Съдържание:
Проекти (12)
Книги (4)
Публикации (21)
Учебни материали (2)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Моделиране на решения за конкурентоспособност в областта на мехатрониката на МСП в СЦР – политики и стратегии 2016 г.
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта „Моделиране на решения за конкурентоспособност на МСП в Централен Северен Район - политики и стратегии 2020” бе да се явяви, като продължение на направените до момента изследвания по Договорите С1203/2012 г., С1303/2013 г. и С1403/2014 г., С1503/2015 г.. Творческият колектив от 16 научни работника работи в насока изследователски анализ и моделиране на технически и управленски решения за конкурентоспособност на МСП от ЦСР на Р. България. Основа на изследванията бе актуалното състояние, стратегията за устойчивост и развитие, както и взаимообвързаността между образование, индустрия и администрация в регионален, държавен и европейски аспект. Европейската промишленост допринася за производството, работните места, иновациите, износа и е взаимосвързана със сектора на услугите, като ЦСР не прави изключение. В действителност много услуги като транспорт, здравеопазване, информационни и комуникационни технологии, разчитат на конкурентноспособна промишленост за производството на използваните от тях машини и оборудване.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 16

Име на проект: №2 Перспективи за икономически растеж в секторите (индустрия, търговия и услуги) на националната стопанство
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3

Име на проект: №3 ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0051 „Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ – Габрово”
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: учебен модул „Правна закрила и лицензионна реализация на изобретенията и търговските марки” Съдържанието на учебния модул за електронно обучение има за цел да даде на студентите знания относно основните обекти на индустриална собственост като нематериални блага, тяхната правна закрила и пазарна реализация чрез осъществяване на ефективна патентно-лицензионна политика в условията на стоково-пазарни отношения и конкуренция.

Име на проект: №4 Отраслови аспекти на конкурентоспособността на българската икономика (индустрия, търговия, услуги) в условията на глобална криза”
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Предложеният проект е насочен към провеждане проучване и анализ на състоянието и изготвяне на прогнози за конкурентоспособноста на секторите на националната икономика и по-специално на търговията, индустрия и услугите, които представляват нейната най-важна част. В резултат на проведената научно-изследователска работа се очаква да предоставим методика, анализи и прогнози на централните и местните органи на управление – Изпълнителни агенции, Общинските и Областните администрации, с цел създаване на работни групи, които ще подготвят бъдещите екипи за разработване на проекти за ресурсно финансиране от структурните Европейски фондове.
Период: 3
Бр.заети: 7

Име на проект: №5 Стимулиране устойчивото развитие на малките и средни предприятия на регионално равнище (търговия, индустрия, услуги).
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 години
Бр.заети: 7

Име на проект: №6 Създаване и развитие на центрове за насърчаване на предприемачество към висшите училища в България
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №7 Разработване на Система за съответствие между Класификацията на икономическите дейности в България (КИД-2008) и Международната патентна класификация (МПК).
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година

Име на проект: №8 Възможности за повишаване конкурентноспособността на българската икономика чрез ефективна национална и фирмена патентна политика.
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година

Име на проект: №9 Насърчаване на предприемаческата инициатива в условията на пълноправно членство в Европейския съюз.
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 години
Бр.заети: 7

Име на проект: №10 Изследване ролята и влиянието на патентите за изобретения като средство за защита на направените инвестиции в индустрията на България.
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Бр.заети: 1

Име на проект: №11 Създаване на центрове за насърчаване на предприемачество към висшите училища в България
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №12 Създаване на центрове за технологичен трансфер във висшите училища и държавни научноизследователски организации
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 години


Публикации
Публикация: №1 Георгиева, Р. Патентната активност като икономически индикатор. София, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2011, 191с. ISBN: 978-954-9456-13-4.
Издателство: Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, София
Изд.год.: 2011
Вид: Монография
Абстракт: Монографията е насочена към изследване на възможностите за използване на патентната активност в качеството й на икономически индикатор. Осъществен е цялостен емпиричен анализ на състоянието и тенденциите на българската и чуждестранната патентна активност в България за периода 1994-2009 г. и са откроени някои проблеми както общо за страната, така и диференцирано за българските институции, осъществяващи научноизследователска и развойна дейност. Чрез използване на разнообразни патентно-базирани индикатори, основаващи се на патентната статистика, е изследвана връзката на патентната активност с други процеси, протичащи в икономическата система. Разкрито е наличието на корелационна връзка на патентната активност с научноизследователската и развойна дейност, преките чуждестранни инвестиции и конкурентоспособността. Проведените многоаспектни анализи доказват значението на патентната активност като икономически индикатор и целесъобразността от нейното използване при различни видове икономически изследвания.

