ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ЛИЛЯНА ИВАНОВА РУСАНОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Заместник-ректор, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Икономически науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Социални и стопански науки
Кабинет(и): 1236
Служебен тел.: (066 827)+827 357
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (18)
Книги (4)
Публикации (41)
Интереси (4)
Учебни материали (1)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Проект № 1817С/2019 „Повишаване на нагласите за професионална реализация на студенти от специалност „Социални дейности“ в социални услуги за деца – резидентен тип, чрез развитие на проблемно ориентира
Година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: проектът има за цел да повиши нагласите на студентите за професионална реализицаия.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №2 Проект 2018-1-BG01-KA103-047173„Образователна мобилност за граждани“, сектор „Висше образование“- Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни.
Година: 2018
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Образователна мобилност за граждани“, сектор „Висше образование“- Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни.
Позиция в проекта: контактно лице
Бр.заети: 54

Име на проект: №3 Проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“
Година: 2018
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът има за цел да изгради устойчив национален Център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство. В рамките на отчетния период се изпълняват предвидените дейности по проекта, с оглед постигане на заложените индикатори.
Позиция в проекта: асистент КТТ
Бр.заети: 100

Име на проект: №4 Проект № 818879 – REFRESH(Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare) Дейности Мария Склодовска-Кюри на Европейската комисия, програма 4Хоризот2020"
Година: 2018
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Основната цел на проекта е да се повиши осведомеността на широката общественост относно научноизследователските и иновационните дейности, да се увеличи общественото признание на труда на изследователите, да се разбере въздействието на работата на изследователите върху ежедневния живот на гражданите, да се насърчат младите хора да започнат изследователска дейност и кариера.
Позиция в проекта: контактно лице
Бр.заети: 9

Име на проект: №5 Проект № 585151-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-VET-APPREN - Клъстер - стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери, програма "Еразъм +", КД 2
Година: 2017
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: The present Work-Based Learning Curriculum with focus on Apprenticeship (WBLA Curriculum) has been developed within EU project “Apprenticeship Cluster for Industry-Ready Engineers of Tomorrow”, under ERASMUS+ programme. It is intended for 3rd- and 4th-year engineering students following a bachelor degree programme in Mechatronics. Hence, it covers 2 years of study, respectively 4 semesters altogether (V, VI, VII, VIII).
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 10

Име на проект: №6 Проект: Договор № 1716-С/2017 г.. Формиране на цифрова грамотност и професионални компетенции на студенти от специалност „Социални дейности” като условие за реализация на пазара на труда
Година: 2017
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Основната цел на изследването е да определят основните преносими и професионални компетенции, които завършващите специалност „Социални дейности” трябва да притежават, за да мога да се реализират на пазара на труда и да се превърнат в способни на саморазвитие служители. Важно значение в контекста на поставената цел имат разбиранията на социалните експерти.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 12

Име на проект: №7 Проект № 2017-1-BG01-KA103-035598 – „Образователна мобил – „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Висше образование“- Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни
Година: 2017
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът има за цел да насърчи мобилността на студенти, докторанти, преподаватели и неакадемичен състав. Основни дейности по проекта: - студентска мобилност с цел обучение; - студентска мобилност с цел практика; - преподавателска мобилност с цел преподаване; - мобилност на академичен и неакадимичен състав с цел обучение.
Позиция в проекта: контактно лице
Бр.заети: 53

Име на проект: №8 Проект: Договор № 2016-1-BG01-KA103-023204 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Висше образование“- Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът има за цел да насърчи мобилността на студенти, докторанти, преподаватели и неакадемичен състав. Основни дейности по проекта: - студентска мобилност с цел обучение; - студентска мобилност с цел практика; - преподавателска мобилност с цел преподаване; - мобилност на академичен и неакадимичен състав с цел обучение.
Позиция в проекта: контактно лице
Бр.заети: 43

Име на проект: №9 Проект: Договор № Д1618С/2016 г. Социалното предприемачество като възможност за преодоляване на цифровото изключване на хората в неравностойно положение
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на изследването е да се формират знания у студентите от специалност „Социални дейности” в областта на социалното предприемачество, неговите области на приложение и да се очертаят дефицитите на хората в неравностойно положение в областта на цифровата грамотност. В този контекст е важно да се установи степента на цифрова изключеност сред уязвимите групи, ползващи услуги в общността и да се обособят онези социални инициативи, които биха решили този социален проблем.
Позиция в проекта: член на работния колектив
Бр.заети: 12

