ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ХРИСТИАН ЙОСИФОВ МИТЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Катедра: Машиностроителна техника и технологии
Съдържание:
Проекти (8)
Публикации (16)


Завършени проекти
Име на проект: №1 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Създаване на нова конструкция режещо-деформационен метчик с помощта на технология чрез 3D принтер. Изследване на качествата и параметрите на получената с инструменти по този метод резба и сравняването й с такава, получена чрез конвенционални инструменти; Технологическа оптимизация на процеса формообразуване на вътрешни резби на различни материали по параметрите производителност, трайност и качество на обработената повърхнина; Оптимален избор на инструмент за получаване на вътрешни резби при механично обработване. Проектиране, изработване, създаване условия за приложение на зъбостругови инструменти в процеса зъбоструговане. Автоматизирано проектиране на затягащи устройства в приспособления за установяване на заготовките при механично обработване.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №2 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Планирани дейности в рамките на проекта Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми и учебни програми с дигитално образователно съдържание в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси; Разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание в образователния процес; Закупуване на софтуер и ИКТ оборудване, необходими за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание; Обучения на преподаватели в България; Краткосрочни специализации в асоциирани партньори; Кариерно консултиране и ориентиране и създаване на мрежа от кариерни центрове в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси; Обучение на студенти по предприемачество, презентационни умения и дигитална креативност; Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда; Изходяща мобилност за обучение и за научноизследователска дейност.
Позиция в проекта: преподавател за разработване на лекционен курс
Бр.заети: 165

Име на проект: №3 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Икономическа оптимизация на процеса еластично абразивно отрязване на стомани С45 и 42Cr4 по параметрите производителност и технологична себестойност. Автоматизиран избор на оптимална схема на установяване на заготовките при механично обработване.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №4 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Моделиране и изследване на нова конструкция режещо-деформационни метчици с повишена якост и надеждност, съчетаващи двата метода на формообразуване - рязане и пластична деформация, и създаващи възможности за интензифициране на процеса на обработване на вътрешни резби при повишаване на качеството им. Моделиране и изследване на специални режещи инструменти за струговане на профилни повърхнини по метода на центроидното обхождане. Изследване на характеристики на оборудване с паралелна кинематика съобразно технологичните му приложения, както и разработване на нови приложения, окомплектовка, оборудване и програмно осигуряване.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 19

Име на проект: №5 ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБОРУДВАНЕТО С ПАРАЛЕЛНА КИНЕМАТИКА
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Провеждане на систематични изследвания и разработки в областта на технологичните приложения на оборудване с паралелна кинематика, както и създаване на нова и осъвременяване на съществуващата материална база и програмно осигуряване.
Бр.заети: 5

Име на проект: №6 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"
Година: 2014
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 (ИСИС).
Позиция в проекта: Изследовател R2
Бр.заети: 180

Име на проект: №7 Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии
Година: 2013
Уч. година: 2013
Описание: Подобряване качеството на обучение и научни изследвания, чрез създаване на по-добри условия за работа на докторанти, постдокторанти и млади учени.
Web: http://pink.uni-ruse.bg

Име на проект: №8 ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ С ПАРАЛЕЛНА КИНЕМАТИКА
Година: 2011
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Провеждане на систематични изследвания и разработки в областта на технологичното оборудване с паралелна кинематика, както и създаване на нова и осъвременяване на съществуващата материална база и програмно осигуряване.


Публикации
Публикация: №1 Якимов Х, Митев Х. „Технологични възможности на металорежещи машини с цифрово програмно управление“
Издателство: Година XIX, Книга 1, 2024
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Александрова, И., Х. Митев, К. Анастасов. Оптимизиране на темперираща система на шприцформи за инжекционно формоване на полимери. В: Международна научна конференция „Мехатроника, еко– и енергоспестяващи системи и технологии“. Габрово, май 2023, 88-91.
Издателство: Международна научна конференция „Мехатроника, еко– и енергоспестяващи системи и технологии“
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Радев Хр., Митев Х., Якимов Хр., ANALYSIS OF TAPPING TORQUE STUDIES WITH DIFFERENT TYPES OF TAPS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH 2022, GABROVO, pp.II 78-82, ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH 2022, Gabrovo, vol.II
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Thread forming is one of the most common technological tasks in mechanical engineering. The purpose of the article is to present an experimental comparative analysis of the torque obtained in the formation of internal threads with different designs of taps working by cutting, plastic deformation and a combination of the two methods.

