ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Катедра: Енергийна техника
Кабинет(и): 1307
Служебен тел.: (066 827)+275
E-mail1:
Съдържание:
Публикации (24)


Публикации
Публикация: №1 Iliev,G., Hristo N. Hristov. "Mathematical model of electropneumatic positioning system including the length of pneumatic lines" Mechanics of Machines YEAR XXXI, №3,2023 pp(83-88);ISSN 0861-9727,Varna, Bulgaria
Издателство: Mechanics of Machines YEAR XXXI, №3
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Iliev, G. Hr. Hristov MATHEMATICAL MODEL OF ELECTROPNEUMATIC POSITIONING SYSTEM INCLUDING THE LENGTH OF PNEUMATIC LINES, Механика на машините, 2022
Издателство: Механика на машините
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №3 Илиев Георги "Изследване на динамичните процеси в електропневматична позиционираща система с отчитане влиянието на пневматичните линии"
Издателство: Технически Университет Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Дисертация
Абстракт: за присъдена Образователна и Научна степен ДОКТОР

Публикация: №4 Илиев Георги "Заемане на академичната длъжност „главен асистент”” Катедра "Енергийна техника- ТУ- Габрово
Издателство: Технически Университет Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Друга
Абстракт: В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство и специалност „Механика на флуидите”

Публикация: №5 Георги Илиев.,Експериментално изследване на динамични процеси в пневматични линии Топлотехкика.година 8, книга 1,2017 (стр.8-12)
Издателство: Списание "Топлотехника"- Сливен 2016
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 Христо Христов, Георги Илиев Автоматизиран стенд за изследване характеристиките на центробежни помпи в съвместна работа с тръбна система. Годишна конференция на Русенския университет, Русе, 28-29 октомври, 2016.
Издателство: Годишна конференция на Русенския университет, Русе, 28-29 октомври, 2016.
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №7 Iliev Georgi, Hr. Hristov. EXPERIMENTAL STUDY OF PNEUMATIC LINES FREQUENCY RESPONSES, Unitech 16
Издателство: Unitech 16
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Georgy ILIEV, Hristo HRISTOV,DYNAMIC PROCESSES IN COMPRESSED AIR SUPPLY UNIT WITH SCREW COMPRESSORS AND TANK Национална конференция с международно участие, 24-26.06.2016, С Л И В Е Н '2016
Издателство: Национална конференция с международно участие, 24-26.06.2016, С Л И В Е Н '2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №9 A. Andreev, H. Hristov, G. Iliev, M. Racheva - Mathematical Model for a Pneumatic Force Actuator System,Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 53’2016 (46-49)
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 53’2016 (46-49)
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Andrey Andreev, Hristo Hristov, Georgi Iliev, Milena Racheva. Mathematical Model for a Pneumatic Force Actuator System. BGSIAM’15 PROCEEDINGS 10th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM. December 21-22, 2015 Sofia
Издателство: BGSIAM’15 PROCEEDINGS 10th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №11 Илиев, Хр. Христов, А.Анчев. Експериментално изследване статичните характеристики на пропорционален пневматичен разпределител, UNITEX15, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 20 – 21 November 2015, GABROVO
Издателство: UNITEX15, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 20 – 21 November 2015, Volume III, GABROVO
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Илиев, Г., Х. Христов, А. Анчев. Експериментално изследване честотните характеристики на електропневматична позиционираща система с безпрътов цилиндър. Топлотехника. V.2, 2015 p.63-66, ISSN 1314-2550
Издателство: Топлотехника
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №13 Rachev S., Hr. Hristov, G. Iliev. Study of the energy potential of renewable energy sources in the region of Gabrovo for use in hybrid wind-photovoltaic stand-alone system. International Scientific Conference ‘Contemporary Materials’ 2015, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 06-07 September 2015.
Издателство: Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №14 Илиев Г., Експериментано изследване параметрите на силата от триене в пневматичен безпрътов цилиндър Научни трудове Том 54,серия 1.2 Русенски Университет "Ангел Кънчев" 2015
Издателство: Научни трудове Том 54,серия 1.2 Русенски Университет "Ангел Кънчев" 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №15 Iliev, G, A. Anchev, Hr. N. Hristov, Sv. Rachev.Stand For Experimental Study Of Dynamic Processes In Electro-Pneumatic Tracking System. XXII International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'14, Bor , Serbia 10 - 13 June 2014
Издателство: XXII International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'14, Bor , Serbia 10 - 13 Jun
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №16 Илиев, Г., Хр. Христов. Математическо моделиране дебитната характеристика на електропневматичен серворазпределител, Топлотехника, Година 5, Книга 2, 2014, стр. 11-14
Издателство: Топлотехника, Година 5, Книга 2, 2014, стр. 11-14
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №17 Илиев, Г., Хр. Христов, А. Анчев, Експериментално изследване честотните характеристики на електропневматична позиционираща система, РУ-Ангел Кънчев, Русе, Научни трудове, т. 53. серия. 1.2, 2014, стр. 244 - 248
Издателство: Научна конф. РУ-Ангел Кънчев, Русе, 25-26 окт. 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №18 Илиев Г., А. П. Анчев, Х. Н. Христов. Експериментално изследване на параметрите на силата от триене в пневматичен цилиндър. „UNITECH 12”, Габрово, т.II 277-280.
Издателство: Unitech 12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Христов Хр. , Г. Илиев , А.Анчев Експериментално изследване силите на триене в пневматичен цилиндър UNITECH 12 ТУ-Габрово, 2012
Издателство: UNITECH 12 ТУ-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Hristov, Hr, B. Georgiev, G. Iliev. Dynamic Processes Modelling In Closed Loop Electropneumatic Transmission System, The 19th Edition of International Salon of Hydraulics, Pneumatics, HERVEX 2011
Издателство: The 19th Edition of International Salon of Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Fine Mechanics,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: In this paper is shown a mathematical model of dynamic processes in closed loop electro pneumatic transmission system. The model is based on nonlinear differential equations. The model was simulated on PC and results are shown in few graphics. Experimental test stand for dynamic process investigation is developed. Experimental step responses are shown.

