента резултати са докладвани и публикувани на научни форуми.
Позиция в проекта: Зам.ръководител и координатор
Бр.заети: 16

Име на проект: №10 Математически модели в електромеханиката
Година: 2014
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на научно-изследователския проект бе да се разработят математически модели и методики за проверочни изчисления на някои електромеханични устройства, изучавани в специализиращите дисциплини по професионални направления 5.2. „Електротехника, електроника, автоматика” и 5.3. Комуникационна и компютърна техника” в ТК- Ловеч. Разработените модели и методики ще се обособят като учебно-приложни обучителни модули, основно в диалогов режим, адаптирани към изискванията на колежанската обучителна практика за формиране на знания и умения в студенти и преподаватели в практическо разработване на математически модели и изследването им с подходящи компютърни програми. Разработката е продължение на дейността на преподавателският състав на колежа по проучване, разработване и развитие на резултати от досегашни изследвания в областта на енергоефективни задвижвания, електроинструменти и електромеханични устройства. Получените резултати подпомагат да се създадат по-добри условия за изследователска и развойна дейност на преподаватели и студенти в ТК- Ловеч.
Позиция в проекта: Зам.ръководител и координатор
Бр.заети: 11

Име на проект: №11 Разработка на гама модули за изследване на енергийните характеристики на енергомеханични съоръжения
Година: 2013
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на научно-изследователския проект е да се проектират и изработят гама стендове за научно-изследователски и лабораторни изследвания, под формата на отделни тематично свързани модули. Стендовете се използват в учебната и научната дейност в ТК - Ловеч за изпитване и изследване на определени видове енергомеханични съоръжения. Разработката е продължение на дейността на преподавателският състав на колежа по проучване, разработване и развитие на резултати от досегашни изследвания в областта на енергоефективни задвижвания, електроинструменти и електромеханични устройства. Ще се направи оценка за приложимостта на техническата диагностика на енергомеханични устройства. Изработените стендове и получените резултати се използват в обучение по професионални направления 5.1.”Машиностроене” и 5.2.”Електротехника, електроника и автоматика”. Изработените стендове и получените резултати подпомагат да се подобри и обнови лабораторната база на колежа. Дейността по проекта и получените резултати ще подпомогнат също завършването на дисертационни трудове на част от колектива и са основа за следващи изследвания и оформяне на концепции за други подобни изследователски дейности. При изпълнението на целта дейността се осъществи на модулен принцип по следните модули: Стенд за изследване на енергийните показатели на електроинструменти, Стенд за изследване на енергийните показатели на енергоефективни електрозадвижвания, Аналитично и експериментално изследване приложението на високоефективни еднофазни колекторни двигатели в битови електроуреди, Стенд за изследване на енергийните показатели на двигатели с вътрешно горене, Система за изпитване и диагностика на автомобил, Статистически подход при оптимизиране на режимите на рязане при струговане.
Позиция в проекта: Зам.ръководител и координатор
Бр.заети: 23

Име на проект: №12 Система за оценяване подготовката на студенти по техническите дисциплини в ТУ Габрово
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: По модул І:"Разработка, анализ и изследване на енергийно ефективни електроинструменти и електромеханични устройства" 1. Направен е анализ на достъпни фирмени и литературни източници за производството на ръчни електроинструменти, Ясно е , че енергийните показатели на РЕИ кореспондират пряко с тяхната цена, качество и ресурс. Световните фирми-производители на РЕИ пазят стриктно фирмена тайна по отношение на конструктивни и технологични нововъдения в тях, вкл. патентна чистота и защита. Налице е силно противоречива тенденция - качествени и скъпи РЕИ с ниска енергоемкост,от една страна, и евтини и ненадеждни енергоемки, масови, дори долнокачествени РЕИ, от друга, иидващи от Далечния Изток с неуточнен произход . Това доказва необходимостта от задълбочаване на изследванията относно енергийната ефективност, ергономичност, дълготрайност и ресурс на електроинструментите, вкл. произвежданите в гр.Ловеч 2. Направен е аналитичен преглед и обзор на инженерни методи, методики, алгоритми, заместващи схеми и модели за определяне на консумираните мощности и на компонентите на загубите и на системи за енергоикономично регулиране и управление на елктродвигатели за електроинсрументи. Запазват се тенденциите за продължаващи изследвания относно оптимизационни решения на геометрията на активните части, на бобинажните данни при минимизация разхода на проводник и прилагане на изолационни материали с по-висок топлинен клас. 3. Рразработена е подробна методика и програмен продукт за ресурсни механични , електромагнтни и топлинни изчисления на електроинструменти. 4. Натрупаният опит от екипа позволява разработването и в бъдеще на подобни методики, програми и приложни продукти в областта на ръчните електроинструменти. 5. Получените до момента резултати, представени на научни форуми в областта на електромеханичните устройства, в частност електроинструментите, са предпоставка за научното развитие на членовете на колектива. 6. Постигнатото до момента е основа за следващи разработки в областта на техническата диагностика, енергийната ефективност, ресурсните изследвания и др. при различни електромеханични системи и устройства.
Позиция в проекта: Зам.ръководител и координатор
Бр.заети: 13

