ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ПЕТЪР БОРИСОВ МИНЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Катедра: Компютьрни системи и технологии
Кабинет(и): 3407
Служебен тел.: (066 827)+456
E-mail1:

Съдържание:
Проекти (12)
Книги (3)
Публикации (40)
Водени дисциплини (1)
Зададени ДР (21)Завършени проекти
Име на проект: №1 Виртуална лаборатория за обучение по проектиране на цифров хардуер
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да се разработи виртуална лаборатория за онлайн обучение по проектиране на цифров хардуер.
Позиция в проекта: Ръководител договор
Бр.заети: 15

Име на проект: №2 Изследване на приложения на ИКТ базирани иновационни технологии в обучението
Година: 2016
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да се разработят, тестват, документират и използват в практиката конкретни приложения за ефективно и пълноценно използване на съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението на студенти.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 14

Име на проект: №3 Компютърно моделиране на архитектури
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проектът поставя и решава актуални проблеми от компютърното моделиране от професионалното направление „Комуникационна и компютърна техника” и специалностите „Компютърни системи и технологии”, “Компютърни системи, комплекси и мрежи”, „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране”, "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление", в които е специализиран научно-преподавателския потенциал на катедра “Компютърни системи и технологии”.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 12

Име на проект: №4 Компютърно моделиране за автоматизирано проектиране
Година: 2014
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Е 1406 „Компютърно моделиране за автоматизирано проектиране“ 2 050 лв. доц. В. Кукенска гл. ас. П. Радева, ас. П. Минев, хон. ас. инж. Г. Кондев И. Върбов, И. Тодоров, Г. Цанев
Период: 1 година

Име на проект: №5 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: BG051PO001-4.3.04-0051 „Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово" Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 520 312 лв. Проф. Р. Иларионов доц. д-р Валентина Кукенска доц. д-р М. Симеонов гл. ас. д-р Делян Генков ас. П. Минев
Период: 1 година

Име на проект: №6 Моделиране на обекти и процеси в компютърните системи
Година: 2013
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Е 1303 - „Моделиране на обекти и процеси в компютърните системи”, 2 500 лева доц. В. Кукенска гл. ас. инж. П. Радева ас. П. Минев ас. И. Тодоров инж. Г. Кондев инж. Илиян Върбов Мария Стоянова
Период: 1 година

Име на проект: №7 Моделиране и изследване на компоненти на компютърни системи
Година: 2012
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Е1210 "Моделиране и изследване на компоненти на компютърни системи" 2 700 лв. доц. В. Кукенска гл. ас. П. Радева, ас. П. Минев ас. И. Тодоров Ил. Върбов М. Стоянова
Период: 1 година

Име на проект: №8 Моделиране на архитектурата на интегрални схеми с програмуруема логика
Година: 2011
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: № НИХ–237 “Моделиране на архитектурата на интегрални схеми с програмуруема логика” 1250 лв. доц. Валентина Кукенска ас. Петър Минев
Период: 1 година

Име на проект: №9 Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки
Година: 2010
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: BG 051 PO 001-3.3.04/13 “Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд 2007–2013 г. 567 542 лв. доц. Георги Тодоров, ВТУ доц. д-р Иван Симеонов, гл. ас. д-р Делян Генков, ас. Петър Минев, ас. Борислав Петров,

Име на проект: №10 Проектиране и апаратно-програмно реализиране на информационно-справочна и презентационна система с тактилен дисплей
Година: 2010
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Стойност на проекта в хил. лв. 50
Период: 2 години

Име на проект: №11 Изследване на интегрирани услуги и качество на обслужването в мрежова инфраструктура, изградена от виртуални локални мрежи.
Година: 2009
Уч. година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Стойност на проекта в хил. лв. 50
Период: 1 година

Име на проект: №12 Проектиране на компоненти на компютърните системи на базата на програмируеми схеми (логика) и реализация на модул за вградени системи
Година: 2008
Уч. година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта е да се проектира набор от компоненти (IP блокове) на компютърните системи, които да се използват като база за изграждане на вградени системи и системи върху чип посредством програмируема логика.
Период: 1 година


