ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: МАДЛЕНА ВАСКОВА ЖИЛЕВСКА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Технически колеж - ловеч
Катедра: Машиностроене, компютърни системи и електротехника
Съдържание:
Проекти (12)
Публикации (39)
Написани рецензии (33)
Зададени ДР (4)Завършени проекти
Име на проект: №1 Разработка на модели и стендове за виртуално и физическо изследване на електромеханични устройства
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: С настоящия проект се подпомага учебната работа по дисциплината "Електромеханични устройства" и е в помощ на дисертационната работа на преподавателите от Технически колеж- Ловеч
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 12

Име на проект: №2 Разработка на модели и стендове за виртуално и физическо изследване на електромеханични устройства
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: С настоящия проект се подпомага учебната работа по дисциплината "Електромеханични устройства" и е в помощ на дисертационната работа на преподавателите от Технически колеж- Ловеч
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 12

Име на проект: №3 Разработка на стендове и програми за изследване и подобряване на енергоефективността на ръчни електроинструменти
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработка на стендове и програми за изследване и подобряване на енергоефективността на ръчни електроинструменти
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 11

Име на проект: №4 Проектиране и разработка на учебно-приложни и научно изследователски стендове и модули
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: За нуждите на провеждане на лабораторни упражнения по дисциплини от спец. "Електротехника" са необходими модули и стендове. В разработката и изготвянето са включени и студенти от Технически колеж- Ловеч
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 11

Име на проект: №5 Създаване на тренировъчни стендове за добиване на знания и умения за работа с електромеханични системи
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: С разработването на стендовете се подпомага учебния процес. Те са свързани с лабораторните упражнения по дисциплината Електромеханични устройства, спец."Електротехника"
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 14

Име на проект: №6 Динамика и диагностика на електроинструменти
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Създаване на стенд за диагностика на електроинструменти
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 4

Име на проект: №7 Математически модели в електромеханиката
Година: 2014
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Създаване на математически модели за електромеханични съоръжения
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 4

Име на проект: №8 Разработка на гама модули за изследване на енергийните характеристики на електромеханични съоръжения
Година: 2013
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Създаден е стенд за изследване на регулируемо електрозадвижване
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 4

Име на проект: №9 Приложение на полупроводникови твърдотелни лазери за модерни технологии
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Приложение на полупроводникови твърдотелни лазери за модерни технологии
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 3

Име на проект: №10 Научно -експериментално изследване и мониторинг на енергийната ефективност на някои електромеханични системи
Година: 2011
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научно -експериментално изследване и мониторинг на енергийната ефективност на някои електромеханични системи
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 9

Име на проект: №11 Анализ и оптимизиране на класически задвижвания на шевни машини
Година: 2010
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Анализ и оптимизиране на класически задвижвания на шевни машини
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 3

Име на проект: №12 Изследване,диагностика и анализ на някои типове електромеханични системи
Година: 2009
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследване,диагностика и анализ на някои типове електромеханични системи
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 7


Публикации
Публикация: №1 Zhielvski M., Mikhov M., Zhilevska M.,Design of а Traffic Light System Using Verilog HDL,5th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications by giving an oral presentation.,Turkey,HORA 2023,8-10.06.2023,PRINTED
Издателство: 5th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications by giving an oral presentation.,Turkey,HORA 2023,8-10.06.2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №2 Zhilevski M., Mikhov M., Zhilevska M.,Produktivity Improvement in a Class ofCNC Machine Tools,International Conf.automatics and informatics,2021,ISBN 978-1-6654-2661-9,стр.214-218
Издателство: International Conf.automatics and informatics IEEE
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Some effective approaches for increasing the productivity rate in machine tools with computer numerical control are proposed and analyzed in this paper. A number of practical decisions for productivity improvement in a class of machining centers are applied. The presented solutions are also a good base for modernization, optimization, implementation and study of other classes of CNC machine tools.