Име на проект: №13 Научно-експериментално изследване и мониторинг на енергийната ефективност на някои типове електромеханични системи
Година: 2011
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проект " Научно-експериментално изследване и мониторинг на енергийната ефективност на някои типове електромеханични системи " има за цел да се изследват, анализират, обобщят и изведат тенденции в развитието и перспективите за развитие и енергийната ефективност на някои видове електромеханични устройства и системи, както и да се разработят методики, методи, устройства и модели за тяхното изследване, моделиране, математическо описание, вкл. на отделни звена от тях, а същевременно и да се обобщи натрупаната информация и се проиграят методи за защита на информационни масиви. Разработката е продължение на тематики от предходни години, с оглед тяхното доразвиване. Целта на договорът е също да се подпомогне преподавателският състав в ТК-Ловеч в дейността си по разработване, проучване и внедряване на резултати от досегашни изследвания в областта на техническата диагностика, икономическата и енергийна ефективност на електрозадвижванията за промишлени шевни машини, ръчните електроинструменти и други електромеханични системи. За изпълнението на тази цел дейността се осъществи на модулен принцип по следните тематики:Динамични режими, енергия на удара и изследване на енергийните показатели при ръчни електроинструменти ,с ръководител Милко Дочев, Оптимизиране на някои геометрични и силови параметри на ръчни електроинструменти, Динамични режими и натоварвания при шевната техника,
Позиция в проекта: Зам.ръководител и координатор на проекта
Бр.заети: 17

Име на проект: №14 Изследване, енергийна ефективност, диагностика и анализ на някои типове електромеханични системи
Година: 2010
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: : Проект " Изследване , енергийна ефективност, диагностика и анализ на някои типове електромеханични системи" има за цел да се изследват, анализират, обобщят и изведат тенденции в развитието и перспективите за развитие на някои видове електромеханични устройства и системи, както и да се разработят методики, методи, устройства и модели за тяхното изследване, моделиране, математическо описание, вкл. на отделни звена от тях. Целта на договорът е също да се подпомогне преподавателският състав в ТК-Ловеч в дейността си по разработване, проучване и внедряване на резултати от досегашни изследвания в областта на техническата диагностика, икономическата и енергийна ефективност на електрозадвижванията за промишлени шевни машини, ръчните електроинструменти и други електромеханични системи. За изпълнението на тази цел дейността се осъществи на модулен принцип в конкретните тематики.
Позиция в проекта: Зам.ръководител и координатор на проекта
Бр.заети: 10

Име на проект: №15 Изследване, диагностика и анализ на някои типове електромеханични системи
Година: 2009
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследване, диагностика и анализ на някои типове електромеханични системи
Позиция в проекта: Зам.ръководител и координатор
Бр.заети: 8

Име на проект: №16 Система за изследване и анализ на енергийни показатели при ръчни електроинструменти
Година: 2008
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Система за изследване и анализ на енергийни показатели при ръчни електроинструменти
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 4

Име на проект: №17 Разработка на методи и технически средства за диагностика и оценка на ресурса на микродвигатели за електроинструменти
Година: 2006
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработка на методи и технически средства за диагностика и оценка на ресурса на микродвигатели за електроинструменти
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 4

Име на проект: №18 Разработка на мобилен тестер за диагностика и мониторинг на намотки на микродвигатели и електроинструменти , дог. №V.1-2005-ТУ-Габрово-фонд”НИ”- Ръководител;
Година: 2005
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработка на мобилен тестер за диагностика и мониторинг на намотки на микродвигатели и електроинструменти
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 4

Име на проект: №19 Разработка на диагностичен модул за електродвигатели и електроинструменти , дог. №IV.1/2004 г. -ТУ-Габрово - Фонд”НИ”- Ръководител;
Година: 2004
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработка на диагностичен модул за електродвигатели и електроинструменти
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 6

Име на проект: №20 Разработка на диагностичен модул за електродвигатели и електроинструменти , дог. №IV.1/2004 г. -ТУ-Габрово - Фонд”НИ”- Ръководител;
Година: 2004
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработка на диагностичен модул за електродвигатели и електроинструменти
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 6


