Съдържание:
Обща информация
Проекти (11)
Книги (7)
Публикации (99)
Докторанти (4)


Обща информация
Образование
Завършва през 1979 г. ВМЕИ – Габрово, специалност "Електронна техника".

Дисертации
Защитава дисертация на тема: "Оптически запомнящи елементи на основата на материали с хистерезисни свойства" през 1984 г. по научната специалност - 02.20.03 - Интегрална схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане, в Националния Технически университет на Украйна “Киевски политехнически институт”.

Професионална дейност
Професионалната си дейност започва като научен сътрудник в НИС при ВМЕИ – Габрово започва през 1985 г., а от 1987 г. е асистент във ВМЕИ – Габрово по научната специалност 02.21.02 Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника, дисциплина “Електронни запомнящи устройства”. Доцент по същата научна специалност, дисциплина “Микропроцесорна техника” от 1994. Заместник декан е на факултет “Електротехника и електроника” в периода 1995 - 2004 г. и декан на същия от 2004 г.

Преподавани дисциплини
Микропроцесорна техника, Цифрова и микропроцесорна техника, Микропроцесорни системи.

Специализации
Киевски политехнически институт – 1988 и 1990 г.; Технически университет Айндховен, Холандия - 1993 г.; Технически университет Мюнхен,Германия - 1999 г.

Основни области на научна и преподавателска дейност
Сензори и сензорни системи; Микропроцесорна техника.

Автор е на над 70 научни статии и доклади, на монография CERAMIC SENSORS: Technology and Applications, издадена в САЩ през 1996 г. (www.crcpress.com) и 4 изобретения и патенти.


Завършени проекти
Име на проект: №1 РАЗРАБОТВАНЕ НА МУЛТИСЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №2 РАЗРАБОТВАНЕ НА МУЛТИСЕНЗОРНА СИСТЕМА НА БАЗАТА НА ГАЗОВИ СЕНЗОРИ ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №3 Програма Леонардо да Винчи на ЕС, Проект „Automatization, Robotization for a new Reindustrialisated Europe” (ARIALE)
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - международен

Име на проект: №4 Разработване на мултисензорна система от тип „електронен нос” на базата на газови сензори
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №5 Измерване и контрол на параметри на въздушната среда
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №6 Програма Интелигентна Енергия Европа (IEE), Проект „A School panel for High Energy Efficiency Products”
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - международен

Име на проект: №7 Програма Леонардо да Винчи на ЕС, Проект „Development of curricula and innovative training tools for industrial automation systems for people employed in SMEs”
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - международен

Име на проект: №8 Разработване и изследване на сензорен модул за мониторинг на състоянието на въздушна среда
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово

Име на проект: №9 Разработване и изследване на интелигентни сензори и разпределени системи за събиране и обработка на данни от тях,
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №10 Сензори за влажност на основата на нови металоокисни и оксихалкогенидни материали с наноструктура
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово

Име на проект: №11 Оптимизиране на получаването на биогаз чрез анаеробно разграждане на смеси от органични отпадъци в биореактори с непрекъснато разбъркване
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово


Публикации
Публикация: №1 Ненов Т. С.Иванов. Микропроцесорна техника. Ръководство за лабораторни упражнения. ЕксПрес, Габрово, 2014
Издателство: ЕксПрес, Габрово, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Ненова, З., С.Иванов, Т.Ненов. Сензори в индустриалната автоматизация. Габрово, Екс-Прес, 2011.
Издателство: Габрово, Екс-Прес
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. Sensors in industrial automation. Gabrovo, Ex-Press, 2011.
Издателство: Gabrovo, Ex-Press
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. Sensoren in der industriellen Automatisierung. Ex-Press, 2011.
Издателство: Gabrovo, Ex-Press
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. Andurid Toostusautomaatikas. Tallinn, 2011
Издателство: Tallinn, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (чуждестр. издание)