Публикации
Публикация: №1 Кукенска В., П. Минев, Ил. Върбов, Компютърно моделиране - ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство “Васил Априлов”, 2020, Габрово, ISBN 978-954-683-629-8.
Издателство: Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Кукенска В., П. Минев, Операционни системи. Ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2013.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Кукенска В., П. Минев, Автоматизация на инженерния труд. Ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2008.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Kukenska V., P. Minev, I. Varbov, M. Dinev, A Model for Online Learning in Digital Hardware Design, Fifth International Scientific Conference "Innovative STEM Education", Science Series,Volume 5, 2023, Veliko Tarnovo, Bulgaria, pp. 103-111, eISSN: 2683-1333, doi.org/10.55630/STEM.2023.0513
Издателство: Fifth International Scientific Conference "Innovative STEM Education", Science Series,Volume 5, 2023, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://doi.org/10.55630/STEM.2023.0513

Публикация: №5 Kukenska V., M. Dinev, P. Minev, I. Varbov, Using Sequential Decomposition Algorithms on Electronic Circuits, Fifth International Scientific Conference "Innovative STEM Education", Science Series,Volume 5, 2023, Veliko Tarnovo, Bulgaria, pp. 112-120, eISSN: 2683-1333, doi.org/10.55630/STEM.2023.0514
Издателство: Fifth International Scientific Conference "Innovative STEM Education", Science Series,Volume 5, 2023, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://doi.org/10.55630/STEM.2023.0514

Публикация: №6 P. Minev, V. Kukenska, I. Varbov and M. Dinev, "A Practical Computer Architecture Education with RISC-V and TL-Verilog," 2023 XXXII International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/ET59121.2023.10279744.
Издателство: Proceedings of 2023 XXXII International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://doi.org/10.1109/ET59121.2023.10279744

Публикация: №7 M. Dinev, V. Kukenska and P. Minev, "Research of Sequential Algorithms for Graph Model Decomposition," 2023 XXXII International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, 2023, pp. 1-5, doi: 10.1109/ET59121.2023.10279288.
Издателство: Proceedings of 2023 XXXII International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://doi.org/10.1109/ET59121.2023.10279288

Публикация: №8 Minev P., V. Kukenska, I. Varbov, M. Dinev, Application of TL-Verilog for Modelling a Pipelined Microprocessor Architecture, Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo, 2023, pp. I 280-285. ISSN 1313-230X
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Varbov I., V. Kukenska, P. Minev, M. Dinev, Application of TL-Verilog for Modelling Components of Microprocessor Architectures, Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo, 2023, pp. I 273-279. ISSN 1313-230X
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Dinev M., V. Kukenska, P. Minev, I. Varbov, , Determining the Complexity of an Iterative Graph Decomposition Algorithm, Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo, 2023, pp. I 309-313. ISSN 1313-230X
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Панайотов Ив., П. Минев, Уеб-базирана система за отдалечен достъп до FPGA развоен хардуер, Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех 2022, Том 1, Габрово, 18-19 ноември 2022, стр. 284-289, ISSN: 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех 2022, Том 1, Габрово
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Кукенска В, М. Динев, П. Минев, И. Върбов, Приложение на принципа на декомпозиция при функционално и конструктивно проектиране, Международна научна конференция Unitech’2022 – Габрово, 19-20 ноември 2022, том I, стр. 318-323, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Unitech'2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Кукенска В, И. Върбов, П. Минев, М. Динев, Моделиране на диалога в системите за автоматизирано проектиране, Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех’2022 – Габрово, 19-20 ноември 2022, том I, стр. 295-299, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех’2022 – Габрово
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The dialog in automated design systems for is carried out in real-time mode and provides a solution to a specific design task. Its main parameters are its structure and condition. Modeling the structure of dialogue allows to examine and compare different types of dialogue, defining areas of application and optimizing the dialogue process. The model of human-computer dialogue is considered as a set of models of its structure, state and scenario. This paper aims to present the models created for the different forms of dialog interfaces in automated design systems.
Web: https://unitech2022.tugab.bg/images/c2022/kst/p135.pdf