Име на проект: №10 Проект: Договор № С1508/2015 г. Тенденции и предизвикателства пред развитието на професията "социална работа"
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на проекта е да се очертаят тенденциите и предизвикателствата пред развитието на социалната работа като професия в България. Въпросът има различни измерения, поради многоликия характер на социалната практика. От една страна развитието на професията е свързана с редица външни фактори (политика, финансови ресурси, институционални процедури и т.н.), които са неразривно свързани, но и с личностни нагласи и формирани компетентности на професионалистите.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 12

Име на проект: №11 Проект : Договор № С 1406/ 2014 г. Социални услуги за деца в община Габрово – състояние и проблеми”
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на проекта е да се изолират основните причини за изоставянето на деца, рисковите групи и основните им дефицити, съответствието на капацитета на услугите и потребностите на децата и семействата в Община Габрово
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 10

Име на проект: №12 Проект: BG051PO001- 4.3.04 – 0051 „Развитие и внедряване на виртуални технологии за развитие на дистанционното обучение в ТУ – Габрово”
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Преподавател по дейност 12.2 " Разработване на учебна програма "Социални дейности и европейски политики" за дистанционно обучение в ОКС "Магистър" "
Позиция в проекта: преподавател
Бр.заети: 8

Име на проект: №13 Проект: BG051PO001- 3.3.07 – 0002 „Студентски практики”
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Академичен наставник
Позиция в проекта: Академичен наставник
Бр.заети: 25

Име на проект: №14 Проект:Договор № С 3068/ 2013 г„Общински политики и качествени социални услуги в общността”
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проект „Общински политики и качествени социални услуги в общността” е насочен към обобщаване на натрупания опит в областта на благосъстоянието на децата и анализиране на ефектите от реформата в областта на социалните услуги.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 10

Име на проект: №15 Проект: BG051PO001-1.1.10-009 - „Интегриране на безработни лица от област Габрово чрез обучения по професии, ключови компетентности и мотивация ”
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът има за цел да формира ключови компетентности сред безработни лица за упражняване на професиите "социален асистент" и "личен асистент".
Позиция в проекта: обучител
Бр.заети: 18

Име на проект: №16 Проект : Договор № С 1210/ 2012г. Изследване на нагласите на студентите по отношение на равнопоставеността и дискриминацията
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на проекта е да се проучат нагласите на студените от специалност „Социални дейности” към човешките различия и да се развият умения за толерантност
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №17 Проект: Договор № С 1103/ 2011г. Насърчаване на културата за доброволчество сред студентите
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проект „Насърчаване на културата за доброволчество сред студентите” е насочен към изследване на нагласите на студентите за развиване на доброволческа дейност.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №18 Проект: 526384 – LLP-1-2012-1-BG-GRUNTVIG – GMP „ Учебна общност активно стареене”,
Вид проект: Научен проект - международен
Позиция в проекта: тютор


Публикации
Публикация: №1 Лиляна Русанова, Ж. Цонева и кол. Наръчник за социални услуги в Община Габрово. УИ „В. Априлов”, Габрово, 2013, ISBN: 978-954-683-501-7
Издателство: УИ "В. Априлов"
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Русанова, Л., Неправителствен сектор - същност, тенденции, развитие, Изд.ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2012, 170 р., ISBN 978-954-490-305-3
Издателство: Изд.ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2012,
Изд.год.: 2012
Вид: Монография