Публикация: №21 Христо Христов, Георги Илиев Zelio Logic Smart Relay Control of Electropneumatic Positioning System , UNITECH - ТУ-Габрово; 2011
Издателство: UNITECH - ТУ-Габрово; 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This рарер deals with the study of PLC control of electro-pneumatic systems that provides an effective and easy way to control the sequence of the pneumatic actuators movement and the states of pneumatic system. The project of a specific controller for pneumatic applications join the study of automation design and the control processing of pneumatic systems with the electronic design based on microcontrollers to implement the resources of the controller. Schnaider Electric PLC Smart Reley Zelio 2 and ZelioSoft is used for motion control of pneumatic cylinder. A Ladder Diagram and FBD (Function Block Diagram) for PLC Control is shown for single application,

Публикация: №22 H.Hristov, G.Iliev, B.Georgiev
Издателство: Proc. Of 2011 International Salon of Hydraulics and Pneumatics - HERVEX
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №23 Христов Х., Св. Рачев, Г. Илиев, Л. Димитров. Експериментално изследване на характеристиките на вятърно помпен агрегат, Международна научна конференция Унитех ’11, 18-19 ноември 2011, Габрово, 2011, стр. II-366-II371. ISBN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция Унитех ’11
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Христов Хр. Н., Св. Рачев, Г. Илиев. Изследване на ветровия потенциал в района на Технически университет – Габрово. 10-та Международна научна конференция Унитех’10, Габрово, 2010, стр. II-414-II-419. ISBN 1313-230X.
Издателство: 10-та Международна научна конференция Унитех’10, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я