Публикация: №14 P. Minev, V. Kukenska, I. Varbov and M. Dinev, "Systems for Remote Access to FPGA Development Boards: Review," 2022 XXXI International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/ET55967.2022.9920279.
Издателство: Proceeding of 2022 XXXI International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://doi.org/10.1109/ET55967.2022.9920279

Публикация: №15 Кукенска В., П. Минев, Създаване на модели на бизенс процеси в областта на техническото обслужване на производствените мощности, Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех 2020, Том 2, Габрово, 20-21 ноември 2020, стр. 174-181, ISSN: 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех 2020, Том 2, Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Кукенска В., П. Минев, Моделиране на бизнес процеси, предстоящи за дигитализация, Избрани доклади от Международна научна конференция Унитех 2020, Габрово, 20-21 ноември 2020, стр. 351-355, ISSN: 2603-378X
Издателство: Избрани доклади от Международна научна конференция Унитех 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Kukenska V.,M. Dinev, P. Minev, I. Varbov, Process modeling in the LINUX operating system, International Scientific Conference UNITECH'2019-Gabrovo, 15-16 november 2019, Vol. II,pp.131-134, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH'2019-Gabrovo
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Динев М., В. Кукенска, П. Минев, Сложност на алгоритъм за декомпозиция, Международна научна конференция Unitech’2018 – Габрово, 16-17 ноември 2018, том II, стр. 151-155, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Unitech’2018 – Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Кукенска В., П. Минев, М. Динев, Обучение по автоматизирано проектиране на цифрови схеми, Сборник избрани доклади от Международна научна конференция Унитех 2018 – Габрово, 16-17 ноември 2018, стр. 490-494, ISSN: 2603-378X
Издателство: Сборник избрани доклади от Международна научна конференция Унитех 2018 - Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Минев П., Тестване на набор експериментални данни за нормално вероятностно разпределение, Международна научна конференция Унитех'16 - Габрово, 18 – 19 ноември 2016, том II, стр. II-201-II-209.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех'16 - Габрово, том 2, Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Radeva P., V. Kukenska, P. Minev, Interactive modules for computer graphics learning, 12th International Conference on Informatics and Information technologies, Macedonia, Skopje, April 23-26, 2015
Издателство: 12th International Conference on Informatics and Information technologies
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №22 Kukenska V., P. Radeva, P. Minev, E-learning Module for Digital Design Courses, 12th International Conference on Informatics and Information technologies, Macedonia, Skopje, April 23-26, 2015
Издателство: 12th International Conference on Informatics and Information technologies
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №23 Кукенска В., П. Минев, Статистически анализ на модел на логическата архитектура, Международна научна конференция Унитех'15 - Габрово, 20 – 21 ноември 2015, том II, стр. II-172-II-177.
Издателство: Сборник доклади Международна научна конференция Унитех'15 - Габрово, том II, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Кукенска В., П. Минев, Ил. Върбов, Валидиране на модел на логическата архитектура, Международна научна конференция Унитех'14 - Габрово, 21 – 22 ноември 2014, том II, cтр. 308 - 311. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади Международна научна конференция Унитех'14 21 – 22 ноември 2014 Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Върбов Ил., П. Минев, В. Кукенска, VHDL модел на flash памет, Международна научна конференция Унитех'14 - Габрово, 21 – 22 ноември 2014, том II, cтр. 308 - 311. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция Унитех'14 - Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №26 Kukenska V., P. Minev, I. Varbov, Hardware Implementation of Algorithm for Flash Memory Testing, Annual Journal of Electronics, Sofia, 2012, Vol.6, Number 1, pp 152–155, ISSN 1314-0078.
Издателство: Annual Journal of Electronics, Sofia
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Кукенска В., И. Върбов, П. Минев, “Моделиране и изследване на интерфейсен модул за клавиатура”, Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, 16 – 17 ноември, 2012, том I, cтр. 419 - 422. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Върбов И., П. Минев, В. Кукенска, “Моделиране и изследване на памет с произволен достъп”, Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, 16 – 17 ноември, 2012, том I, cтр. 414 - 418. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Минев П., Е. Хебиб, “Проектиране на периферен модул за светодиодни матрици”, Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, 16 – 17 ноември, 2012, том I, cтр. 392 - 395. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, 16 – 17 ноември, 2012, том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Петров, Б., П. Минев, И. Върбов. УНИВЕРСАЛЕН ДЕЛИТЕЛ НА ЧЕСТОТА НА БАЗАТА НА ПРОГРАМИРУЕМА ЛОГИКА. Петнадесети майски четения “ДНИ НА НАУКАТА 2011”, Велико Търново, България, 27 май 2011 г
Издателство: Петнадесети майски четения “ДНИ НА НАУКАТА 2011”, Велико Търново, България, 27 май 2011 г
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: In this paper is presents two versions of a universal frequency divider based on programmable logic. The first was carried out by means of the development board Spartan 3 by company Digilent, and the second through resource of development board Basys 2 of the same company. Developed algorithm is for the operation of devices and program design. Conclusions are made about their practical realization