Публикация: №3 Русанова, Л.Социално подпомагане, Изд. „ЕКС-ПРЕС”, Габрово, 2011, ISBN 978-954-490-247-6, 180с.
Издателство: „ЕКС-ПРЕС”, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Русанова, Л. Основи на социалното предприемачество, Университетско издателство" Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010,ISBN 978-954-542-760-6
Издателство: Университетско издателство" Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Rusanova, L. QUALITY OF SOCIAL SERVICES- THEORETICAL APPROACHES AND PRACTICAL CHALLENGES, Ruse,2019, FRI-2.114-1-SW-01, pp. 138-142, ISBN 978-954-712-753-1
Издателство: Научни трудове на Русенски университет, Русе 2018 г.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Русанова, Л. Социалните услуги в България-реформи и тенденции, Трета научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики 2019“, Варна 2019, ISBN978-954-20-0803-3, стр.28-33
Издателство: Варна 2019, ISBN978-954-20-0803-3
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Русанова, Л. Анализ на промените в системата за социално подпомагане през периода 2009-2018 г., УНИТЕХ 2019 г. ISSN 1313-230Х, стр.112-116
Издателство: УНИТЕХ 2019 г.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Русанова, Л. Осигуряване на качеството в образованието по социална работа: теоретични постановки и образователни предизвикателства, УНИТЕХ`17, Gabrovo 2017, pp. 176-181 ISSN 1313-230X
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITEX`17 vol IV
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Русанова Л. ОПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „ГЪВКАВИТЕ УМЕНИЯ“, НЕОБХОДИМИ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК,Русе 2017, volume 56, book 8.2.p. 19-23, ISSN 1311-3321.
Издателство: ISSN 1311-3321
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Русанова, Л. Опит за обобщаване на дискусиите относно научния и професионален статус на социалната работа, Варна, 2017, рр. 81-86, ISBN 978-954-20-0778-4
Издателство: Втора научно-практческа конференция с международно участие, Варна
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Русанова, Л. Разбиране на концепцията за социално предприемачество в България.Научни трудове на РУ. Изд. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2016 220-232 ISSN 1311-3321
Издателство: Русанова, Л. Разбиране на концепцията за социално предприемачество в България. Научни трудове на РУ. Изд. Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2016 ISSN 1311-3321
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Русанова, Л. Социалното изключване на възрастни и лица с увреждания в контекста на достъп до Интернет и електронни услуги. Международна научна конференция УНИТЕХ 2016, Габрово, 18.11.2016 г., Сборник доклади, т. ІV, Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово, 2016, 213-217, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади, т. ІV, Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово, 2016, 213-217, ISSN 1313-230X
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Русанова, Л. Социалната работа като инструмент за повишаване на ефективността на социалните помощи и услуги - обективно състояние и субективна оценка,Варна, 2015, ISBN 978-954-20-0750-0, стр.14-20
Издателство: Първа-научно-практическа конференция с международно участие - Варна
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Русанова, Л. Тенденции и предизвикателства пред развитието на професията „социална работа“/общи изводи от експертна оценка в гр.Габрово/, Конференция на Русенски университет и съюза на учените, 9-10.10.2015 г. Русе
Издателство: Конференция на Русенски университет и съюза на учените,Том 541 серия 8.1
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №15 Русанова, Л. Общ профил на алтернативни услуги за деца – особености и специфика на клиентите (анализ от емпирично изследване), ел. сп. Социална работа, София, 2015, бр.1, ISSN 1314-9644, http://www.swjournal-bg.com/, стр1-15
Издателство: електронно . сп. Социална работа, София, ISSN 1314-9644, http://www.swjournal-bg.com/
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Русанова, Л. Благосъстоянието на децата в България, сп. Известия на ТУ-Габрово, Габрово, V49`2015(82-86)ISSN1310-6686
Издателство: сп. Известия на ТУ-Габрово, Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Русанова, Л. Преодоляване на социалното изключване чрез развитие на социални услуги(анализ по примера на Община Габрово), УНИТЕХ, ISSN 1313-230Х
Издателство: УИ "Васил Априлов"- Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Русанова, Л. Необходимост от преосмисляне публичните политики в областта на бедността и социалното изключване”, Международна конференция ”Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век”(по случай 20-годишния юбилей на специалност „Публична администрация”) на Стопанска академия ”Д.А.Ценов” - Свищов” 10-11.05.2013 г.
Издателство: Международна конференция ”Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век”(
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Русанова, Л. Социалната икономика в европейски мащаб
Издателство: електронно издание
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - ELSE - лекции

