ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: МАРИЕЛ ХРИСТОВ ПЕНЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Индустриален дизайн и текстилна техника
Кабинет(и): 1104
Служебен тел.: (066 827)+827385
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (8)
Книги (6)
Публикации (27)
Учебни материали (3)
Докторанти (4)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Изследване възможностите на 3D малтийски механизъм, разработка на стенд за изследване паропропускливост на текстилни изделия
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 год.
Бр.заети: 7 бр.

Име на проект: №2 Създаване и изследване на гама пространствени малтийски механизми и повишаване водоустойчивостта на шевни изделия
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 год.
Бр.заети: 6 бр.

Име на проект: №3 Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Курсове за езикова подготовка се провеждат в рамките на проекта „BG051PO001-3.1.09-0017", "Система за кариерно развитие на академичния състав в Технически университет - Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “РЧР”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.
Позиция в проекта: основна
Бр.заети: 98

Име на проект: №4 Система за кариерно развитие на академичния състав в Технически университет - Габрово
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Курсове за езикова подготовка се провеждат в рамките на проекта „BG051PO001-3.1.09-0017", "Система за кариерно развитие на академичния състав в Технически университет - Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “РЧР”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.
Позиция в проекта: основна
Бр.заети: 98

Име на проект: №5 Натурни експериментални и теоретични изследвания на стъпков механизъм за задвижване на машина за пакетиране на течностти
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 6 бр.

Име на проект: №6 Изследване на гама профилни еластични съединители и приложението им в стъпково делителни механизми
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 7 бр.

Име на проект: №7 Експериментални и теоретични изследвания на система за задвижване на машина за пакетиране на течности
Година: 2009
Период: 3 год
Бр.заети: 7 бр.

Име на проект: №8 Now proekt
Описание: niama opisanie


Публикации
Публикация: №1 Пенев М., Машинни елементи, механични предавки - част 2
Издателство: Университетско издателство "В. Априлов"
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Пенев М., Машинни елементи: съединения, еластични елементи, съединители - част 1
Издателство: Университетско издателство "В. Априлов"
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Пенев М., Формени категории
Издателство: Университетско издателство "В. Априлов"
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 П. Петров, М. Пенев. "Първи стъпки в методика на обучението"
Издателство: Университетско издателство "В. Априлов"
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 М. Пенев, Машинни елементи, зъбно-ремъчни предавки
Издателство: Габрово Принт
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №6 М. Пенев, Ръководство по техническо документиране
Издателство: Габрово Принт
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Петров М., Пенев М., Ангелов Д., Многоцелева оптимизация по обобщена функция на полезност при шевни изделия
Издателство: Общотекстилна конференция’2015
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Петров М., Пенев М., Ангелов Д., Многоцелева оптимизация по обобщена функция на полезност при шевни изделия, НТС по текстил - Общотекстилна конференция ’2015, стр. 2-8, 01-2016.
Издателство: НТС по текстил - Общотекстилна конференция ’2015
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The aim of the report is to make multi-purpose optimization aggregated utility function for sewing products. Devices are made with different thickness of the needle and the geometry of the blade and also with a different density stitchline.

Публикация: №9 Петров М., Пенев М., Ангелов Д., Математически модели за определяне на влиянието на различни технологични параметри върху качествените показатели на шева, Текстил и облекло, 245-251- б, бр 10, 2015.
Издателство: списание Текстил и облекло
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The aim of the study is to investigate the impact of the following input factors: the blade geometry of the needle number (thickness) of the needle density stitchline and parameters characterizing the quality of the site permeability, strength and and wild penetration of water and to derive mathematical model.

Публикация: №10 Петров М., Пенев М., Ангелов Д., Регресионни математически модели за определяне на влиянието на различни технологични параметри върху качествените показатели на шева
Издателство: катедра „Приложна математика“ ИУ – Варна 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Петров М., Пенев М., Ангелов Д., Математически модели за определяне на влиянието на различни технологични параметри върху качествените показатели на шева
Издателство: списание Текстил и облекло
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №12 Penev M, Penchev P, Stoqnov I, Kinetic models of drying of textile products, International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences (IJETCAS), 13-517, 2013, 69-73
Издателство: International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences (IJETCAS)
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Пълен текст:

Публикация: №13 Д. Анrелов, В. Ненков,М. Пенев, ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПЕКТРАЛНИТЕ ОТРАЖАТЕЛНИ КОЕФИЦЕНТИ НА ПЛАТОВЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Издателство: INТERNATIONAL SCIENТIFIC CONFERENCE - UNITECH
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Ангелов Д., Друмев К., Пенев М., Изследване на водоустойчивостта на шевни изделия по метода на Bundesmann, Сборник доклади на XVIII Научна конференция с международно участие на ЕМФ, ТУ-София. ISSN 1314-5371
Издателство: конф. ЕМФ 2013, ТУ-София
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Ангелов Д., Пенев М., Друмев К., Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Сборник доклади на НК, стр. 44-46, ISSN 1314-2550
Издателство: Сборник доклади на НК
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Mariel PENEV, Ivaylo STOYANOV, MALTESE MECHANISM WITH NONLINEAR CHANNELS,
Издателство: American International Journal of Research in Science, Technology, Engineering & Mathematics
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №17 Д. Анrелов, В. Ненков,М. Пенев, ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПЕКТРАЛНИТЕ ОТРАЖАТЕЛНИ КОЕФИЦЕНТИ НА ПЛАТОВЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Издателство: INТERNATIONAL SCIENТIFIC CONFERENCE - UNITECH
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Ангелов Д., Друмев К., Пенев М., Изследване на водоустойчивостта на шевни изделия по метода на Bundesmann, Сборник доклади на XVIII Научна конференция с международно участие на ЕМФ, ТУ-София. ISSN 1314-5371
Издателство: конф. ЕМФ 2013, ТУ-София
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №19 Ангелов Д., Пенев М., Друмев К., Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Сборник доклади на НК, стр. 44-46, ISSN 1314-2550
Издателство: Сборник доклади на Национална конференция с международно участие, Сливен ’13
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Ангелов Д., Пенев М., Пенчев П., Кинетика на изпарение на влагата от шевните изделия- експериментални изследвания, сп. Текстил и облекло, бр.8-9/2012, стр. 210-215
Издателство: сп. Текстил и облекло, бр.8-9/2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №21 Pl.Penchev, M.Penev, D.Amgelov, Кинетика на изпарение на влагата от шевни изделия, 2011, Sofia
Издателство: списание Текстил и облекло
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Pl.Penchev, M.Penev, D.Amgelov, Кинетика на изпарение на влагата от шевни изделия, Kinetics of evaporation of moisture of se[ing products, Magazine textile and clothing, 2011, Sofia
Издателство: Magazine textile and clothing, 2011, Sofia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №23 Д. Анrелов,М. Пенев, Кинематичен анализ на транспортен механизъм на оверлок машина "TEXTIMA"
Издателство: Сборник доклади шеста научно-техническа конференция с международно участие Машинознание и машинни елементи
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Penev M., N. Marchev, Study maltese mechanism with nonlinear channels
Издателство: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЩО МАШИНОСТРОИТЕЛНО КОНСТРУИРАНЕ 15-16 Октомври, 2009 г.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №25 Марчев, Н. П., М. Х. Пенев., Установка за изследване поведението на флуид в отворен контейнер при движението му по дъга
Издателство: 4-та конференция с международно участие „Машинознание и машинни елементи”, 6-8 ноември 2008 г.
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Пенев. М., Х. Славчев, Н. Марчев, , Поведение на съд с флуид в сложно силово поле
Издателство: Международна научна конференция Унитех'06
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 3. Лазов Л., И. Халачев, М. Пенев, Н. Ангелов, К. Куманова, Лазерна технология за маркиране на пластмасови бутони, Научна конференция на ВМЕИ – Габрово, 25-27 ноември 1992
Издателство: Научна конференция на ВМЕИ – Габрово, 25-27 ноември 1992
Изд.год.: 1992
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0245,0,Машинни елементи - р. о.
Дисциплина 2: 0245,0,Машинни елементи (з. о., бакалавър)
Дисциплина 3: 1314,0,Техническо документиране - р. о.


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ МАРЧЕВ ДИПЛОМИРАН Подход за оптимизиране на движението на каруселна система за пренос на контейнери с течности
НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ПЕТКОВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Проектиране и изследване на задвижващо устройство на автомат за пакетиране на течности
ИВАЙЛО СТОЯНОВ СТОЯНОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване на стъпкова автоматизирана система за задвижване на контейнери от отворен тип
ИВАН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Автоматизирано проектиране, изследване и оптимизиране на тристъпален планетен редуктор за въжен електротелфер