Публикация: №31 Петър Минев, Борислав Петров, Илиян Върбов, ПРИЛОЖЕНИЕ НА MATLAB В АНАЛИЗА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ. Петнадесети майски четения “ДНИ НА НАУКАТА 2011”, Велико Търново, България, 27 май 2011 г.
Издателство: Петнадесети майски четения “ДНИ НА НАУКАТА 2011”, Велико Търново, България, 27 май 2011 г
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №32 Върбов И., П. Минев, В. Кукенска, “Моделиране на последователен входно-изходен интерфейс”, Международна научна конференция “УНИТЕХ’11” – Габрово, 18 – 19 ноември, 2011, том I, cтр. 388 - 392. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’11” – Габрово, том I
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Minev P., V. Kukenska, Modeling FPGA Logic Architecture, Proc. Of XLV International Scientific Conference iCEST 23-26 June 2010 Ohrid, Volume 2, Bitola, 2010, pp. 807-810, ISBN 978-9989-786-58-7.
Издателство: Proc. Of XLV International Scientific Conference iCEST 23-26 June 2010 Ohrid, Volume 2, Bitola
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №34 Kukenska V., P. Minev, A Study into the Interconnections of Parameters in the Logic Architecture of FPGA Devices, Proc. of 54th ETRAN Conference 7 – 10 june 2010 Donji Milanovac, CD, Beograd, 2010, pp. RT2.4-1-4. ISBN 978-86-80509-65-5
Издателство: Proc. of 54th ETRAN Conference 7 – 10 june 2010 Donji Milanovac, CD, Beograd
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №35 Кукенска В., П. Минев, Метод за определяне на еквивалентните паразитни параметри в MOS транзистор, X Юбилейна международна научна конференция “УНИТЕХ’10”, Габрово, 19 – 20 Ноември, 2010, том І, стр. 389-392. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от X Юбилейна международна научна конференция “УНИТЕХ’10”, Габрово, том І
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Минев П., В. Кукенска, Моделиране на времезакъсненията в логическия блок на FPGA устройства, Международна научна конференция “УНИТЕХ’10”, Габрово, 19 – 20 Ноември, 2010, том І, стр. 360-364. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’10”, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Minev P., V. Kukenska, The Virtex-5 Routing and Logic Architecture, Annual Journal of Electronics, Sofia, 2009, Vol.3, Number 2, pp 107–110, ISSN 1313-1842.
Издателство: Annual Journal of Electronics, Sofia, 2009, Vol.3, Number 2
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Минев П., В. Кукенска, Изследване влиянието на параметрите на логическата архитектура върху закъсненията и площта на FPGA схемите, Международна научна конференция “УНИТЕХ’09”, Габрово, 21 – 22 Ноември, 2009, том І, стр. 415-423.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’09”, Габрово, том І
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Минев П., В. Кукенска, Обучение по VHDL за студенти от специалност КСТ, Сборник доклади от Научна конференция, Стара Загора, 17 – 18 март, 2007, стр. 160 – 164.
Издателство: Сборник доклади от Научна конференция, Стара Загора, 17 – 18 март, 2007.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Минев П., В. Кукенска, Моделиране и синтез на крайни автомати с VHDL, Сборник доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’07”, Габрово, 23–24 Ноември, 2007, том I, cтр. 361–365.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’07”
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Водени дисциплини
Дисциплина: 5001,0,Компютърни архитектури (р. о., бакалавър)
Резюме: Целта на дисциплината е да запознае студентите с работата на компютърните системи на ниво архитектура на системата инструкции (ISA) и организация на изчилителния процес. Дисциплината подпомага формирането на основно разбиране за принципите на проектиране, които определят производителността на съвременните компютърни архитектури и техните компоненти. Обръща се особено внимание на (суперскаларната) конвейерна обработка на инструкции, както и на йерархията на паметта и техниките за нейното изпълнение, включително кеш паметта и виртуалната памет. Обсъждат се проблемите с ефективността на реализацията, както и методи за количествен анализ и оценка на архитектурните алтернативи. Представени са многопроцесорните системи и методите за осигуряване на паралелно изпълнение на нишки, процеси и задачи при различни топологии, съединения и организация на паметта и в рамките на разпространените модели за паралелно програмиране.


