Съдържание:
Обща информация
Публикации (2)
Учебни материали (1)
Докторанти (4)


Обща информация
Образование
Завършва през 1968 г. ВМЕИ – София, специалност "Автоматизация на промишлеността".

Дисертации
Защитава дисертация на тема: "Синтез на приближено оптимална система за обект с променливи параметри" през 1979 г. по научната специалност - 02.21.01 - Теория на автоматичното управление.

Професионална дейност
Професионалната си дейност започва като асистент във ВМЕИ – Габрово започва през 1970 г. по научната специалност - 02.21.01 - Теория на автоматичното управление, дисциплина “Теория на автоматичното регулиране и техническа кибернетика”. Доцент по същата научна спе-циалност, дисциплина “Теория на автоматичното управление” от 1984 г. Ръководител е на катедра “Автоматика, информационна и управляваща техника” за периодите 1990 - 1994 г., 1998 – до момента.

Преподавани дисциплини
Въведение в теория на управлението, Инженерно моделиране и симулиране, Теория на системите, Теория на управлението.

Специализации
МЕИ Москва, 1975 г.; ЛЕТИ, Ленинград, 1984 г.; Университет Щутгарт, 1994 г.; Университет Бохум, 1998 г.

Основни области на научна и преподавателска дейност
Теория на автоматичното управление.

Автор е на 1 студия, 30 статии, 15 доклада и 4 учебни помагала.

Защитили докторанти
 Създаване и изследване на устройства за измерване и регулиране на газови дебити; 1991 г.; докторант: Антон Дончев;
 Изследване и автоматизция на процесите в тънкослойни вакуум-изпарителни инсталации в хранително-вкусовата промишленост; 1993 г., докторант: Васил Веселинов;
 Синхронизация и управление на хаотични системи; 2006 г.; докторант: Драгомир Чантов;
 Управление на клас нелинейни системи с хаотично поведение; 2007 г.; докторант: Елена Монова.