Публикация: №6 Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. I sensori nell’automazione industriale. Ex-Press, 2011.
Издателство: Gabrovo, Ex-Press
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №7 Ненов Т., С. Иванов, Микропроцесорна техника. Ръководство за лабораторни упражнения, Габрово Принт, Габрово 2009
Издателство: Габрово Принт
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №8 Ненова, З., Н. Недев, С.Кожухаров, Т.Ненов. Сензорни елементи за влажност на базата на повърхностни слоеве SiO2, легиран с V. Междонародна научна конференция УНИТЕХ’2020, Габрово, 2020., Сборник доклади, Том I, с.I-352 - I-355.ISSN 1313-230X
Издателство: Междонародна научна конференция УНИТЕХ’2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Nenova, Z., T. Nenov, S. Kozhukharov, N. Nedev. Humidity sensing elements based on Si-Bi-O surface layers prepared via a sol-gel method. IEEE Sensors Journal, 2018, Vol. 18, no. 17, pp. 6946-6953, ISSN: 1530-437X (IF 2.617 - Web of Science)
Издателство: IEEE Sensors Journal, 2018, Vol. 18, no. 17
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №10 Nenova, Z., N. Nedev, S. Kozhukharov, T. Nenov. Humidity Sensors Based on Doped Titania-Silica Surface Layers. 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), June 3-6, 2018, Bourgas, 2018, pp. 1-4, IEEE Xplore (SCOPUS), Electronic ISBN: 978-1-5386-3419-6, doi: 10.1109/SIELA.2018.8447168
Издателство: 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), June 3-6, 2018, Bourgas, IEEE Xplore
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Ivanov, S., S. Stankov, T. Nenov. FPGA Based Neural Networks for Characters Recognition. 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), June 3-6, 2018, Bourgas, 2018, pp. 1-4, IEEE Xplore (SCOPUS), Electronic ISBN: 978-1-5386-3419-6, doi: 10.1109/SIELA.2018.8446658
Издателство: 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), June 3-6, 2018, Bourgas, IEEE Xplore
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Недев Н, З. Ненова, Т. Ненов, Чувствителен елемент за влажност на основата на пиезотрансформатор с пръстеновидна изолационна междина, XXVI Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2016”, Созопол, 2016, Сборник доклади, с.143-148
Издателство: XXVI Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2016”
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Nenova Z., S. Kozhukharov, N. Nedev, T.Nenov, Humidity sensing properties of sensors based on Ti-Zr-Ce-O surface layers prepared via sol-gel method, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2016, vol. 55, book 10.1, Ruse, 2016, pp.34-39, ISSN 1311-3321
Издателство: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2016, vol. 55, book 10.1, Ruse
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Nenova Z., N. Nedev, S. Kozhukharov, T.Nenov, Humidity sensing elements based on Ti-Si-Zr-Ce-O surface layers prepared via a sol-gel method, Proceedings Of International scientific conference UNITEH 2016, vol.1, Gabrovo, 2016, pp.I 306-310, ISSN 1313-230X
Издателство: Proceedings Of International scientific conference UNITEH 2016, vol.1, Gabrovo
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Nenova, Z., S. Kozhukharov , T. Nenov, N. Nedev, M. Machkova. Combined influence of titania and silica precursors on the properties of thin film humidity sensing elements prepared via a sol-gel method. Sensors and Actuators B, 224 (2016), pp.143-150. ISSN: 0925-4005, (IF 5.401)
Издателство: Sensors and Actuators B: Chemical
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://www.journals.elsevier.com/sensors-and-actuators-b-chemical

Публикация: №16 Kozhukharov, S., Z.Nenova, N. Nedev, T.Nenov. Sintering temperature effect on the characteristics of Ce-doped Ti-Si-Zr-O surface layers of humidity sensing elements. Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, (Bulgaria), 2015, 54, (10.1), pp.25 – 31.
Издателство: Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, (Bulgaria), 2015, 54, (10.1)
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Todor Todorov, Stefan Ivanov, Toshko Nenov, Determining the Aging of Cheese from Sheep's Milk by "Electronic Nose" Multi-sensor System
Издателство: 10 th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas „Jubilee Conference Without Borders”
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Production of a high quality cheese is a complex and time consuming process requiring exact compliance with the technology of manufacturing. This work presents the results of test of sheep's milk cheese done by "electronic nose" multi-sensor system based on metal oxide gas sensors. Several samples of cheese were measured during different stages of its aging. The collected data is used for training, validation and test of artificial neural network for determining the aging of sheep cheese.