Публикация: №20 Русанова, Л. Теоретични контури на концепцията за социално изключване на младите хора, Университетска конференция, ВТУ
Издателство: Университетско издателство" Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №21 1.Русанова, Л. Социалното предприемачество в българския контекст, УНИТЕХ, Габрово, 2012г.стр.241-244. ISSN 1313-230Х
Издателство: УНИТЕХ, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Русанова, Л. Изследване на нагласите на студентите по отношение на равнопоставеността и дискриминацията, сп. Известия на Технически университет Габрово, Том 44`2012 г., IISSN 1313-230Х
Издателство: Университетско издателство - Васил Априлов
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Русанова, Л. Социално предприемачество и социална работа(общи черти), сп. Известия на Технически университет Габрово, Том 44`2012 г.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №24 Русанова, Л. Социалното предприемачество в българския контекст, Сборник доклади, Том ІІІ, УНИТЕХ`12, Габрово, 2012г.,стр.241-244. ISSN 1313-230Х
Издателство: ІІІ, УНИТЕХ`12, Габрово, 2012г.
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Русанова, Л.Социалната икономика в световен мащаб – същност и тенденции на развитие, сп. Социално-икономически анализи, В.Търново, кн.4, 2011г.,ISSN 1313-6909 рр. 189-210
Издателство: Университетско издателство" Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №26 Русанова, Л., Равнище на култура за доброволчество(резултати от емпирично изследване),сп. Известия на Технически университет Габрово, Том 42`2011
Издателство: сп. Известия на Технически университет Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №27 Русанова, Л., Доброволчество - същност, концепции, актуално състояние,сп. Известия на Технически университет Габрово, Том 42`2011
Издателство: сп. Известия на Технически университет Габрово, Том 42`2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №28 Русанова Л., Корпоративната социална отговорност - теории, модели и практики, Габрово, 2011, рр.239-243
Издателство: УНИТЕХ, Габрово, Том ІІІ
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Русанова Л., Предизвикателствата пред социалната политика в България в контекста на Стратегия " Европа 2020", Габрово, 2011, рр.243 -246
Издателство: УНИТЕХ, Габрово, Том ІІІ
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Русанова, Л. Публично-частное партнерство и частные организации: тенденции и практика, Поволжской академии гасударственной службы, сп. Вестник №4(29), 2011
Издателство: сп. Вестник №4(29) Поволжской академии гасударственной службы
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №31 Русанова, Л. Концепцията за социално предприемачество и българския опит, Русе, 2011, Научни трудове, Том 50, серия 5.1, рр.28-32. ISSN 1311-3321
Издателство: Русенски университет "Ангел Кънчев", том 50, серия 5.1.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Русанова, Л. Икономически теории за същността на неправителствения сектор, Русе, 2011, Научни трудове, Том 50, серия 5.1, рр.33-37. ISSN 1311-3321
Издателство: Русенски университет "Ангел Кънчев", том 50, серия 5.1.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Пенчева, А., Л. Русанова, Ж. Цонева, Съвременни изисквания към подготовката на социалния работник за работа в екип. Сборник с доклади от втора научно-практическа конференция с международно участие по социална работа., УИ „Св. Климент Охридски” София, 2010
Издателство: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Русанова, Л. Човешкият фактор в системата за социално подпомагане (резултати от емпирично социологическо изследване), Международна конференция, гр. Ст.Загора, 2010 г
Издателство: Университетско издателство" Тракийски университет- Стара Загора"
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Русанова, Л.Социалната икономика - същност, тенденции и предизвикателства, Университетстко издателство" Бургаски свободен университет",2010
Издателство: Университетстко издателство" Бургаски свободен университет"
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №36 Русанова, Л. Социалната политика и икономическата криза – поуки, възможности и перспективи,Изд. ГорексПрес, София,2010
Издателство: Изд. ГорексПрес, София,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Русанова, Л. Еврапейска социална политика - същност, характеристики и особености, сп. Социално-икономически анализи и прогнози, В.Търново, кн.2
Издателство: ВТУ" Св.Св. Кирил и Методий"
Изд.год.: 2008
Вид: Студия

Публикация: №38 Русанова, Л., Социалните услуги – теоретични схващания и практически подходи, Сборник „ България в ЕС: първи резултати”, С. 2008г., Изд. „ГорексПрес”, стр.283-293. ISBN 954-616-139-X
Издателство: Сборник „ България в ЕС: първи резултати”, С. 2008г., Изд. „ГорексПрес”
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Русанова., Л., Политическо влияние и управление на системата за социално подпомагане, Сборник „Социални изследвания”, Изд.„Faber”, С., 2007г., стр.81-98. ISBN 978-954-775-877-3.
Издателство: Сборник „Социални изследвания”, Изд.„Faber”, С., 2007г.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Русанова, Л. Проблеми на евроинтеграцията, отнасящи се до социалното подпомагане(резултати от емпирично социологическо изследване),Сборник „ България в ЕС: първи стъпки”, София 2007г.; Изд.” ГорексПрес”, стр.446-456,
Издателство: Сборник „ България в ЕС: първи стъпки”, София 2007г.; Изд.” ГорексПрес”
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №41 Русанова, Л.,Проблеми на системата за социално подпомагане в България при реализирането на европейския социален модел, сп. „Панорама на труда”, бр.7-8/2007г., стр.66-76.
Издателство: сп. „Панорама на труда”, бр.7-8/2007г.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Интереси
Интерес: 1. Социална политика 2. Социална икономика 3. Организация и управление на публичния сектор

Интерес: 1.социална политика

Интерес: социална икономика и социално предприемачество

Интерес: Организация и управление на публичния сектор


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 2003,0,Организация и управление на социалните дейности (р. о., бакалавър)