Публикация: №3 Жилевска , М. ,(2020), Управление на система за охлаждане на металорежещи машини с ЦПУ, TechCO 2020, стр.122-126,ISSN 2535-079X
Издателство: TechCO 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: This paper described the control of cooling system in a class of machine tools with CNC through developed ladder diagrams. This system is extremely important to ensure the high requirements for parts and tools such as accuracy, smoothness, reliability and long service life. The studies can be used in design, develop and practical implementations in such systems in the machine tools.

Публикация: №4 Жилевска, М. ,(2019), Управление на система за дозаторно мазане на металорежещи машини с ЦПУ,TechCO - Ловеч, стр.139-145, ISSN 2535-079X., сборник
Издателство: TechCO - Ловеч
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: В настоящата статия е предложено управление на система за дозаторно мазане за металорежещи машини с ЦПУ на базата на модернизирана ладер диаграма. С внедрени датчици и таймери е осигурено циклично мазане, с което се повишава значително експлоатационния живот на подавателните задвижвания.

Публикация: №5 Жилевска М., Дочев М., Хинова А., Основни направления при проектирането на металорежеши машини с ЦПУ, ISSN 2535-0315(Print);ISSN 2535-0323(Online)VII international scientific conference Engineering, technologies, education, security, 29may-1june, Veliko-Tarnovo, Bulgaria
Издателство: VII international scientific conference Engineering, technologies, education, security, 29may-1june, Veliko-Tarnovo, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper shows a classification of machine tools according to a number of essential criteria. The main elements of architecture and control of the machines are presented. The main stages in the designing of machine tools with digital program control are studed. The research held as well as the results obtained can be used in the dewelopment of different clases of machine tools.

Публикация: №6 Жилевска М., Дочев М., Хинова А., Основни направления при проектирането на металорежещи машини с ЦПУ, VІІ МНК „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ“ 2019, 29 МАЙ - 1 ЮНИ 2019, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, VІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „ETES 2019“, PROCEEDING, V.1, s.40-42, ISSN 2525-0315 (Print), ISSN 2532-0323 (Online)
Издателство: ВТУ - Велико Търново
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Жилевска М.,:М..Дочев,А.Хинова,(2019) Основни направления при проектирането на металорежещи машини с ЦПУ,VII internationalscientific conference, том1,стр.40-45,ISSN2535-0315
Издателство: VII internationalscientific conference,В. Търново
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper shows a classification of machine tools according to a number of essential criteria. The main elements of architecture and control of the machines are presented. The main stages in the designing of machine tools with digital program control are studied. The research held as well as the results obtained can be used in the development of different classes of machine tools.

Публикация: №8 Жилевски М., Жилевска,М.,(2018), Сравнителен анализ между постоянно и променливотокови електрозадвижвания, приложими в металорежещите машини, TechCO - Ловеч, стр.103-109, ISSN 2535-079X., сборник
Издателство: Сравнителен анализ между постоянно и променливотокови електрозадвижвания, приложими в металорежещите машини
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: .В настоящата статия е направен сравнителен анализ между пос¬тоянно и променливотокови електрозадвижвания, приложими в ме¬та¬лорежещите машини. Формулирани са основните изисквания към тях, по¬казани са техни основни приложения и са дадени експериментални изс¬лед¬вания с двата вида системи за електрозадвижвания.

Публикация: №9 Жилевски М., Жилевска М., (2018)Ръководство за упражнение по управление на електрозадвижванията в ММ,изд."Инфовижън"- Ловеч, 2018,ISSN 978-619-7442-08-03,стр.1-30
Издателство: ."Инфовижън"- Ловеч,
Изд.год.: 2018
Вид: Друга
Абстракт: В ръководството са дадени теоретични сведения, методически указания и практически реализации относно електрозадвижвания на линейни и въртящи се координатни оси ,двукоординатни позиционни електрозадвижвания ,стъпкови електрозадвижвания, главно електрозадвижване. Показано е приложениетона ладер диаграмата в металорежещите машини.

Публикация: №10 Жилевска, М., М. Жилевски, ,(2018), Практически приложения на CAD/ CAM системите в металорежещите машини, Conference “Unitech – Gabrovo”, том3,стр.379-383, ISSN 1313-230X. ,сборник
Издателство: Conference “Unitech – Gabrovo
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The architecture of the machine tools with digital program control is presented. The main stages in the design of the workpiece are formulated. Some practical possibilities of CAD / CAM systems in details with complex geometric form are presented. The research held as well as the results obtained can be used in the practical study of different classes of machine tools with digital program control.