Публикация: №18 Nenova, Z, T. Nenov, S. Kozhukharov, M. Machkova. Humidity Sensing Elements Based on Zn-doped TiO2 Films Prepared via a Sol-gel Method. Materials Science (Medziagotyra), Vol. 21, No. 2, 2015, pp. 191-197(IF 0.522)
Издателство: Materials Science (Medziagotyra)
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №19 Kozhukharov, S., Z. Nenova, T.Nenov, N. Nedev, M. Machkova. Humidity sensing elements based on cerium doped titania-silica thin films prepared via a sol–gel method. Sensors and Actuators B: Chemical, Sensors and Actuators B, 210 (2015), pp.676–684. (IF 4.758)
Издателство: Sensors and Actuators B
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №20 Nenova, Z., N. Nedev, T.Nenov. Humidity Sensing Elements Based on Piezoelectric Transformers. Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES 2015. Proceeding, 2015.
Издателство: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES 2015. Proceedings
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №21 Nenova Z., N.Nedev, T.Nenov, Optimization of the parameters of disc-shaped piezoelectric transformers. Journal of the Technical University of Gabrovo, 2014, No 50, pp.38-43.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, No 50
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Nedev N, Z. Nenova, T. Nenov Impact of the Isolation Gap Position on the Voltage Gain Characteristics of Disc-shaped Piezoelectric Transformers, Proc.Of ICEST2014 vol.2, Nis, Serbia, 2014 pp.454-457, ISBN: 978-86-6125-109-2
Издателство: Proc.Of ICEST2014 vol.2, Nis, Serbia
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №23 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Мултисензорна система за окачествяване на хранителни продукти. Автоматика и информатика. 2014, No 3, с.41-46
Издателство: сп. Автоматика и информатика
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №24 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Мултисензорна система „електронен нос” за определяне състоянието на сурово свинско месо. Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, Сборник доклади, с. I-253 - I-257.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Система за окачествяване на хранителни продукти на базата на газови сензори. Международна научна конференция Автоматика и информатика’2014, 1-3 октомври 2014 г., София, Сборник доклади, с. 59-62.
Издателство: София
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Пантелеев П., Т. Ненов, С.Иванов. Влияние на температурата на подгряване на сензорните елементи върху чувствителността на газови сензори. Международна научна конференция УНИТЕХ’14, 21-22 ноември 2014, Габрово, Сборник доклади. Габрово, 2014, с.I-266- I-271.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’14, 21-22 ноември 2014, Габрово, Сборник доклади. Габрово, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Casalino, Nunzio and Ivanov, Stefan and Nenov, Toshko, Innovation's Governance and Investments for Enhancing Competitiveness of Manufacturing SMEs. Law and Economics Yearly Review Journal, 2014, vol. 3, part 1, pp. 72-97, Queen Mary University, London, UK
Издателство: Law and Economics Yearly Review Journal, 2014, vol. 3, part 1
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №28 T.Hristova-Vasileva, L.Aljihmani, T.Nenov, V.Vassilev. Glassforming region and physicochemical properties of new oxychalcogenide glasses from the As2Se3-SnSe-SnO2 system. INDIAN JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY, 2014, Vol. 9, Iss. 6, pp.218-223
Издателство: INDIAN JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY, 2014, Vol. 9, Iss. 6
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №29 Я. Раянов, Т. Ненов. Импедансен метод за откриване на добавена вода в мляко, Международна научна конференция „Автоматика и информатика 2014”, 1-3 октомври 2014, София, Сборник доклади
Издателство: Международна научна конференция „Автоматика и информатика 2014”, 1-3 октомври 2014, София, Сборник доклади
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Nenova, Z.P., S.V.Kozhukharov, T.G.Nenov, N.D.Nedev, M.S.Machkova. Characterization of Humidity Sensors with Ce-modified Silica Films Prepared via Sol-gel Method. Bulgarian Chemical Communications, 2013, Vol.45, Special Edition A, pp.11–16 (IF 0.320)
Издателство: Bulgarian Chemical Communications, 2013, Vol.45, Special Edition A
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Nenov, T., Z. Nenova. Multi-Objective Optimization of the Parameters of TiO2-based Ceramic Humidity Sensors. Ceramics International, 39 (2013), pp. 4465-4473. (IF 1.751)
Издателство: Ceramics International, 39 (2013)
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №32 Aldjihmani L., T. Hristova-Vasileva, T.Nenov, V.Vasilev. Physical Properties of the Oxychalcohalide Glasses from the GeSe2-CdI-CdO System. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, 22-23 ноември 2013г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2013, Том I
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, 22-23 ноември 2013г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2013, Том I
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Газов сензорен модул. Международна научна конференция UNITECH 2013, 22-23 октомври, 2013, Габрово, Сборник доклади, с. I-305 – I-309
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2013, 22-23 октомври, 2013, Габрово, Сборник доклади
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Тодоров, Т., Иванов, Ст., Ненов, Т. Компютърно базирана система за контрол на хранителни продукти, Международна научна конференция Хранителна наука, техника и технологии 2013, 18-19 октомври, 2013, Пловдив, LX-29-33, Сборник доклади.
Издателство: Пловдив
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Иванов С., П. Пантелеев, Т. Ненов, Програмируем контролер за управление на нагревателите на газови сензори, Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, 2013г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с.I.275 –I.278.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Kozhukharov, S., Z. Nenova, T.Nenov, M. Machkova, V.Kazhukharov. Influence of Ce(III)/Ce(IV) - supplements on the characteristics of humidity sensors with TiO2 films prepared via a sol-gel method. Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 52, 2, 2013, p.71-78. (IF 0.432)
Издателство: Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 52, 2
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №37 Kozhukharov, S., Z. Nenova, T.Nenov, S.Ivanov, M. Machkova. Elucidation of the contribution of modified titania films over the performance of thin film humidity sensors. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 48, 2, 2013, pp.142-146.
Издателство: Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 48, 2
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №38 Nenova, Z., T. Nenov, S. Kozhukharov, M. Machkova. Impedance characteristics of thin films humidity sensing elements based on Bi-doped TiO2. Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, 2013, 52, (10.1), pp.42-46.
Издателство: Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, 52, (10.1)
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №39 Nenova, Z., T.Nenov, S.Kozhukharov, N.Nedev. Humidity sensing element besed on Ce-doped SiO2 films prepared via sol-gel method. 9th Summer School - Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering Sozopol '2012 , 07.09.12 – 09.09.12, Sozopol, Bulgaria. Proceedings, 2012, pp.74-79.
Издателство: 9th Summer School - Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering Sozopol '2012 , 07.09.12 – 09.09.12, Sozopol, Bulgaria. Proceedings
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Nenova Z., S. Kozhukharov, T. Nenov, N. Nedev, M. Machkova, "Development of sensing elements for humidity by deposition by deposition of Ce-doped SiO2 films prepared via a sol-gel method", Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, (Bulgaria), 51, (9.1), 2012, pp. 15 – 19
Издателство: Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, (Bulgaria), 51, (9.1), 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №41 Недев Н., З. Ненова, Т. Ненов,ПИЕЗОТРАНСФОРМАТОРЕН ЧУВСТВИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ВЛАЖНОСТ, UNITEH'12 Сборник доклади. том I, Габрово, 2012, стр. I-583-586, ISSN 1313-230Х
Издателство: UNITEH'12 Сборник доклади, том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Христова–Василева Т., Л. Алжихмани, Т. Ненов, В. Василев. Механични свойства на оксихалкогенидни стъкла от системата As2Se3-SnSe-SnO2. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘12”, 16-17 ноември 2012г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2012, Том I, с. I-159– I-162.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘12”, 16-17 ноември 2012г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2012, Том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Иванов С., П. Пантелеев, Т. Ненов. LabView виртуални инструменти за работа с газови сензори. Международна научна конференция УНИТЕХ’12, 16-17 ноември 2012, Габрово, Сборник доклади, Том I, Габрово, 2012, с.I-617- I-622.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’12, 16-17 ноември 2012, Габрово, Сборник доклади, Том I,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №44 Иванов С., П. Пантелеев, Т. Ненов. Модул за обработка на информацията от газови сензори. Международна научна конференция “УНИТЕХ’11” – Габрово, Сборник доклади, Том I, Габрово, 2011, с.I-569- I-573
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’11” – Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 Nenov, Т., S. Kozhukharov, Z. Nenova, M. Machkova. Impact of dopants on the characteristics of thin-film humidity sensor elements. SENSOR+TEST Confereces 2011, 7-9 June 2011, Sensor 2011 – 15th International Conference on Sensors and Measurement Technolo
Издателство: SENSOR+TEST Confereces 2011, 7-9 June 2011, Sensor 2011 – 15th International Conference on Sensors a
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №46 Nenov, T. TiO2 Based Humidity Sensors with Different Dopants. XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2011, Serbia, Niš, June 29 – July 1, 2011. Proceedings of Papers, Vo
Издателство: XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Techno
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №47 Димчев, Г., З.Ненова, Т.Ненов. Изграждане на безжична сензорна мрежа за мониторинг на газови замърсявания. Автоматика и информатика, 2011, No 4, с.18-22.
Издателство: Автоматика и информатика, No 4
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №48 Ненова, З., С.Иванов, Т.Ненов. Сензори в индустриалната автоматизация. Електронни обучаващи материали: www.automatic-project.eu (Модул 2) - Лекции
Издателство: www.automatic-project.eu
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - ELSE - лекции