Публикации
Публикация: №1 Дочев М., Методи и средства за техническа диагностика на електрически машини, Университетско издателство ,В. Априлов“ – ТУ- Габрово, 2019 г., 161 стр., ISBN 978-954-683-585-7.
Издателство: Университетско издателство ,В. Априлов“ – ТУ- Габрово, 2019 г., 161 стр.,
Изд.год.: 2019
Вид: Книга (бълг.издание)
Абстракт: Книгата е предназначена да подпомогне обучението на студентите в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ в Тех-ническите колежи. Съобразена е със заложените теми по дисциплините „Контрол и диагностика на електрически машини“ и „Експлоатация и ре-монт на електрически машини“, включени в учебния план на специалност „Електротехника“. Оформена е като учебно пособие с отделни тематични раздели. Разгледани са основни въпроси от теорията на техническата диагности-ка и контрола на електрическите машини. Представена е систематика и анализ на основните видове дефекти и повреди в електрическите микрома-шини и ръчни електроинструменти. Направен е анализ и са показани схем-ни решения и разработки на диагностични устройства за проверка на ста-тори и котви за електрически микромашини и ръчни електроинструменти, методи и средства за учебна и сервизно - ремонтна практика по диагности-ка на електрически микромашини и ръчни електроинструменти и др. Пред-ставени са основите на параметричната, електроимпулсната и виброакус-тичната диагностика, както и конкретни схемни и технически решения. Из-ложен е комплексен метод за диагностика на асинхронни двигатели чрез използването на невронни мрежи Използвани са фирмени материали от фирмите „Спарки-Елтос“- ЕАД - Ловеч, Институт по електротехническа промишленост (ИЕП) – София, AEG, Bosch и други водещи световни фирми и източници от интернет. Книгата може да се използва и от инженерно-технически персонал, зает с разработката, експлоатацията и сервизно-ремонтна дейност в областта на електрическите микромашини, битовата електротехника и ръчните елек-троинструменти.

Публикация: №2 Дочев М., Д. Спиров, Динамични режими при ръчни електроинструменти, Издателство „Инфовижън“ – Ловеч, 2017 г., 103 стр., ISBN 978-619-7442-03-8.
Издателство: Издателство „Инфовижън“ – Ловеч, 2017 г.,
Изд.год.: 2017
Вид: Книга (бълг.издание)
Абстракт: Учебното пособие е предназначено да подпомогне обучението на студентите в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ в Техническите колежи. Съобразено е със заложени теми по дисциплините „Електрически машини“, „Проектиране на електрически машини“ и „Контрол и диагностика на електрически машини“ , включени в учебния план на специалност „Електротехника“. Направен е аналитичен обзор и са представени общи сведения за видовете ръчни електроинструменти, техните конструктивни и експлоатационни особености. Представен е общ математически модел на електромеханична система, изведени са зависимостите за статичен и динамичен момент в електромеханична система и математически модели на механичната й част. Разгледани са подробно статичните и динамични режими и натоварвания при ръчните електроинструменти. Представена е система за експериментално и аналитично изследване и определяне на енергийните характеристики при класическо и инверторно електрозахранване на еднофазен колекторен двигател за електроинструмент. Използвани са фирмени материали от фирмите „Спарки-Елтос“- ЕАД - Ловеч, Институт по електротехническа промишленост (ИЕП) – София, AEG , Bosch и други водещи световни фирми и източници от интернет. Пособието може да се използва и от инженерно-технически персонал, зает с разработката, експлоатацията и сервизно-ремонтна дейност в областта на електрическите микромашини и ръчните електроинструменти. Авторите приемат с благодарност препоръки и бележки, свързани с пособието, които ще се вземат предвид в следващи допълнени и преработени издания.

