Съдържание:
Обща информация
Проекти (5)
Публикации (11)
Интереси (1)
Водени дисциплини (3)
Учебни материали (1)
Написани рецензии (1)
Зададени ДР (10)Обща информация
Професионална дейност
Завършва висше образование в ТУ-Габрово през 2003г., специалност МТТ. 2003-2004г. работи в "Импулс АД", като оператор на ММ с ЦПУ. От 2004г. е редовен докторант в катедра МТТ, с научен ръководител доц. д-р инж. Иван Пангелов. През март 2008г. започва работа , като асистент в ТУ-Габрово, катедра МТТ. Защитава докторска дисертация на тема "Изследване на технологичните параметри при нарязване на цилиндрични зъбни колела върху обработващи центри" през март 2010г. От юни 2010г. е "доктор" по научна специалност 02.01.10 "Технология на машиностроенето". От юли 2010 "главен асистент".


Завършени проекти
Име на проект: №1 Подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени
Година: 2011

Име на проект: №2 Создание действующих макетов – настольных станков нового поколения для иллюстрации сложных формообразувощих движений с применением САD/САЕ/САМ систем
Година: 2010

Име на проект: №3 Съвременни методи и средства за машиностроително проектиране и прототипиране в научните изследвания и обучението
Година: 2009

Име на проект: №4 Автоматизиране на проектните процедури при разработване на технологически процеси за механична обработка
Година: 2008

Име на проект: №5 Изследване нарязването на зъбни колела върху незъбобработващи машини
Година: 2005
Период: 3 години


Публикации
Публикация: №1 Todorova-Lazarova, V., S. Dinev, CAD/CAM Design of Clamped-Tip Profile Tool, AMO Journal, Issue3, Vol. 1, p. 106-112, 2010, ISSN 1313 - 8987
Издателство: Publishing house "St. Ivan Rilski"
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This report presents a comprehensive CAD /CAM design clamped-tip prismatic blade profile. Profiling and the design of the insert are automated in an environment SolidWokrs. Control Program was created to production the profile of the insert on erosion-strand machine in an environment of FeatureCAM.

Публикация: №2 НАДСТРОЙКА В СРЕДАТА НА AUTODESK INVENTOR ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ГЕНЕРИРАНЕ НА 3D МОДЕЛИ НА ЦИЛИНДРИЧНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА
Издателство: Сборник доклади UNITECH'11 на Технически университет-Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №3 Възможност за повишаване на производителността при нарязване на цилиндрични зъбни колела върху обработващи центри. Международен конгрес „Машини, технологии, материали” МТМ’10. София, 2010.
Издателство: София
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Возможности зъбообработки с использованием неспециализированных инструментов и станков с ЧПУ. Киев, 2008.
Издателство: КПИ-Киев
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №5 Влияние на параметрите на зъбните колела върху междузъбията и диаметрите на инструментите при грубото им нарязване върху обработващи центри. AMTECH’07, Габрово, 2007. Сборник доклади.
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Междузъбия и инструменти при грубо нарязване на цилиндрични зъбни колела върху обработващи центри. AMTECH’07, Габрово, 2007. Сборник доклади.
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №7 Грубо нарязване на зъбни колела върху обработващи центри. Научна конференция на ТУ-Габрово, UNITECH’06, Габрово, 2006г. Сборник доклади.
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Анализ на формата и площа на напречното сечение на прибавките при нарязване на цилиндрични зъбни колела върху обработващи центри. Сборник. доклади. , Научна конференция AMTECH’05, Русе, 2005.
Издателство: Русенски университет
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Влияние на броя на зъбите върху рационалното положение на инструмента при грубо нарязване на цилиндрични зъбни колела по метода на прекъснатото обхождане. Сборник. доклади. , Научна конференция AMTECH’05, Русе, 2005.
Издателство: Русенски университет
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Нарязване на зъбни колела върху металорежещи машини с ЦПУ. Международен конгрес МТ’04, 09.2004 г..Варна.
Издателство: Варна
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Нарязване на зъби на зъбни колела върху металорежещи машини с ЦПУ. Изв. На ТУ-Габрово, том 30’2004.
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Интереси
Интерес: Нарязване на зъби на зъбни колела; CAD/CAM системи в машиностроенето; Проектиране на технологически процеси; Металорежещи машини с ЦПУ.


Водени дисциплини
Дисциплина: 0193,0,CAD/CAM системи в машиностроенето - р. о.
Резюме:
Учебна програма: CAD_CAM_bakalavri_dinev.doc

Дисциплина: 1399,0,Автоматизация на проектирането в машиностроенето - р. о.
Резюме:
Учебна програма: APM_bakalavri_2010_dinev.doc

Дисциплина: 1712,0,Компютърно проектиране - р. о.
Резюме:
Учебна програма: KP_TMM_bakalavri_2010_dinev.doc


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 1399,0,Автоматизация на проектирането в машиностроенето - р. о.


Написани рецензии на дипломни работи
Николай Бориславов Начев
(фак.№:10701106):
Автоматизирано проектиране на червячна фреза


Задания на дипломни работи /успешно защитени/
Георги Красимиров Боруджиев
(фак.№:10501123):
Моделиране на детайли за Rapid Prototyping в средата на Solid Works
Даниел Пламенов Братоев
(фак.№:10601104):
Проектиране на двустъпален конусно-цилиндричен редуктор в CAD среда.
Иван Руменов Савов
(фак.№:10601125):
Проектиране на задвижващо устройство в CAD/CAE среда
Георги Красимиров Боруджиев
(фак.№:10901004):
Проектиране на сглобяем призматичен профилен нож в CAD/CAM среда
Николай Василев Кръстев
(фак.№:10901003):
Проектиране на операция за стругов център, в средата на FeatureCAM
Пламен Желязков Стоянов
(фак.№:10701128):
Разработване на операция за обработващ център
Георги Недков Христов
(фак.№:10701108):
Автоматизирано изработване на управляваща програма за обработващ център в CAM среда
Николай Веселинов Иванов
(фак.№:10601119):
Автоматизирано изработване на управляваща програма за струг с цифрово програмно управление в CAM среда
Красимир Асенов Стоилков
(фак.№:11031603):
Автоматизирано проектиране на приспособление за установяване на заготовки в CAD/CAM среда
Деян Георгиев Ташев
(фак.№:10931603):
Проектиране на програмна операция за конкретен детайл резлизирана върху обработващ център, в CAM среда