Публикация: №49 Ненова, З., С.Иванов, Т.Ненов. Сензори в индустриалната автоматизация. Електронни обучаващи материали: www.automatic-project.eu (Модул 2) - Упражнения
Издателство: www.automatic-project.eu
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №50 Ненова, З., С.Иванов, Т.Ненов. Сензори в индустриалната автоматизация. Електронни обучаващи материали: www.automatic-project.eu (Модул 2) - Тестове за самооценка
Издателство: www.automatic-project.eu
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №51 Ненов Т., П.Пантелеев. Газови сензори за контрол на околната среда. Автоматика и информатика, 2010, No 1, с.16-19
Издателство: Автоматика и информатика, 2010, No 1, с.16-19
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №52 Kozhukharov, S., Z. Nenova T. Nenov, S. Ivanov. Influence of dopants on the performance of humidity sensitive elements, prepared by deposition of TiO2 via sol-gel method. Научни трудове на Русенския университет, 2010, Том 49, серия 9.1, с.33-35
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, 2010, Том 49, серия 9.1, с.33-35
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №53 Стефан Иванов, Тошко Ненов. Сензор за влажност с широчинно-импулсно модулиран изход, Международна научна конференция „Метрология и метрологично осигуряване – ММО 2010”, Созопол, 2010г. Сборник доклади, с.102-106.
Издателство: Международна научна конференция „Метрология и метрологично осигуряване – ММО 2010”, Созопол, 2010г.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Димчев, Г., З. Ненова, Т. Ненов. Безжична сензорна мрежа за мониторинг на състоянието на въздушна среда. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с.I-518 – I-523
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово. Сборник доклади. Том I,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №55 Иванов С.,Т. Ненов. Модул на базата на FPGA за включване на сензори с честотен изход. Автоматика и информатика, 2010, No 1, с.20-23
Издателство: Автоматика и информатика, 2010, No 1, с.20-23
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №56 Ненов Т. Импедансни характеристики на сензори за влажност на основата на TiO2. Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2010, 28 май 2010, София, Сборник доклади, с.378-383
Издателство: Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2010, 28 май 2010, София, Сборник доклади,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №57 Ненов Т. Сензори за влажност на базата на TiO2, легиран с Na2CO3.10H2O. Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2010, 28 май 2010, София, Сборник доклади, с.384-389
Издателство: Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2010, 28 май 2010, София, Сборник доклади,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №58 Ненова, З., Т. Ненов, С. Кожухаров. Слойни чувствителни елементи за влажност. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2010, Том I, с. I-512 – I-517.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №59 Иванов С., Т. Ненов, С. Йорданов. Система за управление на стъпкови двигатели на базата на драйверни схеми UDN 2916. Международна научна конференция UNITECH’09, 20-21 ноември 2009, Габрово, Сборник доклади, Том 1, с.I-615-I-618
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’09
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №60 Ненов, Т., Г. Димчев. Модул за безжична комуникация за включване на сензори. Автоматика и информатика, 2009, No 3, с.52-56
Издателство: Автоматика и информатика, 2009, No 3, с.52-56
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №61 Z. P. Nenova and T. G. Nenov, “Linearisation circuit of the thermistor connection,” IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 58, No. 2, pp. 441–449, Feb. 2009
Издателство: IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 58, No. 2, pp. 441–449, Feb. 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №62 Иванов С., Т.Ненов, Ст. Йорданов. Мрежа от сензори за температура и влажност за събиране на информация за съхраняване на продукти. XVIII национален научен симпосиум с международно участие МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2008, 10-14 септември, 20
Издателство: XVIII национален научен симпосиум с международно участие МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2008,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №63 Иванов С., Т.Ненов. Отдалечено калибриране на сензори за измерване на температура. XVIII национален научен симпосиум с международно участие МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2008, 10-14 септември, 2008, Созопол. Сборник доклади, с. 178-181
Издателство: XVIII национален научен симпосиум с международно участие МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2008,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 Иванов,Ст., Т.Ненов. Намаляване на грешката от хистерезис на сензор за относителна влажност. XVII Научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, 10-14 септември 2007г., Созопол. Сборник доклади. ТУ – София, “СОФТ
Издателство: XVII Научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, 10-14 сеп
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №65 Иванов,Ст., Т.Ненов. Самокалибриране на характеристиката на сензор за относителна влажност с отчитане на стареенето на чувствителния елемент. XVII Научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, 10-14 септември 20
Издателство: XVII Научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, 10-14 сеп
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №66 Nenov T., Ivanov, S. Linearization of characteristic of relative humidity sensor and compensation of temperature impact. Sensors and Materials, 2007, vol. 18, No 2, pp. 95-106
Издателство: Sensors and Materials, 2007, vol. 18, No 2, pp. 95-106
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №67 Рашидов, А., Т. Ненов, Оценяване интелигентността на информационни системи, сп. Автоматика и информатика, 2006
Издателство: сп. Автоматика и информатика
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://en.wikiversity.org/wiki/Intelligence_quotient_of_information_systems