Публикация: №3 Чакъров, А., М. Дочев. Интелигентна система за управление на битови консуматори. VI-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ , TechCo 2022, 1 - 2 Юли 2022, ЛОВЕЧ
Издателство: ТechCo 2022, 1 - 2 Юли 2022, ЛОВЕЧ
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The purpose of the report is to present the results of the implementation of an intelligent system for automated control of household consumers through the use of remote wireless control modules in the construction of a smart home system. The development is implemented in a single-family building, open for development and improvement. It is applicable in the educational process in the training of professional bachelors
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №4 Иванов, Т., М. Дочев. ДЕМОНСТРАЦИОНЕН УЧЕБЕН МОДУЛ НА ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД. МНК "TechCo 2021", 2 - 3 Юли 2021, Ловеч, 34-37, ISSN:2535-079Х.
Издателство: ТУ- Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The results of the conversion of a standard bicycle into an electric bicycle, the choice and features of the el-ement base, as well as its operation are presented. The application of the training module is oriented and applicable to the training of professional bachelors in the field of household electrical engineering and electric drives.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №5 Дочев, М. Мултифункционален учебен стенд за изследване на електромагнитни спирачки. Доклад от международна научна конференция „TechCo 2020“, Технически колеж - Ловеч, 2020, 87-90, ISSN 2535-079Х
Издателство: Международна научна конференция „TechCo 2020“, Технически колеж - Ловеч, 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The results of the development and implementation of a multifunctional stand for testing electromagnetic and eddy current brakes and electric drives are presented.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №6 Дочев, М. ДУчебен стенд за изследване на асинхронен електродвигател чрез микроконтролер ARDUINO NANO. оклад от международна научна конференция „TechCo 2020“, Технически колеж - Ловеч, 72-77, ISSN 2535-079Х.
Издателство: Международна научна конференция „TechCo 2020“, Технически колеж - Ловеч, 2020.
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A stand for the study of adjustable asynchronous electric drive through a transistor frequency regulator has been made. The stand is realized as an engine-generator group. It allows to study asynchronous motors with short-circuited rotors and to work out different ways of control. A microcontroller is used to measure and indicate the main electrical quantities in obtaining the characteristics of the motor
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №7 Дочев, М. Устройство за подаване на детайли в зоната на обработка. Доклад от международна научна конференция „TechCo 2020“, Технически колеж – Ловеч, 2020, 65-67, ISSN 2535-079Х
Издателство: Международна научна конференция „TechCo 2020“, Технически колеж – Ловеч, 2020.
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The tool shall of feeding of details in the area of processing shall be applicable in the machine building for automation of the manufacture processes.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №8 Дочев, М. Реверсивен редуктор за акумулаторен винтоверт и гайковерт. Доклад от международна научна конференция „TechCo 2020“, Технически колеж – Ловеч, 68-71, ISSN 2535-079Х
Издателство: Международна научна конференция „TechCo 2020“, Технически колеж – Ловеч, 2020.
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Provide a mechanical concept of reverse gear, designed for installation in manual and electric wrenches and screwdrivers. Аdvantages are simple structure, easy operation and increased reliability.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №9 Дочев, М. Изследване и диагностика на ръчни електроинструменти в условията на сервизно-ремонтната дейност. Статия в списание „Автоматизация на дискретното производство“, 2/2020, Технически университет - София, 2020, 146-148, ISSN 2682-9584.
Издателство: Статия в списание „Автоматизация на дискретното производство“, 2/2020, Технически университет - София, 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Представени са резултати от изследване и диагностика на ръчни електроинструменти в условията на сервизно-ремонтната дейност. Разработката е внедрена и учебно-изследователската и ремонтна дейност в областта на ръчните електроинструменти.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №10 Жилевска М., Дочев М., Хинова А., Основни направления при проектирането на металорежеши машини с ЦПУ, ISSN 2535-0315(Print);ISSN 2535-0323(Online)VII international scientific conference Engineering, technologies, education, security, 29may-1june, Veliko-Tarnovo, Bulgaria
Издателство: VII international scientific conference Engineering, technologies, education, security, 29may-1june, Veliko-Tarnovo, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper shows a classification of machine tools according to a number of essential criteria. The main elements of architecture and control of the machines are presented. The main stages in the designing of machine tools with digital program control are studed. The research held as well as the results obtained can be used in the dewelopment of different clases of machine tools.

Публикация: №11 Дочев М., Найденов Цв., Получаване на унифициран технологичен възел чрез CAD/CAM автоматизирана системаXХVIII MНТК „АДП-2019”, Созопол, 29.06-02.02.2019 , стр.355-359, ISSN 2682-9584 (Print).
Издателство: XХVIII MНТК „АДП-2019”, сп."Автоматизация на дискретното производстно",лр.1/2019,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: В настоящата статия са разгледани възможностите и предимствата при използването на CAD/CAM автоматизирана система в условията на едросерийно производство при конструирането на нови и модифициране на съществуващи изделия, както и при проектиране на технологии за тяхната изработка. Представен е конкретен пример за проектиране на унифициран възел - ключалка за куфар за електроинструмент. Разработката е внедрена в „Спарки“-ЕАД-Ловеч.