Публикация: №2 Георгиева, Р. Индустриална собственост – патенти за изобретения, полезни модели, ноу-хау. Габрово, УИ „В.Априлов”, 2011, 117с. ISBN: 978-954-683-471-3.
Издателство: Габрово, УИ „В.Априлов”
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Петков И., Ганчев Д., Николова Н. и Георгиева Р. „Предприемаческа култура, бизнес и управление”, УИ „В. Априлов”, помагало за Центъра за насърчаване на предприемачество (ЦНП) при ТУ-Габрово, 2007, ISBN
Издателство: Център за насърчаване на предприемачество (ЦНП) при ТУ-Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Кузманов, Т., Метев, Х., Георгиева, Р. Бизнесоценяване на материални и нематериални активи в машиностроителното производство, Габрово, „ЕКС-ПРЕС” ООД, 2006, 118с. ISBN-10: 954-9442-48-9; ISBN-13: 978-954-9442-48-9.
Издателство: „ЕКС-ПРЕС” ООД, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Георгиева, Р. Патентната информация като стратегически ресурс.– Изобретения, Трансфер, Иновации, 2016, №1-2 (14-15), с.3-10. ISSN: 1313-9657.
Издателство: списание Изобретения, Трансфер, Иновации
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Настоящата разработка представя някои съществени аспекти на информацията, съдържаща се в патентните документи. Разкрити са специфичните особености, качествените характеристики и предимствата на патентната информация. Разгледано е нейното широко приложение в разнообразни видове патентни проучвания. Специално място е отредено и на потребителите на патентна информация.

Публикация: №6 Георгиева, Румяна. Институционален анализ на националната патентна активност в България за периода 2001-2014.// Сборник доклади на Международна научна конференция на ТУ-Габрово „Унитех 2015”, Габрово, 20-21 ноември 2015, с.179-183. ISSN: 1313-230Х.
Издателство: Сборник доклади на Международна научна конференция на ТУ-Габрово „Унитех 2015”, Габрово, 20-21 ноември 2015, с.179-183
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Георгиева, Р. Анализ на патентната активност в България за периода 2001-2013.– Изобретения, Трансфер, Иновации, 2014, №1-2 (6-7), с.11-20. ISSN: 1313-9657.
Издателство: сп. Изобретения, Трансфер, Иновации
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Георгиева, Р. Чуждестранната патентна активност в България за периода 2001-2012.– Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 45’2013, с.72-78. ISSN: 1310-6686.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The objective of the current study is to reveal the status and the tendencies in the technological development of the legally protected foreign technological knowledge in different fields and spheres of the International Patent Classification, to study the national identity of the patent holders and to draw some conclusions and prognoses. These goals were achieved through analyses of the foreign patent activity in Bulgaria for the period 2001-2012, measured by the number of the patent for innovation of foreign holders.

Публикация: №9 Георгиева, Р. Национална патентна активност в България за периода 2001-2011.– Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 44’2012 с.99-105. ISSN: 1310-6686.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 44’2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The report presents analysis of the condition and dynamics in the national patent activity in Bulgaria for the period 2001-2011 measured by the number of issued patents for inventions of Bulgarian holders. The tendencies in the technological development have been presented in regions and directions according to the International patent classification. The institutional affiliations of the patents have also been explored. Finally some conclusions and statements have been made.