Публикация: №68 Rashidov, A., T. Nenov. Intelligent methods for data search and processing, Proc. of the International Conference CEEPUS Summer School 2005–Intelligent Control Systems-2005, Brno, Czech Republic, 2005, pp.73-77
Издателство: Proc. of the International Conference CEEPUS Summer School 2005
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №69 Ненова, З., Т. Ненов. Виртуални инструменти за измерване и контрол на температура и влажност. XIV Научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2004”, 14-18 септември 2004г., Созопол. Сборник доклади. София, “СОФТТРЕЙД”, 2004, с.194-199.
Издателство: XIV Научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2004”, 14-18 септември 2004г., Созопол. Сборник доклади. София, “СОФТТРЕЙД”
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №70 Ненов, Т., З. Ненова. Керамични и слойни термистори на базата на двуванадиев петоокис. XIII-ти Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване ‘2003”, 16-20 септември 2003г., Созопол. Сборник доклади, София, “СОФТТРЕЙД”, 2003, с.186-190.
Издателство: XIII-ти Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване ‘2003”, 16-20 септември 2003г., Созопол. Сборник доклади, София, “СОФТТРЕЙД”
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №71 Ненова, З., Т. Ненов. Измервателни схеми на включване на сензори за влажност. Международна конференция “УНИТЕХ ‘03”, 20-21 ноември 2003г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2003, Том I, с.I-85 – I-89.
Издателство: Международна конференция “УНИТЕХ ‘03”, 20-21 ноември 2003г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2003, Том I
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №72 Ненова, З., Я. Раянов, Т. Ненов. Температурен сензор на базата на термистор. Международна конференция “УНИТЕХ ‘02”, 21-22 ноември 2002г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2002, Том I, с.168-171.
Издателство: Международна конференция “УНИТЕХ ‘02”, 21-22 ноември 2002г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2002, Том I
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №73 Nenov T. and Z.Nenova. Multifunctional temperature sensor. Proceedings 23rd International Conference on Microelectronics (MIEL 2002), Yugoslavia, Nis, 12-15 May 2002. Proceedings, Vol.1, pp.257-260.
Издателство: Proceedings 23rd International Conference on Microelectronics (MIEL 2002), Yugoslavia, Nis, 12-15 May 2002. Proceedings, Vol.1
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №74 Ненова, З., Т. Ненов, Н. Занков. Измервателни преобразуватели на влажност. Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘01”, 22-23 ноември 2001г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2001, Том I, с.230-235.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘01”, 22-23 ноември 2001г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2001, Том I
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №75 Rashidov, А., Т. Nenov, Network intelligent data acquisition and control device // Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 2001, №3, p.3-10. ISSN 1437-7624
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida №3
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Abstract:The structure of the network intelligent data acquisition and control device system has been discussed. The CAN and IEEE1451 interfaces have been examined and the possibilities of developing a network intelligent data acquisition and control device system have been shown. The authors propose the use of these interfaces for development of a decentralized heterogeneous network intelligent data acquisition and control device system. The solution proposed can be used in the implementation of various industrial applications