Публикация: №11 Жилевска, М., (2017), Методика за разработка на логическа схема за трикоординатни фрезови машини ,TechCO - Ловеч, стр.126-131, ISSN 2535-079, сборник
Издателство: TechCO - Ловеч
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №12 Zhilevska,M,Modernization of the class of milling machines, Dissertation, Gabrovo, European Journal of Engineering Research and Science, Vol. 3, Issue 8, pp. 44-49 , ISSN: 2506-8016.
Издателство: Gabrovo, European Journal of Engineering Research and Science
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №13 Zhilevska, M., M. Zhilevski, ,(2017), Study of reliability for a class of milling machines, Unitech - Gabrovo,том3 ,стр.70-73, 17-18 November, ISSN 1313-230X., сборник
Издателство: Unitech - Gabrovo
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Zhilevski, M., M. Zhilevska, ,(2017), Сравнителен анализ за ъглово позициониране надетайла при фрезови машини, Unitech - Gabrovo,том2 , стр.312-313, 17-18 ноември, 2017, ISSN 1313-230X., сборник
Издателство: Unitech - Gabrovo,том2
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Дочев М., Жилевска М., Тонкова Св., Модернизация на стругове чрез въвеждане на цифрово-програмно управление със система
Издателство: ХХІV МНТК „АДП 2015“, Созопол, 18-20.06.2015 г.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №16 Жилевски, М., М. Жилевска. Проблеми при модернизация на фрезови машини
Издателство: УНИТЕХ 2015, ТУ – Габрово , 20-21 ХІ 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Жилевска, М., М. Жилевски. Алгоритъм за разработка на ладердиаграма за металорежещи машини
Издателство: УНИТЕХ 2015, ТУ – Габрово , 20-21 ХІ 2015.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Tonkova, S., М. Zhylevska, М. Dochev. PROJEKTIERUNG der Damen Bluse mit Elementen der bulgarischen Trachten, European Applied Sciences
Издателство: European Applied Sciences, №2/2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №19 Хинова А.И. и др. Технологично –ориентиран подход в електронно-геометричното моделиране на прибори и устройства, МНТК-«Унитех» 22-23 ноември, 2014г. , Габрово
Издателство: МНТК-«Унитех» 22-23 ноември, 2014г. , Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Дочев, М., М. Жилевска, Т. Тонкова. Интердисциплинарен стенд за тренировка по пневмо- и електрозадвижване
Издателство: АДП – 2014, Созопол
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 . Дочев, М., М. Жилевска, Т. Тонкова. Моделиране на металорежещи машини чрез въвеждане на автономно управление на позициониране на ножодържача с фиксирани деления. АДП – 2014, Созопол
Издателство: АДП – 2014, Созопол
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Дочев, М., М. Жилевска, С. Тонкова, А. Хинова. Автоматизиране на процеса на броене и подреждане на капачки за буркани.
Издателство: ХХІІ МНТК”АДП-2013”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Хинова А.И и др. Автоматизиране на процеса на броене и подреждане на капачки на буркани XXII MНПК"Автоматизация на Дискретното производство" Созопол,2013
Издателство: XXII MНПК"Автоматизация на Дискретното производство" Созопол,2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Хинова А.И и др. Микропроцесорна система за управление и мониторинг на електроинструмент, Съюз на учените в България-клон Благоевград, ISSN-1313-5236, Годишник 'Науката, обтразованието и изкуството през 21-ви век», Благоевград,2012 том VI. част I, стр. 435-442Съюз на учените в България-клон Благоевград
Издателство: Годишник 'Науката, обтразованието и изкуството през 21-ви век», Благоевград,2012 том VI. част I, стр. 435-442Съюз на учените в България-клон Благоевград, ISSN-1313-5236,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Дочев М., М. Жилевска, Т. Пенкова, А. Хинова, Д. Кисьов. Микропроцесорна система за управление и мониторинг на електроинструменти