Задания на дипломни работи /успешно защитени/
Шевки Фикри Шевки
(фак.№:20405127):
Диагностика на твърди дискове
Павлин Атанасов Точев
(фак.№:20505138):
Разработка на WEB приложение за подбор на FPGA интегрални схеми
Калоян Владимиров Радков
(фак.№:20505102):
Проектиране на PC базиран тестер, демонстриращ принципите на тестване на памети (RAM и ROM)
Ахмед Мехмедов Мехмедов
(фак.№:20505119):
Изследване влиянието на параметрите на логическата архитектура върху закъсненията и площта на FPGA схемите
Лятиф Ахмед Осман
(фак.№:20505131):
Проектиране на контролер за клавиатура и мишка с PS/2 интерфейс
Тодор Радославов Танев
(фак.№:20505103):
Приложение на FSMD методиката за проектиране на UART контролер
Христо Владимиров Грудев
(фак.№:20505136):
Изследване на взаимовръзката между параметрите в логическата архитектура на FPGA устройства
Пенка Станчева Катарошева
(фак.№:20305159):
Сравнително изследване на логически архитектури на FPGA схеми
Ердал Неджиб Бекир
(фак.№:20605162):
Моделиране на закъсненията в логическия елемент на FPGA
Ахмед Мехмед Хаджи
(фак.№:20535404):
Проектиране на контролер за серийна флаш памет с SPI интерфейс
Сергей Николаев Колев
(фак.№:20505101):
Разработка на Web сайт за лабораторен практикум по дисциплината “Операционни системи”
Ружа Петкова Роглева
(фак.№:20605101):
Проектиране на хардуерен модул за паралелен интерфейс
Георги Милков Георгиев
(фак.№:20835641):
Разработка на Web приложение за хардуерни проекти с отворен код
Надя Сашева Веселинова
(фак.№:20605104):
Проектиране на ШИМ контролер за серводвигател
Дмитрий Добров
(фак.№:20505155):
Разработка на хардуерен модул за периферен интерфейс
Даниел Петров Николаев
(фак.№:20605108):
Моделиране на закъсненията в логическия блок на FPGA
Калоян Владимиров Радков
(фак.№:20935602):
Проектиране на хардуерен модул за тестване на флаш памети
Даниел Петров Николаев
(фак.№:21035608):
Моделиране и изследване на интерфейсен модул за графичен дисплей
Марина Колева Колева
(фак.№:20805116):
Разработка на библиотека от модули за автоматизирано проектиране
Ердал Неджиб Бекир
(фак.№:21035601):
Моделиране и изследване на интерфейсен модул за клавиатура и мишка
Едип Реджеб Хебиб
(фак.№:20705124):
Разработка на периферен модул със светодиодни матрици