Публикация: №76 Nenov, T., Z. Nenova. Humidity sensor using TiO2-Bi2O3 ceramics. 9th International Conference for Sensors, Transducers&Systems, SENSOR’99, May 18-20, 1999, Nürnberg. Proceedings, Vol.2, p.641-646.
Издателство: 9th International Conference for Sensors, Transducers&Systems, SENSOR’99, May 18-20, 1999, Nürnberg. Proceedings, Vol.2
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №77 Nenov, T., Z. Nenova. Kapazitive keramische Sensoren zur Kontrolle der Umweltfeuchtigkeit. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 1999, No 3, p.269-275.
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, No 3
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №78 Ненов, Т., З.Ненова. Влияние на легиращи примеси върху характеристиките на керамични сензори за влажност. VIII-ми Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване ‘98”, 14-18 септември 1998, Созопол. Сборник доклади, с.327-332.
Издателство: VIII-ми Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване ‘98”, 14-18 септември 1998, Созопол. Сборник доклади
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №79 Nenov, T., Z. Nenova. PbO-Einfluss auf die Parameter und Charakteristiken der keramischen Feuchtigkeitssensoren. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 1998, No 6, p.59-65.
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 1998, No 6
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №80 Tschantov, D., J. Rayanov, T. Nenov. A system for observation of objects and measuring the distance between them. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, ISSN 1430-3698, No 5, 1998, Band E, pp.259-265D.
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, ISSN 1430-3698, No 5, 1998, Band E,
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №81 Рашидов, А., Т. Ненов, "Многозадачна операционна система за управление на машини с цифрово програмно управление", Автоматика и Информатика - бр.3, 1997, стр. 51-55, ISSN 0861-7562
Издателство: Автоматика и Информатика, бр.3
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Abstract: A specialized Multitasking Control Operating System is examined like a superstructure of DOS, oprating in the protected mode of CPU. Here submited MOS is intended for a control of machines with CNC. The structure ordanization an functioning of the MOS are submited here so and functioning of the server-client-CNC-mashine system.

