Съдържание:
Проекти (8)
Книги (2)
Публикации (8)
Учебни материали (2)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Перспективи за икономически растеж в секторите (индустрия, търговия и услуги) на националното стопанство
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 10

Име на проект: №2 BG051PO001-3.3.07-0002 - „Студентски практики”
Година: 2013
Период: 2013-2015

Име на проект: №3 BG051PO001-3.1.09-0017-C0001 Система за кариерно развитие на академичния състав в ТУ - Габрово
Година: 2013
Период: 23.04.2013 - 23.10.2014

Име на проект: №4 Отраслови аспекти на конкурентоспособността на Българската икономика (индустрия, търговия, услуги) в условията на глобална криза
Година: 2013

Име на проект: №5 BG051PO001-4.3.04-0051 - РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ТУ-ГАБРОВО
Година: 2012
Период: 11.10.2012 – 11.10.2014

Име на проект: №6 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNV „Химията е навсякъде в мрежата”
Година: 2011
Период: 1.12.2011- 30.11.2014

Име на проект: №7 510837-LLP-1-2010-1-DE-ERASMUS-ECDSP - Разработване на съвместна магистърска учебна програма по публична администрация и управление (MIPAM )
Година: 2010

Име на проект: №8 503611-LLP-1-2009-1-NL-ERASMUS-ECDSP - Европейска магистърска програма по социални дейност
Година: 2009


Публикации
Публикация: №1 Димова, Весела. Основи на счетоводството : (тестове и задачи) / Весела Димова . - Габрово : УИ "В. Априлов", 2014 . - 109 с. ; 21 см; ISBN 978-954-683-525-3
Издателство: УИ "В. Априлов"
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №2 Ганчев Д. и Димова В., „Анализ и използване на финансови отчети”, УИ „В. Априлов”, помагало за Центъра за насърчаване на предприемачество (ЦНП) при ТУ, Габрово, 2008 г.,ISBN 978-954-683-397-6
Издателство: Център за насърчаване на предприемачество (ЦНП) при ТУ, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Димова, В. Счетоводната информационна система на МСП – състояние и перспективи. / Сборник доклади на международна научна конференция “УНИТЕХ’15” 20-21 ноември 2015г., том ІV – Габрово: Университетско издателство “В.Априлов”, 2015, с. ІV184-ІV187
Издателство: борник доклади на международна научна конференция “УНИТЕХ’15” 20-21 ноември 2015г., том ІV – Габрово: Университетско издателство “В.Априлов”
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №4 Димова, Весела. МСФО за МСП – история, настояще, бъдеще. / Сборник доклади на международна научна конференция “УНИТЕХ’14” 21-22 ноември 2014г., том ІV – Габрово: Университетско издателство “В.Априлов”, 2014, с. ІV98-ІІІ102
Издателство: Сборник доклади на международна научна конференция “УНИТЕХ’14” 21-22 ноември 2014г., том ІV – Габров
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Димова В., Анализ на ползите от внедряване на ERP системи в малките и средни предприятия – методични основи, Сборник научни трудове на Осмата международна научно-приложна конференция “Мениджмънт на иновациите”, Варна, 01.07.-02.07.2010, ISBN-978-954-635-004-6, 229-233
Издателство: Сборник научни трудове на Осмата международна научно-приложна конференция “Мениджмънт на иновациите”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Димова В., Интегрирани Информационни системи за малкия и среден бизнес, Сборник доклади на международна научна конференция “УНИТЕХ’09”, том ІІІ, Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 20-21 ноември 2009, ІІІ119-ІІІ126
Издателство: Сборник доклади на международна научна конференция “УНИТЕХ’09”, том ІІІ, Университетско издателство
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Панайотова, Св., А. Николова, Процесите на промяна в регионите и общините – методични въпроси, 3 научно-приложна конференция с международно участие „Образование, наука, икономика и технологии в глобализиращия се свят”, Бургас, 2007, т.3, кн. 1, с. 256-
Издателство: 3 научно-приложна конференция с международно участие „Образование, наука, икономика и технологии в
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Николова А., Димова В., Методика экономической оценки иновационных продуктов, научный журнал СЕРВИС плюс, Москва, 2008
Издателство: научный журнал СЕРВИС плюс, Москва,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0947,0,Основи на счетоводството (з. о., бакалавър)
Дисциплина 2: 0947,0,Основи на счетоводството (р. о., бакалавър)