Публикация: №12 Дочев М., Найденов Цв., Изследване на електромагнитната съвместимост при електроинструменти с изолирани четки, XХVIII MНТК „АДП-2019”, Созопол, 29.06-02.02.2019 , стр. 68-72, ISSN 2682-9584 (Print).
Издателство: Издателство на ТУ - София
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: В настоящата статия са разгледани предимствата при използването на импрегнирани (изолирани) графитни четки за ръчни електроинструменти (РЕИ) и са показани резултатите от направените изследвания на машини със и без използването на такива четки. Изпитанията са проведени върху 3 бр. електроинструменти, производство на „СПАРКИ ЕЛТОС“ АД – Ловеч, за различни материали и компаунди от водеши световни фирми. Симулирани са различни експлоатационни режими и са изведени предписания за въвеждането на импрегнирани (изолирани) четки в някои основни производи (модели), с цел намаляване на нивото на излъчваните смущения от колекторно-четковия апарат.

Публикация: №13 Жилевска М., Дочев М., Хинова А., Основни направления при проектирането на металорежещи машини с ЦПУ, VІІ МНК „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ“ 2019, 29 МАЙ - 1 ЮНИ 2019, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, VІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „ETES 2019“, PROCEEDING, V.1, s.40-42, ISSN 2525-0315 (Print), ISSN 2532-0323 (Online)
Издателство: ВТУ - Велико Търново
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Милко Дочев, ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ, МОНОГРАФИЯ, ISBN: 978-619-7442-35-9, Издателство: Инфовижън – Ловеч, 2019.
Издателство: Издателство: Инфовижън – Ловеч, 2019.
Изд.год.: 2019
Вид: Друга
Абстракт: Книгата представлява монография, представяща резултатите на автора по отношение на проучване, анализ и разработка на различни конструктивни, технологични и схемни решения за подобряване на енергийна ефективност и енергийни показатели на ръчните електроинструменти (РЕИ). Може да се използва като пособие както в обучението на студенти, така от инженерно-технически специалисти, интересуващи от енергийната ефективност на електрозадвижванията, и по –конкретно, от енергийната ефективност на ръчните електроинструменти. Разглеждат се основни понятия, нормативна база, изисквания, нормиране, състояние и развитие на енергийната ефективност на електрозадвижванията. Показани са резултатите от проучване и анализ на конструктивно-технологични, иновативни решения и технико-икономичски анализи за повишаване на енергийната ефективност при електроинструменти. Подробно са представени различни математически модели, схемни решения и резултати от изследвания и симулации на разработените и изпитани реализации и разработки за повишаване на енергийната ефективност на електрозадвижванията на ръчните електроинструменти.

Публикация: №15 Жилевска М.,:М..Дочев,А.Хинова,(2019) Основни направления при проектирането на металорежещи машини с ЦПУ,VII internationalscientific conference, том1,стр.40-45,ISSN2535-0315
Издателство: VII internationalscientific conference,В. Търново
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper shows a classification of machine tools according to a number of essential criteria. The main elements of architecture and control of the machines are presented. The main stages in the designing of machine tools with digital program control are studied. The research held as well as the results obtained can be used in the development of different classes of machine tools.

Публикация: №16 Дочев М , Метод и устройство за електроимпулсна диагностика на намотки за електроинструменти и микромашини , УНИТЕХ 2015 , ТУ – Габрово , 20-21 ХІ 2015 , стр.129-133 , ISSN 1313-230-Х.
Издателство: УНИТЕХ 2015, ТУ – Габрово , 20-21 ХІ 2015 , стр.129-133.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: It has been developed a method and a device for electroporation of the diagnosis of electric windings micro machines and hand power tools. It allows quick and reliable diagnostic process and the qualification status of the test coils, respectively, fit or unfit. The device is used in the repair and service-learning activities in the field of electrical micro machines, consumer electrical and hand tools.

Публикация: №17 Спиров Д., Дочев М., Мониторинг система за определяне на енергийните характеристики на инверторно електрозадвижване с еднофазен колекторен двигател, УНИТЕХ 2015 , ТУ – Габрово, 20-21 ХІ 2015, т.1 , стр.124-128, ISSN 1313-230-Х
Издателство: УНИТЕХ 2015 , ТУ – Габрово, 20-21 ХІ 2015, т.1
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A methodology, measuring system and mathematical models of energy characteristics identification of inverter-fed single-phase collector motor drive in case of dynamic and steady-state mode have been developed by measuring of electrical voltage and current on the terminals. The reliability and efficiency of the methodology, measuring system and mathematical models developed have been corroborated by experimental investigations results for transient and steady-state working mode of single-phase collector motor.