Издателство: Сборник доклади от IV Балканска научна конференция ,,Науката, образованието и изкуството през 21-век'', Благоевград,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 . Дочев, М., А. Хинова, М. Жилевска. Създаване на обобщен модел на вятърен генератор.
Издателство: СУБ- Благоевград, 2012, том VІ, част І
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Zhilevski, M., M. Zhilevska, M. Dochev, A. Hinova .Steuerungssystem fur Formierung der sinus-, trapez- ind dreieckigen Geschwindigkeitsdiagrammen
Издателство: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule Mittweida, 5,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №28 Жилевски М., М. Жилевска, М. Дочев, В. Кочевска, Т. Пенкова. , Разработка на машина за почистване на събирателни скари
Издателство: ХХ МНТК”АДП-2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 . Хинова, А., М. Дочев, В. Кочевска, М. Жилевска.Едно приложение на транспортната задача в колежанското обучение по практика
Издателство: Габрово, UNITEX 2011,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №30 Жилевска, М., М. Дочев, В. Кочевска, А. Хинова. Мултимедиен продукт за обучение по автоматизация на производството
Издателство: Габрово, UNITEX 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 . Дочев, М., А. Хинова, М. Жилевска. Индикатор на натиска при ръчни електроинструменти.
Издателство: МНК„Смолян 2011”
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 .Hinova A.I., Tsanov L.V., Zhilevska M.V. Application of the Software Product for Elektronics Orcad in Drawing Block and function Schemes of Elektrical Installations; ISSN 2029-4557, V International conference selected papers /Competence of contemporary specialist: the unity of theory and practice/ Lithuania, Kaunas, 7 april, 2011, p.60-63
Издателство: V International conference selected papers /Competence of contemporary specialist: the unity of theory and practice/ Lithuania, Kaunas, 7 april, 2011, p.60-63
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №33 Хинова А.И. и др. Автоматизирана почистваща машина на събирателни скари на ВЕЦ-мултимедиен продукт за обучение по автоматизация на производството, ISBN 13: 978-954-683-353-2, сб. доклади от международна научна конференция „Унитех11”, Габрово, 18-19 ноември, 2011. стр. 308-310
Издателство: Сборники доклади от международна научна конференция „Унитех11”, Габрово, 18-19 ноември, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Hinova A.I., Tsanov L., M. Zhilevska. Application of the Software Product for Elektronics Orcad in Drawing Block and function Schemes of Elektrical Installations .
Издателство: . V International conference selected papers / Competence of contemporary specialist: the unity of theory
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №35 Hinova A. I., Dotchev M. ,Zhilevska M. , Zhilevski M. Steuerungssystem fur Formierung der sinus-, trapez- ind dreieckigen Geschwindigkeitsdiagrammen, ISSN1437-7624, Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule Mittweida, Nr.5, 2011,s. 56-58
Издателство: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule Mittweida, Nr.5, 2011,s. 56-58
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №36 Xинова А.И. и др. Приложение на мобилните телефони в практическото обучение, ISSN 1313-3985, ISSN 1313-3985, Сборник доклади oт Нац Сборник доклади oт Национална конференция с международно участие „Електроника 2010”, 28 май,2010г., С. Национален дом на науката и техниката, стр.354-366,
Издателство: , Сборник доклади oт Национална конференция с международно участие „Електроника 2010”, 28 май,2010г., С.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Хинова А., М. Дочев, П. Кочевски, М. Жилевска.. Приложение на мобилните телефони в обучението по електроника и компютърни системи и технологии
Издателство: „ ЕЛЕКТРОНИКА 2010 ”, 28 май, 2010 г., ФНТС-СЕЕС
