Съдържание:
Проекти (2)
Публикации (12)
Учебни материали (1)
Докторанти (1)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Интензифицирано пластично формоизменение на едностранно открити параболични, елептични истъпаложидни детайли
Година: 2012

Име на проект: №2 Разработване на нови спечени конструкционни стомани легирани с мед и фосфор
Година: 2009


Публикации
Публикация: №1 Trifonov, P., K. Anastasov, H. Hristov, I. Aleksandrova. Regarding the Possibilities of Applying the Metal Injection Moulding Method in Bimetal Cutting Tools Production. - In:: Proceedings of the International Scientific conference UNITECH’17, University Publishing House „V. Aprilov” – Gabrovo, III, 117-121, ISBN: 978-954-683-383-9.
Издателство: Proceedings of the International Scientific conference UNITECH’17, vol. III
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Христов Х.Г. Изследване структурата на отливки от стомана 15л получни по метода на стояемите модели, УНИТЕХ - 2013
Издателство: Международна научна конференция "УНИТЕХ - 2013" Том 3
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Христов Хр.Г., Морфология на видманщетеновите структури в надевтектоидните стомани, Международна конференция 16 – 17 ноември, 2012, Габрово
Издателство: Международна конференция 16 – 17 ноември, 2012, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Този доклад показва структурите на алотриоморфен цементит, първични и вторични видманщетенови цементитни странични пластини, първични и вторични видманщетенови цементитни пилообразни зъби и вътрешнокристални пластини в надевтектоидните стомани. Показани са механизмите на отделянето и факторите оказващи влияние на формирането им.

Публикация: №4 Hristov H., A. Wassilkowska. Crystallization behaviour of Widmanstatten ferrite in plane carbon steels. RaDMI 2011, 15 - 18. September 2011, Sokobanja, Serbia. 186-191
Издателство: RaDMI 2011, 15 - 18. September 2011, Sokobanja, Serbia. 186-191
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №5 Hristov H., A. Wassilkowska. Dependences between widmanstatten and eutectoid crystallizations under continuous cooling. International scientific conference, 18 – 19 november 2011, Gabrovo
Издателство: International scientific conference, 18 – 19 november 2011, Gabrovo
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Христов Хр., А. Василковска, Морфология на Видманщетеновия ферит, образуван при непрекъснато охлаждане на подевтектоидни стомани, Международна научна конференция -УНИТЕХ΄11, Габрово, 2011.
Издателство: Международна научна конференция -УНИТЕХ΄11, Габрово, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Колева, М., Д. Демирева, Хр. Христов. Структура на обработени с импулсно лазерно въздействие полимерни системи НПЕС/БСК и НПЕС/УПС. Международна научна конференция УНИТЕХ’10, Габрово, 19-20 ноември 2010, том III, 502 – 506.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’10, Габрово,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Galin R, Y. Atanasova, Hr. Hristov, G. Petkov, S. Fiskuchev. Solid-phase zinc plating. RaDMI 2010, 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia
Издателство: RaDMI 2010, 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №9 Hristov H., Morphology of widmanstatten structures obtained in hypoeutectoid. RaDMI 2010,16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia
Издателство: RaDMI 2010,16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №10 53. Лазов Л., Н. Ангелов, Х. Христов Лазерно маркиране чрез структурни промени в пластмаси, сп. Машиностроене и машинознание, кн. 10, 2010, стр. 109-112 изд. на Технически университет Варна, 2010, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, кн. 10, 2010, стр. 109-112 изд. на Технически университет Варна,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №11 Христов Хр., Mорфология на видманщетеновите структури в подевтектоидните стомани, Национална конференция по машиностроене и машинознание, Варна, 2009
Издателство: Национална конференция по машиностроене и машинознание, Варна, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №12 Ковачев Т., Х.Христов, Изследване на структурата при методи на дълбоко изтегляне с интензифициран деформационен маршрут, Международна научна конференция -УНИТЕХ΄08, Габрово, 2008.
Издателство: Международна научна конференция -УНИТЕХ΄08, Габрово, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0850,1,Конструиране на пластмасови изделия (р. о., магистър)


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване управлението на адаптивни към натоварването електрохидравлични задвижващи системи