Публикация: №10 Стефанов, С., Георгиева, Р. Патентната активност като фактор за конкурентоспособност.-Wissenschaftliche Konferenz „Innovationen und Wettbewerbsfahigkeit”, 24-25 November 2011, Sofia, Сборник с доклади на ТУ-София, 97-118 с., ISSN 1310-3946.
Издателство: Wissenschaftliche Konferenz „Innovationen und Wettbewerbsfahigkeit”, 24-25 November 2011, Sofia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Като индикатор на технологично развитие на икономиката, патентите характеризират иновационния потенциал на дадена страна и нейния капацитет да използва собствени и чужди знания и да ги трансформира в потенциално икономическо благо. Предмет на изследване е националната и чуждестранна патентната активност в България през периода 2001-2010, чийто многоаспектен анализ предлага разнообразни възможности за използване на патентно-базирани индикатори при проучване на състоянието и динамиката и разкриване тенденциите на технологично и иновационно развитие на национално, отраслово и институционално равнище. Резултатите от изследването могат да се използват като полезен инструмент при информационното обезпечаване на управленски решения, насочени към мониторинга на техническия прогрес и на иновационното развитие на България.

Публикация: №11 Георгиева, Р. Патентите за изобретения като индикатор за технологичното развитие на област Химия и металургия в България през периода 2001-2010 г. – Икономически алтернативи, 2011, №4, с. 40-71. ISSN: 1312-5281.
Издателство: сп. Икономически алтернативи УНСС
Изд.год.: 2011
Вид: Студия

Публикация: №12 Георгиева, Р. Патентните и лицензионните стратегии в управлението на индустриалните фирми.– Икономическа мисъл, 2011, №.6, с. 39-65. ISSN: 0013-2993.
Издателство: сп. Икономическа мисъл, София
Изд.год.: 2011
Вид: Студия

Публикация: №13 Георгиева, Р., Чиликов, А. Mетодика оценки инновационных разработок. „Вестник Кременчугского национального университета имени Михайла Остроградского”, №4/2011 (69), с.197-200. ISSN: 1995-0519; ISSN: 2072-8263.
Издателство: сп. Вестник Кременчугского национального университета имени Михайла Остроградского
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №14 Георгиева, Р. Методические особенности оценки торговой марки. „Вестник Кременчугского национального университета имени Михайла Остроградского”, №4/2011 (69), с.192-196. ISSN: 1995-0519; ISSN: 2072-8263.
Издателство: сп. Вестник Кременчугского национального университета имени Михайла Остроградского
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №15 Георгиева, Р. Съответствие между Класификацията на икономическите дейности в България (КИД-2008) и Международната патентна класификация (МПК).– Икономически алтернативи, 2010, №2, с.57-81. ISSN: 1312-5281.
Издателство: сп. Икономически алтернативи УНСС
Изд.год.: 2010
Вид: Студия

Публикация: №16 Георгиева, Р. Интелектуалната собственост в предприемаческите намерения на студентите и учениците.– Изобретения, Трансфер, Иновации, 2010, №2-3, с.12-16. ISSN: 1313-9657.
Издателство: сп. Изобретения, Трансфер, Иновации
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Георгиева, Р. Връзка на патентната активност с научноизследователската и развойна дейност и преките чуждестранни инвестиции в България (на примера на индустриалните отрасли)
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Дисертация

Публикация: №18 Георгиева, Р. Патентна активност и научноизследователска и развойна дейност в България.– Икономическа мисъл, 2009, №5, с.26-53. ISSN: 0013-2993.
Издателство: сп. Икономическа мисъл, София
Изд.год.: 2009
Вид: Студия

Публикация: №19 Георгиева, Р. Функции на патентите за изобретения.– Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 38’2009, с.100-103. ISSN: 1310-6686.
Издателство: ТУ Габрово, Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №20 Георгиева, Р. Търговията с лицензии като средство за разрешаване на патентни спорове и основа за стратегически съюзи.– Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 38’2009, с.95-99. ISSN: 1310-6686.
Издателство: ТУ-Габрово, Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №21 Петков, И., Георгиева, Р. Взаимодействие между чуждестранната патентна и инвестиционна активност в България.// Сборник доклади на VІ-та Междун. конференция “Инвестиции в бъдещето’2007”, Варна, 18-20 окт. 2007, с.169-174. ISBN: 978-954-90156-3-8
Издателство: VІ-та Междун. конференция “Инвестиции в бъдещето’2007”
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 2347,0,Индустриална собственост и патентна политика (з. о., бакалавър)
Дисциплина 2: 2347,0,Индустриална собственост и патентна политика (р. о., бакалавър)