Публикация: №82 Nenov, T., Z. Nenova. Sensing haracteristics and parameters of ceramic humidity sensors doped with graphite. 8th International Congress for Sensors, Transducers&Systems, SENSOR’97, May 13-15, 1997, Nürnberg. Proceedings, Vol. 3, p.285-289.
Издателство: 8th International Congress for Sensors, Transducers&Systems, SENSOR’97, May 13-15, 1997, Nürnberg. Proceedings, Vol. 3
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №83 Nenov, T., Z. Nenova. Thick Film Humidity Sensors on the Basis of Oxide Materials for Environmental Control. Journal of The Mittweida University of Technology and Economics (FH), Vol. III, V/1997, p.169-173.
Издателство: Journal of The Mittweida University of Technology and Economics (FH), Vol. III, V/1997
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №84 Ненова, З., Т. Ненов. Сензор за налягане с честотен изход на базата на пиезотрансформаторен първичен преобразувател. Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ „В.Левски” - В.Търново, 19-20 юни 1997. Кн. 53, с. 59-65.
Издателство: Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ „В.Левски” - В.Търново, 19-20 юни 1997. Кн. 53
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №85 Ненов, Т., Е. Цветанов, З. Ненова. Модулен програматор за различни типове програмируеми интегрални схеми. Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ „В.Левски” - В.Търново, 19-20 юни 1997. Кн.53, с. 45-50.
Издателство: Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ „В.Левски” - В.Търново, 19-20 юни 1997. Кн.53
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №86 Ненова, З., Т.Ненов. Влагомер-термометър на базата на керамични сензори. Юбилейна научна конференция Сливен ’97, ТУ - София, филиал Сливен, 17-19 юли 1997. Сборник доклади. Сливен, 1998, Том 1, с.15-20.
Издателство: Юбилейна научна конференция Сливен ’97, ТУ - София, филиал Сливен, 17-19 юли 1997. Сборник доклади. Сливен, 1998, Том 1
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №87 Ненов Т., З. Ненова. Сензори за влажност на основата на керамични полупроводникови и диелектрични материали. Национална конференция с международно участие „Автоматика и информатика’95”, 7-9 ноември 1995, Научно направление „Сензори и технически устройства”, Сборник научни трудове, София, 1995, с.327-330.
Издателство: Национална конференция с международно участие „Автоматика и информатика’95”, 7-9 ноември 1995, Научно направление „Сензори и технически устройства”, Сборник научни трудове, София, 1995
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №88 Ненов, Т., З. Ненова. Керамични сензори за влажност на основата на цинков окис. Национална конференция с международно участие, 7-8 декември 1995 - Габрово, Научно направление „Уредостроене, метрология и измервателна техника”, Сборник доклади, Габрово, 1995, Том II, с.45-52.
Издателство: Национална конференция с международно участие, 7-8 декември 1995 - Габрово, Научно направление „Уредостроене, метрология и измервателна техника”, Сборник доклади, Габрово, 1995, Том II
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №89 Ненова, З., Т.Ненов, С.Стоянов. Оценка на размерите на дефекти при вихротоков безразрушителен контрол. Стандартизация и метрология, 1992, №6-7, с.42-45.
Издателство: Стандартизация и метрология, №6-7
Изд.год.: 1992
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №90 Ненова З.П. , Т.Г.Ненов. Приложение на стохастичните модели на временни редове във вихротоковата дефектоскопия, Техническа мисъл, 1992, №1, с.10-16.
Издателство: Техническа мисъл, №1
Изд.год.: 1992
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №91 Ненов Т.Г., С.П. Йорданов, З.П.Ненова, Чувствителни елементи за датчици на влажност на основта на окисни материали. Научна конференция на ТУ - Габрово, 23-25.10.1991г. Направление "Електроника и комуникационна техника". Сборник доклади, Габрово, 1991, с.63-67.
Издателство: Научна конференция на ТУ - Габрово, 23-25.10.1991г. Направление "Електроника и комуникационна техника". Сборник доклади, Габрово, 1991
Изд.год.: 1991
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №92 Ненов Т.Г., З.П. Ненова, А.Х. Бомбев, Генератор на синусоидални сигнали с пиезоелектрични преобразувателни елементи. Електротехника и електроника, 1990, №11, с.16-18.
Издателство: Електротехника и електроника, №11
Изд.год.: 1990
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №93 Ненов Т.Г., З.П, Ненова. Аналитично описание на волт-амперната характеристика на превключващи елементи на основата на ванадиев двуокис. Научни трудове на ВНВУ - "В.Левски" - Велико Търново, Кн. 18, В.Търново, 1990, с 240-244.
Издателство: Научни трудове на ВНВУ - "В.Левски" - Велико Търново, Кн. 18, В.Търново, 1990
Изд.год.: 1990
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №94 Ненова З.П., Т.Г. Ненов, А.Х. Бомбев. Многочестотен генератор на синусоидални сигнали. AC BG No 48443, МПК Н 03 В 25/00, G 01 N 27/90.
Издателство: Авторско свидетелство AC BG No 48443, МПК Н 03 В 25/00, G 01 N 27/90
Изд.год.: 1990
Вид: Друга