Списък на публикациите
1. Генов, Тр., Р. Радев. Изследване на динамичните и статичните свойства на регенеративния пълнеж на въздухонагревателите към доменни пещи. Годишник на Научно-изследователския и проектански институт по автоматика-НИПИА, т. III-1968, 47-60.
2. Радев, Р., Ст. Кузланов. Тиристорен регулатор на температура за съпротивителна електропещ. ВИММЕС, Научни трудове т. XVII сесия 6 “Електрификация и автоматизация на производствените процеси”, Русе, 1975, 93-95.
3. Гунчев, Л., ..., Р. Радев. Методи за анализ и синтез на системи за управление на летателни апарати. КНТПВО–ВМЕИ-“Ленин”, София, 1975.
4. Радев, Р. Изследование чувствительности оптимальной по быстродействию системь автоматического управления по отношению к варияциям параметра объекта. IV Конференция на политехниката в Бялисток - 27-29 октомври 1975.
5. Бончев, И., Ас. Найденов, Р. Радев. Метод за избор на параметрите на управляващо устройство на приближено-оптимална по бързодействие САУ. КНТПВО–МНО, Научна сесия, VII част, секция 7, Габрово, 1975, 72-79.
6. Димитрова, Л., Р. Радев. Алгоритъм и програма за определяне на динамиката на оптимална по бързодействие САУ с линейна част, съставена от последователно свързани интегриращо и апериодично звена. КНТПВО-МНО, Научна сесия, VII част, секция 7, Габрово 1975, 158-164.
7. Радев, Р. Определяне коефицентите на хармонична линеаризация на един тип тиристорни преобразователи за постоянен ток. Известия на ВМЕИ и Съюза на научните работници-Габрово, т. VIII, кн.6, Габрово, 1976, 189-195.
8. Радев, Р. Оптимален регулатор с адаптивни свойства. МНО–КНТПВО ВНВАУ–Г.Димитров-ВМЕИ- Габрово, Научна сесия, Шумен,1976, 10-16.
9. Радев, Р., Ст. Танева. Алгоритъм и програма за определяне на моментите на превключване на оптимална по бързодействие САУ. МНО-КНТПВО, ВНВАУ-Г.Димитров - ВМЕИ - Габрово, Научна сесия, Шумен, 1976, 17-24.
10. Радев, Р., Ст. Костадинова. Изследване на приближенооптимални по бързодействие САУ с помоща на ЕЦИМ. КНТПВО- МНО, Доклади на научна сесия, Секция 10, Шумен 1977, 67-72.
11. Радев, Р., ... , За усъвършенстване на контрола на вработването на основите при кетен машините, Текстилна промишленост , 1/1978, 25-27.
12. Радев, Р. Приложение на режимите на хлъзгане при проектирането на приближено-оптимална по бързодействие САУ. Трудове на първата национална школа – конференция с международно участие “Управление на сложни химико-технологически системи”, Варна, октомври 1978, 589-592.
13. Радев, Р., Б. Бойнов. Система за управление на аварийна спирачка. Юбилейна научна сесия, ВНВУ “Васил Левски” , В.Търново, 4-5 юни, 1981.
14. Радев, Р., Ат. Манев. Измерване на влажност на текстилни материали. Научна сесия, ВНВАУ – Шумен, 15 -16 юни, 1982.
15. Радев, Р., П. Маринов. Алгоритъм и програма за изследване на преходните процеси в инвертори работещи в режим на непрекъснат ток. Научна сесия, ВНВАУ - Шумен, 15 -16 юни, 1982.
16. Радев, Р. Някои особености на режима на хлъзгане в релейни системи за управление. Научна сесия, ВНВАУ - Шумен, 15 -16 юни, 1982.
17. Радев, Р. Анализ на инвертори, работещи в режим на непрекъснат ток по метода на простраството на състоянието, Автоматика и изчислителна техника, XVI, кн. 4, 1982, 46-51.
18. Бойнов, Б., ... .Р. Радев. Аварийна спирачка за въжени електротелфери. Национална научно-техническа конференция на тема “Машини и системи за механизация и автоматизация на подемно-траспортни процеси”, 15 – 16 октомври, 1982 г., Пловдив.
19. Радев, Р. Синтез на приближенооптимална система за автоматично управление на обект с променливи параметри. Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен “кандидат на техническите науки”, София, 1979.
20. Radev, R. A class of control functions of nonlinear systems with chaotc behaviors. Automatica and Informatica’2001, 31 May-2 June 2001, Sofia, А87-А90.
21. Radev, R., E. Valcheva, G. Chen. Local Bang-Bang Control of a Chaotic System with Two 2-Scroll Attractors1). The Shanghai International Symposium on Nonlinear Science and Application, 2003, Shanghai, June 9-13, 2003.
22. Radev, R., E. Valcheva, G. Chen. Local Bang-Bang Control of a Chaotic System with Two 2-Scroll Attractors. Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series B: Applications @Algorithms2), 11a(2004), 152-158.
23. Radev, R. Local Relay Control for a Class of nonlinear Systems with Chaotic behaviors. in International Journal of Bifurcation and Chaos3), USA, vol. 14, No12, 2004, 1-9.
24. Radev, R., St. Stanev. Local bang-bang control of the Chua’s system. Изв. на ТУ-Габрово, т.XXV, 2001,1-8.
25. Радев, Р., Др. Чантов. Стабилизация на хаотична система от четвърти ред, ”Автоматика и информатика”, XXXVI, 2002, №.7, 32-36.