Публикация: №18 Dimitar Spirov, Milko Dochev, INVESTIGATIONS OF SINGLE-PHASE COLLECTOR MOTOR DRIVE SYSTEM WITH SOFT-SWITCHED QUASI RESONANT DC LINK INVERTER, „ELMA 2015“, Varna, 1-3 X 2015, стр.40-45, ISSN 1313-4965
Издателство: „ELMA 2015“, Varna, 1-3 X 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper deals with the performance analysis of a hand power tool (HPT). The HPT is being driven by a single-phase collector motor drive fed by a PWM voltage source soft-switching inverter. A mathematical model of an electro-mechanic system of a HPT has been worked out. The dynamic model of an electric motor consists of a system of nonlinear differential equations that include the resistance and dynamic inductance of an armature and field winding and spinning E.M.F. The proposed drive system is modeled and its performance is simulated in Matlab/Simulink. The simulation results show that a smaller switching loss and higher conversion efficiency are obtained by the proposed softswitching inverter. The performance of the drive is improved by using voltage regulator when compared with direct connection to the voltage source.

Публикация: №19 Дочев М., Устройство за идентификация схемата на свързване на котвени намотки, ХХІV МНТК ”АДП-2015”, Созопол 2015 г., стр.436-441; ISSN 1310 -3946.
Издателство: ХХІV МНТК ”АДП-2015”, Созопол 2015 г.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: В настоящата статия е представена разработка и реализация на устройство за идентификация на схемата на скачване на котвени намотки към колектора на котвата. Устройството е приложимо както в сервизно-ремонтната дейност на електро ремонтни фирми, така и за прилагане в обучението по електротехнически специалности по дисциплини, свързани с експлоатацията и ремонта на електрически машини. Изработеният образец е преминал функционални изпитания в сервизи за ремонт на електроинструменти и битова електротехника