Публикация: №95 Ненова З.П., Т.Г. Ненов. Многочестотно вихротоково устройство за безразрушителен контрол. АС BG No 48419, МПК G 01 N 27/29, G 0l R 33/12, G 01 R 19/06.
Издателство: Авторско свидетелство АС BG No 48419, МПК G 01 N 27/29, G 0l R 33/12, G 01 R 19/06
Изд.год.: 1989
Вид: Друга

Публикация: №96 Ненова, З.П., Т.Г.Ненов. Модул за многочестотно възбуждане на вихротокови преобразуватели. V Научно-техническа конференция „Лабораторен контрол на качеството ‘89” 29.05.-1.06.1989, Златни пясъци, Деп. В ЦНТБ, No НД 142/90, 7с.
Издателство: V Научно-техническа конференция „Лабораторен контрол на качеството ‘89” 29.05.-1.06.1989, Златни пясъци, Деп. В ЦНТБ, No НД 142/90
Изд.год.: 1989
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №97 Ненова, З.П., В.П.Тодоров, Т.Г.Ненов. Разпознаване на дефекти в системи за вихротоков контрол на изделия. V Научно-техническа конференция „Лабораторен контрол на качеството ‘89” 29.05.-1.06.1989, Златни пясъци, Деп. В ЦНТБ, No НД 144/90, 19с.
Издателство: V Научно-техническа конференция „Лабораторен контрол на качеството ‘89” 29.05.-1.06.1989, Златни пясъци, Деп. В ЦНТБ, No НД 144/90
Изд.год.: 1989
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №98 Ненова З.П. , В. П. Тодоров, Т.Г. Ненов, Вихротоков безразрушителен контрол с приложение на стъпков дискриминантен анализ. Електропромишленост и приборостроене, 1989, N-9, с. 18-21.
Издателство: Електропромишленост и приборостроене, 1989, Nо 9
Изд.год.: 1989
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №99 Ненов Т.Г., Е.Л. Скопалик, З.П. Ненова. Керамические тактильные сенсоры. ROBCON 3. Selected papers of the Third international conference on control problems of industrial robots, Sofia, 1986, p.130-136.
Издателство: Selected papers of the Third international conference on control problems of industrial robots, Sofia, 1986
Изд.год.: 1986
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПАНТЕЛЕЕВ ДИПЛОМИРАН Разработване и изследване на сензорен модул за мониторинг на състоянието на въздушна среда
ЯСЕН ДИМИТРОВ РАЯНОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Контрол на параметри на течни среди
ТОДОР НЕДЕВ ТОДОРОВ ДИПЛОМИРАН Мултисензорна система за окачествяване на хранителни продукти на базата на "електронен нос"
КАМЕН ХРИСТОВ БОЯДЖИЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Разработване и изследване на интелигентно устройство за геореферирана система за екологичен мониторинг на въздуха