26. Радев, Р., Ел. Вълчева. Релейно управление чрез бифуркационен параметър на хаотичната система на RUCKLIDGE. “Автоматика и Информатика’02”, 5-6 ноември, т.1, София, 157-159.
27. Радев, Р., Е. Вълчева., Релейно управление по бифуркационен параметър на хаотична система с два атрактора. Научна конференция “Автоматика и Информатика’03”, 6-8 октомври 2003, София, 35-38.
28. Радев, Р., Е. Монова, Др.Чантов. Управление на хаотични системи. Научна конференция “Автоматика и Информатика’04”, 6-8 октомври 2004,София, 105-112.
29. Radev, R., E. Monova. Local Bang-Bang Control of Rikitake’s Nonlinear System with Chaotic Behaviour, Information Technologies and Control No 2/2004, 40 – 43.
30. Радев, Р., Е. Монова, Др.Чантов. Хаос и управление, Изв. на ТУ-Габрово, т. XXX, 2004, 85-104.
31. Радев, Р., А.Дончев, В.Кочевски. Динамични характеристики на фолиен нерегулируем стабилизатор на газов дебит. Изв. на ВМЕИ, Габрово, XVI, кн. втора, 1990, 89-95.
32. Радев, Р., Н. Шопов. Моделиране на технологичен процес за отгряване на стоманени въжета. Изв. на ВМЕИ, Габрово, XVI, кн. втора, 1990, 135-140.
33. Радев, Р., Н. Шопов, С. Шопова. Моделиране и анализ на процесите в паралелен резонансен инвертор. Електропромишленост и приборостроене, XXIV, № 9,1989, 7-9.
34. Радев, Р., Т.Петров. Оценяване на параметрите на топлинните процеси в асинхронните двигатели. Изв. на ВМЕИ, Габрово, XVII, 1994, 139-144.
35. Radev, R., D. Radeva, Y. Enchev. Control of a system carriage-role-load. 12-th International Conference Mittweida, 1996, Vol. II, VI/1996, 261-266.
36. Радев, Р., Д. Радева. Модел на система количка-въже-товар. Научна конференция “Автоматика и Информатика’96”, 9-11 октомври 1996 г., София, 140-143.
37. Радев, Р. Управление на нелинейна система, описвана с модела на Лоренц. ”Автоматика и информатика”, XXXIV, 2000, №.5-6, 29-32.
38. Владимиров, П., Р. Радев, С. Рачев. Моделиране на външните характеристики на PV модули и генератори. Енергиен форум 2000, септември 17-19, 2000, Доклади том II, 193-195.
39. Radev, R. Full State Observer for Rössler’s System, 2002 First Int. IEEE Symp. Intelligent Systems, Varna, Bulgaria, Sept. 10-12, 2002, 346-349.
40. Радев, Р., Др.Чантов. Клас управляващи функции за модела на Rössler. Изв. на ТУ-Габрово, т.XXIV, 2000, 3-8.
41. Радев, Р., Ст. Йорданов, Ив. Симеонов. Управление на екосистема, описвана с нелинеен модел от четвъри ред, “Автоматика и Информатика’2000”, 24-26 октомври, София, 73-76.
42. Чантов, Др., Р. Радев. Комбинирана синхронизация на хаотични системи на основата на устойчивостта на линейни системи, UNITECH’04, Габрово, I 400-405.
43. Радев, Р., Др.Чантов. Синхронизация на хаотичната система на Willamowski-Rössler, Научна конференция “Автоматика и Информатика’04”, 6-8 октомври 2004 г., София, 117-120.
44. Radev, R., E. Monova, D. Chantov. Controlling the Rikitake’s nonlinear system with chaotic behaviour by means of synchronization, XXXIX Int. Sc. Conf. on Inf., Com. and Energy Systems and Technologies, vol. 2, 16-19 June 2004, Fac. of Techn. Sc. Bitola, Macedonia, 484-488.
45. Радев, Р., Д. Чантов, Е. Монова. Управление и синхронизация на екологична система с хаотично поведение. Изв. на ТУ-Габрово, т.XXXI, 2004, 127-131.
46. Радев, Р. Управление и синхронизация на екологична система с хаотично поведение. Изв. на ТУ-Габрово, т.XXXI, 2004, 127-131.
47. Radev R., D. Chantov. Control of Chaotic System by Combined Synchronization. ICEST Conf., 29 June-1 July 2005, Nis, Serbia and Montenegro, pp.490-493.
48. Радев, Р. Приложение на принципа на максимума за управление на нелинейни системи с хаотично поведение. UNITECH’06, Габрово, Пленарен доклад.


Публикации
Публикация: №1 Радев, Р., Е. Монова. Оптимално по бързодействие програмно управление на клас линейни системи, Известия на ТУ-Габрово, т.47, 2014г., стр.37-40.
Издателство: Известия
Изд.год.: 2014
Вид: Друга
Web: http://umis.tugab.bg/prep/upload/31/optcon.rar
Пълен текст:

Публикация: №2 Изворска Д.И.,Ангелова С.Г.,Нерперывное профессиональное обучение в ТУ-Габрово в рамках"Непрерывного образования",Всеукр.науч.-пр., интер.к-я, Донецк,(2012), 44-50
Издателство: Всеукрайнская научно-практична интернет конференция,Донецки нац.университет економики та топривли, Д
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0153,1,Компютърни системи за управление - р. о.


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
СИМЕОН КИРИЛОВ ТРИФОНОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА
МАРИЯН ПЕНЧЕВ НЯГОЛОВ ДИПЛОМИРАН
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ БОРИСОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА
ХЕЛМУТ БРАЙТИНГЕР ДИПЛОМИРАН