Публикация: №4 Митев Х., И. Кандов, Изследване характеристиките на задвижващ модул на МПК, Дни на механиката, Варна, 2017, pp. I 44-48, ISSN 1312-8612
Издателство: спис. "Машиностроене и машинознание",
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №5 K.Iskren, A.Aleksandrov, H. Mitev MODIFIABLE WEB-BASED ARCHITECTURE MODEL USED IN SENSOR NETWORK Sofia 2018
Издателство: Proc. IX National Conference with International Participation Conference "Electronica 2018", May 17 - 18, 2018, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Yordanov S., H. Mitev, Synthesis of a Fuzzy PID Controller, Designed to Control a LINAPOD, Proceedings of Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science 2015, 2015, Kavala, Greece
Издателство: Proceedings of Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science 2015, 2015, Kavala, Greece
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №7 Mitev Х., I. Kandov, Design of the Impactor Parallel Kinematics Robot, Proceedings of Scientific Forum “Challenges in Engineering and Information Science 2015, 2015, Sinaia, Romania
Издателство: Proceedings of Scientific Forum “Challenges in Engineering and Information Science 2015, 2015, Sinaia, Romania
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №8 Mitev H., Y. Mitev Някои структурни особености на машините с паралелна кинематика, Национална конференция по машиностроене и машинознание, Дни на механиката МДУ Ф. Ж. Кюри, курорт Св.св. Константин и Елена, 2014г, сп. Машиностроене и Машинознание, год. Х, Книга I,2015г., стр. 12-15.
Издателство: Дни на механиката МДУ Ф. Ж. Кюри, курорт Св.св. Константин и Елена, 2014г, сп. Машиностроене и Машинознание, год. Х, Книга I,2015г., стр. 12-15.
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Митев Х.,Й. Митев" Някои технологични особености на машините с паралелна кинематика тип "LINAPOD" ", UNITECH 2014 , Gabrovo 2014,pp III 170-174, ISSN1313-230X
Издателство: UNITECH 2014 , Gabrovo 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Митев Й., Х.Митев, Координатно пространство при машините с паралелна кинематика тип "LINAPOD", УНИТЕХ 2014 Габрово, pp III 179-183, ISSN 1313-230X
Издателство: УНИТЕХ 2014 Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 H. Mitev, PLC Based Control System of Parallel Kinematics Mechanism, Proceedings of 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, York, England, 2014
Издателство: 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, York, England, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №12 1.Степаненко, А.А., Х. Митев, Й.,Манджола, М. Ю. AN ALGORITHM FOR CREATING A MATHEMATICAL APPARATUS FOR CONTROL OF PARALLEL KINEMATICS MACHINES Международна Научна конференция на ТУ-Габрово, UNITECH’12, Габрово, 2012г. Сборник доклади, том II, стр. 157-162.
Издателство: Международна Научна конференция на ТУ-Габрово, UNITECH’12, Габрово, 2012г
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Yordanov S., Ivanova N., Mitev H. Apparatus – program system for crypted transmission of data in public networks. 12th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2012. Vrnjačka Banja, Serbia, 2012.
Издателство: 12th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2012. Vrnjačka Banja, Serbia, 2012.
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №14 Драганова, В., А. Маринова, Х. Митев ПРОЕКТИРАНЕ НА МАКЕТ НА РОБОТ С ПАРАЛЕЛНА КИНЕМАТИКА, СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ, ТУ-Габрово 26 октомври 2012 година.
Издателство: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ, ТУ-Габрово 26 октомври 2012 г
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №15 Станимир Йорданов, Стефан Иванов, Христиан Митев, Машина с паралелна кинематика за производство на стоматологични коронки от ZrO2 , Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, Сборник доклади, Том І, стр. І-587- І-591
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Стефан Иванов, Станимир Йорданов, Христиан Митев, Разработване на контролер за любителска CNC машина, Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, Сборник доклади, Том І, стр. І-597- І-599
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я