Публикация: №20 Дочев М., Жилевска М., Тонкова Св., Модернизация на стругове чрез въвеждане на цифрово-програмно управление със система
Издателство: ХХІV МНТК „АДП 2015“, Созопол, 18-20.06.2015 г.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №21 Tonkova, S., М. Zhylevska, М. Dochev. PROJEKTIERUNG der Damen Bluse mit Elementen der bulgarischen Trachten, European Applied Sciences
Издателство: European Applied Sciences, №2/2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №22 Дочев, М., М. Жилевска, Т. Тонкова. Интердисциплинарен стенд за тренировка по пневмо- и електрозадвижване
Издателство: АДП – 2014, Созопол
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 . Дочев, М., М. Жилевска, Т. Тонкова. Моделиране на металорежещи машини чрез въвеждане на автономно управление на позициониране на ножодържача с фиксирани деления. АДП – 2014, Созопол
Издателство: АДП – 2014, Созопол
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Дочев, М., М. Жилевска, С. Тонкова, А. Хинова. Автоматизиране на процеса на броене и подреждане на капачки за буркани.
Издателство: ХХІІ МНТК”АДП-2013”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Хинова А.И и др. Автоматизиране на процеса на броене и подреждане на капачки на буркани XXII MНПК"Автоматизация на Дискретното производство" Созопол,2013
Издателство: XXII MНПК"Автоматизация на Дискретното производство" Созопол,2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Хинова А.И и др. Микропроцесорна система за управление и мониторинг на електроинструмент, Съюз на учените в България-клон Благоевград, ISSN-1313-5236, Годишник 'Науката, обтразованието и изкуството през 21-ви век», Благоевград,2012 том VI. част I, стр. 435-442Съюз на учените в България-клон Благоевград
Издателство: Годишник 'Науката, обтразованието и изкуството през 21-ви век», Благоевград,2012 том VI. част I, стр. 435-442Съюз на учените в България-клон Благоевград, ISSN-1313-5236,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 SUMMARIZED RESOURCES CALCULATION METHODOLOGY OF HAND POWERTOOLS12th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 201213-17. September 2012,стр.182-192, Vrnjačka Banja, Serbia ISBN 978-86-6075-036-7
Издателство: International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 201213-17 , Vrnjačka Banja, Serbia
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №28 Дочев М., М. Жилевска, Т. Пенкова, А. Хинова, Д. Кисьов. Микропроцесорна система за управление и мониторинг на електроинструменти
Издателство: Сборник доклади от IV Балканска научна конференция ,,Науката, образованието и изкуството през 21-век'', Благоевград,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 . Дочев, М., А. Хинова, М. Жилевска. Създаване на обобщен модел на вятърен генератор.
Издателство: СУБ- Благоевград, 2012, том VІ, част І
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Хинова А. И. и др. Създаване на обобщен модел на вятърен генератор, Сборник доклади от Четвърта Балканска научна конференция ,,Науката, образованието и изкуството през 21-век'' , Благоевград, 30.09-01.10.2012г., стр.421-427
Издателство: Сборник доклади от Четвърта Балканска научна конференция ,,Науката, образованието и изкуството през 21-век'' , Благоевград, 30.09-01.10.2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Хинова А.И. и др. Автоматизирана почистваща машина на събирателни скари на ВЕЦ-мултимедиен продукт за обучение по автоматизация на производството, ISBN 13: 978-954-683-353-2, сб. доклади от международна научна конференция „Унитех11”, Габрово, 18-19 ноември, 2011. стр. 308-310
Издателство: Сборники доклади от международна научна конференция „Унитех11”, Габрово, 18-19 ноември, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Zhilevski, M., M. Zhilevska, M. Dochev, A. Hinova .Steuerungssystem fur Formierung der sinus-, trapez- ind dreieckigen Geschwindigkeitsdiagrammen
Издателство: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule Mittweida, 5,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №33 Жилевски М., М. Жилевска, М. Дочев, В. Кочевска, Т. Пенкова. , Разработка на машина за почистване на събирателни скари
Издателство: ХХ МНТК”АДП-2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 . Хинова, А., М. Дочев, В. Кочевска, М. Жилевска.Едно приложение на транспортната задача в колежанското обучение по практика
Издателство: Габрово, UNITEX 2011,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №35 Жилевска, М., М. Дочев, В. Кочевска, А. Хинова. Мултимедиен продукт за обучение по автоматизация на производството
Издателство: Габрово, UNITEX 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 . Дочев, М., А. Хинова, М. Жилевска. Индикатор на натиска при ръчни електроинструменти.
Издателство: МНК„Смолян 2011”
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Относно енергията на удара при ръчните електроинструменти като основен технико-икономически параметър- сп.“Механика на машините“, бр.94, година ХІХ, книга 3, 2011 г., стр.8-11, ТУ-Варна-2011г., ISSN 0861-9727.
Издателство: сп.“Механика на машините“, бр.94, година ХІХ, книга 3, 2011 г., стр.8-11, ТУ-Варна-2011г.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Анализ на електромеханичен перфоратор с пневматичен възел,сп. Механика на машините, бр.95, година ХІХ, книга 3, 2011 г., стр.8-11, Дни на механиката, ІV Национална конференция по машиностроене и машинознание –Варна, 8-10.09.2011г., ISSN 0861-9727
Издателство: , ІV Национална конференция по машиностроене и машинознание –Варна, 8-10.09.2011г
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Анализ на технологията на сглобяване на електроинструменти и възможности за повишаване на проектно-технологичното качество, UNITEX 2011,187-189, ISSN 1313-230X
Издателство: UNITEX 2011,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Влияние на надеждността на електроинструментите върху техническата безопасност на оператора, Сборник с научни трудове “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии , ЮУ-Благоевград, 2011, стр.111-116, ”, ISSN 1314-0183.