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Жилевска, М., С. Стойчев, М. Дочев. Приложимост на функционално-логическата диагностика при електроинструменти
Издателство: МНК”Смолян-2010”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Жилевска, М., М. Дочев и др. -Управление на въртящ се стол за медицински изследвания IV поколение
Издателство: Доклади от международна научна конференция, РУ
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Написани рецензии на дипломни работи
Ивелин Стефанов Минчев
(фак.№:150420):
Стратегия за създаване на електронна търговия
Христо Петков Инковски
(фак.№:1504.19):
Изграждане на охранителна система
Благомир Боянов Борисов
(фак.№:150421):
Система за видеонаблюдение
Станимир Тонев Голийски
(фак.№:150417):
Особености при разработка на WEB сайт за туристически обект
Васил Тошков Тодоров
(фак.№:16.01.01):
изграждане на видеонаблюдение
Павлин Минчев Христов
(фак.№:150225):
Лабораторен стенд за изследване на трифазен двигател при работа в еднофазна мрежа
Илия Любенов Кузманов
(фак.№:150219):
Създаване на лабораторно място за изпитване на високо напрежение
Ивелин Иванов Иванов
(фак.№:150203):
Експлоатация, сервиз и ремонт на силов трансформатор
Деница Любомирова Гочева
(фак.№:150216):
Реновиране на опаковъчна вакуум машино
Пламен Стефанов Петров
(фак.№:150217):
Устройство за проверка на котви на електроинструменти
Милен Петров Абрашев
(фак.№:140229):
Електромеханичен вибратор за механични системи
Кадир Джелилов Мюмюнев
(фак.№:140422):
Времеви анализ на цифрови схеми
Ивайло Николов Иванов
(фак.№:140222):
Професионална мобилна прахоуловителна система
Елена Светославова Койчева
(фак.№:110406):
Структура и оценка на WEB сайт
Симеон Миленов Славчев
(фак.№:150222):
Проектиране на информационна система ,обслужваща център за работа с деца
Недрета Минчева Георгиева
(фак.№:170413):
Система за контрол на достъпа до банков офис
Генка Пламенова Великова
(фак.№:170425):
Проектиране на отдалечено работно място за мониторинг на електроенергиен обект
Зорница Минчева Маринова
(фак.№:170405):
Програмиране на кодове за достъп на охранителна система
Теодор Анатолиев Иванов
(фак.№:150227):
Лабораторен стенд за управление на асинхронен двигател чрез микроконтролер
Радослав Николов Атанасов
(фак.№:170203):
Вибрационен електродвигател
Гроздан Венциславов Арнаудов
(фак.№:170101):
Технологичен процес за разфасоване на течности
Христо Виделинов Младенов,
(фак.№:фак. №18):
Електроснабдяване на шивашка фирма за конфекция
Габриел Албенов Пацов
(фак.№:фак. № 1):
Сравнителен анализ на памети“
Десислава Цветанова Андреева
(фак.№: 190419):
Конфигуриране на виртуална памет
Йоана Детелинова Георгиева
(фак.№:180411):
Техники за създаване на WEB сайт
Русин Алексиев Русинов
(фак.№:120401):
Енергонезависим източник на напрежение 12DC/ AC 220 V с акумулаторно захранване
Митко Митков Мичев
(фак.№:180406):
WEB страница на магазин за мобилни телефони
Ивайло Светославов Павлов
(фак.№:190427):
Изграждане на действащ макет на компютърна система
Иванка Николаева Маринова
(фак.№:фак. № 1):
Виртуална лаборатория за изпитване на асинхронни машини
Силвия Веселинова Иванова
(фак.№:190204):
Дистанционно управление на комутационни апарати
Петя Йорданова Тотева
(фак.№:190407):
Сравнителен анализ на дисплеи
Иван Цветанов Хлебаров
(фак.№:170408):
Индустриални компютри
Цветелина Христофорова Миронова
(фак.№:190417):
Автоматизирано осветление за осветяване на жилищна сграда


Задания на дипломни работи /успешно защитени/
Валентина Христова Велчева-Маринова
(фак.№:160423):
Изграждане на локална мрежа в дневен център за деца
Наталия Радева Банчева
(фак.№:170402):
Принтери.Анализ, управление и тенденции на развитие
Силвия Любомирова Пенчева
(фак.№:190418):
Синтез на комбинационни логически схеми с Verilog
Пламен Пламенов Найденов
(фак.№:190412):
Трансакциите при електронното банкиране