Издателство: Сборник с научни трудове “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии , ЮУ-Благоевград
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №41 Hinova A. I., Dotchev M. ,Zhilevska M. , Zhilevski M. Steuerungssystem fur Formierung der sinus-, trapez- ind dreieckigen Geschwindigkeitsdiagrammen, ISSN1437-7624, Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule Mittweida, Nr.5, 2011,s. 56-58
Издателство: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule Mittweida, Nr.5, 2011,s. 56-58
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №42 Хинова А., М. Дочев, П. Кочевски, М. Жилевска.. Приложение на мобилните телефони в обучението по електроника и компютърни системи и технологии
Издателство: „ ЕЛЕКТРОНИКА 2010 ”, 28 май, 2010 г., ФНТС-СЕЕС
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Жилевска, М., С. Стойчев, М. Дочев. Приложимост на функционално-логическата диагностика при електроинструменти
Издателство: МНК”Смолян-2010”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №44 Xинова А.И. и др. Приложение на мобилните телефони в практическото обучение, ISSN 1313-3985, ISSN 1313-3985, Сборник доклади oт Нац Сборник доклади oт Национална конференция с международно участие „Електроника 2010”, 28 май,2010г., С. Национален дом на науката и техниката, стр.354-366,
Издателство: , Сборник доклади oт Национална конференция с международно участие „Електроника 2010”, 28 май,2010г., С.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 Жилевска, М., М. Дочев и др. -Управление на въртящ се стол за медицински изследвания IV поколение
Издателство: Доклади от международна научна конференция, РУ
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Задания на дипломни работи /успешно защитени/
Ивайло Николов Иванов
(фак.№:140222):
Професионална мобилна прахоуловителна система
Деница Любомирова Гочева
(фак.№:150216):
Реновиране на опаковъчна вакуум машина
Илия Любенов Кузманов
(фак.№:150219):
Създаване на лабораторно място за изпитване с високо напрежение
Ивелин Иванов Иванов
(фак.№:150203):
Експлоатация, сервиз и ремонт на силов трансформатор
Милен Петров Абрашев
(фак.№:Електром):
Електромеханичен вибратор за механични смеси
Румен Георгиев Бебенов
(фак.№:150215):
Диагностика на силови кабели
Десислава Христова Севданска
(фак.№:160114):
Разработка на разединител за високо напрежение
Николай Жеков Колев
(фак.№:170209):
Изследване и диагностика на агрегати и силови трансформатори в АЕЦ „Козлодуй“
Радослав Събинов Котов
(фак.№:170114):
Систематика и анализ на повреди и методи за диагностика на ръчни електроинструменти
Георги Белинов Георгиев
(фак.№:160210):
Електромагнит за изпълнителен механизъм
Димитър Георгиев Стоянов
(фак.№:160207):
Пусково-защитно реле за еднофазен асинхронен двигател
Станимир Петров Краевски
(фак.№:160113):
Разработка на комбиниран електромагнитен модул “съединител – спирачка“
Еньо Иванов Енев
(фак.№:160201):
Стенд за изследване на електромагнити за постоянен и променлив ток
Марин Бориславов Николов
(фак.№:170208):
Изследване на група елекромеханични агрегати в ТЕЦ
Нина Йорданова Димитрова
(фак.№:160202):
Реновиране на електрообзавеждане на мостов кран
Петко Тошков Калчев
(фак.№:160204):
Електромеханична спирачка за ръчен електроинструмент
Радостин Пламенов Петров
(фак.№:170511):
Диагностика на автомобил Daewoo Matiz с автоскенер
Русанка Нейкова Петрова
(фак.№:160208):
Разработка на лабораторен макет за изследване на термо биметално реле
Стефан Иванчев Толев
(фак.№:150214):
Проект на реконструкция на мрежа ниско напрежение в рисков участък битови консуматори посредством средствата на Microsoft Project
Теодор Анатолиев Иванов
(фак.№:150227):
Лабораторен стенд за управление на асинхронен двигател чрез микроконтролер Arduino nano
Петя Георгиева Атанасова
(фак.№:100226):
Инженеринг на електрически перфоратор
Асен Георгиев Иванов
(фак.№:130521):
Електромеханичен иглен вибратор
Мирослав Стоилчов Каменов
(фак.№:170215):
Модернизация на система за електрозахранване на потребители първа категория в АЕЦ „ Козлодуй"
Радослав Николов Атанасов
(фак.№:170203):
Вибрационен електродвигател
Адриан Петров Йорданов
(фак.№:170205):
Електрообзавеждане на вендинг машини
Генка Пламенова Величкова
(фак.№:170425):
Автоматизирана система за мониторинг и дистанционно събиране на данни от електроенергийни обекти
Калоян Петков Петков
(фак.№:170510):
Проектиране на мрежа ниско напрежение за жилищен квартал
Тонко Светославов Ралчев
(фак.№:170204):
Проектиране на разпределителна мрежа ниско напрежение
Алекси Владимиров Георгиев
(фак.№:180216):
Технологичен процес за автоматизирано дозиране и опаковка на цимент
Димитър Валентинов Димитров
(фак.№:180421):
Проект на фотоволтаична централа
Лилян Валентинов Димитров
(фак.№:180424):
Проектиране на електроинсталация на автосервиз
Русин Алексиев Русинов
(фак.№:180212):
Демонстрационен модул на мобилен инвертор
Тодор Милков Иванов
(фак.№:180218):
Eлектровелосипед
Нино Даниелов Дакев
(фак.№:180202):
Анализ на електропотреблението и енергийната ефективност на енергетични машини в циментов завод „Титан“ – Златна Панега
Айхан Елезов Чакъров
(фак.№:190205):
Разработка и реализация на демонстрационен модул от интелигентен дом
Иванка Николаева Маринова
(фак.№:190213):
Виртуална лаборатория за изпитване на асинхронни машини
Силвия Веселинова Иванова
(фак.№:190204):
Дистанционно управление на комутационни апарати
Милена Валентинова Чернина
(фак.№:190203):
Технология за навиване на бобини
Анатоли Шибилев Аркадиев
(фак.№:190223):
Разработка и реализация на устройство за електро-съпротивително заваряване
Юли Цветанов Цветанов
(фак.№:190202):
Демонстрационен макет на електромеханичен таблен вибратор
Селяйдин Зюлейвидин Селяйдин
(фак.№:190220):
Демонстрационен макет за управление на хидравлична станция
Екрем Юсеин Юсеин
(фак.№:190215):
Електрозадвижване на ръчен миксер за строителни смеси
Нихат Ахмед Осман
(фак.№:190216):
Електрозадвижване, експлоатация и сервиз на перфоратор с вертикален двигател